Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Οδικών Μεταφορών

Γενικές Πληροφορίες – Ενιαία Ψηφιακή Θύρα


1(Ε). Μεταφορές με οχήματα που ενοικιάζονται χωρίς οδηγό


Μεταφορές με οχήματα που ενοικιάζονται χωρίς οδηγό

Περιγραφή Υπηρεσίας

Υπηρεσία με την οποία ο ενδιαφερόμενος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) υποβάλλει αίτηση (γραπτή δήλωση) για την χορήγηση έγκρισης για να εκτελεί μεταφορές με οχήματα κατηγορίας Μ1, Μ2, Μ3, Ν1, Ν2, Ν3 που ενοικιάζονται χωρίς οδηγό

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

Α) Αίτηση

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι φυσικό πρόσωπο υποβάλλει:

1) Αίτηση (γραπτή δήλωση)

2) Υπεύθυνη δήλωση ότι το γραφείο που ιδρύθηκε συνάδει πλήρως προς τις διατάξεις του άρθρου 7 (Νόμος 156(Ι)/2013)

Σε περίπτωση νομικού προσώπου η αίτηση συνοδεύεται από:

1) Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας

2) Πιστοποιητικό διεύθυνσης της εταιρείας

3) Πιστοποιητικό των μετόχων της εταιρείας

4) Πιστοποιητικό διευθυντή και γραμματέα της εταιρείας

5) Καταστατικό της εταιρείας στους σκοπούς του οποίου θα αναφέρεται ρητά ότι η εταιρεία ασχολείται με την ενοικίαση οχημάτων χωρίς Οδηγό

6) Υπεύθυνη δήλωση ότι το γραφείο που ιδρύθηκε συνάδει πλήρως προς τις διατάξεις του άρθρου 7 (Νόμος 156(Ι)/2013)

Β) Έλεγχος Γραφείου (Πραγματοποιείται έλεγχος από Ελεγκτή Οδικών Μεταφορών ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Τμήματος Οδικών Μεταφορών)

Κεντρικό γραφείο ή υποκατάστημα θεωρείται το γραφείο το οποίο πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1) Διαθέτει κατάλληλο κοινόχρηστο χώρο υγιεινής

2) Είναι κατάλληλα εξοπλισμένο με τις απαιτούμενες συσκευές, έπιπλα, με τηλεφωνική γραμμή και γραμμή τηλεομοιότυπου

3) Φέρει σε εμφανές σημείο στο εξωτερικό του μέρος ευανάγνωστη επιγραφή που αναφέρει ότι το γραφείο προσφέρει τις υπηρεσίες εκμίσθωσης οχημάτων χωρίς οδηγό

Γ) Εγγραφή οχημάτων:

Μετά την εξέταση της γραπτής δήλωσης ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται με επιστολή για τυχόν έγκριση ή απόρριψή της. Στην επιστολή έγκρισης εσωκλείονται δέκα εγκρίσεις για εγγραφή οχημάτων και μια κατάσταση οχημάτων την οποία θα συμπληρώσει ο ενδιαφερόμενος. Η υλοποίηση των δέκα εγκρίσεων πρέπει να γίνει ταυτόχρονα μέσα σε διάστημα έξι μηνών. Με την υλοποίηση των εγκρίσεων εκδίδονται δέκα Δικαιώματα Άρσης Νόθευσης Ανταγωνισμού

Δ) Οχήματα κατηγορίας Μ1, Μ2, Μ3, Ν1, Ν2, Ν3:

Προϋποθέσεις οχημάτων των πιο πάνω κατηγοριών που θα εκμισθώνει ο πάροχος υπηρεσιών:

1) Να έχουν εγγραφεί σε μητρώο εγγραφής οχημάτων της δημοκρατίας ή σε άλλο κράτος μέλος

2) Να είναι εγγεγραμμένα στο όνομα της επιχείρησης που εγκρίνεται για να παρέχει υπηρεσίες εκμίσθωσης οχημάτων χωρίς οδηγό

3) Να έχουν έγκυρη άδεια κυκλοφορίας που έχει εκδοθεί από την Δημοκρατία

4) Να πληρούν γενικά τις πρόνοιες των εκάστοτε σε ισχύ στη Δημοκρατία αναφορικά με τα μηχανοκίνητα οχήματα, νόμων και κανονισμών

5) Να είναι ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών από την ημερομηνία πρώτης εγγραφής τους σε οποιαδήποτε χώρα

6) Να έχουν σε ισχύ πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου, διάρκειας ενός έτους

Δ) Κατάσταση οχημάτων:

Ταυτόχρονα με την εγγραφή των 10 ( δέκα) οχημάτων υποβάλλεται και η κατάσταση οχημάτων η οποία αρχειοθετείται στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. Στην κατάσταση οχημάτων ο πάροχος υπηρεσιών οφείλει να καταγράψει τους αριθμούς εγγραφής και περιγραφή των οχημάτων που πρόκειται να εκμισθώνει

Τέλος Υπηρεσίας:

€50 - Γραπτή Δήλωση

€50 - Για υλοποίηση της έγκρισης (Κατάσταση οχημάτων με τα δέκα (10) οχήματα για τα οποία γίνεται εγγραφή τους την ίδια μέρα)

€10 - Για κάθε Δικαίωμα Άρσης Νόθευσης του Ανταγωνισμού

http://www.mcw.gov.cy/mcw/rtd/rtd.nsf/All/56A5DA73BCBBE1FFC2257A090025E6A1?OpenDocument

Επικοινωνία: Kωνσταντίνα Οικονομίδου │ +357 22 807175 │ ceconomidou@rtd.mcw.gov.cy


Information services surveyΤελευταία Ενημέρωση στις: 30/12/2020 01:31:45 PMΑνανέωση άδειας Κυκλοφορίας

Εγγραφή πολιτών στο σύστημα άμεσης ενημέρωσης μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Συνδεθείτε με - link to : www.roadsafetycyprus.gov.cy

ΕΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΜΗ ΕΔΩΔΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Χορηγίες για ηλεκτροκίνηση και απόσυρση

Διαδυκτιακές υπηρεσίες

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΟΜΙΣΤΡΑ ΤΑΞΙ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

Αστικά και αγροτικά Ταξί ανά επαρχία

ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ

Πρόσβαση σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα

«Χρήση Παιδικών Καθισμάτων για μαζική μεταφορά παιδιών 3-6 ετών – νηπιαγωγείων»

ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΑΡΧΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Age statistics - CY fleet - Licensed on 31122020

ΕΚΚΟ