Τμήμα Αρχαιοτήτων

Δημόσια Διαβούλευση

TA 1/2015

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (ΤΑ 1/2015) ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΕΙ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2014/60/ΕΕ

Κατόπιν της δημοσίευσης την νέας Οδηγίας 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014, σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν απομακρυνθεί παράνομα από το έδαφος κράτους μέλους και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 (αναδιατύπωση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ), το Τμήμα Αρχαιοτήτων έχει ετοιμάσει σχετικό προσχέδιο νομοσχεδίου για σκοπούς εναρμόνισης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο θα αντικαταστήσει τον περί Επιστροφής των Πολιτιστικών Αγαθών Νόμο του 2002 (Ν. 183(Ι)/2002). Οι σημαντικότερες αλλαγές της νομοθεσίας, με βάση την εν λόγω Οδηγία 2014/60/ΕΕ, αφορούν τα εξής:

(α) το πεδίο εφαρμογής της νέας Οδηγίας καλύπτει όλα τα πολιτιστικά αγαθά που χαρακτηρίζονται ως «εθνικός θησαυρός καλλιτεχνικής, ιστορικής ή αρχαιολογικής αξίας» σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή τις εθνικές διοικητικές διαδικασίες. Επιπλέον, τα πολιτιστικά αγαθά που καλύπτει η νέα Οδηγία δεν θα πρέπει να ανήκουν σε κατηγορίες ή να ανταποκρίνονται σε κατώτατα όρια παλαιότητας και/ή κατώτατα όρια οικονομικής αξίας,

(β) η προθεσμία προκειμένου να εξακριβωθεί κατά πόσο το πολιτιστικό αγαθό που εντοπίστηκε σε άλλο κράτος μέλος αποτελεί πολιτιστικό αγαθό επεκτείνεται από δύο (2) μήνες σε έξι (6) μήνες,

(γ) η προθεσμία για την άσκηση αγωγής επιστροφής επεκτείνεται από ένα (1) έτος σε τρία (3) έτη, από την ημερομηνία κατά την οποία το κράτος μέλος από το έδαφος του οποίου το πολιτιστικό αγαθό είχε απομακρυνθεί παράνομα έλαβε γνώση του τόπου όπου βρισκόταν το πολιτιστικό αγαθό και της ταυτότητας του νομέα ή κατόχου του,

(δ) η διοικητική συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρχών για την εκτέλεση των καθηκόντων που προβλέπονται στην Οδηγία θα πρέπει να διεξάγεται μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (Internal Market Information System, IMI),

(ε) ο νομέας του πολιτιστικού αγαθού θα πρέπει να αποδείξει, για σκοπούς αποζημίωσης όταν έχει διαταχθεί η επιστροφή, ότι κατά την απόκτηση του πολιτιστικού αγαθού, άσκησε τη δέουσα επιμέλεια και προσοχή κατά την απόκτηση του πολιτιστικού αγαθού.

Εν όψει των πιο πάνω, παρακαλούμε όπως, στο πλαίσιο της καθιερωμένης δημόσιας διαβούλευσης, έχουμε γραπτώς τις απόψεις/σχόλια/παρατηρήσεις σας, το αργότερο μέχρι την 4η Δεκεμβρίου 2015 και όπως μας ενημερώσετε σχετικά σε περίπτωση που δεν έχετε οποιαδήποτε άποψη/σχόλιο/παρατήρηση, εντός της εν λόγω προθεσμίας. Παρακαλούμε όπως τα πιο πάνω αποσταλούν:

- ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Διευθύντρια Τμήματος Αρχαιοτήτων, Μουσείου 1, Τ.Θ. 22024, 1516 Λευκωσία, ή
- μέσω τηλεομοιότυπου στο 22303148, ή
- ηλεκτρονικά στη διεύθυνση publicconsultation@da.mcw.gov.cy

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφόρηση μπορείτε να επικοινωνείτε με την Αρχαιολογική Λειτουργό κα. Ευθυμία Άλφα στο τηλ. 22865886.
(Δρ. Μαρίνα Σολομίδου-Ιερωνυμίδου)
Διευθύντρια
Τμήματος Αρχαιοτήτων
Κατεβάστε το Word Αρχείο Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΝΟΜΟΣ-edited.doc (Μέγεθος αρχείου:95,87Kb)

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση