mtcw


Κυρίες και Κύριοι,

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που χαιρετίζω την 20η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου. Δράττομαι της ευκαιρίας αυτής για να ευχαριστήσω όλους εσάς για την εμπιστοσύνη με την οποία αγκαλιάσατε την Κύπρο και την κυπριακή σημαία όλα αυτά τα χρόνια.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων είκοσι ετών, το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο αποτέλεσε τον κύριο εκπρόσωπο της εγχώριας ναυτιλιακής βιομηχανίας και ως εκ τούτου το στενότερο συνεργάτη του Υπουργείου Συγκοινωνιών και ΄Εργων και του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας στη διαμόρφωση και εφαρμογή της ναυτιλιακής πολιτικής της Κυβέρνησης. Εκτιμάται ιδιαίτερα η σημαντική συνεισφορά, υποστήριξη και συνεργασία του Επιμελητηρίου σε όλα τα ναυτιλιακά θέματα, είτε αυτά αφορούσαν τεχνικά ζητήματα, ζητήματα πολιτικής και εκσυγχρονισμού της ναυτιλιακής νομοθεσίας, είτε αυτά αφορούσαν προβολή της κυπριακής σημαίας και της κυπριακής ναυτιλίας γενικότερα. Σημαντική επίσης είναι η συνεισφορά του Επιμελητηρίου στη διοργάνωση του Συνεδρίου «Ναυτιλιακή Κύπρος».

Η Κύπρος θεωρείται σήμερα ένα σημαντικό και σύγχρονο ναυτιλιακό κέντρο, υπερβαίνοντας κατά πολύ όλες τις προσδοκίες και τους στόχους που είχαν τεθεί πριν μερικές δεκαετίες. Οι αρχικοί σχεδιασμοί έθεταν ως πρωταρχικό στόχο την ενίσχυση της κυπριακής σημαίας. Σύντομα, όμως, ο στόχος αυτός έδωσε τη θέση του σε ένα ευρύτερο όραμα που αφορούσε την ανάπτυξη πλήρους ναυτιλιακής υποδομής στο νησί. Τα αποτελέσματα είναι καλά γνωστά σε όλους μας και ομολογουμένως αρκετά εντυπωσιακά. Ο κυπριακός εμπορικός στόλος κατέχει σήμερα τη 10η θέση παγκοσμίως και την 3η στην Ευρώπη, κατέχοντας το 12% του εμπορικού στόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, η Κύπρος θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα πλοιοδιαχείρισης στον κόσμο, με πέραν των 40 εταιρειών πλοιοδιαχείρισης να είναι εγκατεστημένες και να λειτουργούν από το νησί μας και 90 άλλες διεθνείς εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε συναφή με την ναυτιλία επαγγέλματα.

Τα τελευταία χρόνια, η ναυτιλιακή πολιτική της Κύπρου εστιάστηκε στη βελτίωση της ναυτικής ασφαλείας, εφαρμόζοντας μια σειρά από αυστηρά και αποτελεσματικά μέτρα. Η πολιτική αυτή συνάδει τόσο με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες, όσο και με τους στόχους της εγχώριας ναυτιλιακής βιομηχανίας αλλά και την εικόνα που η Κύπρος επιθυμεί να προβάλλει στο ναυτιλιακό κόσμο. Τα ανωτέρω μέτρα αποδείχθηκαν αρκετά επιτυχή επιτρέποντας στην Κύπρο να συμπεριληφθεί στη Λευκή Λίστα τόσο του Μνημονίου των Παρισίων για τον έλεγχο των Πλοίων όσο και του Μνημονίου του Τόκυο. Οι επιτυχίες αυτές της κυπριακής ναυτιλίας συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη του Κυπριακού Νηολογίου, η εικόνα του οποίου έχει πλέον ευθυγραμμισθεί με την ποιοτική εικόνα που εκπέμπει η εγχώρια ναυτιλιακή βιομηχανία. Συγχρόνως, έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τη ρύπανση από πλοία, μέσω νομοθετικών ρυθμίσεων και αποτελεσματικών επιθεωρήσεων των πλοίων καθώς επίσης και μέσω της ευαισθητοποίησης του κοινού σε περιβαλλοντικά ζητήματα.

