Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνικών

Εκτίμηση της Συμμόρφωσης   
Αξιολόγηση της Πιστότητας

Η Οδηγία και ο σχετικός Κανονισμός περιγράφουν τέσσερις διαδικασίες για την αξιολόγηση της πιστότητας, μία από τις οποίες πρέπει να εφαρμοστεί για να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση προς όλες τις βασικές απαιτήσεις. Οι διαδικασίες αυτές, περιγράφονται στα Παραρτήματα ΙΙ, ΙV και V της Οδηγίας. Εναλλακτικό μέσο για τη συμμόρφωση προς τις βασικές απαιτήσεις σχετικά με την Ασφάλεια και την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα αποτελούν οι διαδικασίες των Οδηγιών 73/23/ΕΕΚ και 89/336/ΕΟΚ οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν αντίστοιχα για την ικανοποίηση των προαναφερθέντων απαιτήσεων που αφορούν τη συσκευή που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των εν λόγω Οδηγιών.

Παράρτημα ΙΙ – Εσωτερικός Έλεγχος Παραγωγής

Ο κατασκευαστής πρέπει να δημιουργεί τον τεχνικό φάκελο ο οποίος θα διευκολύνει την αξιολόγηση της πιστότητας του προϊόντος προς τις βασικές απαιτήσεις. Ο φάκελος πρέπει να καλύπτει το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία του προϊόντος. Ο κατασκευαστής οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίζεται η συμμόρφωση της συσκευής προς το φάκελο και προς τις απαιτήσεις της οδηγίας. Ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του πρέπει να διατηρούν αντίγραφο της δήλωσης πιστότητας μέσα στον τεχνικό φάκελο.

Παράρτημα ΙΙΙ- Εσωτερικός Έλεγχος Παραγωγής

Οι απαιτήσεις του Παραρτήματος ΙΙ εφαρμόζονται μαζί με τα ακόλουθα:
Για κάθε τύπο συσκευής, όλες οι βασικές σειρές ραδιοδοκιμών πρέπει να διεξάγονται από τον κατασκευαστή ή εκ μέρους του. Οι βασικές σειρές ραδιοδοκιμών περιγράφονται στα εναρμονισμένα πρότυπα. Στην περίπτωση μη περιγραφής τους, τότε πρέπει οι εν λόγω δοκιμές να προσδιοριστούν από Κοινοποιημένο Οργανισμό τον οποίο επιλέγει ο κατασκευαστής.

Παράρτημα IV – Τεχνικός Φάκελος Κατασκευής

Οι απαιτήσεις των Παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ εφαρμόζονται μαζί με τα ακόλουθα:
Ο τεχνικός φάκελος ο οποίος περιγράφεται στο παράρτημα ΙΙ και η δήλωση πιστότητας προς τις βασικές σειρές ραδιοδοκιμών οι οποίες περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙΙ αποτελούν τον τεχνικό φάκελο κατασκευής ο οποίος παρουσιάζεται στον Κοινοποιημένο Οργανισμό για επιθεώρηση. Ο φάκελος δύναται να παρουσιαστεί σε ένα ή περισσότερους Οργανισμούς υπό την προϋπόθεση ότι ο κάθε ένας από τους οργανισμούς ενημερώνεται για τους άλλους που έχουν λάβει αντίγραφο του φακέλου.

Ο κοινοποιημένος Οργανισμός επιθεωρεί το φάκελο και εάν κρίνει ότι ο φάκελος δεν αποδεικνύει την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων, ο Κοινοποιημένος Οργανισμός ενημερώνει όλους τους άλλους Κοινοποιημένους Οργανισμούς που εμπλέκονται και ενημερώνει επίσης τον κατασκευαστή ή τον εντολοδόχο τους ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση της συσκευής στην αγορά. Η γνώμη του Κοινοποιημένου Οργανισμού πρέπει να δοθεί εντός τεσσάρων βδομάδων από τη στιγμή που λαμβάνει το φάκελο.

Με την παραλαβή της γνώμης του Κοινοποιημένου Οργανισμού ή όταν λήξη η προθεσμία των τεσσάρων βδομάδων, η συσκευή δύναται να τοποθετηθεί στην αγορά. Ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση της συσκευής στην αγορά οφείλουν να διατηρούν το φάκελο για περίοδο τουλάχιστον δέκα χρόνων μετά την παραγωγή της τελευταίας συσκευής.

Παράρτημα V - Πλήρης Διασφάλιση Ποιότητας

Ο κατασκευαστής οφείλει να υιοθετήσει εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας για το σχεδιασμό, την παραγωγή και την τελική επιθεώρηση και δοκιμές, το οποίο επιθεωρείται από έναν Κοινοποιημένο Οργανισμό ανά εύλογα χρονικά διαστήματα και πιθανόν με αιφνίδιες επισκέψεις. Ο Κοινοποιημένος Οργανισμός πρέπει να αξιολογεί κατά πόσο το σύστημα εξασφαλίζει την πιστότητα του προϊόντος και ο κατασκευαστής οφείλει να πληροί τις απαιτήσεις οι οποίες εφαρμόζονται επί του συστήματος.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ανεξάρτητα της διαδικασίας που επιλέγεται, ο κατασκευαστής είναι υπεύθυνος να διασφαλίζει τη συμμόρφωση του προϊόντος του. Ο Κοινοποιημένος Οργανισμός εκδίδει μόνο γραπτή γνώμη και δεν έχει το δικαίωμα να απαγορεύει τη διάθεση ενός προϊόντος στην αγορά, ακόμη και υπό τη διαδικασία του Τεχνικού Φακέλου Κατασκευής.

Ανεξάρτητα από τη διαδικασία απόδειξης της πιστότητας που επιλέγεται, ο κατασκευαστής συντάσσει δήλωση πιστότητας, όταν πειστεί ότι η συσκευή πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας. Η Οδηγία απαιτεί από τον κατασκευαστή να διατηρεί τη δήλωση στη διάθεση του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για μια περίοδο δέκα χρόνων από τη στιγμή που η συσκευή διατίθεται στην αγορά.

Δήλωση Πιστότητας

Η δήλωση πιστότητας συντάσσεται από τον κατασκευαστή, ή εάν το επιλέξει, από τον εντολοδόχου του. Ο κατασκευαστής δεν υποχρεούται να είναι εγκατεστημένος στον ΕΟΧ και η δήλωση πιστότητας ισχύει ανεξάρτητα από το κράτος στο οποίο συντάσσεται. Εάν ο κατασκευαστής δεν είναι εγκατεστημένος στον ΕΟΧ και δεν διορίζει εντολοδόχο του μέσα στην επικράτεια του ΕΟΧ, την υποχρέωση διατήρησης της δήλωσης πιστότητας φέρει το άτομο το οποίο τοποθετεί τη συσκευή στην αγορά του ΕΟΧ. Το εν λόγω άτομο οφείλει (είναι προς το συμφέρον του) να εξασφαλίζει το έγγραφο της δήλωσης. Η δήλωση πιστότητας πρέπει να συντάσσεται σε μια από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας.

Στην περίπτωση που η συσκευή εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής άλλων οδηγιών, τότε μία δήλωση πιστότητας συντάσσεται υπό την προϋπόθεση ότι εμπεριέχει όλες τις πληροφορίες που απαιτεί η κάθε οδηγία. Επίσης, μία δήλωση πιστότητας δύναται να συνταχτεί για κάθε οδηγία. Αντίγραφο της δήλωσης πιστότητας πρέπει να συνοδεύει το κάθε προϊόν.

Αποστολή της Σελίδας


Κάντε κλικ εδώ για να τυπωθεί το κείμενο
Εκτυπώστε το Κείμενο