Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημοσίων Έργων

Κενές Θέσεις


Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος από μόνιμο προσωπικό των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου για απόσπαση στη δημόσια υπηρεσία, για απασχόληση στο Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 06/10/2017)


Με την παρούσα, γνωστοποιείται η ανάγκη για απόσπαση συνολικά 10 μόνιμων Λειτουργών (4 Εκτελεστικών Μηχανικών, 1 Αρχιτέκτονα, 1 Επιμετρητή Ποσοτήτων και 4 Τεχνικών) από τους Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου οι οποίοι αναφέρονται στο συνημμένο Πίνακα, στο Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Οι Λειτουργοί που θα επιλεγούν θα απασχοληθούν στα Κεντρικά και Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Δημοσίων Έργων. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν μόνιμοι υπάλληλοι που υπηρετούν στους Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου, οι οποίοι κατέχουν ανάλογες θέσεις σύμφωνα με τις πιο πάνω ανάγκες. Τα απαιτούμενα προσόντα καθώς και τα καθήκοντα των λειτουργών που θα επιλεγούν σύμφωνα με τη κάθε θέση, αναφέρονται πιο κάτω:


α) Εκτελεστικός Μηχανικός (Κλ. Α9, Α11, Α12)

Απαιτούμενα Προσόντα:
1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Πολιτική Μηχανική ή στη Γεωτεχνική Μηχανική ή στη Συγκοινωνιολογία.
(Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
2. Εγγραφή ως μέλους του ΕΤΕΚ στον κλάδο πολιτικής μηχανικής, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
3. Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
4. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
5. Μεταπτυχιακή πείρα τουλάχιστον δύο ετών στον οικείο κλάδο σπουδών θα αποτελεί πλεονέκτημα.

Καθήκοντα:
· Ετοιμασία μελετών οδοποιίας, στατικών μελετών κτιρίων, εγγράφων διαγωνισμών για προκήρυξη προσφορών, διαχείριση συμβολαίων, επίβλεψη κυβερνητικών έργων και οποιαδήποτε άλλα σχετικά καθήκοντα του ανατεθούν.

• Εκτελεστικός Μηχανικός - ΕΝΤΥΠΟ


β) Αρχιτέκτονας ( Κλ. Α9, Α11, Α12)

Απαιτούμενα Προσόντα:
1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Αρχιτεκτονική.
(Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
2. Εγγραφή ως μέλους του ΕΤΕΚ στον οικείο κλάδο μηχανικής επιστήμης, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
3. Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
4. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
5. Μεταπτυχιακή πείρα τουλάχιστον δύο ετών στον οικείο κλάδο σπουδών θα αποτελεί πλεονέκτημα.

Καθήκοντα:
· Ετοιμασία αρχιτεκτονικών μελετών για έργα, συμπεριλαμβανομένων αρχιτεκτονικών σχεδίων, ετοιμασία εγγράφων διαγωνισμών για προκήρυξη προσφορών, διαχείριση οικοδομικών συμβολαίων, επίβλεψη εργοταξίου και οποιαδήποτε άλλα σχετικά καθήκοντα του ανατεθούν.

Αρχιτέκτονας - ΕΝΤΥΠΟ


γ) Επιμετρητής Ποσοτήτων (Κλ. Α9, Α11, Α12)

Απαιτούμενα Προσόντα:
1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Επιμέτρηση Ποσοτήτων.
(Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
2. Εγγραφή ως μέλους του ΕΤΕΚ στον οικείο κλάδο μηχανικής επιστήμης, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
3. Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
4. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
5. Μεταπτυχιακή πείρα τουλάχιστον δύο ετών στον οικείο Κλάδο σπουδών θα αποτελεί πλεονέκτημα.

Καθήκοντα:
· Διαχείριση οικοδομικών συμβολαίων, ετοιμασία επιμετρήσεων, εκτιμήσεων, πιστοποιητικών πληρωμών και οποιαδήποτε άλλα σχετικά καθήκοντα του ανατεθούν.

Επιμετρητής Ποσοτήτων - ΕΝΤΥΠΟ


δ) Τεχνικός (Κλ. Α2, Α5, Α7)

Απαιτούμενα Προσόντα:

1. (α) Δίπλωμα του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου ή ισότιμο προσόν στην
Πολιτική Μηχανική ή Αρχιτεκτονική ή Τοπογραφία ή Χωρομετρία ή Επιμέτρηση Ποσοτήτων
ή
(β) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης στην ειδικότητα Πολιτικής Μηχανικής ή Τεχνικού Βοηθού Δομικών Έργων ή Σχεδιαστή.
2. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
3. Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
4. Διετής τουλάχιστον πείρα σε σχετικά καθήκοντα θα αποτελεί πλεονέκτημα.

Καθήκοντα:
· Βοηθά στην εκτέλεση ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση καθηκόντων σχετικά με-
(α) την επίβλεψη και τον έλεγχο τεχνικών έργων και την εποπτεία της εργασίας κατώτερου προσωπικού,
(β) εργαστηριακές μετρήσεις και δοκιμές, χωρομετρήσεις, τοπογραφήσεις, εκπόνηση σχεδίων, ετοιμασία δελτίων ποσοτήτων και εκτιμήσεων, περιγραφή και καταμέτρηση οικοδομικών, οδικών και άλλων εργασιών και ετοιμασία εκθέσεων προόδου των διάφορων τεχνικών εργασιών,
(γ) τη διεξαγωγή ερευνών, συλλογή, καταχώρηση, ταξινόμηση, υπολογισμό και ανάλυση στατιστικών και άλλων στοιχείων,
(δ) την εφαρμογή της σχετικής με τα καθήκοντά του νομοθεσίας.
· Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.


Οι υπάλληλοι που θα επιλεγούν θα αποσπαστούν στο Τμήμα Δημοσίων Έργων σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Απόσπασης Υπαλλήλων της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου Νόμου του 2017 [Ν.47(I)/2017].

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση, έντυπο της οποίας είναι αναρτημένο πιο κάτω και αποστέλλοντάς την στην ηλεκτρονική διεύθυνση vsolomou@papd.mof.gov.cy όχι αργότερα από τις 06/10/2017. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Πόπη Χατζηιωάννου Ανδρέου, Β. Γραμματειακό Λειτουργό, στο τηλέφωνο 22806520.

• Τεχνικός - ΕΝΤΥΠΟ


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝcoronavirus

CyprusFlight Pass

Νέες ποινές τροχαίας

Διαδικασία για τυχόν απαιτήσεις αποζημιώσεων 
για ζημιές από δυστυχήματα που συμβαίνουν σε δρόμους 
που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Τμήματος Δημοσίων Έργων

Συλλογή νεκρών ζώων

Διευθετήσεις Τροχαίας Λόγω Οδικών Έργων

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τηλεφ. Κατάλογος

Κυβερνητικές Κατοικίες Τροόοδους

112

ΔΙΑΥΛΟΣ

Δημόσιες Συμβάσεις - e-Procurement

Δικτυακή πύλη

ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΔΕ

Δημόσια Διαβούλευση

Enernetmob_Interreg-med Programme

Τελευταία Ενημέρωση στις: 23/07/2021 02:18:42 PM
 

© 2010 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων,
Τμήμα Δημοσίων Έργων