Τα προαναφερθέντα επιτεύγματα προσφέρουν νέες προοπτικές και δημιουργούν νέες προκλήσεις για την κυπριακή ναυτιλία. Οι προσπάθειες και η προσοχή μας πρέπει να στραφούν όχι μόνο στη διατήρηση της παρούσας επιτυχίας αλλά και στο πώς να επιτύχουμε θετική και ουσιαστική επιρροή στις εξελίξεις και τις τάσεις της διεθνούς ναυτιλιακής βιομηχανίας. Προς αυτόν το σκοπό, η Κύπρος θα συνεχίσει τη δυναμική και εποικοδομητική συμμετοχή της σε όλους τους διεθνείς ναυτιλιακούς οργανισμούς και την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση.

Η Κύπρος ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, οφείλει να προσαρμόζει τη ναυτιλιακή της πολιτική στις κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης. Δεν μπορεί πλέον να διατηρεί την ανεξαρτησία της όσον αφορά την κατάρτιση και την εφαρμογή νέων πολιτικών. Εντούτοις, πιστεύουμε πως εάν η ΄Ενωση επιθυμεί να διατηρήσει και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των κρατών μελών της και της ίδιας ως σύνολο, πρέπει να υιοθετήσει ευέλικτους κανόνες, πολιτικές και ρυθμίσεις που να λαμβάνουν υπόψη όλες τις εξελίξεις και τις τάσεις της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Με αυτόν τον τρόπο, θα δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για ανάπτυξη ναυτιλιακών δραστηριοτήτων εντός της ΕΕ.

Η διαμόρφωση ενός φορολογικού πλαισίου και άλλων κινήτρων για τη ναυτιλία που να είναι συμβατά με το ευρωπαϊκό κεκτημένο είναι πιθανώς η σημαντικότερη πρόκληση που αντιμετωπίζει σήμερα η κυπριακή ναυτιλία. Το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, με τη βοήθεια του ιδιωτικού τομέα και ειδικά του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου, είναι στο στάδιο της ολοκλήρωσης της πρότασης του για το νέο φορολογικό πλαίσιο το οποίο θα διασφαλίζει την προστασία και την περαιτέρω βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής σημαίας και της ελκυστικότητας της Κύπρου ως βάσης για διεθνείς ναυτιλιακές δραστηριότητες.

΄Ενα θέμα που επηρεάζει αρνητικά την περαιτέρω ανάπτυξη του Κυπριακού Νηολογίου είναι τα τουρκικά περιοριστικά μέτρα κατά της κυπριακής ναυτιλίας. Αυτά τα μέτρα έχουν δυσμενείς επιπτώσεις όχι μόνο στα Κυπριακά αλλά και στα ευρύτερα συμφέροντα. Στόχος των ενεργειών μας προς κάθε κατεύθυνση είναι το πρόβλημα αυτό να επιλυθεί το συντομότερο, μέσα στα πλαίσια του διεθνούς νόμου και των διεθνών παραδεκτών κανονισμών.

Η έξαρση του φαινομένου της πειρατείας πλοίων στην περιοχή της Σομαλίας αποτελεί τεράστιο πρόβλημα που επηρεάζει αρνητικά τον κυπριακό εμπορικό στόλο αλλά και ευρύτερα την παγκόσμια ναυτιλία. Με παρέμβαση μου στο Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 30 Μαρτίου, κάλεσα τους Υπουργούς Μεταφορών των κρατών μελών της Ε.Ε. να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα για περαιτέρω ενίσχυση των μέτρων που θα οδηγήσουν σε οριστική επίλυση του προβλήματος.

Κλείνοντας, είμαι σίγουρος ότι η άριστη συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Συγκοινωνιών και ΄Εργων, του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας και του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου θα συνεχιστεί και θα ενδυναμωθεί, οδηγώντας σε νέα και καλύτερα επιτεύγματα. Εκφράζω για άλλη μια φορά την εκτίμηση μου για τις προσπάθειες και τη συμβολή σας στην Κυπριακή ναυτιλία. Είμαστε βέβαιοι ότι, με τη συντονισμένη προσπάθεια όλων των εμπλεκομένων στην κυπριακή ναυτιλία, ο τομέας αυτός θα έχει ένα λαμπρό μέλλον. Εύχομαι κάθε επιτυχία στην Ετήσια Γενική Συνέλευση σας.