Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημοσίων Έργων

Κενές Θέσεις


ΠΛΗΡΩΣΗ 3 ΚΕΝΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για διαδικασία που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας με αρ. 4445 και ημερομηνία 31/3/2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΛΗΡΩΣΗ 3 ΚΕΝΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ,
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

Η Συμβουλευτική Επιτροπή (Σ.Ε.) που συστάθηκε για την πλήρωση 3 κενών μόνιμων θέσεων Τεχνικού, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, μετά από απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού να εξαιρέσει τις θέσεις από τις διατάξεις των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017, ανακοινώνει τα πιο κάτω:

Η πιο πάνω διαδικασία δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας με αρ. 4445 και ημερομηνία 31/3/2010 και αφορούσε την πλήρωση 52 κενών μόνιμων θέσεων Τεχνικού, Τμήμα Δημοσίων Έργων. Λόγω των δημοσιονομικών περιορισμών, αναστάληκε η πλήρωσή της όπως έγινε με όλες τις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων πρώτου διορισμού και θέσεων προαγωγής στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Στο μεταξύ από την υπό αναφορά διαδικασία καταργήθηκαν σταδιακά 49 θέσεις [24 στον Προϋπολογισμό του 2012 (Ν.53(ΙΙ)/2011) και 25 στον Προϋπολογισμό του 2013 (Ν.59(ΙΙ)/2012)] και ως εκ τούτου οι θέσεις στη διαδικασία παρέμειναν μόνο τρεις (3).

Αφού λήφθηκαν υπόψη όλες οι παράμετροι που αφορούν, μεταξύ άλλων, την ηλικία αριθμού υποψηφίων που πλησιάζει το όριο αφυπηρέτησης καθώς και το μεγάλο διάστημα των δέκα χρόνων που έχει παρέλθει από την προκήρυξη των θέσεων, η Σ.Ε. καλεί όλους τους υποψηφίους να της γνωστοποιήσουν το αργότερο μέχρι τις 29 Μαΐου 2020, σε σχετικό έντυπο που τους έχει ήδη αποσταλεί ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ημερομηνίας 6/4/2020, κατά πόσο επιθυμούν τη συμμετοχή τους στη διαδικασία πλήρωσης των εν λόγω θέσεων. Επισημαίνεται ότι η συμπλήρωση και αποστολή του εντύπου κρίνεται απαραίτητη από όλους τους υποψηφίους. Διευκρινίζεται επίσης ότι στην περίπτωση που υποψήφιος δεν αποστείλει συμπληρωμένο το υπό αναφορά έντυπο μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία, τότε θα θεωρηθεί ότι δεν επιθυμεί τη συμμετοχή του στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων. Αναφέρεται ότι η Σ.Ε. δεν έχει αποστείλει επιστολή σε υποψηφίους που έχουν ξεπεράσει το 65ο έτος της ηλικίας τους.coronavirus

CyprusFlight Pass

Νέες ποινές τροχαίας

Διαδικασία για τυχόν απαιτήσεις αποζημιώσεων 
για ζημιές από δυστυχήματα που συμβαίνουν σε δρόμους 
που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Τμήματος Δημοσίων Έργων

Συλλογή νεκρών ζώων

Διευθετήσεις Τροχαίας Λόγω Οδικών Έργων

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τηλεφ. Κατάλογος

Κυβερνητικές Κατοικίες Τροόοδους

112

ΔΙΑΥΛΟΣ

Δημόσιες Συμβάσεις - e-Procurement

Δικτυακή πύλη

ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΔΕ

Δημόσια Διαβούλευση

Enernetmob_Interreg-med Programme

Τελευταία Ενημέρωση στις: 14/06/2021 02:16:46 PM
 

© 2010 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων,
Τμήμα Δημοσίων Έργων