Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Οδικών Μεταφορών

Έντυπα/Διαδικασίες για Επαγγελματική Άδεια Οδήγησης


Άδεια "Α" για Οδικές Μεταφορές

Άδεια “Α” για οδικές μεταφορές

1. Απόκτηση Νέας Άδειας “Α”
i. Συμπλήρωση σχετικού εντύπου: ΤΟΜ 304(06/05)
ii. Αντίγραφο Α.Ο.Μ.
iii. Επισύναψη της σελίδας της εφημερίδας (με την ημερομηνία να φαίνεται) στην οποία δημοσιεύτηκε η γνωστοποίηση ενδιαφέροντος απόκτησης άδειας “Α”
iv. Βεβαίωση από τραπεζικό/χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στην οποία να φαίνεται ότι η επιχείρηση διαθέτει κεφάλαιο και αποθεματικό, απαλλαγμένο από χρέη, τουλάχιστον του ύψους που προνοείται στο εδάφιο (3) του άρθρου 8 του Ν. 101(Ι)/2001 (δηλαδή 9000€ για το πρώτο όχημα και 5000€ για κάθε πρόσθετο όχημα)
v. Υπεύθυνη δήλωση ότι η επιχείρηση και συγκεκριμένο πρόσωπο της επιχείρησης (φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία) δεν τελεί υπό καθεστώς πτώχευσης
vi. Υπεύθυνη δήλωση ότι το πρόσωπο που διευθύνει πραγματικά και μόνιμα τις μεταφορικές δραστηριότητες της επιχείρησης (δηλ. ο κάτοχος του Π.Ε.Ε.) δεν τελεί υπό καθεστώς πτώχευσης
vii. Καταβολή τέλους 34,17€

Σημειώνεται ότι, με την υλοποίηση της αίτησης, ο αιτητής οφείλει να καταβάλει το ποσό των 13.668,81€ στο κράτος για την αγορά της.


2. Απόκτηση Νέας Άδειας “Α” μετατρέποντας Άδεια Οδικής Χρήσης (Α.Ο.Χ.) σε “Α”
i. Συμπλήρωση σχετικού εντύπου: ΤΟΜ 304(06/05)
ii. Αντίγραφο Α.Ο.Μ. και επισύναψη πρωτότυπης Α.Ο.Χ
iii. Βεβαίωση από τραπεζικό/χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στην οποία να φαίνεται ότι η επιχείρηση διαθέτει κεφάλαιο και αποθεματικό, απαλλαγμένο από χρέη, τουλάχιστον του ύψους που προνοείται στο εδάφιο (3) του άρθρου 8 του Ν. 101(Ι)/2001 (δηλαδή 9000€ για το πρώτο όχημα και 5000€ για κάθε πρόσθετο όχημα). Η βεβαίωση απαιτείται μόνο στην περίπτωση που ο αιτητής δεν καλύπτεται από το στόλο της Α.Ο.Μ.
iv. Υπεύθυνη δήλωση ότι η επιχείρηση και συγκεκριμένο πρόσωπο της επιχείρησης (φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία) δεν τελεί υπό καθεστώς πτώχευσης
v. Υπεύθυνη δήλωση ότι το πρόσωπο που διευθύνει πραγματικά και μόνιμα τις μεταφορικές δραστηριότητες της επιχείρησης (δηλ. ο κάτοχος του Π.Ε.Ε.) δεν τελεί υπό καθεστώς πτώχευσης
vi. Καταβολή τέλους 47,09€

Σημειώνεται ότι, με την υλοποίηση της έγκρισης της αίτησης, ο αιτητής οφείλει να καταβάλει το ποσό των 17,09€.


3. Επανέκδοση Άδειας “Α” η οποία έχει λήξει
i. Συμπλήρωση σχετικού εντύπου: ΤΟΜ 304(06/05)
ii. Αντίγραφο Α.Ο.Μ.
iii. Επισύναψη της άδειας που έχει λήξει
iv. Επισύναψη της σελίδας της εφημερίδας (με την ημερομηνία να φαίνεται) στην οποία δημοσιεύτηκε η γνωστοποίηση ενδιαφέροντος απόκτησης άδειας “Α”
v. Βεβαίωση από τραπεζικό/χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στην οποία να φαίνεται ότι η επιχείρηση διαθέτει κεφάλαιο και αποθεματικό, απαλλαγμένο από χρέη, τουλάχιστον του ύψους που προνοείται στο εδάφιο (3) του άρθρου 8 του Ν. 101(Ι)/2001 (δηλαδή 9000€ για το πρώτο όχημα και 5000€ για κάθε πρόσθετο όχημα)
vi. Υπεύθυνη δήλωση ότι η επιχείρηση και συγκεκριμένο πρόσωπο της επιχείρησης (φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία) δεν τελεί υπό καθεστώς πτώχευσης
vii. Υπεύθυνη δήλωση ότι το πρόσωπο που διευθύνει πραγματικά και μόνιμα τις μεταφορικές δραστηριότητες της επιχείρησης (δηλ. ο κάτοχος του Π.Ε.Ε.) δεν τελεί υπό καθεστώς πτώχευσης
viii. Καταβολή τέλους 34,17€


