Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας

English

Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία
Αναζήτηση:     Κάντε κλικ εδώ για εκτέλεση αναζήτησης.
Ειδική Αναζήτηση          
Εικονίδιο Εγγραφή Μικρών Σκαφών English
 Εκτυπωτής Εκτύπωση

Εισαγωγή
Νομοθεσία
Ορισμοί
Πράξεις στο Μητρώο Μικρών Σκαφών
Άδεια χρήσης Κινητού Ναυτιλιακού Σταθμού (Ασυρμάτου)
Ταχύπλοα σκάφη
Ασφάλεια και διακίνηση σκαφών αναψυχής στη θάλασσα
Ανακοινώσεις
Συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες
'ΕντυπαΕΙΣΑΓΩΓΗ

Όλα τα σκάφη αναψυχής πρέπει να είναι εγγεγραμμένα είτε στο Νηολόγιο Κυπριακών Πλοίων [στα σκάφη αυτά επιτρέπεται η διενέργεια πλόων σε διεθνή ύδατα] είτε στο Μητρώο Μικρών Σκαφών [στα σκάφη αυτά επιτρέπεται η διενέργεια πλόων μόνο εντός χωρικών υδάτων της Δημοκρατίας].

Η εγγραφή σκάφους αναψυχής στο Νηολόγιο Κυπριακών Πλοίων γίνεται σύμφωνα με τους περί Εμπορικής Ναυτιλίας [Νηολόγησις, Πώλησις και Υποθήκευσις Πλοίων] Νόμους του 1963 έως το 2005 [Νόμος 45/63 όπως τροποποιήθηκε] ή στο Μητρώο Μικρών Σκαφών σύμφωνα με τους περί Εκτάκτων Εξουσιών (Έλεγχος Μικρών Σκαφών) Κανονισμούς του 1955 [Κ.Δ.Π. 740/55]).

Στο Νηολόγιο Κυπριακών Πλοίων δεν εγγράφονται:
α) τα σκάφη το ολικό μήκος των οποίων είναι μικρότερο από δεκατρία μέτρα (13) τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην ακτοπλοΐα της Δημοκρατίας, ή των Κυρίαρχων Περιοχών των Βάσεων.
β) σκάφη άνευ καθολικού ή μόνιμου καταστρώματος τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην αλιεία, ως φορτηγίδες, ή για εκμετάλλευση παρά τις ακτές της Δημοκρατίας ή των Κυρίαρχων Περιοχών των Βάσεων, ή εντός καθοριζόμενων θαλάσσιων ζωνών από αυτές τις ακτές.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση τον κανονισμό 13 των περί Εκτάκτων Εξουσιών (Έλεγχος Μικρών Σκαφών) Κανονισμών του 1955, η μη εγγραφή σκάφους από τους ιδιοκτήτες τους στο Μητρώο Μικρών Σκαφών αποτελεί ποινικό αδίκημα.ΜΙΚΡΑ ΣΚΑΦΗ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Οι Περί Ταχυπλόων Σκαφών Νόμοι του 1992-2001.

Οι Περί Ταχυπλόων Σκαφών Κανονισμοί του 1999.


Κανονισμοί Περί Βασικών Απαιτήσεων (Σκάφη Αναψυχής και Ατομικά Σκάφη) (ΚΔΠ 191/2017), μεταφορά Οδηγίας 2013/53/ΕΕ στην Εθνική Νομοθεσία.

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2013 που αφορά τα σκάφη αναψυχής και τα ατομικά σκάφη και την κατάργηση της οδηγίας 94/25/ΕΚ.

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 94/25/ΕΚ για τα σκάφη αναψυχής υιοθετήθηκε με τους περί Βασικών Απαιτήσεων (Σκάφη Αναψυχής) Κανονισμούς του 2003 (Κ. Δ. Π. 307/2003) που δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα με Αριθμό 3706 στις 18-04-2003 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ (Ι). Οι Κανονισμοί αυτοί εφαρμόζονται από την 1 Μαίου 2004.

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/44/ΕΚ που τροποποιεί την 94/25/ΕΚ για τα σκάφη αναψυχής υιοθετήθηκε με τους περί Βασικών Απαιτήσεων (Σκάφη Αναψυχής) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004 (Κ. Δ. Π. 537/2004) που δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα με αριθμό 3853 στις 30-04-2004 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι). Οι Κανονισμοί αυτοί εφαρμόζονται ως ακολούθως:

Πεδίο Εφαρμογής

Από 1 Ιανουαρίου 2006 οι περί Βασικών Απαιτήσεων (Σκάφη Αναψυχής) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004 εφαρμόζονται ως ακολούθως:
1. στα σκάφη αναψυχής και στα ημιτελή σκάφη αναψυχής.
2. στα ατομικά σκάφη – θαλάσσια σκούτερ (jet ski).
3. στα συστατικά μέρη που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ των κανονισμών όταν διατίθενται στην κοινοτική αγορά ως μεμονωμένα τεμάχια και όταν προορίζονται προς εγκατάσταση.
4. στους κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση (ντίζελ) και τετράχρονους κινητήρες με ανάφλεξη σπινθήρα.

Από την 1 Ιανουαρίου 2007 οι περί Βασικών Απαιτήσεων (Σκάφη Αναψυχής) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004 εφαρμόζονται και στους δίχρονους κινητήρες με ανάφλεξη σπινθήρα.

Για τις εκπομπές καυσαερίων η εφαρμογή έχει ως ακολούθως:
i. στους προωστικούς κινητήρες που είναι εγκατεστηµένοι ή προορίζονται προς εγκατάσταση μέσα ή πάνω σε σκάφη αναψυχής και σε ατοµικά σκάφη,
ii. στους προωστικούς κινητήρες που είναι εγκατεστηµένοι μέσα ή πάνω στα σκάφη αυτά και υφίστανται «σηµαντική μετατροπή του κινητήρα»·

Για τις εκπομπές θορύβου η εφαρμογή έχει ως ακολούθως:
i. στα σκάφη αναψυχής µε εσω/εξωλέµβιους κινητήρες χωρίς ενσωµατωµένη εξάτµιση ή µε εγκαταστάσεις εσωλέµβιου προωστικού κινητήρα,
ii. στα σκάφη αναψυχής µε εσω/εξωλέµβιους κινητήρες χωρίς ενσωµατωµένη εξάτµιση ή µε εγκαταστάσεις εσωλέµβιου προωστικού κινητήρα, τα οποία υποβάλλονται σε σηµαντική μετασκευή σκάφους και εν συνεχεία διατίθενται στην κοινοτική αγορά εντός πέντε ετών από τη μετασκευή τους,
iii. στα ατοµικά σκάφη,
iv. στους εξωλέµβιους κινητήρες και τους εσω/εξωλέµβιους κινητήρες µε ενσωµατωµένη εξάτµιση που προορίζονται για εγκατάσταση σε σκάφη αναψυχής.

Όλα τα σκάφη αναψυχής (μήκους από 2.5 μέχρι και 24 μέτρα), συμπεριλαμβανομένων και των θαλάσσιων σκούτερ (jet ski) καθώς επίσης και όλες οι μηχανές πρόωσης για σκάφη αναψυχής που έχουν κατασκευαστεί στην Κύπρο ή άλλη χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εισάγονται από τρίτη χώρα και διατίθενται στην κυπριακή αγορά [Ν30(Ι)/2002 όπως τροποποιήθηκε] μετά την 1-1-2006 πρέπει να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες των περί Βασικών Απαιτήσεων (Σκάφη Αναψυχής) ( Τροποποιητικών) Κανονισμών του 2004 [ΚΔΠ 537/2004] που δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα με αριθμό 3853 στις 30.4.2004 ΕΕ Παρ III(Ι ).

Τόσον τα σκάφη όσο και οι μηχανές πρέπει να φέρουν την σήμανση CE και να συνοδεύονται από γραπτή δήλωση συμμόρφωσης όπως αυτή περιγράφεται στο παράρτημα XV των κανονισμών, το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ (όπου έχει εμπλακεί Κοινοποιημένος Οργανισμός) και το εγχειρίδιο του ιδιοκτήτη στην ελληνική και μία άλλη γλώσσα χώρας μέλους (παράρτημα Ι των κανονισμών).

Πληροφορίες για τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες βρίσκονται στις ακόλουθες σελίδες:


ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς της
Οδηγίας 94/25/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2003/44/ΕΚ:
α) "Σκάφος αναψυχής": σκάφος παντός τύπου που προορίζεται για αθλητικούς σκοπούς και σκοπούς αναψυχής µε µήκος κύτους από 2,5 έως 24 m, µετρούµενο σύµφωνα µε το εναρµονισµένο πρότυπο, ανεξάρτητα από το µέσο πρόωσης· εφόσον το σκάφος διατίθεται στην κοινοτική αγορά για σκοπούς αναψυχής, εµπίπτει στην παρούσα οδηγία, έστω και αν µπορεί να ναυλωθεί ή να χρησιµοποιηθεί για εκπαίδευση σε πλόες αναψυχής·
β) "Ατοµικό σκάφος": σκάφος µήκος µικρότερου των 4 m, το οποίο χρησιµοποιεί κινητήρα εσωτερικής καύσης µε αντλία εκτόξευσης νερού ως κύριο µέσο πρόωσης και προορίζεται να χρησιµοποιείται από άτοµο ή άτοµα που είναι καθιστά, όρθια ή γονατιστά επάνω του και όχι µέσα στο κύτος·
γ) "Προωστικός κινητήρας": κινητήρας εσωτερικής καύσης που χρησιµοποιείται για πρόωση, στον οποίον η ανάφλεξη γίνεται είτε µε ηλεκτρικό σπινθήρα είτε µε συµπίεση, συµπεριλαµβανοµένων των δίχρονων και τετράχρονων εσωλέµβιων, εσω /εξωλέµβιων µε ή χωρίς ενσωµατωµένη εξάτµιση και εξωλέµβιων κινητήρων·
δ) "Σηµαντική µετατροπή του κινητήρα": µετατροπή ενός κινητήρα η οποία:
 • θα µπορούσε να τον κάνει να υπερβεί τα όρια εκποµπών που αναφέρονται στο παράρτηµα I.B, εξαιρουµένης της κανονικής αλλαγής συστατικών µερών ενός κινητήρα που δεν αλλάζουν τα χαρακτηριστικά των εκποµπών, ή
 • αυξάνει την ισχύ του κινητήρα κατά περισσότερο από 15%·
ε) "Σηµαντική μετασκευή σκάφους": η μετασκευή σκάφους η οποία:
 • µεταβάλλει το µέσο πρόωσης του σκάφους,
 • συνεπάγεται σηµαντική µετατροπή του κινητήρα,
 • αλλοιώνει το σκάφος σε βαθµό τέτοιο που να θεωρείται νέο σκάφος·
στ) "Μέσο πρόωσης": µηχανική µέθοδος µε την οποία προωθείται το σκάφος, ιδίως µηχανικό σύστηµα πρόωσης µε έλικα ή εκτόξευση νερού·
ζ) "Οικογένεια κινητήρων": σύνολο κινητήρων οµαδοποιηµένων από τον κατασκευαστή οι οποίοι, βάσει του σχεδιασµού τους, αναµένεται ότι θα έχουν παρόµοια χαρακτηριστικά εκποµπών καυσαερίων και οι οποίοι είναι σύµφωνοι προς τις απαιτήσεις εκποµπών καυσαερίων της παρούσας οδηγίας·
η) "Κατασκευαστής": φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που σχεδιάζει και κατασκευάζει ένα προϊόν που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία ή που αναθέτει σε άλλους το σχεδιασµό και/ή την κατασκευή ενός τέτοιου προϊόντος µε σκοπό να το διαθέσει στην αγορά για δικό του λογαριασµό.·
θ) "Εντολοδόχος": φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που είναι εγκατεστηµένο στην Κοινότητα και έχει λάβει γραπτή εντολή από τον κατασκευαστή να ενεργεί εξ ονόµατός του σε σχέση µε τις υποχρεώσεις του τελευταίου στο πλαίσιο της νομοθεσίας.
  Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής
  Τα ακόλουθα σκάφη εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας 94/25/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2003/44/ΕΚ:
  α) σε σχέση µε την Παράγραφο 1 Στοιχείο (α) ( Άρθρο 1):
  i) τα αποκλειστικώς αγωνιστικά σκάφη, συµπεριλαµβανοµένων των αγωνιστικών και εκπαιδευτικών σκαφών κωπηλασίας, εφόσον επισηµαίνονται ως τοιαύτα από τον κατασκευαστή,
  ii) τα κανό και καγιάκ, οι γόνδολες και τα ποδήλατα σκάφη,
  iii) οι ιστιοσανίδες,
  iv) οι σανίδες κυµατοδροµίας, συµπεριλαµβανοµένων των µηχανοκίνητων,
  v) τα πρωτότυπα και τα µεµονωµένα οµοιώµατα ιστορικών σκαφών σχεδιασµένων πριν από το 1950 που ναυπηγήθηκαν, κατά κύριο λόγο, µε τα αρχικά υλικά και επισηµαίνονται ως οµοιώµατα από τον κατασκευαστή τους,
  vi) τα πειραµατικά σκάφη, εφόσον δεν διατίθενται εν συνεχεία στην κοινοτική αγορά,
  vii) τα σκάφη που ναυπηγούνται για ιδία χρήση, εφόσον δεν διατίθενται εν συνεχεία στην κοινοτική αγορά επί πέντε έτη,
  viii) τα σκάφη που προορίζονται ειδικά να επανδρωθούν µε πλήρωµα και να µεταφέρουν επιβάτες για εµπορικούς σκοπούς, µε την επιφύλαξη του στοιχείου α) της παραγράφου 3 και ιδίως εκείνων που ορίζονται στην οδηγία 82/714/EΟΚ του Συµβουλίου, της 4ης Οκτωβρίου 1982, για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας (1), ασχέτως αριθµού επιβατών,
  ix) τα καταδυόµενα σκάφη,
  x) τα αερόστρωµνα,
  xi) τα υδροπτέρυγα,
  xii) ατµοκίνητα σκάφη εξωτερικής καύσεως που τροφοδοτούνται µε άνθρακα, οπτάνθρακα, ξύλο, πετρέλαιο ή αέριο·

  β) σε σχέση µε την Παράγραφο 1 Στοιχείο (β) (Άρθρο 1):

  1. οι προωστικοί κινητήρες που είναι εγκατεστηµένοι ή προορίζονται ειδικά για εγκατάσταση σε:
   • αποκλειστικώς αγωνιστικά σκάφη που επισηµαίνονται ως τέτοια από τον κατασκευαστή,
   • τα πειραµατικά σκάφη, εφόσον δεν διατίθενται ακολούθως στην κοινοτική αγορά, για
   • σκάφη που προορίζονται ειδικά να επανδρωθούν µε πλήρωµα και να µεταφέρουν επιβάτες εµπορικούς σκοπούς, µε την επιφύλαξη του στοιχείου α) της παραγράφου 3, και ιδίως εκείνων που ορίζονται στην οδηγία 82/714/EΟΚ ασχέτως αριθµού επιβατών,
   • τα καταδυόµενα σκάφη,
   • τα αερόστρωµνα,
   • τα υδροπτέρυγα,
  2. τα πρωτότυπα και µεµονωµένα οµοιώµατα ιστορικών προωστικών κινητήρων, που βασίζονται σε σχέδια από πριν από το 1950 και δεν παράγονται µαζικά και προσαρµόζονται σε σκάφη που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο α) σηµεία v) και vii),
  3. οι προωστικοί κινητήρες που κατασκευάζονται για ιδία χρήση, υπό τον όρο ότι δεν διατίθενται εν συνεχεία στην αγορά της Κοινότητας επί πέντε έτη·
  γ) όσον αφορά την Παράγραφο 1 Στοιχείο (γ) (Άρθρο 1):
  1. όλα τα σκάφη που αναφέρονται στο στοιχείο β) της παρούσας παραγράφου,
  2. τα σκάφη που κατασκευάζονται για ιδία χρήση, υπό τον όρο ότι δεν διατίθενται εν συνεχεία στην αγορά της Κοινότητας επί πέντε έτη.

  Σκάφη που κατασκευάζονται για ιδία χρήση
  Το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας επιθυμεί να ενημερώσει το ενδιαφερόμενο κοινό που προτίθεται να κατασκευάσει σκάφος αναψυχής για ιδία χρήση ότι:
  1. Ο ιδιοκτήτης του σκάφους θα πρέπει να ενημερώσει το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας για το χώρο κατασκευής του σκάφους ούτως ώστε να διενεργούνται έλεγχοι κατά τη διάρκεια της κατασκευής του.
  2. Ο ιδιοκτήτης του σκάφους αναψυχής θα πρέπει να προσκομίσει στα γραφεία του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας Πιστοποιητικό Κατασκευαστή Μικρού Σκάφους (πιστοποιημένο από Πιστοποιόντα Υπάλληλο) (MS48).
  3. Μαζί με το πιστοποιητικό κατασκευής μικρού σκάφους (MS48) θα πρέπει να κατατίθενται και τα κατασκευαστικά σχέδια (εάν υπάρχουν) καθώς επίσης και άλλα αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι το σκάφος κατασκευάστηκε από τον συγκεκριμένο ιδιοκτήτη για ιδίαν χρήση (π.χ. φωτογραφικό υλικό, αποδείξεις για την αγορά των υλικών που αγοράστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του σκάφους κλπ.)

  Υπενθυμίζεται ότι, με βάση τους Περί Βασικών Απαιτήσεων (Σκάφη Αναψυχής) Κανονισμούς του 2003, που δημοσιεύτηκαν στη Επίσημη Εφημερίδα με Αριθμό 3706 στις 18-04-2003 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ (Ι) [Κ. Δ. Π. 307/2003] και τους περί Βασικών Απαιτήσεων (Σκάφη Αναψυχής) (Τροποποιητικούς) Κανονισμούς του 2004, δημοσιεύτηκαν στη Επίσημη Εφημερίδα με Αριθμό 3853 στις 30-04-2004 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ (Ι) [Κ. Δ. Π. 537/2004], σκάφη που κατασκευάζονται για ιδία χρήση δεν θα διατίθενται στην αγορά για περίοδο πέντε (5) ετών.

  Πληροφορίες για τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες βρίσκονται στις ακόλουθες σελίδες:

 • Σκάφη αναψυχής - Επίσημη σελίδα Ευρωπαϊκής Επιτροπής (διαθέσιμη μόνο στην αγγλική γλώσσα)
 • The Recreation Craft Sectoral Group
 • Οδηγίες νέας προσέγγισης - Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

  ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

  Στο Μητρώο Μικρών Σκαφών μπορούν να εκτελεστούν οι ακόλουθες πράξεις:
 • Εγγραφή Μικρού Σκάφους
 • Αλλαγή Ιδιοκτησίας Μικρού Σκάφους
 • Αλλαγή Ονόματος / Στοιχείων Μηχανών / Διεύθυνσης Ιδιοκτήτη Μικρού Σκάφους
 • Διαγραφή Μικρού Σκάφους

  Α) Εγγραφή Μικρού Σκάφους. Για την εγγραφή μικρού σκάφους στο Μητρώο Σκαφών πρέπει να προσκομίζονται τα ακόλουθα:
  1. Έντυπο αίτησης εγγραφής μικρού σκάφους (
  M.S. 21).
  2. Πωλητήριο έγγραφο. Η υπογραφή του πωλητή θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη ΜΟΝΟ από Πιστοποιóντα Υπάλληλο (M.S. 20).
  3. Πιστοποιητικό Κατασκευαστή Μικρού Σκάφους (μόνο για σκάφη που κατασκευάστηκαν από τον ιδιοκτήτη τους για ιδίαν χρήση) (M.S. 48). Ο ιδιοκτήτης του σκάφους θα πρέπει να ενημερώνει το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας για το χώρο κατασκευής του σκάφους ούτως ώστε να διενεργούνται έλεγχοι κατά τη διάρκεια της κατασκευής του. Μαζί με το πιστοποιητικό κατασκευής μικρού σκάφους θα πρέπει να κατατίθενται και τα κατασκευαστικά σχέδια (εάν υπάρχουν) καθώς επίσης και άλλα αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι το σκάφος κατασκευάστηκε από τον συγκεκριμένο ιδιοκτήτη για ιδίαν χρήση (π.χ. φωτογραφικό υλικό, αποδείξεις για την αγορά των υλικών που αγοράστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του σκάφους κλπ.)
  4. Έγγραφα εισαγωγής σκαφών αναψυχής και σχετική βεβαίωση από το Τμήμα Τελωνείων ότι έχει καταβληθεί η φορολογία που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία (μόνο για τα σκάφη που εισάγονται στην Κύπρο από χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης) ή βεβαίωση απαλλαγής από την καταβολή φορολογίας.
  5. Το τέλος εγγραφής μικρού σκάφους που είναι €34,17.
  6. Για τα σκάφη που κατασκευάστηκαν στην Κύπρο ή εισήχθηκαν από άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από Τρίτη χώρα, θα πρέπει να προσκομίζονται τα ακόλουθα:
  1. Δήλωση Συμμόρφωσης σύμφωνα με την Οδηγία 94/25/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε. (Σημείωση: από την 1/1/2005 τέθηκε σε εφαρμογή η οδηγία 2003/44/ΕΚ που τροποποιεί την 94/25/ΕΚ). Οι Οδηγίες αυτές τίθενται σε εφαρμογή με τους ακόλουθους κανονισμούς:
   • Οι περί Βασικών Απαιτήσεων (Σκάφη Αναψυχής) Κανονισμοί Κ. Δ. Π. 307/2003 δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα με αριθμό 3706 στις 18-04-2003 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι).
   • Οι περί Βασικών Απαιτήσεων (Σκάφη Αναψυχής) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί Κ. Δ. Π. 537/2004 δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα με αριθμό 3853 στις 30-04-2004 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι).
  2. Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΚ από Κοινοποιημένο Οργανισμό.
  3. Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη στην Ελληνική γλώσσα.
  7. Στην περίπτωση σκαφών (όχι για τα νέα σκάφη) που έχουν εισαχθεί από το εξωτερικό θα πρέπει να προσκομίζεται και ανάλογη βεβαίωση για την διαγραφή τους από άλλο Νηολόγιο.
  8. Στην περίπτωση σκαφών που ήταν εγγεγραμμένα στο Τμήμα Αλιείας, πιστοποιητικό διαγραφής από το Τμήμα Αλιείας.
  9. Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, αντίγραφο του δελτίου πολιτικής ταυτότητας ή αντίγραφο διαβατηρίου.
  10. Στην περίπτωση αλλοδαπού να προσκομίζεται η κάρτα αλλοδαπού, άδεια παραμονής, διαβατήριο ή η ταυτότητα μέλους των Βρετανικών Ενόπλων Δυνάμεων ή η ταυτότητα των Ηνωμένων Εθνών. Στην περίπτωση πολίτη της Ε.Ε. ο οποίος είναι κάτοικος της Δημοκρατίας να προσκομίζονται αποδεικτικά στοιχεία για την παραμονή του στη Δημοκρατία (π.χ. αντίγραφο λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος που εκδίδεται στο όνομα του).
  11. Στην περίπτωση που ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης είναι εταιρεία:
  • Αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής της εταιρείας στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών.
  • Αντίγραφο πιστοποιητικού εγγεγραμμένου γραφείου της εταιρείας.
  • Αντίγραφο πιστοποιητικού μετόχων
  • Αντίγραφο του πιστοποιητικού διευθυντών και γραμματέα της εταιρείας.
  • Αντίγραφο καταστατικού της εταιρείας
  • Πληρεξούσιο πιστοποιημένο από πιστοποιών υπάλληλο για το άτομο που θα δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή του για πράξεις που γίνονται στο Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας.
  • Όλα τα αντίγραφα των πιο πάνω πιστοποιητικών θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από τον Γραμματέα της εταιρείας και να φέρουν πρόσφατη ημερομηνία και σφραγίδα της εταιρείας ή θα πρέπει να προσκομίζονται τα πρωτότυπα στα γραφεία του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας μαζί με τα αντίγραφα για πιστοποίηση από λειτουργό του Τμήματος.
  12. Στην περίπτωση που το σκάφος αποκτήθηκε με ενοικιαγορά, θα πρέπει να κατατίθεται πιστό αντίγραφο ενοικιαγοράς.
  13. Έντυπο αίτησης για έκδοση Άδειας Ασυρμάτου (M.S. 34A).

