English
Λογότυπο Κυπριακής Δημοκρατίας Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνικών Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνικών

 

Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία 

Αναζήτηση:

Αναζήτηση

Ειδική Αναζήτηση          

▲ Κυπριακή Πολιτική Διαστήματος
English  

Προς μια Εθνική Διαστημική Πολιτική

Οι διαστημικές δραστηριότητες και εφαρμογές έχουν ζωτική σημασία για την ανάπτυξη και τη μεγέθυνση της κοινωνίας μας και συχνά επηρεάζουν άμεσα την καθημερινή ζωή των πολιτών:

κοινωνικές: η ευημερία των πολιτών εξαρτάται από τη διαστημική πολιτική σε τομείς όπως το περιβάλλον, η αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, η κρατική και η ιδιωτική ασφάλεια, η ανθρωπιστική και η αναπτυξιακή βοήθεια, οι μεταφορές, η κοινωνία της πληροφορίας•

οικονομικές: το διάστημα αποτελεί γεννήτορα γνώσεων, νέων προϊόντων και νέων μορφών βιομηχανικής συνεργασίας, αποτελεί κινητήρια δύναμη της καινοτομίας και συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας•

στρατηγικές: το διάστημα επιτρέπει στη χώρα να ενισχύει τη θέση της ως μείζων παίκτης στην παγκόσμια σκηνή και συμβάλλει στην οικονομική και πολιτική της ανεξαρτησία.

Το Υπουργικό Συμβούλιο, με την υπ΄ Αριθμό 67.802 και ημερομηνίας 17.10.2008 Απόφαση του, ενέκρινε σειρά μέτρων και ενεργειών για την αποτελεσματική συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Διαστήματος, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος GALILEO, καθώς και των σχέσεων της Δημοκρατίας με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ΕΟΔ), αναθέτοντας για τα θέματα αυτά τη σχετική αρμοδιότητα στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων (Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών). Με την ίδια Απόφαση συστάθηκε ειδική ομάδα σοφών (think tank), αποτελούμενη από ακαδημαϊκούς και άλλους επιστήμονες, η οποία θα επικουρεί τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων στην εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του για το Διάστημα.

Το όραμα του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών είναι να καταστεί η Κύπρος μια κοινωνία της γνώσης συμβάλλοντας προς την καθιέρωση της χώρας σε περιφερειακό κόμβο στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, που να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες τόσο στους πολίτες, όσο και στους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται εντός της Κύπρου, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου. Για επίτευξη αυτού του φιλόδοξου οράματος το Τμήμα προωθεί τις τεχνολογίες του διαστήματος, των πληροφοριών και των επικοινωνιών σε όλα τα επίπεδα της ζωής της χώρας.

Η Κυπριακή Δημοκρατία τον Αύγουστο του 2009 υπόγραψε συμφωνία- πλαίσιο (Cooperation Agreement) με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος – ΕΟΔ (European Space Agency-ESA), αρχικής διάρκειας 5 ετών, όπου καθορίζεται πλαίσιο συνεργασίας στον τομέα της έρευνας και της ειρηνικής χρήσης του απώτερου διαστήματος καθώς και στην εφαρμογή σχεδίων αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Τον Ιούνιο του 2011 και 2015, κλιμάκια του ΕΟΔ πραγματοποίησαν τεχνικές επισκέψεις στην Κύπρο, με στόχο την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων και δυνατοτήτων της εγχώριας βιομηχανίας και πανεπιστημιακής κοινότητας για ανάπτυξη και εφαρμογή διαστημικών τεχνολογιών. Οι εκπρόσωποι του ΕΟΔ είχαν συναντήσεις με κυβερνητικά τμήματα, ιδιωτικές εταιρείες και πανεπιστημιακούς/ερευνητές. Σύμφωνα με τη σχετική έκθεση αξιολόγησης που ετοίμασε ο ΕΟΔ, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς (κυβέρνηση, ακαδημαϊκή κοινότητα, βιομηχανία) είναι σε θέση και έχουν τις δυνατότητες να αποκομίσουν σημαντικά οφέλη από το δεύτερο προκαταρκτικό στάδιο συνεργασίας με τον ΕΟΔ, που είναι η εφαρμογή της Συμφωνίας European Cooperating State (ECS/PECS).

