Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία


ΕκτύπωσηΕκτύπωση

  


Κανονισμός 61.Η του Περί Οδών και Οικοδομών Νόμου για την χρήση κτηρίων από ανάπηρα πρόσωπα (κείμενο)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ


Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 19Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 19 του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς.

Κ.Δ.Π. 86/99

(1) Οι Κανονισμοί αυτοί θα αναφέρονται ως οι περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1999 και θα διαβάζονται μαζί με τους περί Οδών και Οικοδομών Κανονισμούς του 1954 έως 1994 (που στο εξής θα αναφέρονται ως οι «βασικοί κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Οδών και Οικοδομών Κανονισμοί του 1954 έως 1999.


(2) Ο Κανονισμός 2 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά των ακόλουθων νέων ορισμών:

«“ανάπηρος” σημαίνει άτομο το οποίο λόγω σωματικής αδυναμίας ή ανεπάρκειας αντιμετωπίζει μόνιμη ή προσωρινή δυσκολία στην πρόσβαση σε οικοδομή ή δρόμο.

“εκπαιδευτικό ίδρυμα” περιλαμβάνει νηπιαγωγείο, δημοτικό σχολείο, γυμνάσιο, λύκειο, κολέγιο, εκπαιδευτικό φροντιστήριο, σχολή επαγγελματικής κατάρτισης και πανεπιστήμιο».


(3) Οι βασικοί κανονισμοί τροποποιούνται με την προσθήκη του ακόλουθου νέου Μέρους και του ακόλουθου νέου Κανονισμού αμέσως μετά τον Κανονισμό 61(Ζ).ΜΕΡΟΣ ΧΙΙΓ – ΧΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΠΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

61.Η (1) Ο παρών Κανονισμός εφαρμόζεται στις πιο κάτω οικοδομές:

α) Σε όλες τις δημόσιες οικοδομές ή / και οικοδομές που επιτρέπεται η είσοδος του κοινού.

β) Σε εμπορικά κέντρα.

γ) Σε οικοδομές που περιλαμβάνουν καταστήματα ή / και γραφεία.

δ) Σε πολυκατοικίες με πέντε ή περισσότερες οικιστικές μονάδες και / ή σε οικοδομές με απαιτούμενους χώρους στάθμευσης πέραν των πέντε.

ε) Σε εκπαιδευτικά ιδρύματα περιλαμβανομένων και των χώρων διαμονής των φοιτητών, σε γυμναστήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις και κολυμβητικές δεξαμενές.

στ) Σε κλινικές, ιατρεία και θεραπευτικά ή άλλα διαγνωστικά κέντρα.

ζ) Σε βιομηχανικές οικοδομές με έκταση μεγαλύτερη των 600μ² ή με αριθμό εργαζομένων μεγαλύτερο των 10 ατόμων καθώς και σε συγκρότημα εργαστηρίων των οποίων η συνολική έκταση υπερβαίνει τα 600μ².

η) Σε οποιαδήποτε οικοδομή όπου η αρμόδια αρχή εύλογα κρίνει ότι επιβάλλεται η εφαρμογή του Κανονισμού αυτού:

Νοείται ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου το ισόγειο τμήμα οικοδομής είναι υφιστάμενο και καλύπτεται με άδεια οικοδομής, η αρμόδια αρχή απαιτεί μερική εφαρμογή του Κανονισμού αυτού, νοουμένου ότι η πλήρης εφαρμογή των προνοιών του Κανονισμού αυτού δεν είναι εφικτή:

Νοείται περαιτέρω ότι για τους σκοπούς της πιο πάνω επιφύλαξης “αρμόδια αρχή” σημαίνει την αρχή που αποτελείται από εκπροσώπους του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, της αρμόδιας τοπικής αρχής και του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου.

(2) Ουδεμία οικοδομή επί της οποίας εφαρμόζεται ο παρών Kανονισμός ανεγείρεται,
εκτός αν –

α) ΄Ολα τα επίπεδα της οικοδομής είναι προσβάσιμα σε ανάπηρα πρόσωπα.

β) H κύρια είσοδος της οικοδομής έχει ελάχιστο καθαρό πλάτος 0,90μ., μετρουμένου μεταξύ των πλαισίων ή των παραστατών και στη μια άκρη της θύρας από την πλευρά της χειρολαβής υπάρχει ανεμπόδιστη απόσταση ελάχιστου πλάτους 0,30μ. και πάνω στο φύλλο της θύρας είναι τοποθετημένο οπλισμένο διαφανές γυαλί σε κατάλληλο ύψος, έτσι που να παρέχει οπτικό πεδίο σ’ όλους τους χρήστες, καθώς επίσης και χειρολαβές και μηχανισμοί αυτόματης επαναφοράς και το καθαρό πλάτος των φύλλων των εσωτερικών θυρών έχει ελάχιστο πλάτος 0,90μ.

γ) ΄Οπου υπάρχουν κλιμακοστάσια ή πέραν των δύο σκαλιών, τοποθετούνται διπλοί χειρολισθήρες, σε απόσταση ενός μέτρου μεταξύ τους, με ύψος 0,70μ. και 0,90μ. αντίστοιχα, με διάμετρο χειρολισθήρα 0,05μ. και στη μια πλευρά ο χειρολισθήρας προεξέχει 0,40μ. του πρώτου και του τελευταίου σκαλιού,

δ) Οι κοινόχρηστοι διάδρομοι έχουν ελάχιστο πλάτος 1,25μ.

ε.) Οι προθάλαμοι κλιμακοστασίων και ανελκυστήρων έχουν ελάχιστη
διάσταση 1,50μ.:

Νοείται ότι στις περιπτώσεις κλινικών και ιατρείων η ελάχιστη διάσταση
είναι 2,10μ.,

στ) Υπάρχει κατάλληλα διαμορφωμένο κεκλιμένο επίπεδο (ράμπα) σύνδεσης της κύριας εισόδου με δημόσιο δρόμο και / ή πεζοδρόμιο, κατασκευασμένο από αντιολισθητικό υλικό και το οποίο διαθέτει τα πιο κάτω χαρακτηριστικά:
i) ελάχιστο ανεμπόδιστο πλάτος 1,20μ.
iι) κλίση από 1:15 για μήκος ράμπας μέχρι 5μ., και από 1:20 για μήκος
ράμπας μεγαλύτερο από 5μ.
iιι) περίζωμα εκατέρωθεν του κεκλιμένου επιπέδου με ελάχιστο ύψος 0,15μ.
και χειρολισθήρα σε ύψος μεταξύ των 0,80μ. και 0,90μ. και στις δύο
πλευρές και η διάμετρος του χειρολισθήρα πρέπει να είναι 0,05μ.
iv) στην αρχή και στο τέλος κάθε κεκλιμένου επιπέδου (ράμπας) υπάρχει
πλατύσκαλο με ελάχιστο ανεμπόδιστο μήκος 1,20μ. και πλάτος όσο το
πλάτος της ράμπας.:

Νοείται ότι, όταν το συνολικό μήκος του κεκλιμένου επιπέδου υπερβαίνει τα 10 μ. απαιτείται η κατασκευή ενδιάμεσου πλατύσκαλου ελάχιστου μήκους 1,50μ.:

Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση αλλαγής κατεύθυνσης του κεκλιμένου επιπέδου υπάρχει πλατύσκαλο με ελάχιστο πλάτος 1,40μ. και μήκος 1,60μ.

ζ) ΄Οπου απαιτείται η κατασκευή πεζοδρομίων, αυτά διαμορφώνονται και συνδέονται κατάλληλα με το οδόστρωμα, έχουν αντιολισθητικό δάπεδο και κατάλληλη σήμανση για ανάπηρα άτομα, σύμφωνα με τις υποδείξεις και προς ικανοποίηση της αρμόδιας αρχής.

η) Στις περιπτώσεις ύπαρξης ανελκυστήρων -

(i) η είσοδος / έξοδος στο θάλαμο ανελκυστήρα είναι προσβάσιμη σε ανάπηρα πρόσωπα,
(ii) η θύρα εισόδου του ανελκυστήρα έχει τουλάχιστον καθαρό άνοιγμα 0,80μ.,
(iii) ο ανελκυστήρας έχει καθαρές εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου τουλάχιστον 1,40μ. μήκος και 1,10μ. πλάτος:

Νοείται ότι, όταν η οικοδομή αφορά χώρο νοσηλείας (κλινική), οι καθαρές εσωτερικές διαστάσεις του θαλάμου του ανελκυστήρα είναι τουλάχιστον 2,20μ. μήκος και 1,10μ. πλάτος.

(iv) τα κομβία ελέγχου είναι τοποθετημένα σε ύψος 0,90μ. έως 1,30μ. και
0,40μ. από τη θύρα:

Νοείται ότι τα κομβία ελέγχου έχουν ηχητική, ανάγλυφη και οπτική σήμανση.

(v) σε κάθε ανελκυστήρα τοποθετείται τηλεφωνική συσκευή σε ύψος 1,05μ. έως 1,30μ. και 0,40μ. από τη θύρα, η οποία είναι συνδεδεμένη με το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και προγραμματισμένη να επικοινωνεί με τον υπεύθυνο συντήρησης του ανελκυστήρα και / ή την αστυνομία και / ή την πυροσβεστική υπηρεσία.

(θ) Υφίσταται κοινόχρηστο αποχωρητήριο και νιπτήρας για χρήση από τα δύο φύλα, διαμορφωμένο κατάλληλα, με τα εξής χαρακτηριστικά:

(i) οι διαστάσεις του αποχωρητηρίου είναι 2μ. x 2μ. και ο άξονας της λεκάνης είναι τοποθετημένος σε απόσταση 0,50μ. από τον πλαϊνό τοίχο και με τέτοια διαμόρφωση, ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργικότητα του.(ii) η θύρα του αποχωρητηρίου ανοίγει προς τα έξω.:

Νοείται ότι σε βιομηχανικές οικοδομές και συγκροτήματα εργαστηρίων οι χώροι αποχωρητηρίων διαμορφώνονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να δύνανται να χρησιμοποιούνται και από ανάπηρα πρόσωπα.:

Νοείται περαιτέρω ότι οι απαιτούμενοι πρόσθετοι χώροι για σκοπούς υγιεινής για ανάπηρα πρόσωπα δεν υπολογίζονται στο συντελεστή δόμησης της οικοδομής.


(ι) αναφορικά με οικοδομές ή άλλους χώρους που δέχονται κοινό, θεατές ή ακροατές (π.χ. κολυμβητήρια, θέατρα, κινηματογράφους, αίθουσες αθλοπαιδιών κ.λ.π.) αυτοί είναι διαμορφωμένοι κατάλληλα, ώστε να εξασφαλίζεται εύκολη πρόσβαση σε ανάπηρα πρόσωπα και λαμβάνεται πρόνοια, ώστε ποσοστό 1% του συνολικού αριθμού των θέσεων, με ελάχιστο αριθμό τέσσερις θέσεις, είναι κατάλληλα διαμορφωμένες για χρήση από ανάπηρα πρόσωπα και αυτές έχουν εύκολη πρόσβαση στις εξόδους κινδύνου,


(ια) ποσοστό 10% των απαιτούμενων για την οικοδομή χώρων στάθμευσης για χώρους στάθμευσης συνολικής χωρητικότητας μέχρι 100 και επιπλέον ποσοστό 5% για χώρους στάθμευσης συνολικής χωριτικότητας από 101 και άνω είναι διαμορφωμένοι κατάλληλα και με κατάλληλη ένδειξη για χρήση αποκλειστικά από ανάπηρα πρόσωπα. Κάθε χώρος στάθμευσης έχει ελάχιστη διάσταση 5μ. x 3,30μ. με πρόσβαση στην κύρια ή άλλη είσοδο της οικοδομής.»ΚΩΔ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 61Η ΑΘ/ΧΑ


No documents found
© 2006 - 2013 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Γραφείο Σχεδιασμού για τα Άτομα με Αναπηρία
Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου