Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Οδικών Μεταφορών

Έντυπα/Διαδικασίες για Επαγγελματική Άδεια Οδήγησης


Άδεια "Α" για Οδικές Μεταφορές

Άδεια “Α” για οδικές μεταφορές

1. Απόκτηση Νέας Άδειας “Α”
i. Συμπλήρωση σχετικού εντύπου: ΤΟΜ 304(06/05)
ii. Αντίγραφο Α.Ο.Μ.
iii. Επισύναψη της σελίδας της εφημερίδας (με την ημερομηνία να φαίνεται) στην οποία δημοσιεύτηκε η γνωστοποίηση ενδιαφέροντος απόκτησης άδειας “Α”
iv. Βεβαίωση από τραπεζικό/χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στην οποία να φαίνεται ότι η επιχείρηση διαθέτει κεφάλαιο και αποθεματικό, απαλλαγμένο από χρέη, τουλάχιστον του ύψους που προνοείται στο εδάφιο (3) του άρθρου 8 του Ν. 101(Ι)/2001 (δηλαδή 9000€ για το πρώτο όχημα και 5000€ για κάθε πρόσθετο όχημα)
v. Υπεύθυνη δήλωση ότι η επιχείρηση και συγκεκριμένο πρόσωπο της επιχείρησης (φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία) δεν τελεί υπό καθεστώς πτώχευσης
vi. Υπεύθυνη δήλωση ότι το πρόσωπο που διευθύνει πραγματικά και μόνιμα τις μεταφορικές δραστηριότητες της επιχείρησης (δηλ. ο κάτοχος του Π.Ε.Ε.) δεν τελεί υπό καθεστώς πτώχευσης
vii. Καταβολή τέλους 34,17€

Σημειώνεται ότι, με την υλοποίηση της αίτησης, ο αιτητής οφείλει να καταβάλει το ποσό των 13.668,81€ στο κράτος για την αγορά της.


2. Απόκτηση Νέας Άδειας “Α” μετατρέποντας Άδεια Οδικής Χρήσης (Α.Ο.Χ.) σε “Α”
i. Συμπλήρωση σχετικού εντύπου: ΤΟΜ 304(06/05)
ii. Αντίγραφο Α.Ο.Μ. και επισύναψη πρωτότυπης Α.Ο.Χ
iii. Βεβαίωση από τραπεζικό/χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στην οποία να φαίνεται ότι η επιχείρηση διαθέτει κεφάλαιο και αποθεματικό, απαλλαγμένο από χρέη, τουλάχιστον του ύψους που προνοείται στο εδάφιο (3) του άρθρου 8 του Ν. 101(Ι)/2001 (δηλαδή 9000€ για το πρώτο όχημα και 5000€ για κάθε πρόσθετο όχημα). Η βεβαίωση απαιτείται μόνο στην περίπτωση που ο αιτητής δεν καλύπτεται από το στόλο της Α.Ο.Μ.
iv. Υπεύθυνη δήλωση ότι η επιχείρηση και συγκεκριμένο πρόσωπο της επιχείρησης (φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία) δεν τελεί υπό καθεστώς πτώχευσης
v. Υπεύθυνη δήλωση ότι το πρόσωπο που διευθύνει πραγματικά και μόνιμα τις μεταφορικές δραστηριότητες της επιχείρησης (δηλ. ο κάτοχος του Π.Ε.Ε.) δεν τελεί υπό καθεστώς πτώχευσης
vi. Καταβολή τέλους 47,09€

Σημειώνεται ότι, με την υλοποίηση της έγκρισης της αίτησης, ο αιτητής οφείλει να καταβάλει το ποσό των 17,09€.


3. Επανέκδοση Άδειας “Α” η οποία έχει λήξει
i. Συμπλήρωση σχετικού εντύπου: ΤΟΜ 304(06/05)
ii. Αντίγραφο Α.Ο.Μ.
iii. Επισύναψη της άδειας που έχει λήξει
iv. Επισύναψη της σελίδας της εφημερίδας (με την ημερομηνία να φαίνεται) στην οποία δημοσιεύτηκε η γνωστοποίηση ενδιαφέροντος απόκτησης άδειας “Α”
v. Βεβαίωση από τραπεζικό/χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στην οποία να φαίνεται ότι η επιχείρηση διαθέτει κεφάλαιο και αποθεματικό, απαλλαγμένο από χρέη, τουλάχιστον του ύψους που προνοείται στο εδάφιο (3) του άρθρου 8 του Ν. 101(Ι)/2001 (δηλαδή 9000€ για το πρώτο όχημα και 5000€ για κάθε πρόσθετο όχημα)
vi. Υπεύθυνη δήλωση ότι η επιχείρηση και συγκεκριμένο πρόσωπο της επιχείρησης (φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία) δεν τελεί υπό καθεστώς πτώχευσης
vii. Υπεύθυνη δήλωση ότι το πρόσωπο που διευθύνει πραγματικά και μόνιμα τις μεταφορικές δραστηριότητες της επιχείρησης (δηλ. ο κάτοχος του Π.Ε.Ε.) δεν τελεί υπό καθεστώς πτώχευσης
viii. Καταβολή τέλους 34,17€


4. Μεταβίβαση άδειας “Α” από την επιχείρηση στην οποία αναφέρεται, σε μια άλλη
i. Συμπλήρωση σχετικού εντύπου: ΤΟΜ 304(06/05)
ii. Αντίγραφο Α.Ο.Μ. και του αγοραστή και του πωλητή
iii. Αντίγραφο της άδειας “Α”
iv. Βεβαίωση από τραπεζικό/χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στην οποία να φαίνεται ότι η επιχείρηση διαθέτει κεφάλαιο και αποθεματικό, απαλλαγμένο από χρέη, τουλάχιστον του ύψους που προνοείται στο εδάφιο (3) του άρθρου 8 του Ν. 101(Ι)/2001 (δηλαδή 9000€ για το πρώτο όχημα και 5000€ για κάθε πρόσθετο όχημα). Η βεβαίωση απαιτείται μόνο στην περίπτωση που ο αιτητής δεν καλύπτεται από το στόλο της Α.Ο.Μ.
v. Υπεύθυνη δήλωση ότι η επιχείρηση και συγκεκριμένο πρόσωπο της επιχείρησης (φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία) δεν τελεί υπό καθεστώς πτώχευσης
vi. Υπεύθυνη δήλωση ότι το πρόσωπο που διευθύνει πραγματικά και μόνιμα τις μεταφορικές δραστηριότητες της επιχείρησης (δηλ. ο κάτοχος του Π.Ε.Ε.) δεν τελεί υπό καθεστώς πτώχευσης
vii. Καταβολή τέλους 34,17€


5. Μεταφορά άδειας “Α” σε άλλο φορτηγό
i. Συμπλήρωση σχετικού εντύπου: ΤΟΜ 304(06/05)
ii. Αντίγραφο της άδειας “Α”
iii. Τους τίτλους ιδιοκτησίας των οχημάτων που εμπλέκονται
iv. Υπεύθυνη δήλωση για τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης της άδειας κυκλοφορίας
v. Καταβολή τέλους 17,09€


6. Ανανέωση Άδειας “Α”
i. Συμπλήρωση σχετικού εντύπου: ΤΟΜ 304(06/05)
ii. Επισύναψη φωτοαντίγραφου του τίτλου ιδιοκτησίας του φορτηγού στο οποίο αναφέρεται η άδεια “Α”
iii. Το πιστοποιητικό καταλληλότητας του φορτηγού στο οποίο αναφέρεται η άδεια “Α”
iv. Υπεύθυνη δήλωση για τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης της άδειας κυκλοφορίας
v. Καταβολή τέλους 17,09€


7. Τροποποίηση των όρων άδειας “Α”
i. Συμπλήρωση σχετικού εντύπου: ΤΟΜ 304(06/05)
ii. Επισύναψη φωτοαντίγραφου του τίτλου ιδιοκτησίας του φορτηγού στο οποίο αναφέρεται η άδεια “Α”
iii. Το πιστοποιητικό καταλληλότητας του φορτηγού στο οποίο αναφέρεται η άδεια “Α”
iv. Υπεύθυνη δήλωση για τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης της άδειας κυκλοφορίας


8. Ακύρωση άδειας “Α”
i. Συμπλήρωση σχετικού εντύπου: ΤΟΜ 304(06/05)
ii. Την άδεια “Α”
iii. Τον τίτλο ιδιοκτησίας του φορτηγού στο οποίο αναφέρεται η άδεια “Α”
Ανακοινώσεις και εγκύκλιοι σχετικά με το κορωνοϊό (COVID-19)

Εγγραφή πολιτών στο σύστημα άμεσης ενημέρωσης μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS)

Διαδυκτιακές υπηρεσίες

Ανανέωση άδειας Κυκλοφορίας

Καύσιμα

«Χρήση Παιδικών Καθισμάτων για μαζική μεταφορά παιδιών 3-6 ετών – νηπιαγωγείων»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Πληρωμή καθυστερημένων τελών με Δόσεις

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ

Εγγραφή πολιτών στο σύστημα άμεσης ενημέρωσης μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS)

Δραστηριότητες ΤΟΜ

Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

ΕΚΚΟ

Αδειοδοτημένοι διαχειριστές αποβλήτων για οχήματα τέλους κύκλου ζωής

Οδηγός Συμπεριφοράς

Καύσιμα

Ατυχήματα

eProcurement