ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Το ΤμήμαΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ


Τομέας Νομοθεσίας

Ο Τομέας Νομοθεσίας έχει την ευθύνη της εφαρμογής και εκσυγχρονισμού όλων των νομοθεσιών, εναρμονιστικών και εθνικών, για τις οποίες το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών έχει την αρμοδιότητα. Στα πλαίσια αυτά, αναλαμβάνει δράσεις, καθώς επίσης και εποπτεύει την εφαρμογή τους.

Ο Τομέας, έχει επίσης την ευθύνη της σύνταξης νέων εθνικών νομοθεσιών και μεταφοράς στο Κυπριακό Δίκαιο των νέων ευρωπαϊκών νομοθετημάτων, που σχετίζονται με τις νομοθεσίες για τις οποίες έχει αρμοδιότητα το Τμήμα. Οι λειτουργοί του Τομέα, ενημερώνονται συνεχώς για τις διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στα όργανα της Ευρωπαϊκή Ένωσης, για κάθε νομοθεσία ξεχωριστά, και συμμετέχουν στις συνεδρίες των επιτροπών και ομάδων διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, που συγκαλούνται στις Βρυξέλλες και σε άλλες πόλεις της Ευρώπης.

Μια από τις σημαντικότερες δραστηριότητες του Τομέα Νομοθεσίας, είναι η εποπτεία της Κυπριακής αγοράς, αναφορικά με τη διάθεση προϊόντων που εμπίπτουν στις εναρμονιστικές νομοθεσίες που χειρίζεται το Τμήμα. Σκοπός της εποπτείας είναι ο έλεγχος της συμμόρφωσης των προϊόντων με τις απαιτήσεις της σχετικής με αυτά νομοθεσίας. Οι εναρμονιστικές νομοθεσίες για τις οποίες έχει αρμοδιότητα το Τμήμα, σχετίζονται με τις ακόλουθες κατηγορίες των προϊόντων:
 • Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός Χαμηλής Τάσης (Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόμοιας χρήσης, υλικά ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, φωτιστικά και άλλο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε ονομαστική τάση μεταξύ 50V και 1000V για εναλλασσόμενο ρεύμα και μεταξύ 75V και 1500V για συνεχές ρεύμα).
 • Ραδιοεξοπλισμός όσον αφορά τις απαιτήσεις ασφαλείας και το επαρκές επίπεδο ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας
 • Συσκευές με Καύση Αερίων Καυσίμων (συσκευές υγραερίου).
 • Συσκευές Αερολυμάτων (αεροζόλ).
 • Μεταφερόμενος Εξοπλισμός υπό Πίεση (κύλινδροι και δεξαμενές με τις οποίες μεταφέρονται διάφορα αέρια υπό πίεση).
 • Εγκαταστάσεις με Συρματόσχοινα για τη Μεταφορά Προσώπων (τελεφερίκ, αναβατόρια χιονοδρόμων κ.τ.λ.).

Οι άλλες εναρμονιστικές νομοθεσίες που εφαρμόζει ή που εποπτεύει την εφαρμογή τους ο Τομέας είναι οι ακόλουθες:
 • Η νομοθεσία για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα εξοπλισμού.
 • Η νομοθεσία για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους.
 • Η νομοθεσία για τον ταχογράφο.
 • Η νομοθεσία για τις συσκευές περιορισμού ταχύτητας.
 • Η νομοθεσία για τις συσκευές που εγκαθίστανται σε βυτιοφόρα βενζίνης για περιορισμό των εκπομπών οργανικών πτητικών ουσιών.
 • Η νομοθεσία για την προώθηση και ανάπτυξη των Υποδομών Εναλλακτικών Καυσίμων

Οι μη εναρμονιστικές νομοθεσίες που εφαρμόζει ή που εποπτεύει την εφαρμογή τους ο Τομέας είναι οι ακόλουθες:
 • Οι περί Ηλεκτρισμού Νόμοι και Κανονισμοί.
 • Οι τεχνικές προδιαγραφές των ταμειακών μηχανών (φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών) στα πλαίσια των περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Κανονισμών.
 • Οι περί των Τεχνιτών Οχημάτων Νόμοι.
 • Οι Κανονισμοί για τα κράνη των μοτοσικλετιστών.
 • Το Διάταγμα που καθορίζει τα πρότυπα των Συσκευών Εξέτασης για Ανίχνευση της Ποσότητας Αλκοόλης που περιέχεται στην Εκπνοή, που προμηθεύεται η Αστυνομία.

Επειδή η περί Ηλεκτρισμού νομοθεσία, η νομοθεσία για τους Τεχνίτες Οχημάτων, η νομοθεσία που διέπει τις τεχνικές προδιαγραφές των ταμειακών μηχανών, η νομοθεσία για τον ταχογράφο και η νομοθεσία για τις συσκευές περιορισμού ταχύτητας, προβλέπουν και αδειοδότηση των προσώπων / συνεργείων που εκτελούν εργασίες που σχετίζονται με αυτές, ο Τομέας, χορηγεί τις άδειες αφού εφαρμόσει τη διαδικασία που επιτάσσεται από την κάθε νομοθεσία, αλλά και τις διατάξεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για την ελεύθερη διακίνηση υπηρεσιών και την αμοιβαία αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων.