Tον Ιούλιο του 2016 υπογράφτηκε η Συμφωνία Συνεργαζόμενου Μέλους (European Cooperating State – ECS) μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (European Space Agency -ESA). Η συμφωνία ECS με διάρκεια πέντε (5) χρόνια, θα επιτρέψει στην Κύπρο να συμμετάσχει σε προγράμματα και δραστηριότητες του ΕΟΔ, κυρίως στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, έτσι ώστε να ενισχυθεί η τεχνογνωσία της εγχώριας διαστημικής βιομηχανίας και ακαδημίας. Η Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να καταβάλλει στον ΕΟΔ ετήσια χρηματική συνδρομή ύψους 1,35 εκ. ευρώ (περίπου). Ταυτόχρονα, όμως, το 90% περίπου αυτής της συνδρομής θα επιστρέφει στην Κύπρο υπό τη μορφή κάθετης χρηματοδότησης από τον ΕΟΔ σε εγχώρια ερευνητικά και καινοτόμα προγράμματα καθώς και για συμβουλευτικές υπηρεσίες. Στο πλαίσιο της εν λόγω Συμφωνίας, το Σεπτέμβριο του 2016, ενδιαφερόμενοι τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από το δημόσιο τομέα της Κύπρου, έτυχαν ενημέρωσης από κλιμάκιο της ESA σχετικά με τον τρόπο υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του 1st ESA PECS. Στις 19 Σεπτεμβρίου του 2016 οι ενδιαφερόμενοι κλήθηκαν να υποβάλουν τις προτάσεις τους.

Υποβλήθηκαν 28 προτάσεις και λόγω του ότι υπερκαλύφθηκε το ποσό επιστροφής από την ετήσια συνδρομή από τις 10 επιτυχούσες προτάσεις επιλέχτηκαν οι πρώτες 7.

Η Κύπρος έχει πολλά να κερδίσει με την ενεργό εμπλοκή της στις δραστηριότητες του ΕΟΔ, σε τομείς όπως η ασφάλεια, η έρευνα και η διάσωση, η παρακολούθηση του περιβάλλοντος, η δορυφορική πλοήγηση, οι τηλεπικοινωνίες, η παιδεία και η τηλεϊατρική. Επίσης, η Κύπρος μπορεί να αναδειχτεί σε χώρο έρευνας και ανάπτυξης τεχνολογίας διαστήματος, προσελκύοντας έτσι ξένα κεφάλαια και οργανισμούς να επενδύσουν στην χώρα. Για παράδειγμα, η Κύπρος ήδη καθίσταται κέντρο δορυφορικών επικοινωνιών της ανατολικής μεσογείου, προσφέροντας τόσο σε τεχνογνωσία, σε υποδομές και σε υπηρεσίες.

Οι πρακτικές εφαρμογές είναι πολλαπλές, όπως η βελτίωση της οδικής ασφάλειας, η βελτίωση της εναέριας κυκλοφορίας και της ναυσιπλοΐας, ο εντοπισμός αλιευτικών πόρων, οι εφαρμογές στη γεωργία και σε μεγάλα κατασκευαστικά έργα (π.χ έλεγχος ποιότητας οδοστρώματος, εντοπισμός παραμόρφωσης υδατοφρακτών), ο εντοπισμός κοιτασμάτων πετρελαίου/φυσικού αερίου, η οριοθέτηση περιοχών εκμετάλλευσης, η καθοδήγηση τυφλών, οι δραστηριότητες αναψυχής.


Σχετική μελέτη-αξιολόγηση έχει καταδείξει ότι η Κύπρος έχει δυνατότητες για την ανάπτυξη αυτού του τομέα:

• Υπάρχει ήδη σοβαρή ανάπτυξη στον τομέα των δορυφορικών τηλεπικοινωνιών.

• Παροχείς δορυφορικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών είναι εγκατεστημένοι και έχουν την έδρα τους στην Κύπρο.

• Η λειτουργία δημοσίων και ιδιωτικών πανεπιστημίων αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις τεχνολογικές διαστημικές δραστηριότητες.

• Η Κύπρος έχει το υψηλότερο ποσοστό (30%) των εργασιακά ενεργών πολιτών που έχουν το υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης εντός της ΕΕ.

• Η Κύπρος παρουσιάζει έξυπνες υποδομές (intellectual infrastructures) και τεχνικές ικανότητες (technical capabilities).

• Η Κύπρος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής διαστήματος.

• Υπάρχει η δυνατότητα εμπλοκής φορέων και οργανισμών σε προγράμματα έρευνας και καινοτομίας (π.χ. FP7, Horizon 2020).


Στόχοι της εθνικής διαστημικής πολιτικής είναι:

• Ανάδειξη της Κυπριακής Δημοκρατίας ως χώρας παραγωγής και εκμετάλλευσης τεχνογνωσίας σε εφαρμογές διαστήματος (π.χ. ραδιοπλοήγηση, επισκόπηση της γης, επικοινωνίες).

• Ανάδειξη της Κυπριακής Δημοκρατίας σε βασικό επιχειρησιακό χώρο για επίβλεψη καταστροφών και οργάνωση επιχειρήσεων διάσωσης σε περίπτωση σεισμού, πυρκαγιάς, ατυχήματος στις θάλασσές, καθώς και επίβλεψης των συνόρων.

• Δημιουργία δικτύου επίβλεψης και οργάνωσης θαλάσσιων σταθμών εξόρυξης πετρελαίου ή φυσικού αερίου.

• Ανάπτυξη της ερευνητικής τεχνολογικής κουλτούρας στην κυπριακή κοινωνία και σωστή εκπαίδευση των νέων μας.

• Ανάπτυξη συνεργασιών με διεθνείς οργανισμούς (π.χ. ΕΟΔ) σχετικούς με το διάστημα.

• Εκμετάλλευση συνεργιών με άλλες εθνικές στρατηγικές και δράσεις (π.χ. Ψηφιακή Στρατηγική και Εθνική Στρατηγική για την Έρευνα).

• Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα και ενθάρρυνση της έρευνας και καινοτομίας.

• Η αγορά να θελήσει να επενδύσει στην τεχνογνωσία αυτή, βοηθώντας έτσι στη προσέλκυση ξένων κεφαλαίων, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στον επαναπατρισμό μιας μεγάλης μερίδας Κύπριων επιστημόνων.

• Καθορισμός πολιτικής που θα διευκολύνει τη μεταφορά τεχνολογίας από τα πανεπιστήμια στη βιομηχανία. Κρίνεται ότι η ανάπτυξη μιας σταθερής δομής υποστήριξης και ενός μηχανισμού διεπαφών είναι ουσιαστικής σημασίας. Επίσης η ετοιμασία μιας σαφούς στρατηγικής που να καθορίζει τις προτεραιότητες και τις κατευθυντήριες γραμμές στα πλαίσια των κυπριακών δυνατοτήτων, ικανοτήτων και στόχων είναι χρήσιμης σημασίας.

• Η υπογραφή της Συμφωνίας Συνεργασίας ECS (European Cooperative State) με τον ΕΟΔ θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της γνώσης και της σχετικής εμπειρίας και γενικά (σε βάθος χρόνου) την αποτελεσματική εξοικείωση με τα προγράμματα του ΕΟΔ.
Αρχή
  
Αποστολή της Σελίδας


© 2004 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου| Αποποίηση | Υπεύθυνος Σελίδας