mtcw

Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχθηκα την πρόσκληση να συμμετάσχω στο 1ο Συνέδριο που διοργανώνεται από τις Ρυθμιστικές Αρχές Ελλάδας και Κύπρου στους δύο πολύ σημαντικούς τομείς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και θα ήθελα να χαιρετίσω θερμά όλους τους παρευρισκομένους και να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου προς τους οργανωτές του Συνεδρίου το οποίο και ευελπιστούμε να αποτελέσει θεσμό.

Είναι γνωστό ότι οι τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών αποτελούν μείζονα κινητήρια δύναμη οικονομικού και κοινωνικού εκσυγχρονισμού και έναν από τους κύριους μοχλούς οικονομικής ανάπτυξης, αύξησης της παραγωγικότητας, προώθησης της καινοτομίας, δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και αύξησης της ανταγωνιστικότητας των οικονομιών είτε σε κλάδους που ασχολούνται άμεσα με την τεχνολογία είτε σε άλλους τους οποίους έμμεσα η τεχνολογία βοηθά να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί.

Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών βρίσκονται στο επίκεντρο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην επιτυχή υλοποίηση της. Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» καθορίζει ένα όραμα για την επίτευξη υψηλών επιπέδων απασχόλησης, παραγωγικότητας και κοινωνικής συνοχής που θα υλοποιηθούν μέσω συγκεκριμένων δράσεων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, και το Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη (Digital Agenda for Europe) είναι μία από τις επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» η οποία έχει κεντρικό ρόλο στην επιτυχή υλοποίηση της όλης στρατηγικής.

Βασικός λοιπόν άξονας της πολιτικής μας στον τομέα της κοινωνίας της πληροφορίας είναι να καταστεί η Κύπρος μια κοινωνία της γνώσης με την ανάπτυξη και υλοποίηση ολοκληρωμένης ψηφιακής στρατηγικής. Η ψηφιακή μας στρατηγική έχει ολιστική προσέγγιση και περιλαμβάνει:

(α) τη σύνδεση όλης της Κύπρου με δίκτυα υψηλών ταχυτήτων έτσι ώστε όλοι οι πολίτες, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους θέση, να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ευρυζωνικές υποδομές και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και ταχύτητας,

(β) την παροχή αποτελεσματικών και αποδοτικών δημόσιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προσβάσιμων σε όλους,

(γ) την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού με την εκπαίδευση και επιμόρφωση όλων των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, για να μπορούν να χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών και τα ψηφιακά μέσα για σκοπούς εργασίας καθώς και για τη διεκπεραίωση των καθημερινών τους συναλλαγών,

(δ) την προώθηση της χρήσης των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών από τον ιδιωτικό τομέα έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους, την καινοτομία και την ανάπτυξη οπότε και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας,

(ε) την προώθηση της πράσινης κουλτούρας όπου η χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών θα βοηθήσει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και στην καλύτερη ενεργειακή απόδοση.

Η υλοποίηση της στρατηγικής μας είναι ευθυγραμμισμένη και ικανοποιεί τους στόχους που τίθενται στο Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη, δηλαδή:

(1) μέχρι το 2013 όλα τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις της Κύπρου να έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο με ταχύτητες τουλάχιστον 2Mbps,

(2) μέχρι το 2020 όλα τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις της Κύπρου να έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο με ταχύτητες τουλάχιστον 30Mbps και, τέλος

(3) μέχρι το 2020 ποσοστό 50% ή περισσότερο των νοικοκυριών να έχουν συνδέσεις στο διαδίκτυο πάνω από 100 Mbps.

Αναμένεται ότι στο σύντομο μέλλον οι υφιστάμενες υποδομές δεν θα έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν τις ανάγκες σε βίντεο υψηλής ευκρίνειας, πόσο μάλλον τις ανάγκες σε άλλες εξελιγμένες εφαρμογές με μεγάλες απαιτήσεις σε ταχύτητες όπως telepresence υψηλής ευκρίνειας, cloud computing, τηλεϊατρική, τηλεμάθηση κ.λπ.

