Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Οδικών Μεταφορών

Έντυπα/Διαδικασίες Μεταφορών


Απόκτηση Άδειας Οδικού Μεταφορέα (ΑΟΜ)

Απόκτηση Άδειας Οδικού Μεταφορέα (Α.Ο.Μ.)

1) Συμπλήρωση σχετικού εντύπου: ΤΟΜ 202 (9/02)
2) Προσκόμιση των απαιτούμενων πιστοποιητικών:
  • Όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από:
i. Πιστοποιητικό Αξιοπιστίας από την Αστυνομία
ii. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης από τον Έφορο Εταιρειών
iii. Τραπεζική Βεβαίωση από Τράπεζα/Συνεργατικό Ίδρυμα για το κεφάλαιο του φυσικού προσώπου
iv. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε.) από το τμήμα Οδικών Μεταφορών, μετά από επιτυχία στις εξετάσεις, βλ. έντυπο συμμετοχής εξετάσεων ΤΟΜ 203Α(01/08)
v. Μελέτη βιωσιμότητας

Σημείωση: Όταν το φυσικό πρόσωπο διαφέρει από τον κάτοχο του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας, τότε:
◦ Τα πιστοποιητικά στους αριθμούς i και ii πρέπει να είναι στο όνομα του κατόχου του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας και
◦ Τα πιστοποιητικά στους αριθμούς iii,iv,v πρέπει να είναι στο όνομα του φυσικού προσώπου (αιτητή)
  • Όταν πρόκειται για Εταιρεία, η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από:
i. Πιστοποιητικό Αξιοπιστίας από την Αστυνομία για τον κάτοχο του Π.Ε.Ε.
ii. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης από τον Έφορο Εταιρειών για τον κάτοχο του Π.Ε.Ε.
iii. Τραπεζική Βεβαίωση από Τράπεζα/Συνεργατικό Ίδρυμα για το κεφάλαιο της εταιρείας
iv. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε.) από το τμήμα Οδικών Μεταφορών, μετά από επιτυχία στις εξετάσεις, βλ. έντυπο συμμετοχής εξετάσεων ΤΟΜ 203Α(01/08) για τον κάτοχο του Π.Ε.Ε.
v. Μελέτη βιωσιμότητας για την εταιρεία
vi. Πιστοποιητικό μετόχων από τον Έφορο Εταιρειών
vii. Πιστοποιητικό για τους Διευθυντές και τον Γραμματέα από τον Έφορο Εταιρειών
viii. Πιστοποιητικό έδρας από τον Έφορο Εταιρειών

3) Καταβολή τέλους 85,43€ για εξέταση της αίτησης.
Ανακοινώσεις και εγκύκλιοι σχετικά με το κορωνοϊό (COVID-19)

Εγγραφή πολιτών στο σύστημα άμεσης ενημέρωσης μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS)

Διαδυκτιακές υπηρεσίες

Ανανέωση άδειας Κυκλοφορίας

Καύσιμα

«Χρήση Παιδικών Καθισμάτων για μαζική μεταφορά παιδιών 3-6 ετών – νηπιαγωγείων»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Πληρωμή καθυστερημένων τελών με Δόσεις

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ

Εγγραφή πολιτών στο σύστημα άμεσης ενημέρωσης μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS)

Δραστηριότητες ΤΟΜ

Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

ΕΚΚΟ

Αδειοδοτημένοι διαχειριστές αποβλήτων για οχήματα τέλους κύκλου ζωής

Οδηγός Συμπεριφοράς

Καύσιμα

Ατυχήματα

eProcurement