Κυπριακή Δημοκρατία
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Οργανισμοί κάτω από την Εποπτεία του Υπουργείου Αναθεωρητική Αρχή Αδειών

Αναθεωρητική Αρχή Αδειών

Η Αναθεωρητική Αρχή Αδειών αποτελείται από ένα πρόεδρο και έχει νομική κατάρτιση και τέσσερα άλλα μέλη που έχουν ειδική γνώση και πείρα στα θέματα μεταφορών και διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Η θητεία της Αναθεωρητικής Αρχής Αδειών είναι τριετής.

Κάθε απόφαση της Αρχής Αδειών δύναται να προσβληθεί με έγγραφη προσφυγή από οποιοδήποτε έχει έννομο συμφέρον, εντός 20 ημερών από την ημέρα που κοινοποιείται σε αυτόν η απόφαση της Αρχής Αδειών.

Κάθε προσφυγή που ασκείται απευθύνεται προς τον πρόεδρο της Αναθεωρητικής Αρχής Αδειών και σε αυτή εκτίθενται οι λόγοι για υποστήριξη της.

Η Αναθεωρητική Αρχή Αδειών εξετάζει την προσφυγή που ασκείται ενώπιον της χωρίς υπαίτια βραδύτητα και, αφού ακούσει τους ενδιαφερομένους ή δώσει την ευκαιρία σε αυτούς να εκθέσουν τις απόψεις τους, αποφασίζει σχετικά.

Η Αναθεωρητική Αρχή Αδειών δύναται να εκδώσει μια από τις ακόλουθες αποφάσεις:

(α) να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση της Αρχής Αδειών
(β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση
(γ) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση
(δ) να προβεί η ίδια σε έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας
(ε) να παραπέμψει την υπόθεση στην Αρχή Αδειών και να τη διατάξει να προβεί σε ορισμένη ενέργεια.

Η Αναθεωρητική Αρχή Αδειών, κατά τη λήψη μιας από τις αποφάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους (δ) και (ε) πιο πάνω, μπορεί να λάβει υπόψη και γεγονότα μεταγενέστερα της έκδοσης της απόφασης της Αρχής Αδειών. Σε κάθε δε περίπτωση η Αναθεωρητική Αρχή Αδειών έχει εξουσία σύμφωνα με τη νομολογία να εξετάσει εξυπαρχής την αίτηση που έχει ενώπιον της χωρίς να λαμβάνει υπόψη της τα συμπεράσματα της Αρχής Αδειών.

Η ιεραρχική προσφυγή δεν αποτελεί δικαστική διαδικασία και δεν αποσκοπεί στην εξέταση της ορθότητας της απόφασης του ιεραρχικά κατώτερου οργάνου αλλά στη δημιουργία ενός δεύτερου σκέλους στη διαδικασία λήψης απόφασης που αποβλέπει στην εξάλειψη λαθών από το κατώτερο όργανο. Και τα δύο όργανα, δηλαδή η Αρχή Αδειών και η Αναθεωρητική Αρχή Αδειών, έχουν το ίδιο καθήκον, που είναι η προαγωγή των σκοπών της σχετικής νομοθεσίας με την εφαρμογή των προνοιών της στη συγκεκριμένη περίπτωση. Η Αναθεωρητική Αρχή Αδειών εξετάζει τις προσφυγές που έχει ενώπιον της αυτοτελώς με βάση τα κριτήρια που θέτει ο νόμος, την επάρκεια της έρευνας και το σκεπτικό της απόφασης.


Αρ. Τηλ.: 00 357 22 807024
Αρ. Φαξ: 00 357 22 305432
Ηλεκτρονικά Μηνύματα:


H Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κα Βασιλική Αναστασιάδου

CYnergy

Ευρωεκλογές 2019

ΔΙΑΥΛΟΣ

Δρομολόγια Λεοφωρείων

112

Ανανέωση Άδειας Κυκλοφορίας

Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία

Προεδρία - Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Περί Κύπρου /
Aspects of Cyprus

IMI

ΙΜΙ - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

Motionbuscard

Δημόσιες Οδικές Επιβατικές Μεταφορές

Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου

DECADE OF ACTION FOR ROAD SAFETY 2011-2020

Πληρωμή Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων

master plan greek

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ

e-procurment