ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσίες προς το κοινό


      Σύμφωνα με τους περί Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικοί Αρ. 2) Κανονισμούς του 2002, κάθε κινητή δεξαμενή (βυτίο) βενζίνης πρέπει να σχεδιάζεται και να λειτουργεί κατά τρόπο ώστε οι υπολειμματικοί ατμοί να συγκρατούνται στη δεξαμενή κατά το γέμισμα ή το άδειασμά της με βενζίνη. Οι κανονισμοί καθορίζουν επίσης τις προδιαγραφές για το γέμισμα της δεξαμενής από τον πυθμένα, τη συλλογή των ατμών και την προστασία της από υπερπλήρωση.

      Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών εξουσιοδοτεί πρόσωπα, με βάση τα κατάλληλα προσόντα, την εκπαίδευση, την πείρα και τα τεχνικά μέσα που διαθέτουν, για τη διεξαγωγή δοκιμών στεγανότητας καθώς επίσης και ελέγχων της σωστής λειτουργίας της βαλβίδας κενού/πίεσης της δεξαμενής βενζίνης.

      Για να πληροφορηθείτε για τις απαιτήσεις και τη διαδικασία (υποβολή αίτησης κ.τ.λ.) για τη σχετική εξουσιοδότηση, αλλά και ποιοι είναι οι ήδη εξουσιοδοτημένοι ελεγκτές VOC για δεξαμενές μεταφοράς βενζίνης, ακολουθήστε τους αντίστοιχους συνδέσμους.

Πίσω

_______________________________________________
© 2011 - 2023 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών