Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ψηφιακή Κύπρος
Στόχος 6 - Οικολογικές Τεχνολογίες > Στόχος 6 - Οικολογικές Τεχνολογίες > Δράση 18.1: Προώθηση στενότερης συνεργασία μεταξύ των Κυβερνητικών Υπηρεσιών που εμπλέκονται στη διαχείριση του οδικού δικτύου και συμβάντων και καταρτισμός συμφωνιών παροχής υπηρεσιών μεταξύ τους

Στόχος 6 - Οικολογικές ΤεχνολογίεςΔράση 18.1: Προώθηση στενότερης συνεργασία μεταξύ των Κυβερνητικών Υπηρεσιών που εμπλέκονται στη διαχείριση του οδικού δικτύου και συμβάντων και καταρτισμός συμφωνιών παροχής υπηρεσιών μεταξύ τους

Προώθηση στενότερης συνεργασία μεταξύ των Κυβερνητικών Υπηρεσιών που εμπλέκονται στη διαχείριση του οδικού δικτύου και συμβάντων (π.χ. Τμήμα Δημοσίων Έργων, Αστυνομία, Δήμοι, Νοσοκομεία) και καταρτισμός συμφωνιών παροχής υπηρεσιών μεταξύ τους που να υποστηρίζουν τις οποιεσδήποτε στρατηγικές για συντονισμό εργασιών στο οδικό δίκτυο, ανταποκρίσεις σε συμβάντα και παροχής πληροφοριών στο κοινό.


Αρμόδιος Φορέας
Τμήμα Δημοσίων Έργων (ΤΔΕ)


Επιχορήγηση_Ευρυζωνικότητας

Κάντο_Ηλεκτρονικά

Δωρεάν Προγράμματα από το Κέντρο Παραγωγικότητας