mtcw


Η ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κύπρο δεν αποτελεί μόνο πρόκληση αλλά και μεγάλη ευκαιρία.

Για εμάς στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, η προσπάθεια αυτή έχει ήδη χειροπιαστά αποτελέσματα. Μέσα από την επιτυχή διαχείριση των διαφόρων πολιτικών η Κύπρος έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει την κατάλληλη εμπειρογνωμοσύνη καθώς και τον σεβασμό τόσο των εταίρων της, όσο και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Κύπρος αποκτά νέες δυνατότητες σε καθοριστικούς αναπτυξιακούς τομείς. Αποκτούμε γνώσεις και εμπειρίες, ώστε συνεχώς να βελτιώνουμε και τις εθνικές μας επιδόσεις.

Συγκεκριμένα, η Κυπριακή Προεδρία θα κληθεί να χειριστεί σημαντικά θέματα που αφορούν την προώθηση της Ψηφιακής Ατζέντας της Ευρώπης όπως για παράδειγμα την νομοθετική πρωτοβουλία για την ηλεκτρονική ταυτότητα, επαλήθευση και υπογραφή. Στην ουσία θα έχουμε ενώπιον μας ένα εξαιρετικό εργαλείο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που θα πρέπει να τύχει πλήρους αξιοποίησης και στην Κύπρο, συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση της παραγωγικότητας. Αυτό με τη σειρά του θα έχει σημαντικά οφέλη για τον Κύπριο πολίτη.

Ο κ. Υπουργός αναφέρθηκε στη σημασία των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών. Είναι πράγματι τεράστια η σημασία τους γιατί οι διαστάσεις αυτών των πολιτικών επηρεάζουν το σύνολο των κρατών μελών και αντανακλούν στοχεύσεις που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2014 –2020.

Έτσι, παράλληλα με την πρόοδο των ευρωπαϊκών πολιτικών, το Υπουργείο συμβάλλει καθοριστικά στη διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής, κατά τη διαπραγμάτευση του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου της ΕΕ. Το Πλαίσιο αυτό με βάση τους άξονες του θέτει η Στρατηγική Ευρώπη 2020 περιλαμβάνει ποιοτικούς δείκτες που είναι άμεσα συνυφασμένοι με τις πολιτικές μεταφορών και τηλεπικοινωνιών.

Συγκεκριμένα, κάτω από τον τίτλο «Έξυπνη Ανάπτυξη» περιλαμβάνεται η εμβληματική πρωτοβουλία Digital Society ενώ κάτω από τον τίτλο «Βιώσιμη Ανάπτυξη» περιλαμβάνεται ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων μεταφορών και η μετάβαση σε οικονομίες χαμηλής κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων.

Ειδικότερα περιλαμβάνει τον άξονα «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility) όπου προτείνεται συνολική προϋπολογιζόμενη χρηματοδότηση 50 δις ευρώ για τις πολιτικές μεταφορών (32 δις), τηλεπικοινωνιών (9 δις) και ενέργειας (9 δις). Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ηγείται της προσπάθειας συντονισμού για χάραξη της εθνικής πολιτικής επί του συγκεκριμένου άξονα σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ενέργειας, το Γραφείο Προγραμματισμού, το Υπουργείο Οικονομικών και τον Υφυπουργό Προεδρίας.

Η Κύπρος, λόγω του περιφερειακού και νησιωτικού χαρακτήρα της, παρουσιάζει αντικειμενικές αδυναμίες στη διεκδίκηση και εξασφάλιση κοινοτικής χρηματοδότησης για έργα υποδομών μεταφορών. Οι υπό διαμόρφωση Κατευθυντήριες Γραμμές που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δίνουν έμφαση στη χρηματοδότηση σιδηροδρομικών και ποτάμιων μεταφορών, όπως επίσης και έργα διασυνοριακού χαρακτήρα. Η απουσία των πιο πάνω χαρακτηριστικών τοποθετεί τη χώρα μας σε δυσμενή θέση. Για τον λόγο αυτό πρέπει να δουλέψουμε με περισσότερη επιμονή για να τεκμηριώσουμε τα αιτήματά μας. Θα σας παραθέσω ένα παράδειγμα – είδηση για τη δημοσιογραφική γλώσσα: Παρά τις δυσκολίες στην επιλεξιμότητα των έργων , η Κύπρος κατάφερε να τεκμηριώσει τη θέση της και να επιτύχει να εντάξει εντός του Κεντρικού Δικτύου την κατασκευή του περιμετρικού αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας.

Η πιο πάνω εξέλιξη, με την τελική υιοθέτηση της νομοθετικής πρότασης από το Συμβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο, θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις υλοποίησης του εν λόγω έργου εντός της υπό εξέτασης δημοσιονομικής περιόδου (2014-2020) με κοινοτική συγχρηματοδότηση. Το εν λόγω έργο αναμφίβολα θα αμβλύνει σημαντικά τη Λευκωσία από την κυκλοφοριακή συμφόρηση και θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ταχύτερη πρόσβαση στη μείζονα Λευκωσία και στις γύρω περιοχές, μειώνοντας συνάμα τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Η επιτυχία ένταξης του «Περιμετρικού Λευκωσίας» είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς πρέπει να εργαζόμαστε στην Ευρώπη και πώς να κερδίζουμε τη στήριξη των εταίρων μας.

Η πρωτοβουλία του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων να φιλοξενήσει Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών, αναδεικνύοντας το ρόλο της ψηφιακής τεχνολογίας στην ανάπτυξη της πολιτικής των μεταφορών στην ΕΕ, θα έχει αναμφίβολα θετικές προεκτάσεις και για την Κύπρο. Μέσα από την εξέταση της μέγιστης δυνατής αξιοποίησης των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών, η Κύπρος θα έχει μοναδική ευκαιρία να αποκτήσει σημαντικές εμπειρίες. Θα εργαστούμε για την εκπόνηση συμπερασμάτων του Συμβουλίου. Θα αποκτήσουμε αποθέματα γνώσης για τη σταδιακή προώθηση διαφόρων εφαρμογών τέτοιων Συστημάτων και σε εθνικό επίπεδο, κατά τρόπο που θα ευθυγραμμίζονται με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες μας. Σημειώνω ότι είναι η πρώτη φορά που η εκ περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου θα οργανώσει κοινή Συνάντηση Υπουργών Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών με απώτερο στόχο να αναδείξει τη διασύνδεση δύο σημαντικών πολιτικών της ΕΕ.

Η πρωτοβουλία αυτή χαιρετίστηκε ήδη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφού οι δύο Αντιπρόεδροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Kallas και Kroes αρμόδιοι για τις Μεταφορές και την Ψηφιακή Ατζέντα της ΕΕ αντίστοιχα, αποδέχθηκαν την πρόσκληση μας και θα παραστούν στην Υπουργική Συνάντηση.

Θα πρέπει επίσης να υπογραμμισθεί ότι ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει τα αποτελέσματα αυτής της Υπουργικής Συνάντησης στο Παγκόσμιο Συνέδριο για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών το οποίο θα φιλοξενηθεί στην Αυστρία τον προσεχή Οκτώβριο. Το γεγονός αυτό προσθέτει κύρος στις προσπάθειες και στον ρόλο που θα διαδραματίσει η Κυπριακή Προεδρία στην ανάπτυξη των μεταφορών στην Ευρώπη.

Πέρα από τα πιο πάνω, το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην υλοποίηση των υποδομών που απαιτούνται για την επιτυχή διοργάνωση των Υπουργικών και όλων των άλλων συναντήσεων που θα διοργανωθούν επί Κυπριακής Προεδρίας. Συγκεκριμένα, το Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου μας είχε την ευθύνη της εκ βάθρων ανακαίνισης του Συνεδριακού Κέντρου, εκεί που θα κτυπά η καρδιά της Κυπριακής Προεδρίας, η οποία ολοκληρώθηκε εντός των χρονοδιαγραμμάτων, ενώ το Τμήμα Οδικών Μεταφορών έχει αναλάβει τον συντονισμό των μεταφορών όλων των επισήμων και των χιλιάδων συνέδρων που θα επισκεφθούν την Κύπρο κατά την εξάμηνη περίοδο της Προεδρίας μας.