Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Διεύθυνση Ελέγχου

Συγχρηματοδότηση Έργων από την Ε.Ε.


Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» Προγραμματική Περίοδος 2007-2013

Η Διεύθυνση Ελέγχου, εκτελεί καθήκοντα ως Ενδιάμεσος Φορέας κατηγορίας Ι (με βάση Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 4/7/2007) υπό την ευθύνη της Διαχειριστικής Αρχής για τα έργα που εντάσσονται στους Άξονες Προτεραιότητας «Βασικές υποδομές στον τομέα του περιβάλλοντος και της ενέργειας» και «Βασικές μεταφορικές υποδομές» που συγχρηματοδοτούνται από Ταμείο Συνοχής, για τις λοιπές παρεμβάσεις μεταφορών στο Άξονα «Αναζωογόνηση Αστικών Περιοχών και Περιοχών της Υπαίθρου» και για όλα τα Μεγάλα Έργα, όπως αυτά ορίζονται στο Άρθρο 39 του Κανονισμού 1083/2006. Ο καθορισμός των κύριων καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του Ενδιάμεσου Φορέα καταγράφεται στο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου (ΣΔΕ) που έκδωσε η Διαχειριστική Αρχή.

Η Διεύθυνση Ελέγχου υπήρξε Ενδιάμεσος Φορέας για τα έργα που συγχρηματοδοτούνταν από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Τομέα των Μεταφορών για την προγραμματική περίοδο 2004-2006 (Αναβάθμιση Κόμβων Αγίου Αθανασίου και Γερμασόγειας).


- Κατάλογος Εγκεκριμένων Έργων του Επιχειρησιακού Προγράματος
- Μέτρα Πληροφόρησης και Δημοσιότητας Συγχρημδοτύμενων Έργων
- Χρήσιμες Συνδέσεις της Ευρωπαικής Ένωσης


Κυβερνητική Πύλη

Κυπριακή Προεδρία ΕΕ 2012

Δημόσιες Συμβάσεις

Ψηφιακή Τηλεόραση

Πολεοδομική Αμνηστία

Προώθηση της Διαδικτυακής Υπηρεσίας «Ενημέρωσέ με» (ΔΥΕΜ)