Τομέας Έργων και Προμηθειών

Ο Τομέας Έργων και Προμηθειών είναι υπεύθυνος για:
 • τον προγραμματισμό, το σχεδιασμό, τη μελέτη και επίβλεψη των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εργασιών έργων του Δημοσίου
 • την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση κινητού ηλεκτρολογικού, μηχανολογικού, ηλεκτρονικού, τηλεπικοινωνιακού και εργαστηριακού εξοπλισμού, καθώς επίσης και οχημάτων και μηχανημάτων
 • την παροχή συμβουλών σε κυβερνητικά τμήματα/ υπηρεσίες και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, σε θέματα ηλεκτρομηχανολογικής φύσης και ενεργειακής απόδοσης, τον προγραμματισμό, τη σχεδίαση και την επίβλεψη κρατικών ηλεκτρομηχανολογικών έργων
 • τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κυβερνητικών κτιρίων, την εφαρμογή Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης και την συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, Διαρθρωτικά Ταμεία που διέπουν την ενεργειακή απόδοση
 • την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης των ιδιόκτητων Κυβερνητικών Κτιρίων
 • την ετοιμασία εγκυκλίων για την αποδοτικότερη λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των Δημοσίων κτιρίων
 • τη διαχείριση της ανάθεσης έργων σε γραφεία συμβούλων μηχανικών του ιδιωτικού τομέα
 • τη διεκπεραίωση της διαδικασίας, όπως προβλέπεται στη σχετική περί συμβάσεων του δημοσίου νομοθεσία, για την αγορά κινητού, σταθερού, ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού, τηλεπικοινωνιακού, βιοϊατρικού και εργαστηριακού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης του υπό προμήθεια εξοπλισμού και
 • την ετοιμασία και ενημέρωση αρχείου προδιαγραφών, καθώς και την αναβάθμιση ή/και βελτίωση τεχνικών όρων και προδιαγραφών

Τομέας Συμβάσεων Συντήρησης

Ο Τομέας Συντήρησης έχει την αρμοδιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης της πολιτικής του Τμήματος, όσον αφορά τη συντήρηση του μηχανολογικού, ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού, ιατροτεχνολογικού και εργαστηριακού εξοπλισμού, καθώς επίσης και των οχημάτων και μηχανημάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας.


Για την εκπλήρωση της αρμοδιότητάς του, οι λειτουργοί του Τομέα αναλύουν και αξιοποιούν δεδομένα της λειτουργίας του εξοπλισμού και αποφασίζουν κατά πόσο ο εξοπλισμός χρήζει περαιτέρω συντήρησης ή αντικατάστασης. Στην περίπτωση που χρήζει συντήρησης, ο Τομέας σε συνεργασία με τους χρήστες θα καθορίσει τους όρους και τις παραμέτρους της συντήρησης. Ο Τομέας Συντήρησης σε συνεργασία με τα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος καθωρίζουν κατά πόσο η συντήρηση θα υλοποιηθεί αξιοποιώντας ιδίους πόρους του Τμήματος ή εάν θα ανατεθεί σε οικονομικούς φορείς. Επιπρόσθετα, ο Τομέας αξιοποιώντας τις εμπειρίες και την τεχνογνωσία του, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για θέματα που άπτονται της συντήρησης εξοπλισμού στο σύνολο του Δημόσιου Τομέα.

Επαρχιακά Γραφεία


Οι εκτελεστικές δραστηριότητες του Τμήματος διεξάγονται κυρίως σε επαρχιακό επίπεδο. Επαρχιακά Γραφεία λειτουργούν στη Λευκωσία. Λεμεσό, Λάρνακα/ Αμμόχωστο και Πάφο.

Οι κυριότερες αρμοδιότητες των Επαρχιακών Γραφείων είναι:
 • Συντήρηση κυβερνητικού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων

Τα Επαρχιακά Γραφεία συντηρούν τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό των Κυβερνητικών Τμημάτων/ Υπηρεσιών/ Γραφείων, των Δημόσιων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, των Αστυνομικών και Πυροσβεστικών Σταθμών και των Στρατοπέδων της Εθνικής Φρουράς.

Συγκεκριμένα συντηρούν ηλεκτρομηχανολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις υγραερίων, οχήματα, τον οδικό φωτισμό αυτοκινητοδρόμων, τον ιατρικό εξοπλισμό των Δημόσιων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις, γραφειακό εξοπλισμό και ηλεκτρογεννήτριες.
 • Εκτέλεση ηλεκτρομηχανολογικών έργων

Τα Επαρχιακά Γραφεία εκτελούν έργα που αφορούν κυρίως σε ηλεκτρομηχανολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις υγραερίου, δομημένη καλωδίωση, συστήματα ασφαλείας/ πυρασφαλείας, συστήματα αντικεραυνικής προστασίας, κλιματιστικά συστήματα, επισκευές οχημάτων/ μηχανημάτων και οριοθέτηση περιοχών λουομένων.
 • Εφαρμογή Νομοθεσίας

