ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Έντυπα/Διαδικασίες για Επαγγελματική Άδεια Οδήγησης


Άδεια "Ε" για Επιβατικές Οδικές Μεταφορές

Άδεια “Ε” για Επιβατικές οδικές μεταφορές

1. Χορήγηση νέας άδειας “Ε”
i. Συμπλήρωση σχετικού εντύπου: ΤΟΜ 207 (9/02)
ii. Φωτοαντίγραφο της Α.Ο.Μ.
iii. Βεβαίωση από τραπεζικό/χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στην οποία να φαίνεται ότι η επιχείρηση διαθέτει κεφάλαιο και αποθεματικό, απαλλαγμένο από χρέη, τουλάχιστον του ύψους που προνοείται στο εδάφιο (3) του άρθρου 8 του Ν. 101(Ι)/2001 (δηλαδή 9000€ για το πρώτο όχημα και 5000€ για κάθε πρόσθετο όχημα)
iv. Υπεύθυνη δήλωση ότι η επιχείρηση και συγκεκριμένο πρόσωπο της επιχείρησης (φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία) δεν τελεί υπό καθεστώς πτώχευσης
v. Υπεύθυνη δήλωση ότι το πρόσωπο που διευθύνει πραγματικά και μόνιμα τις μεταφορικές δραστηριότητες της επιχείρησης (δηλ. ο κάτοχος του Π.Ε.Ε.) δεν τελεί υπό καθεστώς πτώχευσης
vi. Καταβολή τέλους 34,17€


2. Ανανέωση άδειας “Ε”
i. Συμπλήρωση σχετικού εντύπου: ΤΟΜ 207 (9/02)
ii. Βεβαίωση από τραπεζικό/χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στην οποία να φαίνεται ότι η επιχείρηση διαθέτει κεφάλαιο και αποθεματικό, απαλλαγμένο από χρέη, τουλάχιστον του ύψους που προνοείται στο εδάφιο (3) του άρθρου 8 του Ν. 101(Ι)/2001 (δηλαδή 9000€ για το πρώτο όχημα και 5000€ για κάθε πρόσθετο όχημα)
iii. Υπεύθυνη δήλωση ότι η επιχείρηση και συγκεκριμένο πρόσωπο της επιχείρησης (φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία) δεν τελεί υπό καθεστώς πτώχευσης
iv. Υπεύθυνη δήλωση ότι το πρόσωπο που διευθύνει πραγματικά και μόνιμα τις μεταφορικές δραστηριότητες της επιχείρησης (δηλ. ο κάτοχος του Π.Ε.Ε.) δεν τελεί υπό καθεστώς πτώχευσης
v. Μελέτη βιωσιμότητας και χρηματικών ροών
vi. Καταβολή τέλους 17,09€


3. Μεταφορά άδειας “Ε” σε άλλο όχημα
i. Συμπλήρωση σχετικού εντύπου: ΤΟΜ 207 (9/02)
ii. Η άδεια “Ε” για τη μεταφορά της οποίας υποβάλλεται η αίτηση
iii. Οι τίτλοι ιδιοκτησίας των οχημάτων που εμπλέκονται
iv. Απόδειξη καταβολής του νενομισμένου τέλους


4. Επανέκδοση άδειας “Ε”
i. Συμπλήρωση σχετικού εντύπου: ΤΟΜ 207 (9/02)
ii. Φωτοαντίγραφο της Α.Ο.Μ.
iii. Βεβαίωση από τραπεζικό/χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στην οποία να φαίνεται ότι η επιχείρηση διαθέτει κεφάλαιο και αποθεματικό, απαλλαγμένο από χρέη, τουλάχιστον του ύψους που προνοείται στο εδάφιο (3) του άρθρου 8 του Ν. 101(Ι)/2001 (δηλαδή 9000€ για το πρώτο όχημα και 5000€ για κάθε πρόσθετο όχημα)
iv. Υπεύθυνη δήλωση ότι η επιχείρηση και συγκεκριμένο πρόσωπο της επιχείρησης (φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία) δεν τελεί υπό καθεστώς πτώχευσης
v. Υπεύθυνη δήλωση ότι το πρόσωπο που διευθύνει πραγματικά και μόνιμα τις μεταφορικές δραστηριότητες της επιχείρησης (δηλ. ο κάτοχος του Π.Ε.Ε.) δεν τελεί υπό καθεστώς πτώχευσης
vi. Μελέτη βιωσιμότητας και χρηματικών ροών για την οδική χρήση που θα εξυπηρετεί η αιτούμενη άδεια, καθώς και το σύνολο των αδειούχων λεωφορείων της ίδιας οδικής χρήσης
vii. Καταβολή τέλους 34,17€


5. Ανανέωση της άδειας “Ε”
i. Συμπλήρωση σχετικού εντύπου: ΤΟΜ 207 (9/02)
ii. Φωτοαντίγραφο της Α.Ο.Μ.
iii. Η άδεια “Ε” για την οποία υποβάλλεται η αίτηση
iv. Φωτοαντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας του λωφορείου στο οποίο αναφέρεται η άδεια “Ε”
v. Το πιστοποιητικό καταλληλότητας του λεωφορείου
vi. Απόδειξη καταβολής του νενομισμένου τέλους


6. Τροποποίηση των όρων της άδειας “Ε”
i. Συμπλήρωση σχετικού εντύπου: ΤΟΜ 207 (9/02)
ii. Φωτοαντίγραφο της Α.Ο.Μ.
iii. Η άδεια “Ε” για την οποία υποβάλλεται η αίτηση
iv. Φωτοαντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας του λωφορείου στο οποίο αναφέρεται η άδεια “Ε”
v. Το πιστοποιητικό καταλληλότητας του λεωφορείου
vi. Απόδειξη καταβολής του νενομισμένου τέλους

Πίσω


_______________________________________________
© 2010 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Τμήμα Οδικών Μεταφορών