mtcw


Είναι με ιδιαίτερη χαρά και τιμή που αποδέχτηκα την πρόσκληση του φίλου Δημάρχου Λεμεσού για να παραδώσω το Έργο που έγινε για την τοπιοτέχνηση του κυκλικού κόμβου της Αγίας Φύλας και της κεντρικής νησίδας κάτω από την γέφυρα καθώς επίσης και των νησίδων γύρω από τον κόμβο, ενός πολύ σημαντικού έργου για το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων και τον Δήμο Λεμεσού. Το έργο συμβάλλει σημαντικά στην αισθητική αναβάθμιση του παρακαμπτηρίου Λεμεσού και σκοπός του Υπουργείου είναι η συμπλήρωση της τοπιοτέχνησης ολόκληρου του παρακαμπτηρίου με την τοπιοτέχνηση και του κόμβου Γερμασόγειας, που είναι ο τελευταίος που απέμεινε. Τέτοια έργα συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη του Δήμου Λεμεσού και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών, σε μία περίοδο οικονομικής κρίσης και περισυλλογής.

Το έργο που παραδίδει σήμερα ο Δήμος στους δημότες του χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από τον Προϋπολογισμό του Τμήματος Δημοσίων Έργων και κατασκευάστηκε από τον Δήμο Λεμεσού μετά από αίτημά του.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, εκτός από την παράδοση προς τους πολίτες ενός αποτελεσματικού και αποδοτικού δημόσιου οδικού δικτύου, θεωρεί κεφαλαιώδους σημασίας και την ανάπτυξή του μέσα σε συνθήκες αειφορίας και περιβαλλοντικής ευαισθησίας.

Τέτοιο ακριβώς είναι και το Έργο που εγκαινιάζουμε σήμερα. Η κατασκευή της τοπιοτέχνησης περιλαμβάνει επίσης την κατασκευή υποδομής για αρδευτικά συστήματα συμπεριλαμβανομένης και της προμήθειας και εγκατάστασης τους, τις διαμορφώσεις των χώρων και τα πλακόστρωτα, τις εργασίες εγκατάστασης πρασίνου καθώς επίσης και τις εργασίες για την ηλεκτροδότηση των αρδευτικών συστημάτων.

Πιο συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:

· Την κατασκευή διαδρόμων από πουρί τόσο κατά μήκος της Ανατολικής και Δυτικής νησίδας όσο και στον κυκλικό κόμβο.

· Τη δημιουργία χώρου με προκατασκευασμένους κυβόλιθους με την τοποθέτηση κρασπέδου εσωτερικά για απομάκρυνση των νερών που κατέρχονται από βόρεια.

· Τη φύτευση 99 δένδρων.

· Την τοποθέτηση διαχωριστικού κρασπέδου μεταξύ γρασιδιού και υπολοίπου χώρου πρασίνου.

· Την εγκατάσταση 2980 τ.μ. χλοοτάπητα στην Ανατολική και Δυτική νησίδα και εντός του κυκλικού κόμβου.

· Την εγκατάσταση ολοκληρωμένου αρδευτικού συστήματος.

· Τη δημιουργία και κατασκευή ενός κεντρικού φρεατίου και δύο βοηθητικών (Ανατολικής και Δυτικής νησίδας).

· Την τοποθέτηση προστατευτικών πασσάλων και μπαλών.

· Και τέλος, την ανόρυξη γεώτρησης και την εγκατάσταση υδραντλίας.

Η Μελέτη και τα κατασκευαστικά σχέδια του Έργου έγιναν από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Λεμεσού σε συνεργασία με τα Τμήματα Γεωργίας, Δασών και Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, με την καθοδήγηση και τελική έγκριση του Τμήματος Δημοσίων Έργων. Οι κατασκευαστικές εργασίες άρχισαν στις 25 Αυγούστου 2011 και ολοκληρώθηκαν με επιτυχία στις 27 Οκτωβρίου 2011 από την Εταιρεία Αn. Christoy Ltd και τους υπεργολάβους: εταιρείες Theophillides Gardens Ltd και Azop Nicos Ltd έναντι δαπάνης €390.000 περίπου περιλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Θέλω με την ευκαιρία αυτή να συγχαρώ όλους τους συντελεστές του έργου, τον φίλο Δήμαρχο Λεμεσού και ολόκληρο το Δημοτικό Συμβούλιο, που με τις άοκνες προσπάθειες και τις συντονισμένες ενέργειες και πρωτοβουλίες τους έφεραν σε πέρας την υλοποίηση αυτού του σημαντικού έργου. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν με οποιονδήποτε τρόπο στην υλοποίηση του έργου όπως: τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Λεμεσού, την Αστυνομία Λεμεσού, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού, την Αρχή Ηλεκτρισμού, τη Cyta, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού και τους Εργολάβους και υπεργολάβους του Έργου.

Καταλήγοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα, τόσο τη Διεύθυνση του Τμήματος Δημοσίων Έργων που προώθησε τη διαδικασία για έγκριση του αιτήματος του Δήμου για κατασκευή του έργου από τον ίδιο, τον Κλάδο Μελετών του Τμήματος που συντόνισε τη μελέτη και τον Επαρχιακό Μηχανικό Λεμεσού που επέβλεπε και πιστοποιούσε τις πληρωμές προς τους Εργολάβους του Δήμου.