Τα Επαρχιακά Γραφεία επιβλέπουν κυρίως την εφαρμογή των πιο κάτω Νομοθεσιών, αρμοδιότητας του Τμήματος:
 • Ο περί εξουσιοδότησης συνεργειών και έκδοσης καρτών συσκευής ελέγχου νόμος
 • Ο περί των τεχνιτών οχημάτων νόμος
 • Ο περί των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής νόμος
 • Ο περί δημοσίων κολυμβητικών δεξαμενών νόμος
 • Ο περί ηλεκτρισμού νόμος
 • Ο περί των βασικών απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν καθορισμένες κατηγορίες προϊόντων (ηλεκτρολογικός εξοπλισμός χαμηλής τάσης και ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα)
 • Παροχή Τεχνικής Βοήθειας

Τα Επαρχιακά Γραφεία:
 • Παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες προς την Αστυνομία σε σχέση με πυρκαγιές, κακόβουλες ζημιές, ατυχήματα κλπ.
 • Ετοιμάζουν εκτιμήσεις ζημιών οχημάτων στις περιπτώσεις δυστυχημάτων όπου εμπλέκονται κυβερνητικά οχήματα.
 • Γνωματεύουν για τη μηχανική κατάσταση και αξία οχημάτων για αγορά με κυβερνητική προκαταβολή.
 • Συμβουλεύουν για προδιαγραφές και συμμετέχουν σε Επιτροπές Αξιολόγησης εξοπλισμού που αγοράζεται από Δήμους και Κοινότητες.
 • Συμβουλεύουν τους Έπαρχους για περιοχές λουομένων (δημιουργία, τροποποίηση, δίαυλους σκαφών).
 • Επιθεωρούν και εκδίδουν πιστοποιητικά καταλληλότητας ηλεκτρικής εγκατάστασης για σκοπούς εξασφάλισης άδειας λειτουργίας χώρων όπου το κοινό γίνεται δεκτό (εστιατόρια, θέατρα, μουσικοχορευτικά κέντρα, λούνα πάρκ και τα συναφή) στα πλαίσια του Περί Δήμων Νόμου.
 • Συμβουλεύουν το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με αποδοχή εξοπλισμού για δωρεά προς Κυβερνητικά Τμήματα.
 • Συμβουλεύουν τα Τμήματα για μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια που χρησιμοποιούνται από τη δημόσια υπηρεσία.
 • Εκδίδουν Πιστοποιητικά Ακαταλληλότητας για πεπαλαιωμένο ή ασύμφορο για επισκευή εξοπλισμό του Δημοσίου.

Εξυπηρέτηση του πολίτη

Τα Επαρχιακά Γραφεία:
 • Λαμβάνουν αιτήσεις και πληρωμές για έκδοση καρτών ταχογράφου (οδηγών/ επιχειρήσεων).
 • Λαμβάνουν αιτήσεις και πληρωμές για έκδοση Πιστοποιητικών Ικανότητας και Πιστοποιητικών Εγγραφής για Εργολήπτες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, και Τεχνίτες Ηλεκτρολογίας.
 • Υλοποιούν εξετάσεις που οργανώνονται από τα Κεντρικά Γραφεία, για εξασφάλιση Πιστοποιητικού Ικανότητας.
 • Λαμβάνουν αιτήσεις και πληρωμές για έκδοση και ανανέωση άδειας Τεχνιτών Οχημάτων και για συμμετοχή σε εξετάσεις για εξασφάλιση σχετικής άδειας.
 • Επιθεωρούν και πιστοποιούν γραπτώς για την καταλληλότητα των ηλεκτρομηχανολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων των Δημόσιων Κολυμβητικών Δεξαμενών.
 • Συμμετέχουν σε παγκύπριες εκστρατείες για εντοπισμό Τεχνιτών Οχημάτων που ασκούν το επάγγελμα χωρίς άδεια ή τήρηση βασικών προνοιών του Νόμου.
 • Διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους σε προϊόντα εμπόρων στα πλαίσια εποπτείας της αγοράς, αναφορικά με την ασφάλεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού χαμηλής τάσης, συσκευών αερίου και των κρανών μοτοσυκλετών.
 • Διενεργούν ελέγχους ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων όπου η ηλεκτροδότηση γίνεται από ιδιωτικό σύστημα παραγωγής ηλεκτρισμού αποκλειστικά (πχ μόνο από φωτοβολταïκά ή μόνο από ηλεκτρογεννήτρια).
 • Εντοπίζουν και καταγγέλλουν περιπτώσεις στις οποίες γίνεται μη νόμιμη επεξεργασία ή/ και αποθήκευση αποβλήτων οχημάτων.
 • Επιθεωρούν και εκδίδουν πιστοποιητικά καταλληλότητας ηλεκτρικής εγκατάστασης για σκοπούς εξασφάλισης άδειας λειτουργίας χώρων όπου το κοινό γίνεται δεκτό (εστιατόρια, θέατρα, μουσικοχορευτικά κέντρα, λούνα πάρκ και τα συναφή).

Πίσω

_______________________________________________
© 2011 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών