mtcw


Θα ήθελα να καλωσορίσω θερμά όλους τους παρευρισκομένους και να χαιρετίσω την πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνίας της Πληροφορίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διοργανώνει επισκέψεις στο κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά με σκοπό την ενημέρωση για την Ψηφιακή Ατζέντα για την Ευρώπη, την πρόοδο στην υλοποίησή της και τον προσδιορισμό των μελλοντικών προκλήσεων. Σήμερα θα γίνει επίσης και παρουσίαση της Ψηφιακής Στρατηγικής της Κύπρου, η οποία ετοιμάστηκε σε συνεργασία με τη Συμβουλευτική Επιτροπή για την Κοινωνία της Πληροφορίας και η οποία θα προωθηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση. Η από κοινού επιλογή της θεματολογίας της σημερινής ημερίδας από τη Γενική Διεύθυνση Κοινωνίας της Πληροφορίας και του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών έγινε μετά από διαβούλευση του Τμήματος με τους φορείς του ιδιωτικού τομέα, CITEA (Cyprus Information Technology Enterprises Association) και CCS (Cyprus Computer Society), που συμμετέχουν στη Συμβουλευτική Επιτροπή για την Κοινωνία της Πληροφορίας και αφορά τρεις κύριους πυλώνες στους οποίους θα πρέπει, κατά την άποψή μας, να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση για να μπορέσει η Κύπρος να αναπτύξει μια ψηφιακή κοινωνία και να καρπωθεί τα συνεπαγόμενα οφέλη.

Οι τομείς αυτοί είναι:

• η προώθηση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας

• οι πράσινες τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών, και

• οι ηλεκτρονικές δεξιότητες

Οι συνθήκες οικονομικής κρίσης που βιώνουμε, προσφέρονται για την εισαγωγή καινοτομίας στη ζωή. Θέλουμε, ως το κατ’ εξοχήν αναπτυξιακό Υπουργείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, να προσδώσουμε ψηφιακή διάσταση σε όλους τους τομείς της κοινωνίας μας, στην οικονομία, στον πολιτισμό και στη δημοκρατία, γιατί πιστεύουμε ότι οι τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών αποτελούν μείζονα κινητήρια δύναμη οικονομικού και κοινωνικού εκσυγχρονισμού και είναι από τους κύριους μοχλούς οικονομικής ανάπτυξης, αύξησης της παραγωγικότητας, προώθησης της καινοτομίας και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

Η ψηφιακή εικόνα της Κύπρου παρουσιάζει πολλά περιθώρια βελτίωσης και είμαστε αποφασισμένοι να πραγματοποιήσουμε το μεγάλο ψηφιακό άλμα. Στις 3 Οκτωβρίου 2011, η Επίτροπος κα Neelie Kroes είπε: “In order to build a strong economy that creates wealth and jobs, we need clear vision and bold decisions”. Συμμεριζόμαστε πλήρως αυτή την άποψη. Πιστεύουμε ότι η πορεία προς μια διασυνδεδεμένη κοινωνία θα μας οδηγήσει έξω από την κρίση.

Αν χρησιμοποιήσουμε τη μεθοδολογία μελέτης που διεξήχθη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2008, το συνολικό όφελος στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της Κύπρου την επόμενη δεκαετία από τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας μπορεί να ανέλθει και σε μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.

Επίσης, όταν μια χώρα δεν αξιοποιεί δυναμικά τις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών, «καταστρέφονται» παραδοσιακές θέσεις εργασίας και παράλληλα δεν δημιουργούνται αρκετές νέες θέσεις (σε σύγχρονους τομείς) που να τις αντικαθιστούν επαρκώς, καθώς δεν υπάρχει αναπτυγμένη ψηφιακή οικονομία. Αντίθετα, όταν οι τεχνολογίες αυτές ενσωματωθούν σε σημαντικό βαθμό στην οικονομία της χώρας, παραδοσιακοί τομείς αποκτούν ψηφιακή διάσταση και «καταστρέφουν» παλαιού τύπου θέσεις μεν, αλλά δημιουργούνται νέες θέσεις δε που, όχι μόνο ισοσταθμίζουν τις απώλειες, αλλά δημιουργούν τελικά θετικό ισοζύγιο θέσεων εργασίας.

Γι’ αυτό και έχουμε καταρτίσει μια φιλόδοξη ψηφιακή στρατηγική, η οποία αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, έχει χρονικό ορίζοντα μέχρι το 2020 και περιλαμβάνει έξι στρατηγικούς στόχους:

· Τη σύνδεση της Κύπρου.

· Τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και την παροχή δημόσιων ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.

· Τη συμμετοχή όλων των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων ομάδων, στην ψηφιακή Κύπρο.

· Την προώθηση της ψηφιακής εκπαίδευσης και μάθησης.

· Την προώθηση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας, και

· Την προαγωγή οικολογικών τεχνολογιών.

Η Κύπρος έχει σημειώσει πρόοδο στις ψηφιακές της επιδόσεις. Όμως, οι άλλοι είναι πιο γρήγοροι από εμάς. Και για να μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε με επιτυχία στο σημερινό παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, χρειάζεται να αντιστρέψουμε αυτή την κατάσταση. Με την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής θα κινηθούμε με πιο γοργούς ρυθμούς και θα μειώσουμε το ψηφιακό χάσμα που μας χωρίζει από τις ανεπτυγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κεντρικό ρόλο στην επίτευξη αυτού του στόχου θα διαδραματίσει ο εκσυγχρονισμός του Δημοσίου, τόσο όσον αφορά στην εσωτερική λειτουργία της Κυβέρνησης όσο και στην παροχή δημόσιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στις επιχειρήσεις και στους πολίτες. Η στρατηγική μας περιλαμβάνει δράσεις που θα μεταμορφώσουν τη Δημόσια Υπηρεσία, τα νοσηλευτήρια και τα εκπαιδευτήρια μας, σε σύγχρονους οργανισμούς που θα λειτουργούν χωρίς χαρτί και θα παρέχουν όλες τις υπηρεσίες ηλεκτρονικά. Σε αυτή την προσπάθεια δεν θα μηχανογραφήσουμε απλά τις σημερινές χειροκίνητες διαδικασίες, αλλά θα επιχειρήσουμε να επανασχεδιάσουμε παράλληλα και όσες διαδικασίες εμπεριέχουν αχρείαστη γραφειοκρατία. Οι ψηφιακές τεχνολογίες θα καταστήσουν τη δημόσια διοίκηση πιο φιλική προς τον πολίτη, πιο αποτελεσματική και πιο παραγωγική. Και μια παραγωγική δημόσια διοίκηση είναι βασική προϋπόθεση για μια ανταγωνιστική οικονομία. Επιπρόσθετα, θα συμβάλουν στην προσπάθεια της Κυβέρνησης για μείωση του διοικητικού φόρτου για την ίδια αλλά και για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Αυτά θα τα πετύχουμε αφού πρώτα δημιουργήσουμε δημόσιο δίκτυο ενοποιημένων υπηρεσιών, το οποίο θα αντικαταστήσει τα σημερινά ξεχωριστά δίκτυα φωνής και δεδομένων και θα μας δώσει δυνατότητες επικοινωνίας. Το δίκτυο αυτό θα διασυνδέει επίσης τα εκπαιδευτήρια και τα νοσηλευτήριά μας. Επιπρόσθετα, θα εκμεταλλευτούμε και τις τελευταίες τεχνολογίες πληροφοριακών συστημάτων, όπως υπολογιστικού συννέφου.

Προγραμματίζουμε, επίσης, και άλλες δράσεις που έχουν σκοπό να καλλιεργήσουν ψηφιακή κουλτούρα και να διασφαλίσουν ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις έχουν τις δεξιότητες και τα μέσα να λειτουργήσουν σε μια δικτυωμένη οικονομία και να χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες. Άμεση προτεραιότητά μας είναι η διοργάνωση εκστρατειών ενημέρωσης για τα οφέλη που παρέχει η χρήση των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών καθώς και η προώθηση των υφιστάμενων δημόσιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Η αύξηση της ζήτησης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών θα ανοίξει τον δρόμο στην αγορά να αναπτύξει υπηρεσίες μεγαλύτερου εύρους και να επενδύσει σε δίκτυα υψηλών ταχυτήτων.

Στην Κύπρο οι στόχοι που έχουν τεθεί όσον αφορά στην ταχεία και υπερταχεία πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι πλήρως ευθυγραμμισμένοι με τους στόχους που τίθενται στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Στρατηγική, δηλαδή καθολική δυνατότητα ευρυζωνικής πρόσβασης (στόχος που αναμένεται να επιτευχθεί μέχρι το τέλος του χρόνου) και δυνατότητα υπερταχείας πρόσβασης μέχρι το 2020.

Η Εθνική Ρυθμιστική Αρχή, το ΓΕΡΗΕΤ ( Γραφείο Επιτρόπου Ρύθμισης Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείου), έχει ήδη αρχίσει τις διεργασίες για την υιοθέτηση και εφαρμογή πλαισίου ρύθμισης αναφορικά με την εγκατάσταση και λειτουργία δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς, βάσει της σχετικής Σύστασης της ΕΕ. Παράλληλα, έχουν αρχίσει και διαβουλεύσεις μεταξύ των φορέων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών για υλοποίηση δικτύου FTTH (Fiber To The Home), οι οποίοι εκδηλώνουν πρόθεση να προβούν σε επενδύσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Αφού οριστικοποιηθεί το ρυθμιστικό πλαίσιο (υπολογίζεται μέχρι τον Ιούνιο 2012), αναμένεται η εντατικοποίηση των διαβουλεύσεων μεταξύ των φορέων της αγοράς και η διαμόρφωση τελικής επιλογής του τύπου του δικτύου FTTH καθώς και σαφούς χρονοδιαγράμματος για την υλοποίησή του.

Βρισκόμαστε όμως, όπως και ο υπόλοιπος κόσμος, σε περίοδο βαθιάς οικονομικής κρίσης και η χρηματοδότηση της φιλόδοξης ψηφιακής στρατηγικής μας δεν μπορεί να βασίζεται μόνο σε εθνικούς πόρους. Αυτό το αντιλαμβάνεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014 – 2020 αποφασίστηκε η διάθεση €9.2 δις για χρηματοδότηση δράσεων που έχουν σχέση με την προώθηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας και των υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Παρακολουθούμε στενά τις διεργασίες που έχουν αρχίσει για την έγκριση Κανονισμού που θα δημιουργεί το “Connecting Europe Facility” και θα καθορίζει το πλαίσιο των έργων που θα είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση. Για να αξιοποιήσουμε πλήρως τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά κονδύλια, έχουμε ήδη αρχίσει διαβουλεύσεις με τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους κυβερνητικούς φορείς για τη δημιουργία μηχανισμού προσέλκυσης χρηματοδοτικών πόρων και διοχέτευσης τους στις επιχειρήσεις.

Καταλήγοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι η επιτυχία της ψηφιακής στρατηγικής βασίζεται στην ενεργό εμπλοκή και στήριξη από όλους του πολίτες, τις επιχειρήσεις και από την πολιτική ηγεσία του τόπου. Αναμφίβολα, χρειαζόμαστε τη δική σας στήριξη για να προωθήσουμε την υλοποίηση της στρατηγικής αυτής, έτσι ώστε να αποτελέσει προτεραιότητα τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Ως Υπουργείο, έχουμε επίγνωση των οικονομικών και κοινωνικών οφελών που προκύπτουν από την υλοποίηση της στρατηγικής αυτής και θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια το θέμα αυτό να τοποθετηθεί ψηλά στην πολιτική ατζέντα της Κυβέρνησης.

Είμαι βέβαιος ότι στη σημερινή ημερίδα θα γίνει μια παραγωγική συζήτηση και μια σφαιρική ενημέρωση για το που βρισκόμαστε, τι προοπτικές διανοίγονται, ποια είναι τα πλάνα μας και πως θα τα υλοποιήσουμε.

Καλωσορίζω λοιπόν όλους τους παρευρισκομένους και ιδιαίτερα τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η παρουσία των οποίων εγγυάται την επιτυχία της σημερινής ημερίδας. Επιτρέψετε μου επίσης να ευχαριστήσω τον CITEA (Cyprus Information Technology Enterprises Association), τον CCS (Cyprus Computer Society), την ΑΗΚ και το Γραφείο Προγραμματισμού για την ουσιαστική συμβολή τους στο πρόγραμμα της ημερίδας. Ευχαριστώ επίσης και τους ευγενείς χορηγούς της ημερίδας που είναι οι CYTA, MTN, Cablenet και Logicom Solutions.