  Β) Αλλαγή ιδιοκτησίας μικρού σκάφους. Για την αλλαγή ιδιοκτησίας μικρού σκάφους θα πρέπει να προσκομίζονται τα ακόλουθα:
  1. Το πρωτότυπο πιστοποιητικό εγγραφής του σκάφους (M.S. 36).
  2. Σε περίπτωση απώλειας του πρωτότυπου πιστοποιητικού εγγραφής του σκάφους να προσκομίζεται αστυνομική βεβαίωση για την εκ μέρους του ιδιοκτήτη αναφορά της απώλειας ή ένορκος δήλωση.
  3. Πωλητήριο έγγραφο. Η υπογραφή του πωλητή θα πρέπει να είναι δεόντως πιστοποιημένη ΜΟΝΟ από Πιστοποιóντα Υπάλληλο ή ενώπιον υπαλλήλου του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας (
  M.S. 20). Το τέλος πιστοποίησης που είναι €17,09.
  4. Έντυπο αίτησης μεταβίβασης μικρού σκάφους (M.S. 21).
  5. Το τέλος μεταβίβασης μικρού σκάφους που είναι €17,09.
  6. Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, αντίγραφο του δελτίου πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του νέου ιδιοκτήτη.
  7. Στην περίπτωση αλλοδαπού να προσκομίζεται η κάρτα αλλοδαπού, άδεια παραμονής, διαβατήριο ή η ταυτότητα μέλους των Βρετανικών Ενόπλων Δυνάμεων ή η ταυτότητα των Ηνωμένων Εθνών. Στην περίπτωση πολίτη της Ε.Ε. ο οποίος είναι κάτοικος της Δημοκρατίας να προσκομίζονται αποδεικτικά στοιχεία για την παραμονή του στη Δημοκρατία (π.χ. αντίγραφο λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος που εκδίδεται στο όνομα του).
  8. α. Στην περίπτωση που το σκάφος αποκτήθηκε με ενοικιαγορά, θα πρέπει να κατατίθεται αντίγραφο ενοικιαγοράς. β. Στην περίπτωση άρσης της ενοικιαγοράς θα πρέπει να κατατίθεται βεβαίωση εξόφλησης της ενοικιαγοράς από τραπεζικό ίδρυμα.
  9. Στην περίπτωση εταιρείας που είναι πωλητής του σκάφους,
  • Απόφαση Διευθυντών της εταιρείας για την πώληση του σκάφους.
  • Πληρεξούσιο έγγραφο εκείνου που υπογράφει το πωλητήριο έγγραφο.
  10. Απαραίτητη η έκδοση ή ανανέωση της Άδειας Ασυρμάτου (M.S. 34A).

  Γ) Αλλαγή ονόματος μικρού σκάφους / στοιχείων μηχανών / διεύθυνσης ιδιοκτήτη. Πρέπει να προσκομίζονται τα ακόλουθα:
  1. Πρωτότυπο πιστοποιητικό εγγραφής του σκάφους (M.S. 36).
  2. Σε περίπτωση απώλειας του πρωτότυπου πιστοποιητικού εγγραφής του σκάφους να προσκομίζεται αστυνομική βεβαίωση για την εκ μέρους του ιδιοκτήτη αναφορά της απώλειας ή ένορκος δήλωση.
  3. Έντυπο αίτησης για οποιαδήποτε από τις πιο πάνω αλλαγές (
  M.S. 21).
  4. Το τέλος για την οποιαδήποτε αλλαγή μικρού σκάφους σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) Νόμου του 1992 [Ν 38(1)/92 όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε του €17,09.
  5. Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, αντίγραφο του δελτίου πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του νέου ιδιοκτήτη.
  6. Στην περίπτωση αλλοδαπού να προσκομίζεται η κάρτα αλλοδαπού, άδεια παραμονής, διαβατήριο ή η ταυτότητα μέλους των Βρετανικών Ενόπλων Δυνάμεων ή η ταυτότητα των Ηνωμένων Εθνών. Στην περίπτωση πολίτη της Ε.Ε. ο οποίος είναι κάτοικος της Δημοκρατίας να προσκομίζονται αποδεικτικά στοιχεία για την παραμονή του στη Δημοκρατία (π.χ. αντίγραφο λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος που εκδίδεται στο όνομα του).
  7. Στην περίπτωση που το σκάφος είναι εγγεγραμμένο σε εταιρεία, να προσκομίζεται και η απόφαση των Διευθυντών για την αλλαγή ονόματος.
  8. Σε περίπτωση αλλαγής της μηχανής να προσκομίζονται:
  • Έντυπο Δήλωσης Σύμμόρφωσης ή
  • Υπεύθυνη Δήλωση (για μηχανές που κατασκευάστηκαν πριν το 2006).
  9. Έντυπο αίτησης για έκδοση Άδειας Ασυρμάτου (M.S. 34A).

  Δ) Διαγραφή μικρού σκάφους. Για την διαγραφή μικρού σκάφους θα πρέπει να προσκομίζονται τα ακόλουθα:
  1. Πρωτότυπο πιστοποιητικό εγγραφής του σκάφους (M.S. 36).
  2. Σε περίπτωση απώλειας του πρωτότυπου πιστοποιητικού εγγραφής του σκάφους να προσκομίζεται αστυνομική βεβαίωση για την εκ μέρους του ιδιοκτήτη αναφορά της απώλειας.
  3. Έντυπο αίτησης διαγραφής μικρού σκάφους (
  M.S. 21) ή ένορκος δήλωση.
  4. Στην περίπτωση που το σκάφος είναι εγγεγραμμένο σε εταιρεία, να προσκομίζεται η απόφαση των Διευθυντών για την διαγραφή του σκάφους και το πληρεξούσιο έγγραφο του υπογράφοντος, το πωλητήριο έγγραφο και η αίτηση.
  5. Στην περίπτωση που το σκάφος αποκτήθηκε με ενοικιαγορά, θα πρέπει να κατατίθεται επιστολή εξόφλησης της ενοικιαγοράς.
  6. Το τέλος για την έκδοση πιστοποιητικού διαγραφής μικρού σκάφους είναι €25,63.

  Ε) Εγγραφή σκάφους που αγοράστηκε σε πλειστηρισμό. Για σκάφος που αγοράστηκε σε πλειστηριασμό θα προσκομίζονται:
  1. Πρωτότυπο πιστοποιητικό εγγραφής του σκάφους (M.S. 36).
  2. Σε περίπτωση απώλειας του πρωτότυπου πιστοποιητικού εγγραφής του σκάφους να προσκομίζεται αστυνομική βεβαίωση για την εκ μέρους του ιδιοκτήτη αναφορά της απώλειας ή ένορκος δήλωση.
  3. Έντυπο αίτησης μεταβίβασης μετά από πλειστηριασμό μικρού σκάφους (M.S. 21).
  4. Το τέλος για μεταβίβαση μετά από πλειστηριασμό είναι €17,09.

  Σημείωση
  • Στην περίπτωση που υπάρχουν δύο ή περισσότεροι ιδιοκτήτες ή το σκάφος αποκτήθηκε με ενοικιαγορά, η αίτηση εγγραφής (M.S. 21) θα φέρει την υπογραφή και σφραγίδα όλων των συνιδιοκτητών.
  • Στην περίπτωση που το σκάφος έχει αγοραστεί σε πλειστηριασμό, θα πρέπει να κατατίθεται το σχετικό έγγραφο πλειστηριασμού καθώς επίσης και τα ακόλουθα έγγραφα:
   • Δήλωση Συμμόρφωσης σύμφωνα με την Οδηγία 94/25/ΕΚ (Σημείωση: από την 1/1/2005 έχει τεθεί σε εφαρμογή η οδηγία 2003/44/ΕΚ που τροποποιεί την 94/25/ΕΚ). Οι Οδηγίες έχουν τεθεί σε εφαρμογή με τους ακόλουθους κανονισμούς:
  • Οι περί Βασικών Απαιτήσεων (Σκάφη Αναψυχής) Κανονισμοί Κ. Δ. Π. 307/2003 δημοσιεύτηκαν στη Επίσημη Εφημερίδα με αριθμό 3706 στις 18-04-2003 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι).
  • Οι περί Βασικών Απαιτήσεων (Σκάφη Αναψυχής) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί Κ. Δ. Π. 537/2004 δημοσιεύτηκαν στη Επίσημη Εφημερίδα με αριθμό 3853 στις 30-04-2004 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι).
   ΣΤ) Εγγραφή σκάφους που αγοράστηκε με ενοικιαγορά. Για σκάφος που αγοράστηκε με ενοικιαγορά θα προσκομίζονται:
   1. Πρωτότυπο πιστοποιητικό εγγραφής του σκάφους (M.S. 36).
   2. Σε περίπτωση απώλειας του πρωτότυπου πιστοποιητικού εγγραφής του σκάφους να προσκομίζεται αστυνομική βεβαίωση για την εκ μέρους του ιδιοκτήτη αναφορά της απώλειας ή ένορκος δήλωση.
   3. Έντυπο αίτησης μεταβίβασης μετά από ενοικιαγορά μικρού σκάφους (M.S. 21).
   4. Στην περίπτωση που το σκάφος αποκτήθηκε με ενοικιαγορά θα πρέπει να κατατίθεται πιστό αντίγραφο ενοικιαγοράς.
   5. Το τέλος έκδοσης του πιστοποιητικού μετά από ενοικιαγορά είναι €17,09.

   Ζ) Απώλεια / Καταστροφή Πιστοποιητικού εγγραφής μικρού σκάφους.
   1. Σε περίπτωση απώλειας / καταστροφής του πρωτότυπου πιστοποιητικού εγγραφής του σκάφους (MS 36) να προσκομίζεται αστυνομική βεβαίωση για την εκ μέρους του ιδιοκτήτη αναφορά της απώλειας ή ένορκος δήλωση.
   2. Έντυπο αίτησης μετά από απώλεια πιστοποιητικού μικρού σκάφους (M.S. 21).
   3. Το τέλος για επανέκδοση του νέου πιστοποιητικού εγγραφής είναι €17,09.
   4. Έντυπο αίτησης.

   Η) Άλλες πληροφορίες
   • Για μεταβίβαση του μικρού σκάφους σε περίπτωση θανάτου του ιδιοκτήτη του σκάφους να προσκομίζονται το πιστοποιητικό θανάτου και τα σχετικά έγγραφα διαχείρισης διαθήκης.


   ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ) ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

   Α) Αρχική έκδοση άδειας χρήσης Ράδιο Τηλεπικοινωνιακού Σταθμού για Μικρό Σκάφος
   Με βάση τους περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμους του 2002 μέχρι 2004 και τους περί Ραδιοεπικοινωνιών (Γενικές Εξουσιοδοτήσεις) Κανονισμούς του 2004, η χρήση κινητού ναυτιλιακού ράδιο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού απαιτεί τη δήλωση για την εγγραφή του εξοπλισμού και έκδοση άδειας χρήσης ράδιο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.
   Η αίτηση (
   M.S. 34A) για την εγγραφή του ράδιο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού υποβάλλεται στα γραφεία του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας και θα πρέπει να συνοδεύεται με:
   1. Αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής του σκάφους.
   2. Το τέλος των €40.
   Η άδεια χρήσης κινητού ναυτιλιακού σταθμού (άδεια ασυρμάτου) μικρού σκάφους παραχωρείται με την υποβολή των πιο πάνω για περίοδο ενός (1) έτους και ανανεώνεται ετήσια.

   Β) Ανανέωση άδειας χρήσης Ράδιο Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού για Μικρό Σκάφος
   Το τέλος ανανέωσης της άδειας είναι €20.

   Σε περίπτωση που ο κάτοχος άδειας χρήσης ράδιο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού δεν καταβάλει το τέλος ανανέωσης λειτουργίας του σταθμού εντός ενός μηνός από την ημερομηνία κατά την οποία το τέλος ανανέωσης καθίσταται πληρωτέο, τότε το δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων τερματίζεται και ο κάτοχος του σταθμού δεν δικαιούται να τον χρησιμοποιεί. Σε περίπτωση καταγγελίας για χρήση του ναυτιλιακού σταθμού, ο οποίος δεν έχει την απαραίτητη άδεια, τότε ο κάτοχος του σταθμού υπόκειται σε δίωξη ή και ποινές σύμφωνα με το άρθρο 52 των περί Ράδιο τηλεπικοινωνιών Νόμων του 2002 μέχρι 2004.

   Εάν ο εν λόγω κάτοχος του σταθμού επιθυμεί να συνεχίσει την λειτουργία του εν λόγω σταθμού, υποχρεούται να υποβάλει εκ νέου Δήλωση Εγγραφής Κινητού Ναυτιλιακού Σταθμού Μικρού Σκάφους (M.S. 34A) και να καταβάλει τα τέλη που καθορίζονται από τους περί Ράδιο - τηλεπικοινωνιών (Τέλη) Κανονισμούς του 2004 (ΚΔΠ 464/2004).

   Γ) Πληρωμές
   Οι πληρωμές μπορούν να γίνονται σε μετρητά ή επιταγές που εκδίδονται στον «Διευθυντή Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας».

   Δ) Αλλαγή ιδιοκτησίας μικρού σκάφους
   Στην περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας μικρού σκάφους (για το οποίο έχει εκδοθεί άδεια χρήσης ράδιο – τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και η οποία δεν έχει λήξει) εκδίδεται νέα άδεια αφού καταβληθεί το τέλος των €20.


   ΤΑΧΥΠΛΟΑ ΣΚΑΦΗ

   ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑΧΥΠΛΟΑ ΣΚΑΦΗ

   Κανονισμός 2-(1) / ΚΔΠ 121/1999 - Ορισμοί

   Ταχύπλοο σκάφος σημαίνει μηχανοκίνητο σκάφος όχι μεγαλύτερου από δεκαπέντε (15) μέτρα που μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα δεκαπέντε (15) τουλάχιστο κόμβων.

   Θαλάσσιο σκούτερ σημαίνει μικρό ταχύπλοο σκάφος το οποίο προωθείται από εξωλέμβια ή εσωλέμβια μηχανή υδρο-προώθησης και στο οποίο μπορούν να επιβαίνουν, καθισμένα ή όρθια, ένα ή περισσότερα άτομα.

    
   Κανονισμός 3-(1) / ΚΔΠ 121/199 - Κατηγορίες Χρήσης Ταχύπλοων Σκαφών

   Τα ταχύπλοα σκάφη κατατάσσονται στις ακόλουθες δύο κατηγορίες με βάση τη χρήση τους:

   Ταχύπλοα σκάφη κατηγορίας Α: Είναι τα ιδιωτικής χρήσης ταχύπλοα σκάφη που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά, χωρίς αμοιβή, για σκοπούς αναψυχής.

   Ταχύπλοα σκάφη κατηγορίας Β: Είναι τα δημόσιας χρήσης ταχύπλοα σκάφη, που διατίθενται από τους εγγεγραμμένους ιδιοκτήτες τους σε τρίτα πρόσωπα έναντι αμοιβής.

    
   Κανονισμός 3-(2) / ΚΔΠ 121/199 - Κατηγορίες Χρήσης Ταχύπλοων Σκαφών

   Η κατάταξη σε κατηγορίες των ταχυπλόων σκαφών, σύμφωνα με τη παράγραφο (1) του κανονισμού 3 των ΚΔΠ 121/1999, γίνεται από την αρμόδια αρχή, μετά την επιθεώρηση τους, είτε κατά την εγγραφή τους σύμφωνα με τους περί Εκτάκτων Εξουσιών (Έλεγχος Μικρών Σκαφών) Κανονισμούς ή οποιαδήποτε νομοθεσία που τους τροποποιεί ή τους αντικαθιστά, είτε μετά από σχετική αίτηση του ιδιοκτήτη τους.

    
   Σήμανση Ταχύπλοων Σκαφών
   1. Τα ταχύπλοα σκάφη πρέπει να φέρουν τα διακριτικά γράμματα και τον αριθμό του Μητρώου Εγγραφής Μικρών Σκαφών στην εξωτερική επιφάνεια των εξάλων της γάστρας και από τις δύο πλευρές του σκάφους και στην περίπτωση των ταχύπλοων σκαφών κατηγορίας Β΄ το γράμμα «Β» θα γράφεται στη συνέχεια του αριθμού εγγραφής.
   2. Η σήμανση των ταχύπλοων σκαφών γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
   (α) Το ύψος του κάθε αριθμού θα πρέπει να είναι ίσο με είκοσι τουλάχιστον εκατοστά και το πλάτος του να είναι ανάλογο.
   (β) αν λόγω του μικρού μεγέθους του σκάφους η εφαρμογή της πιο πάνω υποπαραγράφου δεν είναι εφικτή, τότε το ύψος του κάθε αριθμού μπορεί να είναι ίσο με πέντε εκατοστά τουλάχιστο και το πλάτος του να είναι ανάλογο.
   (γ) ο αριθμός θα τοποθετείται πάνω από το μέσο του ύψους των εξάλων του σκάφους.
   (δ) το χρώμα του αριθμού θα πρέπει να είναι έντονα αντίθετο από το χρώμα της γάστρας, ώστε να διακρίνεται πολύ εύκολα από μεγάλη απόσταση.
   (ε) Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή κρίνει τούτο σκόπιμο, μπορεί να ζητήσει τη σήμανση του σκάφους σε διαφορετικό μέρος και με διαφορετικές διαστάσεις.
    

   ΆΔΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ

   Άδεια Μαθητευόμενου Χειριστή

   Σύμφωνα με τον Κανονισμό 12(1), κάθε πρόσωπο που έχει συμπληρώσει το δέκατο έβδομο έτος (17ο) της ηλικίας του μπορεί να εφοδιάζεται με άδεια μαθητευόμενου χειριστή, η οποία ισχύει για περίοδο έξι μηνών και μπορεί να χειρίζεται ταχύπλοο σκάφος με την προϋπόθεση ότι συνοδεύεται πάντοτε από πρόσωπο εφοδιασμένο με άδεια χειριστή.

   Για την έκδοση της άδειας μαθητευόμενου χειριστή, όλες οι αιτήσεις (Ταχ. Σκ. Έν. 1) πρέπει να συνοδεύονται με:
   (α) Μία φωτογραφία μεγέθους 3 Χ 4 εκατοστών.
   (β) Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.
   (γ) Ποσό ύψους €17,09 για την έκδοση άδειας μαθητευόμενου χειριστή.

   (δ) Στην περίπτωση αλλοδαπού, η άδεια παραμονής του στην Κύπρο.

   Άδεια Χειριστή

   Σύμφωνα με τον Κανονισμό 13(1),

   Κανένα πρόσωπο δεν δικαιούται να αποταθεί για απόκτηση άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους, εκτός εάν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και ήδη κατέχει άδεια μαθητευόμενου χειριστή.

   Η άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους εκδίδεται μετά από επιτυχία σε πρακτικές και θεωρητικές εξετάσεις.

   Για συμμετοχή στις εξετάσεις για έκδοση άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους, όλες οι αιτήσεις (Ταχ. Σκ. Έν. 2) πρέπει να συνοδεύονται με:

   (α) Πιστοποιητικό Φυσικής Ικανότητας (Ταχ. Σκ. 'Εν. 3).
   (β) Ποσό ύψους €76,88 (
   €8,54 για την εξέταση της αίτησης και €68,34 για τη συμμετοχή στις εξετάσεις).
    
   Εξετάσεις και εξεταστέα Ύλη

   Η πρακτική εξεταστέα ύλη αναγράφεται στον Κανονισμό 19 και έχει ως ακολούθως:

   • Προετοιμασία εκκίνησης της μηχανής, εκκίνηση και σβήσιμο της μηχανής
   • Απόπλους και κατάπλους σκάφους
   • Ελιγμός, αυξομειώσεις ταχύτητας, ακινητοποίηση σκάφους, αλλαγή και αναστροφή πορείας, περισυλλογή ατόμου από τη θάλασσα
   • Αγκυροβόληση, προσόρμιση, ανέλκυση, καθέλκυση
   • Ακινητοποίηση σκάφους
   • Κωπηλασία και
   • Κολύμβηση

   Στα πλαίσια της πρακτικής εξέτασης, οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν ικανοποιητικά και τα ακόλουθα:
   • Λειτουργία της μηχανής: ελαττώματα ανάφλεξης, τροφοδότηση καυσίμων, λίπανση, ψύξη, αναγνώριση μικροβλαβών της μηχανής
   • Κίνδυνος πυρκαγιάς και έκρηξης που παρουσιάζονται κατά το χειρισμό και αποθήκευση καυσίμων, σωληνώσεις καυσίμων και ειδικά στις εύκαμπτες συνδέσεις, αερισμός του διαμερίσματος μηχανής, σωλήνες εξάτμισης, συσσωρευτές, ηλεκτρικές συνδέσεις
   • Καταπολέμηση πυρκαγιάς και τρόπος χρήσης των πυροσβεστικών μέσων
   • Κίνδυνος εισδοχής νερού που παρουσιάζονται από τις εισαγωγές ή και εξαγωγές θαλάσσιου νερού, σωληνώσεις και
   • Στοιχειώδης χρήση σχοινιών και ναυτικών κόμπων

   Η θεωρητική γραπτή εξέταση γίνεται με βάση την εξεταστέα ύλη, αναγράφεται στον Κανονισμό 20 και έχει ως ακολούθως:
   • Φανοί και σημαντήρες
   • Φώτα και σήματα σκαφών
   • Διεθνείς κανόνες πλοήγησης για αποφυγή συγκρούσεων στη θάλασσα
   • Ηχητικά σήματα
   • Σήματα κινδύνου
   • Κανόνες ναυσιπλοΐας και ασφάλειας σκαφών σχετικά με ζώνες ναυσιπλοΐας, διαύλους, περιοχές λουομένων, εξοπλισμό ασφάλειας, χρήση ναυτικών χαρτών και άλλων ναυτικών βοηθημάτων
   • Στοιχεία μετεωρολογίας: κλίμακα μποφόρ, δύναμη ανέμου, κατάσταση θάλασσας, ορατότητα
   • Τρόποι διάσωσης ανθρώπου στη θάλασσα
   • Στοιχειώδεις γνώσεις πρώτων βοηθειών

   Διεξαγωγή Εξετάσεων

   Με βάση τον Κανονισμό 14,

   Οι εξετάσεις διεξάγονται από Ναυτικούς Ομίλους ή Ομίλους Θαλάσσιων Αθλημάτων που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού οι οποίοι εξουσιοδοτούνται, αφού πρώτα αξιολογηθούν, από τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων για τη διεξαγωγή των πρακτικών και θεωρητικών εξετάσεων.

