ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Δράσεις Ψηφιακής Στρατηγικής


Ο «Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης» αφορά τη χρήση των ΤΠΕ από την Κυβέρνηση για να γίνει πιο αποτελεσματική και αποδοτική στην εσωτερική της λειτουργία. Η «παροχή δημόσιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών» αφορά την ανάπτυξη δημόσιων υπηρεσιών για αντικατάσταση, διεύρυνση και εκσυγχρονισμό των διεπαφών του κράτους με τον πολίτη και τις επιχειρήσεις (e-government services). Οι δημόσιες υπηρεσίες μπορούν με την χρήση των ΤΠΕ να εξυπηρετήσουν καλύτερα τον πολίτη και τις επιχειρήσεις και να μειώσουν σημαντικά το κόστος λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και αυξάνοντας την παραγωγικότητα των δημόσιων υπαλλήλων. Οι δημόσιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες πρέπει να είναι υψηλού επιπέδου και να παρέχονται με ασφαλή τρόπο, να είναι απλές, κατανοητές και ελκυστικές στους πολίτες και να έχουν επίκεντρο τον πολίτη. Παράλληλα να επιτρέπουν τη διαδραστικότητα και την συναλλαγή μεταξύ των Κυβερνητικών Υπηρεσιών και των πολιτών/επιχειρήσεων. Επιπλέον, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, έτσι όλοι οι πολίτες να μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν.

Ο στόχος αυτός υλοποιείται με τις ακόλουθες Δράσεις: • Δράση 6.1: Διεξαγωγή μελέτης για τη δημιουργία ενός ενοποιημένου δικτύου, το οποίο να υποστηρίζει όλες τις επικοινωνίες της Κυβέρνησης

 • Δράση 6.2: Υλοποίηση του ενοποιημένου δικτύου δημόσιων υπηρεσιών

 • Δράση 6.3: Ανάπτυξη προηγμένων υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην εκπαιδευτική και ερευνητική κοινότητα

 • Δράση 7.1: Επέκταση του Συστήματος Αυτοματοποίησης Γραφείου σε όλα τα Τμήματα/Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα

 • Δράση 7.2: Αναθεώρηση της Στρατηγικής για την πληροφορική στη Δημόσια Υπηρεσία

 • Δράση 7.3: Υλοποίηση της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφάλειας

 • Δράση 7.4: Υλοποίηση της Κυβερνητικής Αποθήκης Πληροφοριών

 • Δράση 7.5: Υλοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης και Υποστήριξης Δικτύων και Συστημάτων

 • Δράση 7.6: Υλοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

 • Δράση 7.7: Επέκταση της Πύλης Ενιαίου Κέντρου Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ)

 • Δράση 7.8: Λειτουργία του Συστήματος Υποβολής Εγγράφων για εγγραφή εταιρειών μέσω του διαδικτύου και δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου για κάθε εταιρεία (e-Filing)

 • Δράση 7.9: Επιγραμμική (online) διεκπεραίωση όλων των πληρωμών προς την Κυβέρνηση (e-payment)

 • Δράση 7.10: Κίνητρα στον πολίτη να χρησιμοποιούν τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του δημόσιου τομέα

 • Δράση 7.11: Εντοπισμός των βασικών υπηρεσιών που δεν μπορούν να προσφερθούν πλήρως ηλεκτρονικά, λόγω της υφιστάμενης νομοθεσίας, και να γίνει τροποποίηση των νομοθεσιών αυτών, έτσι ώστε και αυτές οι δημόσιες υπηρεσίες να μπορούν να παρέχονται ηλεκτρονικά

 • Δράση 7.12: Ανάπτυξη περισσοτέρων ηλεκτρονικών υπηρεσιών σχεδιασμένων με βάση τις ανάγκες των πολιτών/επιχειρήσεων

 • Δράση 7.13: Διασφάλιση της κοινωνικής ενσωμάτωσης, συμπεριλαμβανομένων και των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού

 • Δράση 7.14: Παροχή διασυνοριακών και διαλειτουργικών υπηρεσιών η-διακυβέρνησης και ευθυγράμμιση της διαλειτουργικότητας με το ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας

 • Δράση 7.15: Παροχή δυνατότητας πρόσβασης πολιτών στα προσωπικά τους δεδομένα, τα οποία χρειάζονται στις συναλλαγές με τους Κυβερνητικούς Φορείς

 • Δράση 7.16: Δημόσια (στο Διαδίκτυο) διάθεση πληροφοριών που βρίσκονται στην κατοχή του κράτους

 • Δράση 7.17: Ανάπτυξη εργαλείων, τα οποία να υποστηρίζουν τις συμμετοχικές αποφάσεις και να δίνουν στον πολίτη τη δυνατότητα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων από το κράτος

 • Δράση 7.18: Ενσωμάτωση όλων των μηχανογραφημένων κέντρων της δημόσιας υπηρεσίας σε 3-4 μεγάλα κέντρα βασισμένα σε πρότυπα πράσινης τεχνολογίας και στα τελευταία πρότυπα ασφάλειας

 • Δράση 7.19: Δημιουργία και λειτουργία του Κέντρου Τηλε-εξυπηρέτησης του πολίτη

 • Δράση 7.20: Λειτουργία περισσότερων ΚΕΠ

 • Δράση 7.21: Λειτουργία περιφερειακών φυσικών ΚΕΠ και τοπικών εικονικών (virtual) ΚΕΠ

 • Δράση 7.22: Αναθεώρηση των διαδικασιών του δημόσιου τομέα για αποτελεσματική ηλεκτρονική διακυβέρνηση

 • Δράση 7.23: Σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση που θα συμβουλεύει τον Υπουργό Οικονομικών για θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τα οποία εμπίπτουν και αποτελούν σημαντικό και αναπόσπαστο μέρος της ψηφιακής στρατηγικής της Κύπρου

 • Δράση 8.1: Δημιουργία Κεντρικοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών από όλους τους Δήμους και Κοινότητες

 • Δράση 8.2: Δημιουργία κέντρου πληροφόρησης (call center) με όλες τις παρεχόμενες από τον Δήμο ή Κοινότητα υπηρεσίες

 • Δράση 8.3: Εγκατάσταση στους Δήμους και Κοινότητες αριθμού ηλεκτρονικών υπολογιστών με γρήγορη πρόσβαση στο Διαδίκτυο, όπου να λαμβάνονται υπόψη και οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού

 • Δράση 8.4: Κίνητρα στον πολίτη και στις επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης

 • Δράση 8.5: Πληροφόρηση και διεξαγωγή διαβουλεύσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης με τους πολίτες με την χρήση των μέσω κοινωνικής δικτύωσης

 • Δράση 9.1: Εγκατάσταση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας (ΟΠΣΥ) σε όλα τα νοσοκομεία του Υπουργείου Υγείας. Το ΟΠΣΥ περιλαμβάνει και τη δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου του ασθενή

 • Δράση 9.2: Εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης φαρμάκων σε όλα τα νοσοκομεία και κέντρα υγείας

 • Δράση 9.3: Δημιουργία Περιφερειακών Δικτύων Υγείας (ΠΔΥ) για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ όλων των νοσοκομείων, κέντρων υγείας, περιφερειακών ιατρείων καθώς και ιδιωτών γιατρών

 • Δράση 9.4: Υλοποίηση και διάθεση στον ιδιώτη γιατρό διαδικτυακής πύλης, η οποία θα προσφέρει πρόσβαση σε βάση δεδομένων περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού φακέλου του ασθενή

 • Δράση 9.5: Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος υποβοηθούμενης αυτόνομης διαβίωσης (AAL). Προτείνεται όπως αρχικά το πρόγραμμα αυτό εφαρμοστεί σε πιλοτική βάση με την επιλογή μιας ομάδας ηλικιωμένων που ζουν σε κάποια αγροτική περιοχή

 • Δράση 9.6: Δημιουργία και χρήση τηλε-ιατρικών εφαρμογών μεταξύ των κρατικών και ιδιωτικών νοσηλευτηρίων για την εξ-αποστάσεως ιατρική εξέταση (τηλε-εξέταση) και διάγνωση των ασθενών

 • Δράση 10.1: Ο κάθε πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας θα έχει την προσωπική του η-ταυτότητα η οποία θα περιλαμβάνει την προσωπική ταυτότητά, τα βιομετρικά στοιχειά, την ηλεκτρονική υπογραφή και άλλα δεδομένα

 • Δράση 10.2: Εφαρμογή του νομικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές υπογραφές

 • Δράση 10.3: Ανάληψη από το ΤΥΠ της αρμοδιότητας παροχής αναγνωρισμένων πιστοποιητικών και ενσωμάτωσης τους στην η-ταυτότητα

 • Δράση 11.1: Ετοιμασία ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου για προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου με τη χρήση των ΤΠΕ

 • Δράση 11.2: Ψηφιοποίηση των σημαντικότερων αντικειμένων του Κυπριακού Μουσείου και ψηφιοποίηση μιας από τις εκθέσεις που θα γίνουν κατά τη διάρκεια της Κυπριακής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ

 • Δράση 11.3: Επέκταση της ψηφιοποίησης των αντικειμένων του Κυπριακού Μουσείου και δημιουργία «συνδέσμων» (links) με τους αντίστοιχους αρχαιολογικούς χώρους

 • Δράση 11.4: Δημιουργία τρισδιάστατου ψηφιακού μουσείου

 • Δράση 12.1: Ετοιμασία στρατηγικού σχεδίου προώθησης του τουριστικού προϊόντας με των ΤΠΕ

 • Δράση 12.2: Δημιουργία Κέντρου τηλε-εξυπηρέτησης και διαχείρισης πελατειακών σχέσεων για τους τουρίστες και τους τουριστικούς εταίρους, μέσω ενός ενιαίου αριθμού

 • Δράση 12.3: Ανάπτυξη διαδικτυακού περιεχομένου και προβολή των τουριστικών αξιοθέατων της Κύπρου μέσω κοινωνικών δικτύων

 • Δράση 12.4: Δημιουργία διαδικτυακού παρατηρητηρίου τουρισμού

 • Δράση 13.1: Δημοσίευση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Πάρκο της Γνώσης, που θα αφορά Στρατηγικούς Επενδυτές που θα αναλάβουν τη δημιουργία και λειτουργία του Πάρκου της Γνώσης

 • Δράση 13.2: Ανάλογα με τα αποτελέσματα της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για ανάληψη του όλου έργου από Στρατηγικό Επενδυτή
 • _______________________________________________
  © 2012 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
  Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
  Ψηφιακή Κύπρος