ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομών και Τεχνικών Έργων

Tο Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών ιδρύθηκε με σκοπό την εγγραφή και έλεγχο ατόμων που εξασκούν το επάγγελμα του εργολήπτη στις κατηγορίες των οικοδομικών και τεχνικών έργων στην Κύπρο και παράλληλα παρέχει την κατοχύρωση του επαγγέλματος των εργοληπτών, και κατ’ επέκταση την προστασία του κοινού.

Το Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών ιδρύθηκε με βάση τον Περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Νόμο του 1973 που τέθηκε σε ισχύ το 1982.

Βάσει της Νομοθεσίας υπάρχουν δύο κατηγορίες εργοληπτών, Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων. Κάθε κατηγορία έχει πέντε τάξεις από την Α’ μέχρι την Ε’ τάξη.

Η κατάταξη του κάθε εργολήπτη βασίζεται στα ακαδημαϊκά προσόντα και πείρα του αιτητή (ή Τεχνικού Διευθυντή στις περιπτώσεις εταιρειών), την τρέχουσα αξία του μηχανικού εξοπλισμού του και τα ακαδημαϊκά προσόντα και πείρα του τεχνικού προσωπικού που εργοδοτεί.

Όλοι οι εργολήπτες πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Συμβούλιο και επιτρέπεται μόνο να αναλάβουν και να εκτελέσουν έργα τα οποία εμπίπτουν στην κατηγορία και τάξη τους, νοουμένου ότι κατέχουν ανανεωμένη ετήσια άδεια της τάξης του έργου.

Για τις παραβάσεις του σχετικού νόμου λαμβάνονται νομικά μέτρα και ένοχοι ποινικού αδικήματος μπορεί να είναι εκτός από τον ίδιο τον εργολήπτη, ο ιδιοκτήτης του έργου, καθώς και ο επιβλέπων μηχανικός ή αρχιτέκτονας του έργου.

Η εφαρμογή του Νόμου έχει συμβάλει στη μείωση των υποθέσεων δικαστηρίου και διαιτησιών που έχουν σχέση με το επάγγελμα. Επιπρόσθετα διασφαλίζεται η προστασία του κοινού από άπειρους και επιτήδειους εργολήπτες.


Ιστοσελίδα:
 http://www.contractorscouncil.org.cy

_______________________________________________
© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων