Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Οδικών Μεταφορών

Έντυπα/Διαδικασίες για Επαγγελματική Άδεια Οδήγησης


Άδεια "Δ" για Διεθνείς Οδικές Μεταφορές

Άδεια “Δ” για Διεθνείς οδικές μεταφορές

1. Απόκτηση νέας άδειας “Δ”
i. Συμπλήρωση σχετικού εντύπου: ΤΟΜ 305(01/05)
ii. Πιστό αντίγραφο της Α.Ο.Μ. που αναφέρεται στην επιχείρηση του αιτητή
iii. Βεβαίωση από τραπεζικό/χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στην οποία να φαίνεται ότι η επιχείρηση διαθέτει κεφάλαιο και αποθεματικό, απαλλαγμένο από χρέη, τουλάχιστον του ύψους που προνοείται στο εδάφιο (3) του άρθρου 8 του Ν. 101(Ι)/2001 (δηλαδή 9000€ για το πρώτο όχημα και 5000€ για κάθε πρόσθετο όχημα)
iv. Υπεύθυνη δήλωση ότι η επιχείρηση και συγκεκριμένο πρόσωπο της επιχείρησης (φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία) δεν τελεί υπό καθεστώς πτώχευσης
v. Υπεύθυνη δήλωση ότι το πρόσωπο που διευθύνει πραγματικά και μόνιμα τις μεταφορικές δραστηριότητες της επιχείρησης (δηλ. ο κάτοχος του Π.Ε.Ε.) δεν τελεί υπό καθεστώς πτώχευσης
i. Καταβολή τέλους 34,17€


2. Μεταφορά άδειας “Δ” σε άλλο φορτηγό
i. Συμπλήρωση σχετικού εντύπου: ΤΟΜ 305(01/05)
ii. Πιστό αντίγραφο της άδειας “Δ” για την οποία υποβάλλεται η αίτηση
iii. Πιστό αντίγραφο των τίτλων ιδιοκτησίας των οχημάτων που εμπλέκονται
iv. Υπεύθυνη δήλωση για τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης της άδειας κυκλοφορίας
v. Καταβολή τέλους 17,09€


3. Τροποποίηση των όρων άδειας “Δ”
i. Συμπλήρωση σχετικού εντύπου: ΤΟΜ 305(01/05)
ii. Πιστό αντίγραφο της άδειας “Δ” για την οποία υποβάλλεται η αίτηση
iii. Πιστό αντίγραφο των τίτλων ιδιοκτησίας των οχημάτων που εμπλέκονται
iv. Υπεύθυνη δήλωση για τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης της άδειας κυκλοφορίας


4. Ανανέωση Άδειας “Δ”
i. Συμπλήρωση σχετικού εντύπου: ΤΟΜ 305(01/05)
ii. Πιστό αντίγραφο της Α.Ο.Μ. που αναφέρεται στην επιχείρηση του αιτητή
iii. Την άδεια “Δ” για την οποία υποβάλλεται ηαίτηση
iv. Πιστό αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας του οχήματος στο οποίο αναφέρεται η άδεια “Δ”
v. Πιστό αντίγραφο του πιστοποιητικού καταλληλότητας του οχήματος
vi. Υπεύθυνη δήλωση για τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης της άδειας κυκλοφορίας
vii. Καταβολή τέλους 17,09€


5. Ακύρωση άδειας “Δ”
i. Συμπλήρωση σχετικού εντύπου: ΤΟΜ 305(01/05)
ii. Πιστό αντίραφο της Α.Ο.Μ. της επιχείρησης
iii. Την άδεια “Δ”
iv. Τον τίτλο ιδιοκτησίας του φορτηγού στο οποίο αναφέρεται η άδεια “Δ”Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Άδεια Δ_αίτηση_ΤΟΜ305.pdf
Ανακοινώσεις και εγκύκλιοι σχετικά με το κορωνοϊό (COVID-19)

Εγγραφή πολιτών στο σύστημα άμεσης ενημέρωσης μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS)

Διαδυκτιακές υπηρεσίες

Ανανέωση άδειας Κυκλοφορίας

Καύσιμα

«Χρήση Παιδικών Καθισμάτων για μαζική μεταφορά παιδιών 3-6 ετών – νηπιαγωγείων»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Πληρωμή καθυστερημένων τελών με Δόσεις

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ

Εγγραφή πολιτών στο σύστημα άμεσης ενημέρωσης μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS)

Δραστηριότητες ΤΟΜ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ SALOON ΠΟΥ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 1/1/2014

Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

ΕΚΚΟ

Αδειοδοτημένοι διαχειριστές αποβλήτων για οχήματα τέλους κύκλου ζωής

Οδηγός Συμπεριφοράς

Καύσιμα

Ατυχήματα