Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Οδικών Μεταφορών

Γενικές Πληροφορίες – Ενιαία Ψηφιακή Θύρα


2(Γ). Άδεια Οδικής Χρήσης Αστικού / Αγροτικού / Υπεραστικού ταξί


Show details for Α. Ανανέωση Άδειας Οδικής ΧρήσηςΑ. Ανανέωση Άδειας Οδικής Χρήσης

Show details for Β. Αντικατάσταση του οχήματος που αναφέρεται στην ΑΟΧ (η αίτΒ. Αντικατάσταση του οχήματος που αναφέρεται στην ΑΟΧ (η αίτηση αφ...

Hide details for Γ. Μεταβίβαση Άδειας Οδικής Χρήσης Αστικού / Αγροτικού / ΥπερΓ. Μεταβίβαση Άδειας Οδικής Χρήσης Αστικού / Αγροτικού / Υπεραστικο...
Γ. Μεταβίβαση Άδειας Οδικής Χρήσης Αστικού / Αγροτικού / Υπεραστικού ταξί

Περιγραφή Υπηρεσίας
Διαδικασία η οποία εφαρμόζεται όταν αλλάζει ο ιδιοκτήτης που κατέχει την Άδεια Οδικής Χρήσης.

Υποβολή της αίτησης
Η υποβολή της αίτησης γίνεται στα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών και εξετάζεται από την Αρχή Αδειών.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Αίτηση για ανανέωση ή για αλλαγές σε Άδεια Οδικής Χρήσης (Έντυπο - ΤΟΜ 179).

2. Αντίγραφο Άδειας Οδικής Χρήσης του οχήματος που θα μεταβιβαστεί.

3. Αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής του οχήματος στο οποίο αναφέρεται η Άδεια Οδικής Χρήσης που θα μεταβιβαστεί.

4. Πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου του αιτητή. Σε περίπτωση εταιρείας το πιστοποιητικό να αναφέρεται στον Νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.

5. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο αιτητής μετέρχεται ή θα μετέλθει των μεταφορών σαν κύριο του επάγγελμα, στην περίπτωση που η αίτηση αφορά αστικό ή υπεραστικό ταξί.

6. Αν η αίτηση αφορά στη μεταβίβαση Άδειας Οδικής Χρήσης αστικού ταξί, το οποίο έχει ιδιωτικό χώρο στάθμευσης και ο νέος ιδιοκτήτης θέλει να τον διατηρήσει, τότε απαραίτητα θα πρέπει να προσκομίσει γραπτή συγκατάθεση από τον ιδιοκτήτη του χώρου, ότι του επιτρέπει τη στάθμευση στον χώρο.

Το σημερινό Συμβούλιο της Αρχής Αδειών ζητά περαιτέρω και τα ακόλουθα αποδεικτικά στοιχεία:

1. Άμεση φορολογία: Εκτύπωση από το σύστημα TAXISNET της τελευταίας φορολογικής δήλωσης που έχουν υποβάλει. Οι προθεσμίες για εταιρείες και αυτοεργοδοτούμενους που έχουν υποχρέωση ετοιμασίας ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων μέχρι 31/03 του μεθεπόμενου έτους (δηλαδή για το έτος που λήγει 31/12/2018 μέχρι 31/03/2020). Για αυτοεργοδοτούμενους χωρίς υποχρέωση ετοιμασίας ελεγμένων οικονομικών η προθεσμία είναι μέχρι 30/09 (δηλαδή για το έτος μέχρι 31/12/2018 μέχρι 30/09/2019). Για φυσικά πρόσωπα μισθωτούς μέχρι 31/07 (δηλαδή για το έτος που λήγει 31/12/2018 μέχρι 31/07/2019).
2. Έμμεση φορολογία: Για πρόσωπο του ειδικού καθεστώτος την απόδειξη πληρωμής της τελευταίας δόσης ( 2 δόσεις ετησίως 10/7 ποσό €258 και 10/1 επίσης ποσό €258), ενώ για πρόσωπα του κανονικού καθεστώτος την τελευταία δήλωση ΦΠΑ που όφειλαν να είχαν υποβάλει από το TAXISNET (σαράντα μέρες μετά την τελευταία μέρα της περιόδου που καλύπτει η δήλωση).

Σημ. Η άμεση και έμμεση φορολογία αφορά και τον υφιστάμενο ιδιοκτήτη και τον αιτητή που ζητά να μεταβιβάσει την Άδεια Οδικής Χρήσης.

3. Αν η αίτηση αφορά στη μεταβίβαση Άδειας Οδικής Χρήσης αγροτικού ταξί, τότε απαιτείται από τον αιτητή να προσκομίσει ένορκη δήλωση για τον τόπο κατοικίας του.

Τέλος Υπηρεσίας: €0


Υλοποίηση της έγκρισης
Η υλοποίηση της έγκρισης γίνεται στα ταμεία των Επαρχιακών Γραφείων του Τμήματος Οδικών Μεταφορών.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1.Έγκριση από την Αρχή Αδειών.
2.Μεταβίβαση μηχανοκίνητου οχήματος (Έντυπο ΤΟΜ 9Β).
3.Πιστοποιητικό ασφάλισης για το νέο ιδιοκτήτη από την Κοινοπραξία Ασφαλιστών Οχημάτων Δημοσίας Χρήσης.
4Πρωτότυπη Άδεια Οδικής Χρήσης του οχήματος που θα μεταβιβαστεί.
5.Πρωτότυπο πιστοποιητικό εγγραφής του οχήματος στον οποίο αναφέρεται η Άδειας Οδικής Χρήσης που θα μεταβιβαστεί.

Τέλος Υπηρεσίας:

€8,54 για την μεταβίβαση του οχήματος.
€8,54 για την έκδοση Άδειας Οδικής Χρήσης


Show details for Δ. Επαναφορά Άδειας Οδικής Χρήσης αστικού, αγροτικού, υπερασΔ. Επαναφορά Άδειας Οδικής Χρήσης αστικού, αγροτικού, υπεραστικού ...

Show details for Ε. Χορήγηση νέας (ΑΟΧ) αστικού, αγροτικού, υπεραστικού ταξίΕ. Χορήγηση νέας (ΑΟΧ) αστικού, αγροτικού, υπεραστικού ταξί

Επικοινωνία:

Κυριάκος Κυριάκου │ +357 22 807171 │ kkyriacou@rtd.mcw.gov.cy

Γιώργος Μενοίκου │ +357 22 807147 │ gmenoikou@rtd.mcw.gov.cy

Αντώνης Σιαμμάς │ +357 22 807188 │ asiamas@rtd.mcw.gov.cy


Information services surveyΤελευταία Ενημέρωση στις: 08/01/2021 11:46:31 AMΕγγραφή πολιτών στο σύστημα άμεσης ενημέρωσης μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Συνδεθείτε με - link to : www.roadsafetycyprus.gov.cy

ΕΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΜΗ ΕΔΩΔΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ


Ανανέωση άδειας Κυκλοφορίας

Χορηγίες για ηλεκτροκίνηση και απόσυρση

Διαδυκτιακές υπηρεσίες

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΟΜΙΣΤΡΑ ΤΑΞΙ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

Αστικά και αγροτικά Ταξί ανά επαρχία

ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ

Πρόσβαση σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα

«Χρήση Παιδικών Καθισμάτων για μαζική μεταφορά παιδιών 3-6 ετών – νηπιαγωγείων»

ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΑΡΧΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Age statistics - CY fleet - Licensed on 31122020