Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Δράσεις Ψηφιακής Στρατηγικής > Στόχος 5 - Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα

Δράσεις Ψηφιακής Στρατηγικής



Στόχος 5 - Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα

Η «ψηφιακή επιχειρηματικότητα» αφορά την αξιοποίηση των ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις έτσι ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικές στην εγχώρια και διεθνή αγορά και να επεκταθούν σε σύγχρονους και επικερδείς κλάδους της οικονομίας και να αυξήσουν την παραγωγή. Επιπρόσθετα, αφορά την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα των ΤΠΕ. O δημόσιος τομέας πρέπει να δώσει κίνητρα στις επιχειρήσεις και στους ερευνητικούς οργανισμούς να επενδύσουν στην έρευνα και στην καινοτομία στον τομέα των ΤΠΕ. Επιπλέον, η «ψηφιακή επιχειρηματικότητα» αφορά τη διαλειτουργικότητα μεταξύ επιχειρήσεων και δημόσιου τομέα καθώς και τη δημιουργία «ηλεκτρονικής γέφυρας» οικονομικών συναλλαγών μεταξύ δημόσιου τομέα και επιχειρήσεων ώστε να διευκολυνθούν και να επιταχυνθούν οι οικονομικές συναλλαγές μεταξύ τους.

Ο ιδιωτικός τομέας αποτελεί την κινητήριο δύναμη κάθε οικονομίας. Έτσι, η υιοθέτηση των ΤΠΕ από τον ιδιωτικό τομέα μεγιστοποιεί τα οφέλη της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, τα οποία με τη σειρά τους μεταφράζονται σε ψηλότερο βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων, σε περεταίρω άνθιση της οικονομίας και τελικά σε πολίτες με καλύτερη ποιότητα ζωής. Αποτέλεσμα της χρήσης των ΤΠΕ από τον ιδιωτικό τομέα θα είναι η αύξηση των νέων θέσεων εργασίας και οι καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Ο στόχος αυτός υλοποιείται με τις ακόλουθες Δράσεις:



 • Δράση 17.1: Περαιτέρω προώθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου με τη συνέχιση της υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου και Σχεδίου Δράσης «Επιχειρείτε Διαδικτυακά»

 • Δράση 17.2: Σχεδιασμός και υλοποίηση σχεδίων επιχορήγησης από ευρωπαϊκά κονδύλια για τη μηχανογράφηση επιχειρήσεων ανεξάρτητα οικονομικού τομέα δραστηριότητας

 • Δράση 17.3: Εισαγωγή προγράμματος επιχορήγησης για νέα καινοτόμα προϊόντα ή υπηρεσίες από μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποκλειστικά στον τομέα των ΤΠΕ

 • Δράση 17.4: Εισαγωγή νέου προγράμματος επιχορήγησης για την σύναψη προ-εμπορικών δημόσιων συμβάσεων από δημόσιους οργανισμούς με επιχειρήσεις έρευνας και καινοτομίας ή με ερευνητικούς οργανισμούς αποκλειστικά στον τομέα των ΤΠΕ

 • Δράση 17.5: Κίνητρα στις επιχειρήσεις για χρήση των δημόσιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών

 • Δράση 17.6: Κίνητρα στις επιχειρήσεις για εφαρμογή μεθόδων ηλεκτρονικής τιμολόγησης και έκδοσης αποδείξεων πληρωμών

 • Δράση 17.7: Κίνητρα στις επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν τεχνολογίες/εξοπλισμό και να εφαρμόζουν πρακτικές και πολιτικές φιλικές προς το περιβάλλον τόσο στην παραγωγή όσο και στη λειτουργία τους και γενικά στην άσκηση οποιασδήποτε οικονομικής δραστηριότητας

 • Δράση 17.8: Επεξεργασία μέτρων για να υποβοηθηθεί η συμμετοχή κυπριακών επιχειρήσεων σε έργα ΤΠΕ της Κυβέρνηση

 • Δράση 17.9: Καθιέρωση ετήσιου forum με συμμετοχή του ΤΥΠ και των εταιρειών πληροφορικής, με σκοπό τη συστηματική αλληλοενημέρωση τους αναφορικά με την προώθηση έργων και πρωτοβουλιών στις ΤΠΕ

 • Δράση 17.10: Σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, η οποία θα εξετάζει τις τεχνολογικές εξελίξεις και θα παρέχει εισηγήσεις για την επικαιροποίηση του νομοθετικού/θεσμικού πλαισίου της Κυπριακής Δημοκρατίας σχετικά με τη ρύθμιση του κυβερνοχώρου

 • Δράση 17.11: Σύσταση Ομάδας Εργασίας προσέλκυσης ξένων επενδύσεων για την κατάρτιση στρατηγικού σχεδίου προσέλκυσης ξένων επενδύσεων σε ΤΠΕ και την ανάδειξη της Κύπρου σε περιφερειακό κέντρο ΤΠΕ

 • Δράση 17.12: Δημιουργία μηχανισμού προσέλκυσης χρηματοδοτικών πόρων και διοχέτευσης τους στις επιχειρήσεις για την προώθηση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας

 • Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

  Κάντο_Ηλεκτρονικά

  Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας