English
Λογότυπο Κυπριακής Δημοκρατίας Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνικών Λογότυπο Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνικών

 

Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία 

Αναζήτηση:

Αναζήτηση

Ειδική Αναζήτηση          

▲ Ευρωπαϊκο Πρόγραμμα GMES
English  

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα GMES
(Global Monitoring for the Environment and Security)


Στις αρχές Νοεμβρίου 2010 τέθηκε σε ισχύ ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.911/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2010, για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα GMES και τις αρχικές του επιχειρήσεις (2011-2013).

Το πρόγραμμα GMES στηρίζεται στις ερευνητικές δραστηριότητες που εκτελούνται βάσει της απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013) και του διαστημικού σκέλους του προγράμματος GMES του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (European Space Agency).


Το πρόγραμμα GMES περιλαμβάνει τα εξής:

α) το σκέλος υπηρεσιών που διασφαλίζει την πρόσβαση σε πληροφορίες και υποστηρίζει τους εξής τομείς:
  • παρακολούθηση της ατμόσφαιρας,
  • παρακολούθηση της κλιματικής αλλαγής για να υποστηριχθούν οι πολιτικές προσαρμογής και μετριασμού,

  • διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης,

  • παρακολούθηση της ξηράς,

  • παρακολούθηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος,

  • ασφάλεια·
β) το διαστημικό σκέλος, που διασφαλίζει βιώσιμη διαστημική επισκόπηση για τους τομείς υπηρεσιών που αναφέρονται στο (α) πιο πάνω·

γ) το επιτόπιο σκέλος, που διασφαλίζει παρατηρήσεις δι’ εναέριων, θαλάσσιων και επίγειων εγκαταστάσεων για τους τομείς υπηρεσιών που αναφέρονται στο (α) πιο πάνω.


Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 911/2010, δημιουργήθηκαν τρείς επιτροπές:

(α) Επιτροπή GMES (GMES Committee) – Για να επικουρεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

(β) Φόρουμ Χρηστών GMES (GMES User Forum) – Για να συμβουλεύει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τον καθορισμό και την επικύρωση απαιτήσεων των χρηστών και όσον αφορά το συντονισμό του προγράμματος GMES με τους χρήστες του δημόσιου τομέα

(γ) Συμβούλιο Ασφαλείας GMES (GMES Security Board) – Για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων ζητημάτων, κυρίως όσων σχετίζονται με την ασφάλεια.


Εθνικός Συντονισμός

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών παρακολουθεί το GMES, ως ένα από τα κύρια προγράμματα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Διαστήματος, μιας πολιτικής η οποία προστέθηκε στις αρμοδιότητες του μετά από σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο ρόλος του ΤΗΕ είναι περισσότερο συντονιστικός μεταξύ των κυβερνητικών υπηρεσιών, οι οποίες διαθέτουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες για τους διάφορους τομείς του GMES, και επιπλέον το ΤΗΕ συνεισφέρει με τεχνικές γνώσεις όπου οι εφαρμογές GMES βασίζονται σε ραδιοεπικοινωνίες.

Σε συνεργασία με τις ενδιαφερόμενες κυβερνητικές υπηρεσίες έχουν οριστεί, ανά τομέα αρμοδιότητες ως ακολούθως:


Τομέας
Υπηρεσίες/Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
Αρμόδιο Υπουργείο/Τμήμα/Υπηρεσία
Επιτόπιο Σκέλος - εναέριες, θαλάσσιες και επίγειες εγκαταστάσεις (IN-SITU COMPONENT) GISC – GMES In Situ Component (FP7 programme 2011-2012)
Παρακολούθηση της ατμόσφαιρας (ATMOSPHERE MONITORING SERVICE) Οι περιβαλλοντικές υπηρεσίες ατμόσφαιρας πρέπει να εξασφαλίζουν την παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα σε ευρωπαϊκή κλίμακα και της χημικής σύστασης της ατμόσφαιρας σε παγκόσμια κλίμακα. (Παράρτημα – Καν.911/2010)
 • European Air quality
 • Global Atmospheric Composition
 • Climate Forcing
 • UV Radiation
FP7 projects MACC & MACC-II
Παρακολούθηση της κλιματικής αλλαγής για να υποστηριχθούν οι πολιτικές προσαρμογής και μετριασμού (CLIMATE CHANGE MONITORING SERVICE)Η παρακολούθηση της κλιματικής αλλαγής πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα για την προσαρμογή και το μετριασμό των συνεπειών της. Θα πρέπει ειδικότερα να συμβάλλει στην παροχή βασικών κλιματολογικών μεταβλητών (Essential Climate Variables-ECV), κλιματικών αναλύσεων και προβλέψεων σε κλίμακα σχετική με την προσαρμογή και το μετριασμό και στην παροχή σχετικών υπηρεσιών. (Παράρτημα – Καν.911/2010)
Διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (EMERGENCY MONITORING SERVICE) Οι υπηρεσίες παρέμβασης, σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, έχουν σκοπό την εξασφάλιση της διάθεσης στοιχείων και των παράγωγων προϊόντων από τη γεωσκόπηση, σε διεθνές, ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, για την αντιμετώπιση διαφόρων ειδών καταστροφών, συμπεριλαμβανομένων των μετεωρολογικών κινδύνων (π.χ. καταιγίδες, πυρκαγιές και πλημμύρες), των γεωφυσικών κινδύνων (π.χ. σεισμούς, παλιρροϊκά κύματα, ηφαιστειακές εκρήξεις και κατολισθήσεις), των εσκεμμένων και τυχαίων καταστροφών που οφείλονται σε ανθρώπινη ενέργεια, καθώς και άλλων ανθρωπιστικών καταστροφών. Επειδή η κλιματολογική αλλαγή μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση των εκτάκτων περιστατικών, η παρέμβαση του GMES σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης θα είναι ουσιαστικής σημασίας για την υποστήριξη μέτρων προσαρμογής στην κλιματολογική αλλαγή, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων πρόληψης, ετοιμότητας, παρέμβασης και αποκατάστασης στην Ευρώπη· (Παράρτημα – Καν.911/2010)
 • Preparedness/Prevention
 • Emergency Response
 • Recovery
 • Additional
FP7 project SAFER
Παρακολούθηση της ξηράς (LAND MONITORING SERVICE) Οι υπηρεσίες παρακολούθησης της ξηράς πρέπει να διασφαλίζουν τη διάθεση των στοιχείων και των παράγωγων προϊόντων από τη γεωσκόπηση προς όφελος των ευρωπαϊκών, εθνικών, περιφερειακών και διεθνών αρχών που συμμετέχουν στην περιβαλλοντική παρακολούθηση της βιοποικιλότητας, του εδάφους, του νερού, των δασών και των εθνικών πόρων, καθώς επίσης και στη γενική υλοποίηση πολιτικών για το περιβάλλον, τη γεωγραφική ενημέρωση, τη γεωργία, την ενέργεια, τον αστικό σχεδιασμό, τις υποδομές και τις μεταφορές. Οι υπηρεσίες παρακολούθησης της ξηράς περιλαμβάνουν την παρακολούθηση μεταβλητών της κλιματολογικής αλλαγής· (Παράρτημα – Καν.911/2010)

 • Core mapping services
o Pan-EU Land Cover Component (Euroland)
o Biophysical Parameters (BioPar)
o Seasonal Annual Change Monitoring
 • Core information services
o Spatial Planning
o Agri-Environmental Monitoring (AgriEnv)
o Water Monitoring
o Forest Monitoring
o Land Carbon Monitoring
o Global Crop Monitoring (GCM)

FP7 project GEOLAND2

INSPIRE Directive

Κανονισμός EUROSUR (COM(2011)837)

Παρακολούθηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος (MARINE ENVORINMENT MONITORING SERVICE)Οι υπηρεσίες θαλάσσιας παρακολούθησης πρέπει να παρέχουν πληροφόρηση σχετικά με την κατάσταση των φυσικών οικοσυστημάτων των ωκεανών και των θαλασσών. Οι τομείς εφαρμογής των θαλάσσιων υπηρεσιών του GMES περιλαμβάνουν τη θαλάσσια ασφάλεια, το θαλάσσιο περιβάλλον και τις παράκτιες περιφέρειες, τους θαλάσσιους πόρους, καθώς και την εποχιακή μετεωρολογική πρόβλεψη και παρακολούθηση του κλίματος· (Παράρτημα – Καν.911/2010)
 • Marine Safety
 • Marine Resources
 • Marine and Coastal Environment
 • Climate and Seasonal Forecasting
FP7 project MyOcean

Ασφάλεια (SECURITY)Οι υπηρεσίες ασφάλειας πρέπει να παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για την υποστήριξη των προκλήσεων, τις οποίες αντιμετωπίζει η Ευρώπη, στον τομέα της ασφάλειας, όπως τον έλεγχο των συνόρων, τη θαλάσσια επιτήρηση και την υποστήριξη των εξωτερικών δράσεων της ΕΕ· (Παράρτημα – Καν.911/2010)

Αστυνομία

Υπουργείο Άμυνας (στα πλαίσια των εργασιών της EDA-European Defence Agency)

Εθνική Αρχή Ασφάλειας (όπου τα θέματα αφορούν εμπιστευτικές πληροφορίες)Χρήσιμες Συνδέσεις

Πρόγραμμα GMES – Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/space/gmes/

Υπηρεσίες GMES:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/space/gmes/services/index_en.htm

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/space/gmes/key_documents/services/index_en.htm

http://www.gmes-geoland.info (preoperational GMES Land Monitoring Service)

http://www.MyOcean.eu (preoperational GMES Marine Environment Monitoring Service)

http://www.gmes-atmosphere.eu (preoperational GMES Atmosphere Monitoring Service)

http://www.emergencyresponse.eu (preoperational GMES Emergency Response Service)

http://www.gmes-gmosaic.eu (preoperational GMES Security Service)


Επίσημα έγγραφα GMES:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/space/gmes/key_documents/index_en.htm

Συνέδρια και Εργαστήρια για το GMES:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/space/gmes/conferences-workshops/index_en.htm

Άλλες Χρήσιμες Συνδέσεις:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/space/links/index_en.htm
Τελευταία Ενημέρωση: 16/10/2012
Αρχή
  
Αποστολή της Σελίδας


© 2004 - 2017 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου| Αποποίηση | Υπεύθυνος Σελίδας