Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημοσίων Έργων

Προκήρυξη Προσφορών


Διαγωνισμός με Αρ. Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ.Λ/σίας) 10/2015 για την κατασκευή υπερυψωμένων συμβολών σε δύο Τμήματα (Α, Β) στην Επαρχία Λευκωσίας.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡOKHΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων, Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λευκωσίας, προκηρύσσει Διαγωνισμό με Αρ. Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ.Λ/σίας) 10/2015

για την κατασκευή υπερυψωμένων συμβολών σε δύο Τμήματα (Α, Β) στην Επαρχία Λευκωσίας.

Η κατηγορία του Έργου είναι Τεχνικό και κατατάσσεται στην «Δ» τάξη. Όπου οι όροι «Κατηγορία» και «Τάξη» έχουν την έννοια που αποδίδει σε αυτούς ο περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών Έργων Νόμος.

Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν οι Εργολήπτες που κατέχουν ετήσια άδεια του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών και Τεχνικών Έργων, ανανεωμένη για το τρέχον έτος για την εκτέλεσης της πιο πάνω «Κατηγορίας και «Τάξης» σύμφωνα με τον προαναφερόμενο Νόμο.

Ο κάθε προσφέροντας επιβάλλεται όπως, προτού υποβάλει την προσφορά του, παρευρεθεί σε προγραμματισμένη επίσκεψη στο χώρο για υπόδειξη του χώρου εργασίας η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21/5/2015 και ώρα 8:30 π.μ.
Τόπος συγκέντρωσης ορίζεται το Γραφείο του Τεχνικού κου. Ανδρέα Δημητρίου αρ. γραφείου 21 στο ισόγειο του Γραφείου του Επαρχιακού Μηχανικού Δημοσίων Έργων Λευκωσίας στην Λεωφόρο Στροβόλου 165, στο Στρόβολο. Ώρα αναχώρησης 9:00 π.μ. ( τηλ. επικοινωνίας 22806791).

Προθεσμία για την υποβολή των προσφορών η Παρασκευή 5/6/2015 και ώρα 11:00 π.μ.

Η Προσφορά πρέπει να απευθύνεται στην Διευθύντρια του Τμήματος Δημοσίων Έργων και πρέπει να κατατεθεί στο Κιβώτιο Προσφορών «Α» που βρίσκεται στο Γραφείο του Επαρχιακού Μηχανικού του Τμήματος Δημοσίων Έργων Λευκωσίας στο Στρόβολο (ισόγειο), Λεωφόρος Στροβόλου 165, 2048 Στρόβολος.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να εξασφαλίσουν τα έγγραφα του Διαγωνισμού μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου (www.eProcurement.gov.cy) .

Director's Cv

coronavirus

CyprusFlight Pass

Διαδικασία για τυχόν απαιτήσεις αποζημιώσεων 
για ζημιές από δυστυχήματα που συμβαίνουν σε δρόμους 
που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Τμήματος Δημοσίων Έργων

Τηλεφ. Κατάλογος

Motion

Διευθετήσεις Τροχαίας Λόγω Οδικών Έργων

ΔΙΑΥΛΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΔΕ

112

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Συλλογή νεκρών ζώων

Δημόσιες Συμβάσεις - e-Procurement

Enernetmob_Interreg-med Programme

Δικτυακή πύλη

Τελευταία Ενημέρωση στις: 01/07/2020 03:10:55 PM
 

© 2010 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων,
Τμήμα Δημοσίων Έργων