ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Γενικές Πληροφορίες – Ενιαία Ψηφιακή Θύρα

1. Διαδικασίες για τη νομοθεσία της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα


  I. Άδεια Οδικού Μεταφορέα (ΑΟΜ)

  Show details for Α. Χορήγηση Άδειας Οδικού ΜεταφορέαΑ. Χορήγηση Άδειας Οδικού Μεταφορέα

  Β. Προσθήκη νέας κατηγορίας οδικών μεταφορών στην Άδεια Οδικού Μεταφορέα

  Ο ενδιαφερόμενος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) υποβάλλει αίτηση για προσθήκη νέας κατηγορίας οδικών μεταφορών. Η αίτηση εξετάζεται από το Συμβούλιο Οδικών Μεταφορών.

  Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση για Άδεια Οδικού Μεταφορέα (Έντυπο ΤΟΜ 202).

  2. Πιστοποιητικά μη πτώχευσης από τον Έφορο Εταιρειών ως ακολούθως:

  (α) σε περίπτωση νομικού προσώπου (εταιρείας) πιστοποιητικά μη πτώχευσης για τους μετόχους και διευθυντές της εταιρείας καθώς και του κατόχου του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας,

  (β) σε περίπτωση φυσικού προσώπου πιστοποιητικό μη πτώχευσης του προσώπου αυτού καθώς και του κατόχου του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας.

  3. Πιστοποιητικό αξιοπιστίας για τον κάτοχο του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας και των ιδιοκτητών που μετέχουν πραγματικά και μόνιμα στις δραστηριότητες της επιχείρησης.

  4. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας αντίστοιχο στην κατηγορία που θα προστεθεί στην Άδεια Οδικού Μεταφορέα (εμπορευματικές μεταφορές / επιβατικές μεταφορές).

  Τέλος Υπηρεσίας: €85,43

  Γ. Αίτηση για αλλαγή του κατόχου Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ)

  Περιγραφή υπηρεσίας

  Υπηρεσία με την οποία ο ενδιαφερόμενος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) υποβάλλει αίτηση για αλλαγή του προσώπου που κατέχει το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας στην Άδεια Οδικού Μεταφορέα.

  Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση για Άδεια Οδικού Μεταφορέα (Έντυπο ΤΟΜ 202).

  2. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας (εμπορευματικές μεταφορές / επιβατικές μεταφορές) στην κατηγορία των μεταφορών της Άδειας Οδικού Μεταφορέα.

  3. Πιστοποιητικό αξιοπιστίας από τον Αρχηγό Αστυνομίας για τον κάτοχο του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας.

  4. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης του κατόχου του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας.

  Τέλος Υπηρεσίας: €85,43

  (Μαρία)


  ΙΙ. Αίτηση για Συμμετοχή στις Εξετάσεις για απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ)

  ΙΙΙ. Άδεια «Α» (Εσωτερικές Εμπορευματικές Μεταφορές)

  ΙV. Άδεια «Δ» (Διεθνείς Εμπορευματικές Μεταφορές)

  V. Άδεια «Ε» (Επιβατικές Μεταφορές)


  Information services survey
  Πίσω


  _______________________________________________
  © 2010 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία,
  Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
  Τμήμα Οδικών Μεταφορών