Το κύριο, λοιπόν, ερώτημα είναι πώς θα πετύχουμε τους στόχους αυτούς. Υπάρχουν κατά την άποψή μας δύο προσεγγίσεις: Η πρώτη προσέγγιση είναι να ενθαρρύνουμε τις δυνάμεις της αγοράς και η δεύτερη είναι να χρησιμοποιήσουμε χρήματα του Κύπριου φορολογούμενου. Εμείς επιλέγουμε την πρώτη προσέγγιση. Η εξαρχής κρατική χρηματοδότηση της δημιουργίας υποδομών από το κράτος δυνατόν να στρεβλώσει την αγορά και να λειτουργήσει ως αντικίνητρο για επενδύσεις από την αγορά. Αφού εξαντληθούν οι δυνατότητες της αγοράς, σε περίπτωση που υπάρχουν ακόμα περιοχές χωρίς την επιθυμητή κάλυψη τότε θα εξετάσουμε το ενδεχόμενο κρατικής χρηματοδότησης.

Επομένως, η ευρυζωνική στρατηγική που έχουμε υπόψη μας βασίζεται στους ακόλουθους άξονες:

1. Όσον αφορά το σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο, έχουμε υιοθετήσει πλήρως τις οδηγίες, αποφάσεις και κανονισμούς της ΕΕ και βρισκόμαστε στο στάδιο υιοθέτησης των τροποποιήσεων που εγκρίθηκαν τον περασμένο χρόνο. Στο πλαίσιο αυτό, το Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ), μέσα στο 2011 θα προβεί σε εξέταση των αγορών ευρυζωνικής πρόσβασης και ακολούθως θα επιβάλει τα κατάλληλα ρυθμιστικά μέτρα με σκοπό τη μείωση του κόστους και κατ’ επέκταση των τιμών των προσφερόμενων υπηρεσιών, που ομολογουμένως βρίσκονται σε υψηλότερα επίπεδα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι έχουμε ολοκληρώσει την εφαρμογή του πλαισίου που αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο τόσο για την ανάπτυξη ασύρματων δικτύων όσο και για την ανάπτυξη σταθερών υποδομών. Με την εφαρμογή τους διαπιστώνεται ότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί σημαντικά, αλλά υπάρχουν ακόμα περιθώρια για περαιτέρω βελτίωση.

2. Όσο αφορά την τεχνολογία, η Κυβέρνηση ακολουθεί ουδετερότητα και δεν θα προκρίνει οποιαδήποτε τεχνολογία. Θα δώσουμε στην αγορά τη δυνατότητα να αξιοποιήσει όλες τις πιθανές τεχνολογίες. Στον τομέα του ραδιοφάσματος ολοκληρώνονται οι τελευταίες διαδικαστικές λεπτομέρειες και εντός των ημερών θα προκηρυχθεί από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και το Γραφείο Επιτρόπου Ρύθμισης Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων διαγωνισμός για αδειοδότηση της ζώνης 3.4 – 3.8 GHz.

3. Κατά την άποψή μας, για να εξασφαλίσουμε τα μέγιστα οφέλη και να πετύχουμε τους στόχους μας κατά τον πιο αποδοτικό τρόπο θα πρέπει να αναπτυχθούν συνεργασίες μεταξύ των διάφορων φορέων ώστε οι συνολικές επενδύσεις να είναι συμφέρουσες και υλοποιήσιμες. Η Κυβέρνηση θα ενεργήσει ως καταλύτης προς τον σκοπό αυτό, χωρίς να αποκλείεται, βέβαια, και η λήψη οποιωνδήποτε άλλων μέτρων, περιλαμβανομένων και ρυθμιστικών αν οι αρμόδιες Αρχές κρίνουν ότι υπάρχει τέτοια ανάγκη.

4. Στην πορεία εφαρμογής των όσων έχω προαναφέρει θα υπάρχει στενή παρακολούθηση της προόδου σε σχέση με την επίτευξη των στόχων και, όπου χρειάζεται, θα λαμβάνονται τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα. Συγκεκριμένα, προγραμματίζεται η δημιουργία:

· Αρχείου υποδομών

· Χάρτη ευρυζωνικής κάλυψης

· Χάρτη διαθέσιμων ευρυζωνικών προϊόντων

· Χάρτη αξιοποίησης διαθέσιμων ευρυζωνικών προϊόντων

Κυρίες και κύριοι,

Θα ήθελα επίσης να σχολιάσω λίγο το τελευταίο σημείο. Δεν είναι αυτοσκοπός μας η δημιουργία «λεωφόρων πληροφοριών». Στοχεύουμε οι λεωφόροι που θα δημιουργηθούν να είναι γεμάτες με κίνηση. Επομένως, θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων από όλα τα στρώματα του πληθυσμού καθώς και στην καλλιέργεια εμπιστοσύνης στις ψηφιακές τεχνολογίες.

Καλωσορίζοντας και πάλι όλους τους παρευρισκόμενους, εύχομαι κάθε επιτυχία σε αυτό το σημαντικό για τον τόπο συνέδριο.