Τμήμα Αρχαιοτήτων

Δημόσια Διαβούλευση

ΤΑ 1/2011


20/10/2011

TMHMA AΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (ΤΑ 1/2011)
σε σχέση με την τροποποίηση του περί Αρχαιοτήτων Νόμου, Κεφ. 31,
για την επιβολή περιορισμών στην εισαγωγή και χρήση
ανιχνευτικών οργάνων στην Κύπρο

To Τμήμα Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και ΄Εργων, ανακοινώνει τη διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης για την προτεινόμενη τροποποίηση του περί Αρχαιοτήτων Νόμου, Κεφ. 31, σε σχέση με τη χρήση ανιχνευτών μετάλλων.

Σκοπός της τροποποίησης είναι η προστασία των εθνικών θησαυρών που έχουν ιστορική και αρχαιολογική αξία.

Η τροποποίηση αφορά το άρθρο 10(4) του περί Αρχαιοτήτων Νόμου, για την επιβολή περιορισμών στην εισαγωγή και χρήση ανιχνευτών μετάλλων ή άλλων οργάνων ανίχνευσης ή διασκόπησης προς διερεύνηση του υπεδάφους ή του βυθού ή του πυθμένα αυτού.

Με την τροποποίηση του άρθρου 10(4), η χρήση των πιο πάνω οργάνων θα απαιτεί την εκ των προτέρων γραπτή συγκατάθεση του Διευθυντή του Τμήματος Αρχαιοτήτων. Οι όροι και οι προϋποθέσεις κατοχής και χρήσης ανιχνευτών μετάλλων ή άλλων οργάνων διασκόπησης, καθώς και οι διαδικασίες χορήγησης των σχετικών αδειών θα καθορίζονται στους Κανονισμούς του περί Αρχαιοτήτων Νόμου, Κεφ. 31.

Η πιο πάνω τροποποίηση είναι ουσιαστικής σημασίας για την ανανέωση του Μνημονίου Συναντίληψης με τις ΗΠΑ για την επιβολή περιορισμών στην εισαγωγή πολιτιστικών αντικειμένων.

Τα σχετικά έγγραφα είναι διαθέσιμα στο δικτυακό χώρο με τίτλο «Δημόσιες Διαβουλεύσεις» στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και ΄Εργων, στη διεύθυνση www.mcw.gov.cy/da και αποτελούνται από:

(α) τον περί Αρχαιοτήτων Νόμο, Κεφ. 31, και

(β) το Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, στον τομέα των πολιτιστικών αγαθών, που υπογράφηκε τον Ιούλιο 2007.

Οι θέσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν γραπτώς το αργότερο μέχρι το τέλος της εργάσιμης ημέρας της 20ης Νοεμβρίου 2011, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (pochrysostomou@da.mcw.gov.cy) ή και με τηλεομοιότυπο (αρ. φαξ. 22303148) στο Γραφείο της Διευθύντριας του Τμήματος Αρχαιοτήτων.

΄Ολες οι απαντήσεις και τα σχόλια που θα ληφθούν από τη Δημόσια Διαβούλευση, θα είναι διαθέσιμα προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, με επιφύλαξη σε ό,τι αφορά πληροφορίες που θα δοθούν ως εμπιστευτικές ή/και ως επαγγελματικό απόρρητο με βάση τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Μουσείου 1
Τ.Θ. 22024
1516 Λευκωσία
Τηλ.: 22865803, 22865801
Φαξ: 22303148
Εmail: pochrysostomou@da.mcw.gov.cy


Σχετικά Αρχεία:Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση