ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Γενικές Πληροφορίες – Ενιαία Ψηφιακή Θύρα


2(Α). Άδεια Οδικής Χρήσης (ΑΟΧ) Μεταφορέα «Γ»


Hide details for Α. Χορήγηση νέας (ΑΟΧ) Μεταφορέα «Γ»Α. Χορήγηση νέας (ΑΟΧ) Μεταφορέα «Γ»
Α. Χορήγηση νέας (ΑΟΧ) Μεταφορέα «Γ»

Περιγραφή Υπηρεσίας

Υπηρεσία με την οποία ο ενδιαφερόμενος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση Άδειας Οδικής Χρήσης (ΑΟΧ) Μεταφορέα «Γ», σε ειδικά διασκευασμένα οχήματα, φορτηγά οχήματα, ρυμουλκά οχήματα, οχήματα έλξης ρυμουλκουμένου, οχήματα έλξης ημιρυμουλκουμένου για να εκτελεί εσωτερικές μεταφορές εμπορευμάτων για ίδιο λογαριασμό των οποίων το μικτό βάρος είναι μεγαλύτερο των 20,000 κιλών.

Υποβολή της αίτησης
Η υποβολή της αίτησης γίνεται στα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών και εξετάζεται από την Αρχή Αδειών.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Αίτηση για νέα Άδεια Οδικής Χρήσης (Έντυπο ΤΟΜ 178).

2. Απόκομμα δημοσίευσης εφημερίδας για 3 μέρες συνεχόμενες του σχετικού εντύπου κατάλληλα συμπληρωμένο.

3. Πιστοποιητικά εταιρείας (καταστατικό / σύστασης / διευθυντών / μετόχων) σε περίπτωση νέας εταιρείας.

4. Βεβαίωση από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά με τον αριθμό του προσωπικού που εργοδοτεί η εταιρεία (σε περίπτωση υποβολής αίτησης από εταιρεία) ή αν η αίτηση αφορά φυσικό πρόσωπο βεβαίωση από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην οποία αναφέρεται το επάγγελμα που εξασκεί ο αιτητής.

5. Βεβαίωση από το Τμήμα Γεωργίας αναφορικά με τις εκτάσεις που καλλιεργεί (σε περίπτωση που ο αιτητής είναι γεωργός).

6. Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά Άδεια Οδικής Χρήσης Μεταφορέα «Γ» που έληξε ή θα λήξει σύντομα και η αίτηση αφορά το ίδιο όχημα ο αιτητής θα πρέπει να προσκομίσει αντίγραφο της παλαιάς Άδειας Μεταφορέα «Γ» (η πρωτότυπη θα απαιτηθεί με την υλοποίηση).

7. Οικονομικές καταστάσεις για τα τρία τελευταία χρόνια και διάφορα τιμολόγια που να δικαιολογούν την εργασία του αιτητή.

8. Πρόσφατες φωτογραφίες του οχήματος ή του συνδυασμού οχημάτων ώστε να φαίνονται:
(α) η ειδική διασκευή του οχήματος και
(β) σε περίπτωση που η αίτηση αφορά σε όχημα το οποίο κατείχε Άδεια Μεταφορέα «Γ» και αιτείται ξανά νέα άδεια, φωτογραφίες στις οποίες να φαίνονται :

  • οι επιγραφές στις πλαϊνές πόρτες. Στις πόρτες θα αναγράφονται η επωνυμία και το είδος της επιχείρησης σε σχέση προς την οποίαν χρησιμοποιείται, η κατηγορία του φορτίου το οποίο μπορεί να μεταφέρει με βάση την Άδεια Οδικής Χρήσης Μεταφορέα «Γ» που του χορηγήθηκε, καθώς και ο αριθμός της Άδειας Οδικής Χρήσης που έληξε.
  • Τα διακριτικά με το ψηφίο «Γ» στο μπροστινό και πίσω μέρος του οχήματος


Το σημερινό Συμβούλιο της Αρχής Αδειών ζητά περαιτέρω και την προσκόμιση των ακόλουθων αποδεικτικών στοιχείων:

1. Αν η αίτηση αφορά νομικό πρόσωπο (εταιρεία), πιστοποιητικό από τον Έφορο Εταιρειών ότι κατά τους τρείς (3) τελευταίους μήνες η εταιρεία εξακολουθεί να είναι ενεργή (good standing) ή απόδειξη πληρωμής του τέλους της εταιρείας στον Έφορο Εταιρειών.
2. Αν η αίτηση αφορά εργοληπτική εταιρεία, την ετήσια άδεια από το Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων.
3. Στις περιπτώσεις διαχείρισης αποβλήτων:
- Άδεια διαχείρισης αποβλήτων από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή άλλη άδεια από οποιαδήποτε αρμόδια υπηρεσία, και
- Αντίγραφα συμβολαίων για μεταφορά αποβλήτων.
4. Αποτέλεσμα τεχνικού ελέγχου του οχήματος (ΜΟΤ).
5. Πιστοποιητικό εγγραφής του οχήματος στο οποίο θα αναφέρεται η ΑΟΧ.
6. Κατάλογο επαγγελματιών οδηγών τους οποίους εργοδοτεί μαζί με αντίγραφα Επαγγελματικών Αδειών τους.
7. Πιστοποιητικό Λευκού ποινικού μητρώου του αιτητή και στην περίπτωση που η αίτηση αφορά νομικό πρόσωπο (εταιρεία) το πιστοποιητικό να αναφέρεται στον Νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.
8. Πιστοποιητικό χειριστή γερανού (σε περίπτωση όπου το όχημα έχει γερανό).

Τέλος Υπηρεσίας: €0


Υλοποίηση της έγκρισης
Η υλοποίηση της έγκρισης γίνεται στα ταμεία των Επαρχιακών Γραφείων του Τμήματος Οδικών Μεταφορών.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1.Έγκριση από Αρχή Αδειών.
2.Έντυπο ΤΟΜ 130 - Αλλαγή κατηγορίας χρήσης οχήματος (από ιδιωτική χρήση σε δημόσια χρήση).
3.Πιστοποιητικό ασφάλισης (αν το όχημα θα είναι καινούριο).
4.Πρωτότυπη Άδεια Οδικής Χρήσης (σε περίπτωση που η αίτηση αφορά ΑΟΧ Μεταφορέα «Γ» που έληξε ή θα λήξει σύντομα και υποβάλλεται αίτηση για χορήγηση νέας Άδειας Μεταφορέα «Γ» για το ίδιο όχημα).
5.Πρωτότυπο πιστοποιητικό εγγραφής του οχήματος.

Τέλος Υπηρεσίας:

€8,54 για την Έκδοση Άδειας Οδικής Χρήσης.

€1,71 για την έκδοση νέου πιστοποιητικού εγγραφής.

Σημ. Η ισχύς της ΑΟΧ είναι τέσσερα χρόνια.


Hide details for Β. Αντικατάσταση του οχήματος που αναφέρεται στην ΑΟΧ με άλλΒ. Αντικατάσταση του οχήματος που αναφέρεται στην ΑΟΧ με άλλο όχημα
Β. Αντικατάσταση του οχήματος που αναφέρεται στην ΑΟΧ με άλλο όχημα

Περιγραφή Υπηρεσίας
Διαδικασία η οποία εφαρμόζεται όταν θα αντικατασταθεί το φορτηγό όχημα στο οποίο αναφέρεται η Άδεια Οδικής Χρήσης με άλλο όχημα.

Υποβολή της αίτησης
Η υποβολή της αίτησης γίνεται στα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών και εξετάζεται από την Αρχή Αδειών.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1.Αίτηση για ανανέωση ή για αλλαγές σε Άδεια Οδικής Χρήσης (Έντυπο ΤΟΜ 179).
2.Βεβαίωση από μηχανικό ότι το όχημα χρειάζεται αντικατάσταση.
3.Αντίγραφο της Άδειας Οδικής Χρήσης.
4.Αντίγραφα των πιστοποιητικών εγγραφής και των δύο οχημάτων.
5.Φωτογραφίες και των δύο οχημάτων.
Τέλος Υπηρεσίας: €0


Υλοποίηση της έγκρισης
Η υλοποίηση της έγκρισης γίνεται στα ταμεία των Επαρχιακών Γραφείων του Τμήματος Οδικών Μεταφορών.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1.Έγκριση αντικατάστασης από την Αρχή Αδειών.
2.Έντυπα ΤΟΜ 130 - Αλλαγή κατηγορίας χρήσης οχήματος από δημόσιας χρήσης σε
ιδιωτική χρήση (για το όχημα που θα γίνει ιδιωτικής χρήσης) και από ιδιωτικής σε δημόσιας (για το όχημα που θα γίνει δημοσίας χρήσης).
3.Πιστοποιητικό ασφάλισης (αν το όχημα θα είναι καινούριο).
4.Πρωτότυπη Άδεια Οδικής Χρήσης.
5.Πρωτότυπα πιστοποιητικά εγγραφής και των δύο οχημάτων.

Τέλος Υπηρεσίας:

€8,54 για την έκδοση Άδειας Οδικής Χρήσης.

€1,71 για κάθε έκδοση των 2 νέων πιστοποιητικών εγγραφής

http://www.mcw.gov.cy/mcw/RTD/rtd.nsf/All/65469D562CEEE975C2257903002EE5A1?OpenDocument

Επικοινωνία:

Κυριάκος Κυριάκου │ +357 22 807171 │ kkyriacou@rtd.mcw.gov.cy

Γιώργος Μενοίκου │ +357 22 807147 │ gmenoikou@rtd.mcw.gov.cy

Αντώνης Σιαμμάς │ +357 22 807188 │ asiamas@rtd.mcw.gov.cy


Information services survey
Πίσω


_______________________________________________
© 2010 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Τμήμα Οδικών Μεταφορών