   Με βάση τον Κανονισμούς 14 και 15, οι οργανισμοί που εξουσιοδοτούνται με βάση τον κανονισμό 14, προτείνουν για το διορισμό των εξεταστών τακτικά μέλη τους, οι οποίοι στη συνέχεια εξουσιοδοτούνται αφού αξιολογηθούν από τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για τη διεξαγωγή των πρακτικών και θεωρητικών εξετάσεων.

   (1) Η αίτηση κάθε υποψηφίου αποστέλλεται στην Κυπριακή Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία. Η εξέταση των υποψηφίων θα ανατίθεται σε ένα από τους εξουσιοδοτημένους από τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων οργανισμούς (Ναυτικό Όμιλο Αμμοχώστου, Λεμεσού, Λάρνακας, Κερύνειας, Πάφου και Παγκύπριο Όμιλο Ναυσιπλοϊας Ανοικτής Θαλάσσης).

   (2) Η ημέρα και ώρα της εξέτασης, κοινοποιείται στον υποψήφιο από τον κάθε οργανισμό. Κατά την ημέρα της εξέτασης θα πρέπει η άδεια μαθητευόμενου χειριστή που κατέχει να είναι σε ισχύ.

   (3) Η διαδικασία εξέτασης περιλαμβάνει πρακτική εξέταση με ταχύπλοο σκάφος στη θάλασσα και θεωρητική γραπτή εξέταση. Κάθε οργανισμός παρέχει σκάφος για την εξέταση.

   (4) Το ενδιαφερόμενο κοινό μπορεί να αποτείνεται στα γραφεία της Κυπριακής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας στη Λεμεσό, στους Ναυτικούς Ομίλους Λεμεσού, Κερύνειας, Αμμοχώστου, Λάρνακας, Πάφου και στον Παγκύπριο Όμιλο Ναυσιπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης για το εγχειρίδιο με την εξεταστέα ύλη έναντι του ποσού των €17,09.

   (5) Στους επιτυχόντες, ο κάθε οργανισμός θα εκδίδει πιστοποιητικό επιτυχίας (Ταχ. Σκ. Εν. 4) το οποίο έχει ισχύ μόνο τρεις (3) μήνες. Το πιστοποιητικό επιτυχίας θα πρέπει να αποσταλεί στο Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας αφού πρώτα συμπληρωθεί το έντυπο αίτησης για έκδοση άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους (Ταχ. Σκ. Εν. 5Α) που βρίσκεται στο πίσω μέρος του πιστοποιητικού επιτυχίας.
    
   Απαλλαγή από την υποχρέωση για συμμετοχή στις εξετάσεις - Κανονισμός 21 των ΚΔΠ 121/99

   Εκτός αν η αρμόδια Αρχή, για εύλογη αιτία, αποφασίσει διαφορετικά, απαλλάσσονται από την υποχρέωση συμμετοχής σε εξετάσεις για απόκτηση άδειας χειριστή και από την υποχρέωση απόκτησης άδειας μαθητευόμενου χειριστή, τα πρόσωπα που ανήκουν στις πιο κάτω κατηγορίες ή που κατέχουν τα πιο κάτω διπλώματα ή πιστοποιητικά:
   (α) Μόνιμοι αξιωματικοί Πολεμικού Ναυτικού, μάχιμοι, μηχανικοί.
   (β) Ανθυπασπιστές μάχιμων ειδικοτήτων.
   (γ) Αξιωματικοί και υπαξιωματικοί Πολεμικού Ναυτικού ειδικότητας αρμενιστή.
   (δ) Υπαξιωματικοί της Μονάδας Υποβρυχίων Καταστροφών.
   (ε) Διπλωματούχοι πλοίαρχοι (Α΄, Β΄, Γ΄ τάξης).
   (στ) Αδειούχοι Κυβερνήτες.
   (ζ) Αδειούχοι ναύκληροι.
   (η) Διπλωματούχοι κυβερνήτες αλιευτικών σκαφών.
   (θ) Απόφοιτοι Σχολών Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού.
   (ι) Κάτοχοι πιστοποιητικού χειριστή αστυνομικής ακάτου.
   (ια) Κάτοχοι πιστοποιητικού χειριστή ακάτου δημόσιου λιμανιού ή δημόσιας μαρίνας.

   Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στην αρμόδια αρχή (Ταχ. Σκ. Έν. 2), μαζί με επικυρωμένα φωτοαντίγραφα αποδεικτικών προσόντων, φωτοαντίγραφο δελτίου πολιτικής ταυτότητας, δύο φωτογραφίες και πιστοποιητικό φυσικής ικανότητας (Ταχ. Σκ. 'Εν. 3).

   Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων
   Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται στα γραφεία του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας, στη Λεμεσό. Αιτήσεις γίνονται δεκτές και ταχυδρομικώς. Τραπεζικές επιταγές να είναι πληρωτέες στον "Διευθυντή Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας".
   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται έντυπα και αιτήσεις από:

    Γραφεία του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας
    Οδός Κυλλήνης, Μέσα Γειτονιά, Λεμεσός, Κύπρος

    Ταχυδρομική Διεύθυνση:
    Τ.Θ. 56193, 3305 Λεμεσός, Κύπρος
    Τηλέφωνο: +357 25848100
    Τηλεομοιοτιπικό:
    +357 25848200
    Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:
    maritimeadmin@dms.mcw.gov.cy
    Ιστοσελίδα:
    http://www.shipping.gov.cy
    Το ενδιαφερόμενο κοινό μπορεί επίσης να προμηθεύετε αιτήσεις από:
    • Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, Αχαιών 28, Ενορία Αγίου Ανδρέα, 1424 Λευκωσία - τηλέφωνο 22- 800117, Ιστοσελίδα: http://www.mcw.gov.cy.
    • Τα κατά τόπους γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων Αμμοχώστου (Κεντρικά στη Λάρνακα και Παράρτημα Παραλιμνίου), Λάρνακας και Πάφου.
    • Τις Μαρίνες Λάρνακας και Ξενοδοχείου "Άγιος Ραφαήλ" στη Λεμεσό.

    ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ EΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ AΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ

    Επιθεωρήσεις
    Με βάση τον Κανονισμό 8(2) των Περί Ταχύπλοων Σκαφών Κανονισμών ΚΔΠ 121 του 1999, οι επιθεωρήσεις ταχύπλοων σκαφών περιλαμβάνουν:

    • Αρχική επιθεώρηση, που γίνεται σε όλα τα ταχύπλοα σκάφη που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Μικρών Σκαφών σύμφωνα με τους Περί Εκτάκτων εξουσιών (Έλεγχος Μικρών Σκαφών) Κανονισμούς και δεν έχουν άδεια κυκλοφορίας ταχύπλοου σκάφους.
    • Περιοδική επιθεώρηση κάθε έτος σε ταχύπλοα σκάφη κατηγορίας Β για σκοπούς ανανέωσης άδειας κυκλοφορίας ταχύπλοου σκάφους.
    • Περιοδική επιθεώρηση κάθε πέντε έτη σε ταχύπλοα σκάφη κατηγορίας Α για σκοπούς ανανέωσης άδειας κυκλοφορίας ταχύπλοου σκάφους.
    • Έκτακτη επιθεώρηση, εάν το σκάφος υποστεί ζημιά ή μετατροπές στην κατασκευή του ή οποτεδήποτε η αρμόδια αρχή κρίνει τούτο σκόπιμο.

    Υπενθυμίζεται ότι όλες οι περιοδικές επιθεωρήσεις διεξάγονται μέσα στο πρώτο εξάμηνο κάθε έτους [Κανονισμός 8(3)].
    Κατά την επιθεώρηση διαπιστώνεται κατά πόσο ένα ταχύπλοο σκάφος συμμορφώνεται με τις πρόνοιες της ισχύουσας νομοθεσίας
     
    Οδηγίες για την επιθεώρηση ταχύπλοου σκάφους και εξοπλισμός ασφαλείας

    Άδεια Κυκλοφορίας
    Σύμφωνα με τον Κανονισμό 9(3), η άδεια κυκλοφορίας ταχύπλοου σκάφους κατηγορίας Β ισχύει μέχρι το τέλος Ιουνίου του επόμενου έτους από την έκδοση της. Για τα σκάφη κατηγορίας Α, σύμφωνα με τον Κανονισμό 9(2), η άδεια κυκλοφορίας ισχύει μέχρι το τέλος Ιουνίου που ακολουθεί τη λήξη της πενταετίας από την έκδοση της.

    Εφαρμόζονται τα ίδια τέλη για έκδοση/ανανέωση άδειας κυκλοφορίας.
    Με βάση τις πρόνοιες του Κανονισμού 9(4), σε περίπτωση περιοδικής ή έκτακτης επιθεώρησης, αν το σκάφος κριθεί ότι δεν πληρεί τις απαιτήσεις των Κανονισμών 4,5,6 και 7, η άδεια κυκλοφορίας ανακαλείται και τότε μόνο επανεκδίδεται, αν γίνει επιθεώρηση με ικανοποιητικά αποτελέσματα και καταβληθούν τα τέλη που προβλέπονται για την έκδοση αρχικής άδειας κυκλοφορίας. Αν σε ταχύπλοο σκάφος, λόγω υπαιτιότητας του ιδιοκτήτη του, δε διενεργηθεί περιοδική επιθεώρηση στον καθορισμένο χρόνο ή έκτακτη επιθεώρηση σε περίπτωση ζημιάς ή μετατροπών στην κατασκευή του, τότε η άδεια κυκλοφορίας του παύει να ισχύει και η νέα άδεια κυκλοφορίας που εκδίδεται, αφού ακολουθηθεί η σχετική διαδικασία, λήγει κατά την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης άδειας. [Κανονισμός 9(5)].
     
    Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων
    1. H αίτηση για επιθεώρηση γίνεται με την υποβολή του σχετικού έντυπου (Ταχ. Σκ. Εν. 6) στα γραφεία του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας, στη Λεμεσό. Αιτήσεις γίνονται δεκτές και ταχυδρομικώς. Τραπεζικές επιταγές να είναι πληρωτέες στον "Διευθυντή Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας".
    2. Για ταχύπλοα σκάφη κατηγορίας Β, πρέπει επίσης να προσκομίζεται βεβαίωση από την τοπική Αρχή ότι έχει εξασφαλιστεί Άδεια Χρήσης Παραλίας ή Άδεια Παροχής Διευκολύνσεων σύμφωνα με τον Περί Προστασίας της Παραλίας Νόμο δυνάμει του Κανονισμού 9-(1) των Περί Ταχυπλόων Σκαφών Κανονισμών 121 του 1999.
     

    Νομοθεσία ταχύπλοων σκαφών (Οι περί Ταχύπλοων Σκαφών Νόμοι και Κανονισμοί)
    • Ο Περί Ταχυπλόων Σκαφών Νόμος 56(Ι) του 1992, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα, παράρτημα Ι(I) με αριθμό 2724 στις 10.07.1992.
    • Ο Περί Ταχυπλόων Σκαφών Νόμος 60(Ι) του 1999, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Ι(I) με αριθμό 3332 στις 11.06.1999 (βλέπε επίσης διόρθωση στην σελ. 233 της Ε.Ε. Αρ. 3336, Παράρτημα Ι(Ι), στις 02.07.1999.
    • Οι Περί Ταχυπλόων Σκαφών Κανονισμοί ΚΔΠ 121 του 1999, δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα ΙΙΙ(Ι) με αριθμό 3332 στις 11.06.1999.
    • Ο Περί Ταχυπλόων Σκαφών Νόμος 73(Ι) του 2001, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Ι(I) με αριθμό 3496 στις 04.05.2001.
    Άδεια ασυρμάτου μικρών σκαφών
    Για την έκδοση άδειας ασυρμάτου μικρού σκάφους υποβάλλονται τα ακόλουθα στο Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας:
    • Αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής του σκάφους
    • Το τέλος έκδοσης πρώτης άδειας και επανέκδοσης που είναι €34,17 ή
    • Το τέλος ανανέωσης άδειας που είναι €17,09
    Η πληρωμή μπορεί να γίνει σε μετρητά ή με επιταγή, η οποία πρέπει να εκδοθεί στο Διευθυντή Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας , Λεμεσός.
    Επίσης:
    • Η άδεια ασυρμάτου είναι ετήσια και ανανεώνεται κατά ή πριν την ημερομηνία λήξης της.
    • Στην περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας του σκάφους εκδίδεται νέα άδεια αφού πληρωθεί το τέλος των €17,09.


    ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

    Το Tμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας προτρέπει όλους τους ιδιοκτήτες μικρών σκαφών να συμβουλεύονται τη σελίδα για την ασφαλή
    Διακίνηση Ταχύπλοων Σκαφών για θέματα που αφορούν τη ασφαλή διακίνηση στη θάλασσα καθώς επίσης και την σελίδα με τις οδηγίες για τον Εξοπλισμό Ασφαλείας που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία για ταχύπλοα σκάφη (οι περί ταχύπλοων σκαφών νόμοι και κανονισμοί).


    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
   • Χρήση σημαίας δυτών.
   • Πινακίδα κατασκευαστή για φουσκωτά σκάφη (EN ISO 6185)
   • Πινακίδα Κατασκευαστή (ΕΝ ISO 14945)
   • Ενημέρωση Νηολογίου Μικρών Σκαφών
   • Σκάφη Αναψυχής και Μηχανές Θαλάσσης για Σκάφη Αναψυχής - Νομοθεσία, Οδηγίες, Πρόνοιες και Απαιτήσεις
   • Κατασκευή Σκάφους Αναψυχής για Ιδία Χρήση


    ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
   • Υπουργείο Συγκοινωνών και Έργων
   • Λιμενική Και Ναυτική Αστυνομία
   • Οδηγίες Νέας Προσέγγισης
   • Οδηγίες Για Τα Σκάφη Αναψυχής
   • Κοινοποιημένοι Οργανισμοί
   • Κυπριακή Ιστιοπλοική Ομοσπονδία
   • Κυπριακός Σύνδεσμος Ενάλιου Εμπορίου και Βιομηχανίας
   • Κοινοτικό σύστημα ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών (RAPEX) – Προειδοποιήσεις για ελαττωματικά προϊόντα σχετικά με την Οδηγία για την Γενική Ασφάλεια Προϊόντων

    ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
    1.
    ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΓΡΑΦΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ (M.S. 34A)
    2. ΈΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ (ΤΑΧ. ΣΚ ΕΝ. 1)
    3. ΈΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ (ΤΑΧ. ΣΚ ΕΝ. 2)
    4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ (ΤΑΧ. ΣΚ. ΕΝ. 3)
    5. ΈΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ (ΤΑΧ. ΣΚ. ΕΝ. 6)
    6. ΈΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ (ΤΑΧ. ΣΚ. ΕΝ. 5Α)
    7. ΈΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ / ΔΙΑΓΡΑΦΗ / ΑΛΛΑΓΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ / ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ (M.S. 21)
    8. ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (M.S. 20)
    9. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ (Μ.S. 48)
    10. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ (ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗ) (Μ.S. 48Α)   • Κάντε κλικ εδώ: Αρχή σελίδας

    ©2007 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
    Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας
    Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου