Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Στόχος 3 - Συμμετοχή των Πολιτών > Στόχος 3 - Συμμετοχή των Πολιτών > Δράση 15.1: Εγκατάσταση σε Δήμους και Κοινότητες ηλεκτρονικών υπολογιστών όπου να λαμβάνονται υπόψη και οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού για διεκπεραίωση των συναλλαγών τους ηλεκτρονικά

Στόχος 3 - Συμμετοχή των ΠολιτώνΔράση 15.1: Εγκατάσταση σε Δήμους και Κοινότητες ηλεκτρονικών υπολογιστών όπου να λαμβάνονται υπόψη και οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού για διεκπεραίωση των συναλλαγών τους ηλεκτρονικά

Εγκατάσταση σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στους Δήμους και Κοινότητες αρκετού αριθμού ηλεκτρονικών υπολογιστών με γρήγορη πρόσβαση στο Διαδίκτυο, ώστε οι πολίτες που για οποιαδήποτε λόγο δεν είναι διασυνδεδεμένοι με το Διαδίκτυο θα μπορούν να διεκπεραιώνουν τις συναλλαγές τους με το Δήμο ή την Κοινότητα, με την Κυβέρνηση και με άλλους οικονομικούς φορείς και να έχουν γρήγορη πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

• Η πρόσβαση στο Διαδίκτυο θα είναι δωρεάν για στους πολίτες.
• Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές στους εν λόγω ειδικά διαμορφωμένους χώρους θα διαθέτουν και τον επιπλέον απαραίτητο εξοπλισμό για την πρόσβαση από άτομα με ειδικές ανάγκες.
• Θα επιλεγούν δημόσια σημεία (πχ δημόσιες βιβλιοθήκες, Δημαρχεία, Κοινοτικά Συμβούλια, Κέντρα Νεότητας) στα οποία είναι πιθανόν να εργοδοτούνται άτομα με ψηφιακές γνώσεις (ή που να μπορούν να τις αποκτήσουν εύκολα παρακολουθώντας ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα), ώστε τα άτομα αυτά να παρέχουν στους χρήστες οδηγίες ορθής χρήσης του Διαδικτύου και ψηφιακών υπηρεσιών, όπως πλοήγηση, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τραπεζικές συναλλαγές μέσω Διαδικτύου, κυβερνητικές υπηρεσίες, κλπ.

Στα πλαίσια της δράσης αυτής θα υλοποιηθεί αρχικά πιλοτικό πρόγραμμα αύξησης της ευρυζωνικής διείσδυσης σε επιλεγμένες κοινότητες: Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών σε συνεργασία με την Ένωση Κοινοτήτων θα επιλέξουν ένα μικρό αριθμό κοινοτήτων (6-8 κοινότητες) που θα ανήκουν στην ίδια περιοχή και θα έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά (απομακρυσμένες, λίγος πληθυσμός, κυρίως ηλικιωμένοι, χαμηλή ευρυζωνική διείσδυση). Στις κοινότητες αυτές θα γίνουν τα εξής:

i. θα εγκατασταθούν σε δημόσια σημεία (πχ δημόσιες βιβλιοθήκες, Δημαρχεία, Κοινοτικά Συμβούλια, κέντρα νεότητας) μικρός αριθμός ηλεκτρονικών υπολογιστών (2-3 Η/Υ) και ευρυζωνικές συνδέσεις.
ii. θα επιλεγούν 2-3 άτομα από κάθε κοινότητα (νεαρά άτομα), τα οποία θα εκπαιδευτούν στην χρήση των Η/Υ, στις διάφορες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρει ο δημόσιος και ο ευρύτερος δημόσιος τομέας καθώς και σε βασική τεχνική υποστήριξη. Θα εξεταστεί επίσης το ενδεχόμενο μετά την παρακολούθηση της εκπαίδευσης να τους χορηγείται πιστοποιητικό.
iii. Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν στη συνέχεια την αρμοδιότητα να εκπαιδεύουν τους συγχωριανούς τους και να τους βοηθούν να διεκπεραιώνουν τις συναλλαγές τους με το δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα ηλεκτρονικά.

Στα πλαίσια του πιλοτικού αυτού προγράμματος αναμένεται από τους παροχείς να προσφέρουν τις ευρυζωνικές συνδέσεις δωρεάν και από τις εταιρείες πληροφορικής να παρέχουν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και την εκπαίδευση των επιλεγμένων ατόμων δωρεάν, στα πλαίσια της εταιρικής τους ευθύνης.

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών σε συνεργασία με τη Στατιστική Υπηρεσία θα καταγράψει την αλλαγή στη συμπεριφορά του πληθυσμού στις κοινότητες αυτές στην χρήση του Διαδικτύου και σε περίπτωση που διαφανεί ότι υπάρχει θετική επίδραση στην αύξηση της ευρυζωνικής διείσδυσης θα εξεταστεί το ενδεχόμενο το πρόγραμμα να επεκταθεί και σε άλλες κοινότητες.Αρμόδιος Φορέας:
ΤΗΕ Συντονιστής
Παροχείς
Εταιρείες Πληροφορικής
Ένωση Δήμων
Ένωση Κοινοτήτων


Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας