Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Οδικών Μεταφορών

Γενικές Πληροφορίες – Ενιαία Ψηφιακή Θύρα


6. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (N1(Ι)/2007)
- Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου)
Νόμος του 2007


Τα Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. είναι τεχνικές μονάδες που συστήνονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με αποκλειστικό σκοπό τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο μηχανοκινήτων οχημάτων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 65 των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών.

«ιδιοκτήτης ιδιωτικού κέντρου τεχνικού ελέγχου οχημάτων» σημαίνει το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, στο οποίο χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας ιδιωτικού κέντρου τεχνικού ελέγχου μηχανοκινήτων οχημάτων δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 15 του Νόμου 1(Ι)/2007»
Hide details for Το Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. πρέπει να ικανοποιεί τις ακόλουθες προϋποθέσειςΤο Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. πρέπει να ικανοποιεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Το Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. πρέπει να ικανοποιεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(1) στον απαιτούμενο χώρο του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., ο οποίος περιλαμβάνει γη και

οικοδομές και ο οποίος είναι απαραίτητος και εύλογα θεωρείται ότι

χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη λειτουργία της επιχείρησης, δεν επιτρέπεται

να συνυπάρχει ή να λειτουργεί οποιασδήποτε άλλης χρήσης επιχείρηση ή

λειτουργία,

(2) ο εν λόγω χώρος πρέπει να δηλώνεται σε οποιαδήποτε σχέδια υποβάλλονται

προς εξασφάλιση των αναγκαίων αδειών,

(3) ο χώρος εισόδου οχημάτων από δημόσιο δρόμο μπορεί να είναι κοινός με

άλλες λειτουργίες,

(4) η αίτηση υποβάλλεται κατά τον καθορισμένο τύπο ΤΟΜ122 και περιέχει τα

προβλεπόμενα σ’ αυτό στοιχεία και μαζί με αυτήν υποβάλλονται τα αναγκαία

δικαιολογητικά

http://www.mcw.gov.cy/mcw/rtd/rtd.nsf/All/9E329868AB9BBF84C22579B40028E375

$file/2012-02-21%20%E%A%CE%9F%CE%9C122%20%CE%91%CE%B9%CF%8

%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CE%9B%CEB5%C%B9%CF%84%CE%BF%C

%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%82%20%CE%99%CE%9A%CE%

%CE%95%CE%9F.pdf

(5) για την εξέταση της αίτησης καταβάλλονται τα τέλη, όπως αυτά καθορίζονται

στον Πίνακα, τα οποία δεν επιστρέφονται σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης

http://www.mcw.gov.cy/mcw/rtd/rtd.nsf/All/3BDC82AB53F6E44CC225838A0022A48

/$file/115(%CE%99)-218.pdfOpenelement

Για τη σύσταση, λειτουργία και επαναλειτουργία Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., απαιτείται άδεια που

χορηγείται από τον Έφορο, κατ΄ αίτηση του ενδιαφερόμενου φυσικού ή νομικού

προσώπου ιδιωτικού δικαίου, εφόσον ικανοποιηθούν οι προβλεπόμενες στο άρθρο

18, προϋποθέσεις. Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται τα αναγκαία δικαιολογητικά

που αποδεικνύουν ότι η αίτηση ικανοποιεί τις κατά νόμο προϋποθέσεις, προς

χορήγηση της άδειας, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 18. Ο Έφορος δύναται

οποτεδήποτε μετά την υποβολή της αίτησης να απαιτήσει την προσκόμιση

πρόσθετων στοιχείων, τα οποία κρίνει αναγκαία για την εξέταση της αίτησης. Ο

Έφορος εξετάζει την αίτηση και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά καθώς και

όλα τα πρόσθετα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον του και αφού προβεί στις

αναγκαίες έρευνες και επιτόπιες επιθεωρήσεις, αποφασίζει για τη χορήγηση της

άδειας, εφόσον κρίνει ότι ικανοποιούνται σωρευτικά οι κατά νόμο προϋποθέσεις,

διαφορετικά απορρίπτει την αίτηση κοινοποιώντας δεόντως αιτιολογημένη την

απόφασή του στον αιτητή. Ο Έφορος δύναται με τη χορήγηση της άδειας

λειτουργίας Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. να καθορίζει τις κατηγορίες των οχημάτων που υπόκεινται

σε τεχνικό έλεγχο από το Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. και τον τρόπο διεξαγωγής του τεχνικού

ελέγχου. Η άδεια λειτουργίας Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. εκδίδεται κατά τον καθορισμένο τύπο,

δε μεταβιβάζεται και για τη χορήγησή της καταβάλλονται τα τέλη, που

καθορίζονται στον Πίνακα.


Show details for Άδεια σύστασης, λειτουργίας και επαναλειτουργίας Ι.Κ.Τ.Ε.Ο:Άδεια σύστασης, λειτουργίας και επαναλειτουργίας Ι.Κ.Τ.Ε.Ο:
Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τον σύνδεσμο για τον τεχνικό

έλεγχο.


Information services surveyΤελευταία Ενημέρωση στις: 08/01/2021 02:59:49 PMΕγγραφή πολιτών στο σύστημα άμεσης ενημέρωσης μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS)

Συνδεθείτε με - link to : www.roadsafetycyprus.gov.cy

Χορηγίες για ηλεκτροκίνηση και απόσυρση

Διαδυκτιακές υπηρεσίες

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΟΜΙΣΤΡΑ ΤΑΞΙ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

Αστικά και αγροτικά Ταξί ανά επαρχία

Ανανέωση άδειας Κυκλοφορίας

Πρόσβαση σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα

«Χρήση Παιδικών Καθισμάτων για μαζική μεταφορά παιδιών 3-6 ετών – νηπιαγωγείων»

ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΑΡΧΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Age statistics - CY fleet - Licensed on 31122020

Εγγραφή πολιτών στο σύστημα άμεσης ενημέρωσης μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS)

Δραστηριότητες ΤΟΜ

Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

ΕΚΚΟ