Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Οδικών Μεταφορών

Γενικές Πληροφορίες – Ενιαία Ψηφιακή Θύρα


1(Α). Διαδικασίες για τη νομοθεσία της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα


Show details for Ι. Άδεια Οδικού Μεταφορέα (ΑΟΜ)Ι. Άδεια Οδικού Μεταφορέα (ΑΟΜ)
Show details for II. Συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστ.Επαγγελματικής Επάρκειας (II. Συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστ.Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ)
Show details for III. Άδεια «Α»III. Άδεια «Α»
Show details for IV. Άδεια «Δ»IV. Άδεια «Δ»
Hide details for V. Άδεια «Ε»V. Άδεια «Ε»
V. Άδεια «Ε»

Α. Χορήγηση Άδειας «Ε»
Περιγραφή Υπηρεσίας

Υπηρεσία με την οποία ο ενδιαφερόμενος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) υποβάλλει αίτηση για να αποκτήσει Άδεια «Ε» για να εκτελεί οδικές επιβατικές μεταφορές σε έκτακτες γραμμές ή σε τακτικές γραμμές ειδικής διαδρομής με λεωφορείο. Η υπηρεσία απευθύνεται μόνο σε όσους κατέχουν Άδεια Οδικού Μεταφορέα, στην κατηγορία επιβατικών μεταφορών.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά όταν η αίτηση αφορά έκτακτες γραμμές:

1. Αίτηση για Άδεια «Ε» (Έντυπο ΤΟΜ 207(09/02)).

2. Υπεύθυνη δήλωση από τον κάτοχο της Άδειας Οδικού Μεταφορέα και τον κάτοχο του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας ότι η εταιρεία ή το φυσικό πρόσωπο δεν τελεί υπό καθεστώς πτώχευσης.

3. Τραπεζική βεβαίωση σε περίπτωση που αυτή που προσκόμισε κατά την υποβολή αίτησης για Άδεια Οδικού Μεταφορέα δεν καλύπτει τον αριθμό των οχημάτων που θα αδειοποιήσει με Άδειες «Ε».

4. Αντίγραφο Άδειας Οδικού Μεταφορέα.

Τέλος Υπηρεσίας: €34,17

Υλοποίηση έγκρισης της αίτησης για την έγκριση για τις έκτακτες γραμμές:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

1. Επιστολή έγκρισης από Διευθυντή Τμήματος Οδικών Μεταφορών.

2. Πρωτότυπος τίτλος ιδιοκτησίας του οχήματος στον οποίον θα αναφέρεται η νέα Άδεια «Ε».

Τέλος Υπηρεσίας: €17,09

  • Η υλοποίηση έγκρισης της αίτησης θα γίνεται από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών

Απαιτούμενα δικαιολογητικά όταν η αίτηση αφορά τις τακτικές γραμμές ειδικής διαδρομής:

1. Αίτηση για Άδεια «Ε» (Έντυπο ΤΟΜ 207(09/02)).

2. Υπεύθυνη δήλωση από τον κάτοχο της Άδειας Οδικού Μεταφορέα και τον κάτοχο του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας ότι η εταιρεία ή το φυσικό πρόσωπο δεν τελεί υπό καθεστώς πτώχευσης.

3. Τραπεζική βεβαίωση σε περίπτωση που αυτή που προσκόμισε κατά την υποβολή αίτησης για Άδεια Οδικού Μεταφορέα δεν καλύπτει τον αριθμό των οχημάτων που θα αδειοποιήσει με Άδειες «Ε».

4. Δρομολόγιο που θα εκτελεί το λεωφορείο στο οποίο θα αναφέρεται η Άδεια «Ε».

5. Αντίγραφο Άδειας Οδικού Μεταφορέα.

Υλοποίηση έγκρισης της αίτησης για την έγκριση για τις τακτικές γραμμές ειδικής διαδρομής:

  • Η υλοποίηση έγκρισης της αίτησης θα γίνεται από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών

Τέλος Υπηρεσίας: €100

Επικοινωνία: Εύη Γεωργίου │ +357 22 807152 │ egeorgiou@rtd.mcw.gov.cy

Β. Μεταφορά Άδειας «Ε» σε άλλο όχημα

Περιγραφή Υπηρεσίας

Διαδικασία η οποία εφαρμόζεται όταν θα αντικατασταθεί ένα όχημα στο οποίο αναφέρεται η Άδεια «Ε» με άλλο νέο όχημα. Στην περίπτωση αυτή, εκδίδεται νέα Άδεια «Ε» με τα στοιχεία του οχήματος που θα αντικαταστήσει το παλιό.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

1. Αίτηση (Έντυπο ΤΟΜ 207 (09/02)).

2. Αντίγραφο της Άδειας «Ε» η οποία αναφέρεται στο όχημα που θα αντικατασταθεί.

3. Αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας του οχήματος στον οποίον αναφέρεται η Άδεια «Ε».

4. Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος ή υπεύθυνη δήλωση ότι το όχημα δεν κατέχει άδεια κυκλοφορίας.

5. Αντίγραφο Άδειας Οδικού Μεταφορέα.

Τέλος Υπηρεσίας: €17,09

Υλοποίηση έγκρισης της αίτησης

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

1. Έγκριση η οποία εκδίδεται από τα ταμεία.

2. Πρωτότυπος τίτλος ιδιοκτησίας του οχήματος στον οποίον αναφέρεται η Άδεια «Ε».

3. Πρωτότυπος τίτλος ιδιοκτησίας του οχήματος στο οποίο θα γίνει η μεταφορά της Άδειας «Ε».

4. Πρωτότυπη Άδεια «Ε» η οποία αναφέρεται στο όχημα που θα αντικατασταθεί.

Τέλος Υπηρεσίας: €0

Γ. Ανανέωση Άδειας «Ε»

Περιγραφή Υπηρεσίας

Διαδικασία η οποία εφαρμόζεται πριν ή κατά την ημερομηνία λήξης της Άδειας «Ε» προκειμένου η Άδεια «Ε» η οποία θα λήξει να ανανεωθεί.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση (Έντυπο ΤΟΜ 207 (09/02)).

2. Πρωτότυπη Άδεια «Ε» η οποία θα λήξει.

3. Αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας του οχήματος στον οποίον αναφέρεται η Άδεια «Ε».

4. Αντίγραφο του πιστοποιητικού καταλληλότητας του οχήματος.

5. Αντίγραφο Άδειας Οδικού Μεταφορέα.

Τέλος Υπηρεσίας: €17,09

Δ. Επανέκδοση Άδειας «Ε»

Περιγραφή Υπηρεσίας

Διαδικασία η οποία εφαρμόζεται όταν έχει λήξει η Άδεια «Ε» και έχει περάσει κάποιο χρονικό διάστημα.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση (Έντυπο ΤΟΜ 207 (09/02)).

2. Πρωτότυπη ληγμένη Άδεια «Ε».

3. Υπεύθυνη δήλωση από τον κάτοχο της Άδειας Οδικού Μεταφορέα και τον κάτοχο του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας ότι η εταιρεία ή το φυσικό πρόσωπο δεν τελεί υπό καθεστώς πτώχευσης.

4. Αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας του οχήματος στον οποίον αναφέρεται η Άδεια «Ε».

5. Αντίγραφο Άδειας Οδικού Μεταφορέα.

Τέλος Υπηρεσίας: €34,17

Υλοποίηση έγκρισης της αίτησης

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

1. Επιστολή έγκρισης από Διευθυντή Τμήματος Οδικών Μεταφορών.

2. Πρωτότυπος τίτλος ιδιοκτησίας του οχήματος στον οποίον αναφέρεται η Άδεια «Ε».

3. Πρωτότυπη Άδεια «Ε» η οποία έχει λήξει.

Τέλος Υπηρεσίας: €17,09

Ε. Ακύρωση Άδειας «Ε»

Περιγραφή Υπηρεσίας

Διαδικασία η οποία εφαρμόζεται για ακύρωση της Άδειας «Ε».

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση (Έντυπο ΤΟΜ 207 (09/02)).

2. Αντίγραφο της Άδειας «Ε» που θα ακυρωθεί.

3. Αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας του οχήματος στον οποίο αναφέρεται η Άδεια «Ε».

Τέλος Υπηρεσίας: €0

Υλοποίηση έγκρισης της αίτησης

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

1. Έγκριση η οποία εκδίδεται απευθείας από τη Λειτουργό του ταμείου.

2. Πρωτότυπος τίτλος Ιδιοκτησίας του οχήματος στον οποίο αναφέρεται η Άδεια «Ε».

3. Πρωτότυπη Άδεια «Ε» που θα ακυρωθεί.

Τέλος Υπηρεσίας: €0

Επικοινωνία:

Μαρία Φενερίδου │ +357 22 807151 │ mfeneridou@rtd.mcw.gov.cy

Εύη Γεωργίου │ +357 22 807152 │ egeorgiou@rtd.mcw.gov.cy

Νεοφύτα Κυριάκου │ +357 22 807189 │ nkyriacou@rtd.mcw.gov.cy


Information services surveyΤελευταία Ενημέρωση στις: 08/01/2021 10:05:45 AMΕγγραφή πολιτών στο σύστημα άμεσης ενημέρωσης μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS)

Συνδεθείτε με - link to : www.roadsafetycyprus.gov.cy

Χορηγίες για ηλεκτροκίνηση και απόσυρση

Διαδυκτιακές υπηρεσίες

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΟΜΙΣΤΡΑ ΤΑΞΙ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

Αστικά και αγροτικά Ταξί ανά επαρχία

Ανανέωση άδειας Κυκλοφορίας

Πρόσβαση σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα

«Χρήση Παιδικών Καθισμάτων για μαζική μεταφορά παιδιών 3-6 ετών – νηπιαγωγείων»

ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΑΡΧΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Age statistics - CY fleet - Licensed on 31122020

Εγγραφή πολιτών στο σύστημα άμεσης ενημέρωσης μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS)

Δραστηριότητες ΤΟΜ

Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

ΕΚΚΟ