Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία


ΕκτύπωσηΕκτύπωση

  


Σ’ αυτή την σελίδα προσπαθούμε να μαζέψουμε τις Ευρωπαϊκές στρατηγικές, νομοθεσίες και οδηγίες που η Ευρωπαϊκή Ένωση εκδίδει με σκοπό την ενσωμάτωση και την κοινωνική προστασία των ατόμων με αναπηρία.Οι πολιτικές αυτές είναι απαραίτητες για την εξίσωση των ευκαιριών των ΑμεΑ για να μπορούν να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις εκφράσεις της ζωής

Αρχείο Acrobat Reader Η κατάσταση των ατόμων με αναπηρία στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση: το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης 2006 - 2007
(Ημερομηνία: 15/07/2008 12:04:40 μμ - Μέγεθος: 287,96 Kb)

Αρχείο Acrobat Reader ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Της 17ης Ιουνίου 1999 σχετικά με την παροχή ίσων ευκαιριών απασχόλησης στα άτομα με αναπηρίες και ειδικές ανάγκες ôçò 17çò Éïõíßïõ 1999 ó÷åôéêÜ ìå ôçí ðáñï÷Þ ßóùí åõêáéñéþí áðáó÷üëçóçò óôá Üôïìá ìå åéäéêÝò áíÜãêåò (1999/C 186/02)
(Ημερομηνία: 15/07/2008 12:04:40 μμ - Μέγεθος: 34,2 Kb)

Αρχείο Acrobat Reader COUNCIL RESOLUTION of 5 May 2003 on equal opportunities for pupils and students with disabilities in education and training (2003/C 134/04)
(Ημερομηνία: 15/07/2008 12:04:40 μμ - Μέγεθος: 85,47 Kb)

Αρχείο Acrobat Reader COUNCIL RESOLUTION of 6 May 2003 on accessibility of cultural infrastructure and cultural activities for people with disabilities (2003/C 134/05)
(Ημερομηνία: 15/07/2008 12:04:41 μμ - Μέγεθος: 58,15 Kb)

Αρχείο Acrobat Reader Disability mainstreaming in the European Employment Strategy Brussels, 1/07/2005 EMPL/A/AK D(2005) EMCO/11/290605
(Ημερομηνία: 15/07/2008 12:04:41 μμ - Μέγεθος: 253,86 Kb)

Αρχείο Acrobat Reader Parking card for people with disabilities (98/376/EC)
(Ημερομηνία: 15/07/2008 12:04:40 μμ - Μέγεθος: 39,37 Kb)
© 2006 - 2013 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Γραφείο Σχεδιασμού για τα Άτομα με Αναπηρία
Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου