Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Δράσεις Ψηφιακής Στρατηγικής > Στόχος 6 - Οικολογικές Τεχνολογίες

Δράσεις Ψηφιακής ΣτρατηγικήςΣτόχος 6 - Οικολογικές Τεχνολογίες

Η «προαγωγή οικολογικών τεχνολογιών» αφορά την χρήση τεχνολογιών/εξοπλισμού ή την εφαρμογή πρακτικών και πολιτικών φιλικών προς το περιβάλλον τόσο στην παραγωγή όσο και στη λειτουργία και γενικά στην άσκηση οποιασδήποτε οικονομικής δραστηριότητας από τους οικονομικούς φορείς της Κύπρου, περιλαμβανομένης και της Κυβέρνησης. Επιπλέον, περιλαμβάνει την αύξηση της ζήτησης για τις οικολογικές ΤΠΕ με την ευαισθητοποίηση τόσο των καταναλωτών όσο και των επιχειρήσεων στις οικολογικές τεχνολογίες.
Πολλές οικολογικές τεχνολογίες δεν αξιοποιούνται επαρκώς, κυρίως λόγω της άγνοιας των πλεονεκτημάτων τους και της άγνοιας περί πιθανής χρηματοδότησης τους. Για να καρπωθεί η Κύπρος τα οφέλη της υλοποίησης οικολογικών λύσεων, απαιτείται σωστή ενημέρωση τόσο των καταναλωτών όσο και των διαφόρων οικονομικών φορέων και η άρση των παραγόντων αβεβαιότητας που υπάρχουν σήμερα και που σχετίζονται κυρίως με την αποτελεσματικότητα των οικολογικών τεχνολογιών και το οικονομικό κόστος τους. Επιπρόσθετα, εκεί όπου χρειάζεται θα πρέπει να προσφερθούν και τα κατάλληλα κίνητρα.

Παράλληλα, για να μπορέσει να επιταχυνθεί η υιοθέτηση των οικολογικών τεχνολογιών, θα πρέπει να προσαρμοστούν ανάλογα και οι φραγμοί που υπάρχουν στις απαιτούμενες κανονιστικές διαδικασίες, περιλαμβανομένων και τροποποιήσεων σε νομοθεσίες ή θεσμικά πλαίσια, ούτως ώστε η αγορά να γίνει πιο ευέλικτη και πιο προσιτή.

Ο στόχος αυτός υλοποιείται με τα ακόλουθα Μέτρα και Δράσεις: • Δράση 18.1: Προώθηση στενότερης συνεργασία μεταξύ των Κυβερνητικών Υπηρεσιών που εμπλέκονται στη διαχείριση του οδικού δικτύου και συμβάντων και καταρτισμός συμφωνιών παροχής υπηρεσιών μεταξύ τους

 • Δράση 18.2: Δημιουργία ευρείας πλατφόρμας συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για ανταλλαγή πληροφοριών και προώθηση συνεργασιών για από κοινού εξέλιξη των ευφυών συστημάτων μεταφορών

 • Δράση 18.3: Ετοιμασία ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής για την χρήση των ευφυών συστημάτων μεταφορών

 • Δράση 18.4: Δημιουργία δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών που είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη από το δημόσιο των ευφυών συστημάτων μεταφορών στην Κύπρο

 • Δράση 19.1: Επέκταση του συστήματος τηλεμετρίας σε υπάρχοντα και σε μελλοντικά υδατικά έργα σε όλη την Κύπρο

 • Δράση 19.2: Εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος ανάλυσης των ρειθρογραφημάτων των αυτογραφικών υδρομετρικών σταθμών σε ποταμούς

 • Δράση 19.3: Εγκατάσταση και λειτουργία τηλεμετρικού συστήματος ποιοτικού και ποσοτικού έλεγχου ποταμών και φραγμάτων (remote sensing)

 • Δράση 19.4: Επιπλέον εξοπλισμός στο σύστημα τηλεμέτρησης για διαχείριση ποιοτικού και ποσοτικού περιεχομένου του δικτύου ύδρευσης και εγκατάσταση βαλβίδων για ηλεκτρονική ρύθμιση της πίεσης αγωγών

 • Δράση 19.5: Αύξηση των περιοχών/ζωνών που ελέγχονται με τηλεμέτρηση στο δίκτυο ύδρευσης

 • Δράση 19.6: Πιλοτική εφαρμογή σε ευρείας κλίμακας έξυπνων μετρητών είτε μόνο για το υδρευτικό δίκτυο είτε μαζί με μετρητές ηλεκτροδότησης σε περιοχή με μεγάλο αριθμό μετρητών

 • Δράση 20.1: Υιοθέτηση του πλαισίου που να διέπει την τηλε-εργασία

 • Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

  Κάντο_Ηλεκτρονικά

  Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας