ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Έντυπα/Διαδικασίες Μεταφορών


Απόκτηση Άδειας Οδικού Μεταφορέα (ΑΟΜ)

Απόκτηση Άδειας Οδικού Μεταφορέα (Α.Ο.Μ.)

1) Συμπλήρωση σχετικού εντύπου: ΤΟΜ 202 (9/02)
2) Προσκόμιση των απαιτούμενων πιστοποιητικών:
  • Όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από:
i. Πιστοποιητικό Αξιοπιστίας από την Αστυνομία
ii. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης από τον Έφορο Εταιρειών
iii. Τραπεζική Βεβαίωση από Τράπεζα/Συνεργατικό Ίδρυμα για το κεφάλαιο του φυσικού προσώπου
iv. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε.) από το τμήμα Οδικών Μεταφορών, μετά από επιτυχία στις εξετάσεις, βλ. έντυπο συμμετοχής εξετάσεων ΤΟΜ 203Α(01/08)
v. Μελέτη βιωσιμότητας

Σημείωση: Όταν το φυσικό πρόσωπο διαφέρει από τον κάτοχο του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας, τότε:
◦ Τα πιστοποιητικά στους αριθμούς i και ii πρέπει να είναι στο όνομα του κατόχου του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας και
◦ Τα πιστοποιητικά στους αριθμούς iii,iv,v πρέπει να είναι στο όνομα του φυσικού προσώπου (αιτητή)
  • Όταν πρόκειται για Εταιρεία, η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από:
i. Πιστοποιητικό Αξιοπιστίας από την Αστυνομία για τον κάτοχο του Π.Ε.Ε.
ii. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης από τον Έφορο Εταιρειών για τον κάτοχο του Π.Ε.Ε.
iii. Τραπεζική Βεβαίωση από Τράπεζα/Συνεργατικό Ίδρυμα για το κεφάλαιο της εταιρείας
iv. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε.) από το τμήμα Οδικών Μεταφορών, μετά από επιτυχία στις εξετάσεις, βλ. έντυπο συμμετοχής εξετάσεων ΤΟΜ 203Α(01/08) για τον κάτοχο του Π.Ε.Ε.
v. Μελέτη βιωσιμότητας για την εταιρεία
vi. Πιστοποιητικό μετόχων από τον Έφορο Εταιρειών
vii. Πιστοποιητικό για τους Διευθυντές και τον Γραμματέα από τον Έφορο Εταιρειών
viii. Πιστοποιητικό έδρας από τον Έφορο Εταιρειών

3) Καταβολή τέλους 85,43€ για εξέταση της αίτησης.Σχετικά Αρχεία:
Πίσω


_______________________________________________
© 2010 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Τμήμα Οδικών Μεταφορών