Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Οδικών Μεταφορών

Γενικές Πληροφορίες – Ενιαία Ψηφιακή Θύρα


6. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (N1(Ι)/2007)
- Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου)
Νόμος του 2007


Τα Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. είναι τεχνικές μονάδες που συστήνονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με αποκλειστικό σκοπό τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο μηχανοκινήτων οχημάτων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 65 των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών.

«ιδιοκτήτης ιδιωτικού κέντρου τεχνικού ελέγχου οχημάτων» σημαίνει το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, στο οποίο χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας ιδιωτικού κέντρου τεχνικού ελέγχου μηχανοκινήτων οχημάτων δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 15 του Νόμου 1(Ι)/2007»
Show details for Το Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. πρέπει να ικανοποιεί τις ακόλουθες προϋποθέσειςΤο Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. πρέπει να ικανοποιεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Hide details for Άδεια σύστασης, λειτουργίας και επαναλειτουργίας Ι.Κ.Τ.Ε.Ο:Άδεια σύστασης, λειτουργίας και επαναλειτουργίας Ι.Κ.Τ.Ε.Ο:

Άδεια σύστασης, λειτουργίας και επαναλειτουργίας Ι.Κ.Τ.Ε.Ο:

Δεν χορηγείται, εκτός αν ο Έφορος ικανοποιηθεί ότι συντρέχουν σωρευτικά οι

ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Έχει υποβληθεί έγκυρη κατά νόμο αίτηση για τη χορήγηση της άδειας,

συνυποβλήθηκαν τα αναγκαία δικαιολογητικά και καταβλήθηκαν τα τέλη κατά τα

οριζόμενα στο εδάφιο (4) του άρθρου 16

(β) ο αιτητής διαθέτει υποστατικό για την εγκατάσταση και τη λειτουργία του

Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.

(γ) ο αιτητής έχει εξασφαλίσει την πολεοδομική άδεια, την άδεια οικοδομής για

το υποστατικό, καθώς και κάθε άλλη κατά νόμο, αναγκαία άδεια για το

υποστατικό και τον εξοπλισμό του

(δ) ο αιτητής διαθέτει πλήρη μηχανογράφηση, συμβατή με την αντίστοιχη του

Τμήματος και του Ο.Δ.Ε. ή όπως εκάστοτε καθορίζει ο ΄Εφορος

(ε) ο αιτητής έχει εγκαταστήσει γραμμές ελέγχου και τον αναγκαίο εγκεκριμένο

εξοπλισμό, που ο Έφορος ανακοινώνει

(στ) ο αιτητής έχει στελεχώσει το κέντρο με το αναγκαίο και κατάλληλο

προσωπικό και

(ζ) το υπό σύσταση Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ικανοποιεί τις εξής απαιτήσεις:

I. το οργανόγραμμά του είναι αναρτημένο σε περίοπτη θέση

II. διαθέτει εγχειρίδιο διαδικασιών στο οποίο περιγράφονται όλες οι διαδικασίες

οι οποίες αφορούν τη λειτουργία του

III. διατηρεί ξεχωριστό ενημερωμένο οργανόγραμμα, το οποίο παρουσιάζει τα

καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του προσωπικού και τη θέση του κατά νόμο

υπευθύνου διευθυντή να φαίνεται στο οργανόγραμμα

IV. διαθέτει σύστημα ποιότητας το οποίο είναι καταγραμμένο σε εγχειρίδιο

ποιότητας, το οποίο περιγράφει τη δομή του συστήματος για την ποιότητα και

καλύπτει τις γενικές απαιτήσεις για την ποιότητα, όπως και τις ειδικές διαδικασίες

ποιότητας, που καλύπτουν όλες τις διεργασίες για τον έλεγχο των οχημάτων

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τον σύνδεσμο για τον τεχνικό

έλεγχο.


Information services surveyΤελευταία Ενημέρωση στις: 08/01/2021 02:59:49 PMΕγγραφή πολιτών στο σύστημα άμεσης ενημέρωσης μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS)

Συνδεθείτε με - link to : www.roadsafetycyprus.gov.cy

Χορηγίες για ηλεκτροκίνηση και απόσυρση

Διαδυκτιακές υπηρεσίες

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΟΜΙΣΤΡΑ ΤΑΞΙ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

Αστικά και αγροτικά Ταξί ανά επαρχία

Ανανέωση άδειας Κυκλοφορίας

Πρόσβαση σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα

«Χρήση Παιδικών Καθισμάτων για μαζική μεταφορά παιδιών 3-6 ετών – νηπιαγωγείων»

ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΑΡΧΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Age statistics - CY fleet - Licensed on 31122020

Εγγραφή πολιτών στο σύστημα άμεσης ενημέρωσης μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS)

Δραστηριότητες ΤΟΜ

Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

ΕΚΚΟ