Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Διεύθυνση Ελέγχου
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Το Τμήμα Αποστολή / Αρμοδιότητες

Αποστολή / Αρμοδιότητες

Η Διεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων αποτελεί ουσιαστικό «εργαλείο» του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου για την άσκηση πρωτοβάθμιου (κυρίως προληπτικού αλλά ορισμένες φορές και κατασταλτικού) ελέγχου στα Τμήματα του Υπουργείου, κυρίως στα τεχνικά Τμήματα δηλαδή το Τμήμα Δημοσίων Έργων και το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. Σύμφωνα με τις γενικές αρχές διοίκησης οργανισμών (όπως είναι η κρατική μηχανή), ένα ολοκληρωμένο σύστημα οικονομικής διαχείρισης και ελέγχου περιλαμβάνει τρία επίπεδα ελέγχου. Τον πρωτοβάθμιο έλεγχο ο οποίος σχεδιάζεται και εφαρμόζεται από τη Διεύθυνση του Υπουργείου, το δευτεροβάθμιο έλεγχο ο οποίος διεξάγεται από λειτουργικά και διοικητικά ανεξάρτητη υπηρεσία (το ρόλο τούτο έχει αναλάβει η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου κατόπιν απαίτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και τον τριτοβάθμιο έλεγχο που είναι ο εξωτερικός έλεγχος και ο οποίος με βάση το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, διεξάγεται από την Ελεγκτική Υπηρεσία.

Η Διεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων δημιουργήθηκε το 1961, αμέσως μετά τη δημιουργία της Κυπριακής Δημοκρατίας, αρχικά ως Κλάδος του Τμήματος Δημοσίων Έργων. Η στελέχωση του Κλάδου Ελέγχου γινόταν αποκλειστικά με Λειτουργούς και Τεχνικούς του Τμήματος Δημοσίων Έργων. Το 1980, για λόγους ανεξαρτητοποίησης του διενεργούμενου ελέγχου, ο Κλάδος Ελέγχου υπάχθηκε απευθείας στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου και το 1983 άρχισε σταδιακά η απόσπαση προσωπικού από τα Τμήματα Δημοσίων Έργων και Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και αργότερα η δημιουργία οργανικών θέσεων για Λειτουργούς Ελέγχου. Από το 1995 ο Κλάδος Ελέγχου μετεξελίχθηκε σε Διεύθυνση Ελέγχου με τη δημιουργία και πλήρωση οργανικών θέσεων για το επιστημονικό προσωπικό. Οι Τεχνικοί της Διεύθυνσης Ελέγχου παρέμειναν αποσπασμένοι από τα Τμήματα Δημοσίων Έργων και Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.

Ο ρόλος της Διεύθυνσης Ελέγχου σταδιακά έχει διευρυνθεί σημαντικά και οι δραστηριότητες της καλύπτουν σήμερα όλους τους τομείς εκτελεστικών δραστηριοτήτων των Τμημάτων του Υπουργείου. Ο έλεγχος που διενεργεί με τη συμμετοχή της στις διάφορες επιτροπές εφαρμογής της νομοθεσίας που σχετίζεται με τις διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων (συμβούλια προσφορών, επιτροπές αξιολόγησης προσφορών, επιτροπές προδιαγραφών, επιτροπές παρακολούθησης έργων, επιτροπές αλλαγών και απαιτήσεων κλπ) είναι έντονος, ουσιαστικός και αποτελεσματικός. Η παρουσία της Διεύθυνσης Ελέγχου στα εργοτάξια για τεχνικό έλεγχο των εργασιών και οικονομικό έλεγχο των πληρωμών έχει σημαντικά αποτελέσματα στη διασφάλιση του ποιοτικού επιπέδου των εκτελουμένων έργων, της ορθής διαχείρισης των δημοσίων συμβάσεων και γενικότερα στην εφαρμογή των αρχών χρηστής διοίκησης και στη ενίσχυση και βελτίωση των διαδικασιών. Η Διεύθυνση Ελέγχου παρεμβαίνει επίσης στις περιπτώσεις που εκ των υστέρων παρατηρούνται κάποιες αδυναμίες.

Με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 61.827 και ημερομηνία 6/4/2005 η Διεύθυνση Ελέγχου ορίστηκε ως Ενδιάμεσος Φορέας στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για τα έργα του που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Τομέα Μεταφορών για την προγραμματική περίοδο 2004-2006, δηλαδή για την αναβάθμιση των κόμβων Αγίου Αθανασίου και Γερμασόγειας (ως ενιαίο έργο). Για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, η Διεύθυνση Ελέγχου έχει αναλάβει ως Ενδιάμεσος Φορέας για έργα που αφορούν και Υπουργεία πέραν του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Συγκεκριμένα, με βάση την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 4/7/2007, η Διεύθυνση Ελέγχου αναλαμβάνει ως Ενδιάμεσος Φορέας για όλα τα μεγάλα έργα τα οποία ενδεχομένως να συγχρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση στους τομείς του περιβάλλοντος, ενέργειας και μεταφορών καθώς και τις λοιπές παρεμβάσεις μεταφορών και για όλα τα «μεγάλα έργα υποδομής». Τέτοια έργα είναι το Μέγαρο Πολιτισμού, τα έργα επεξεργασίας και διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων, τα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η αναβάθμιση του λιμένος Λεμεσού, το σύστημα δημόσιων μεταφορών, τα έργα για διαχείριση υδάτινων πόρων, τα αποχετευτικά συστήματα σε κοινότητες κ.λπ. Τα νέα καθήκοντα τα οποία έχουν ανατεθεί στο Διεύθυνση Ελέγχου είναι σε όγκο και ευθύνη πολύ μεγάλα και έχουν αυξήσει σημαντικά το φάσμα των δραστηριοτήτων και αρμοδιοτήτων της. Είναι επίσης σημαντικό ότι η Διεύθυνση Ελέγχου έχει αναλάβει καθήκοντα σε τομείς ειδικοτήτων (περιβάλλον και ενέργεια) με τους οποίους μέχρι πρότινος δεν ασχολείτο.


ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Κυβερνητική Πύλη

Κυπριακή Προεδρία ΕΕ 2012

Δημόσιες Συμβάσεις

Ψηφιακή Τηλεόραση

Πολεοδομική Αμνηστία

Προώθηση της Διαδικτυακής Υπηρεσίας «Ενημέρωσέ με» (ΔΥΕΜ)