4. Μεταβίβαση άδειας “Α” από την επιχείρηση στην οποία αναφέρεται, σε μια άλλη
i. Συμπλήρωση σχετικού εντύπου: ΤΟΜ 304(06/05)
ii. Αντίγραφο Α.Ο.Μ. και του αγοραστή και του πωλητή
iii. Αντίγραφο της άδειας “Α”
iv. Βεβαίωση από τραπεζικό/χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στην οποία να φαίνεται ότι η επιχείρηση διαθέτει κεφάλαιο και αποθεματικό, απαλλαγμένο από χρέη, τουλάχιστον του ύψους που προνοείται στο εδάφιο (3) του άρθρου 8 του Ν. 101(Ι)/2001 (δηλαδή 9000€ για το πρώτο όχημα και 5000€ για κάθε πρόσθετο όχημα). Η βεβαίωση απαιτείται μόνο στην περίπτωση που ο αιτητής δεν καλύπτεται από το στόλο της Α.Ο.Μ.
v. Υπεύθυνη δήλωση ότι η επιχείρηση και συγκεκριμένο πρόσωπο της επιχείρησης (φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία) δεν τελεί υπό καθεστώς πτώχευσης
vi. Υπεύθυνη δήλωση ότι το πρόσωπο που διευθύνει πραγματικά και μόνιμα τις μεταφορικές δραστηριότητες της επιχείρησης (δηλ. ο κάτοχος του Π.Ε.Ε.) δεν τελεί υπό καθεστώς πτώχευσης
vii. Καταβολή τέλους 34,17€


5. Μεταφορά άδειας “Α” σε άλλο φορτηγό
i. Συμπλήρωση σχετικού εντύπου: ΤΟΜ 304(06/05)
ii. Αντίγραφο της άδειας “Α”
iii. Τους τίτλους ιδιοκτησίας των οχημάτων που εμπλέκονται
iv. Υπεύθυνη δήλωση για τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης της άδειας κυκλοφορίας
v. Καταβολή τέλους 17,09€


6. Ανανέωση Άδειας “Α”
i. Συμπλήρωση σχετικού εντύπου: ΤΟΜ 304(06/05)
ii. Επισύναψη φωτοαντίγραφου του τίτλου ιδιοκτησίας του φορτηγού στο οποίο αναφέρεται η άδεια “Α”
iii. Το πιστοποιητικό καταλληλότητας του φορτηγού στο οποίο αναφέρεται η άδεια “Α”
iv. Υπεύθυνη δήλωση για τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης της άδειας κυκλοφορίας
v. Καταβολή τέλους 17,09€


7. Τροποποίηση των όρων άδειας “Α”
i. Συμπλήρωση σχετικού εντύπου: ΤΟΜ 304(06/05)
ii. Επισύναψη φωτοαντίγραφου του τίτλου ιδιοκτησίας του φορτηγού στο οποίο αναφέρεται η άδεια “Α”
iii. Το πιστοποιητικό καταλληλότητας του φορτηγού στο οποίο αναφέρεται η άδεια “Α”
iv. Υπεύθυνη δήλωση για τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης της άδειας κυκλοφορίας


8. Ακύρωση άδειας “Α”
i. Συμπλήρωση σχετικού εντύπου: ΤΟΜ 304(06/05)
ii. Την άδεια “Α”
iii. Τον τίτλο ιδιοκτησίας του φορτηγού στο οποίο αναφέρεται η άδεια “Α”
Εγγραφή πολιτών στο σύστημα άμεσης ενημέρωσης μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS)

Διαδυκτιακές υπηρεσίες

Ανανέωση άδειας Κυκλοφορίας

Καύσιμα

«Χρήση Παιδικών Καθισμάτων για μαζική μεταφορά παιδιών 3-6 ετών – νηπιαγωγείων»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Πληρωμή καθυστερημένων τελών με Δόσεις

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ

Εγγραφή πολιτών στο σύστημα άμεσης ενημέρωσης μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS)

Δραστηριότητες ΤΟΜ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ SALOON ΠΟΥ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 1/1/2014

Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

ΕΚΚΟ

Αδειοδοτημένοι διαχειριστές αποβλήτων για οχήματα τέλους κύκλου ζωής

Εθνική Έρευνα για τη διατροφή του πληθυσμού της Κύπρου

Οδηγός Συμπεριφοράς

Καύσιμα

Ατυχήματα