mtcw

- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ -
Σύνοδος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Μεταφορές, Τηλεπικοινωνίες και Ενέργεια

Ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων κ.Χάρης Θράσου συμμετείχε στη Σύνοδο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μεταφορές, Τηλεπικοινωνίες και Ενέργεια που έγινε στις 27 Μαρτίου 2006 στις Βρυξέλλες.

Το Συμβούλιο απασχόλησαν θέματα χερσαίων και αεροπορικών μεταφορών καθώς επίσης και θέματα συνδυασμένων μεταφορών, ναυτιλίας και εσωτερικής ναυσιπλοΐας.

Στις χερσαίες μεταφορές έγινε ανταλλαγή απόψεων για την πρόταση κανονισμού περί υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας η οποία αποσκοπεί στη θέσπιση νέου νομοθετικού πλαισίου για εμπέδωση της ανταγωνιστικότητας και της διαφάνειας στη κοινοτική αγορά των δημοσίων επιβατικών οδικών μεταφορών.

Αναφορικά με το ευαίσθητο θέμα της οδικής ασφάλειας ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Επίτροπος για θέματα μεταφορών κ.Jacques Barrot προέβη σε ενδιάμεσο απολογισμό του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δράσης το οποίο αποσκοπεί στη μείωση του αριθμού των θυμάτων σε τροχαία ατυχήματα κατά το ήμισυ από σήμερα μέχρι το 2010. Ο κ.Barrot κάλεσε τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε προσπάθεια προς επίτευξη του πιο πάνω στόχου.

Στο τομέα των αερομεταφορών επιτεύχθηκε γενική προσέγγιση επί της πρότασης Κανονισμού για τη θέσπιση κοινών κανόνων στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας, με σκοπό την βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας στην Ευρώπη για την αντιμετώπιση πιθανών τρομοκρατικών κτυπημάτων.

Ο κ.Barrot ενημέρωσε τα κράτη μέλη για την πορεία των εργασιών στην κατάρτιση της “Μαύρης Λίστας” αεροπορικών εταιρειών στις οποίες δεν θα επιτρέπεται η χρήση κοινοτικών αερολιμένων. Συγκεκριμένα ο κ.Barrot δήλωσε ότι η προσπάθεια κατάρτισης της “Μαύρης Λίστας” θα διέπεται από κοινά κριτήρια. Η “Μαύρη Λίστα” αναμένεται σύντομα να δει το φως της δημοσιότητας μέσω του διαδικτύου και της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημειώνεται ότι η “Μαύρη Λίστα” θα τυγχάνει συχνής ανανέωσης και οι αεροπορικές εταιρείες που θα περιλαμβάνονται στη Λίστα θα έχουν το δικαίωμα υπεράσπισης μέσω των νομικών τους συμβούλων και της Διεύθυνσης Πολιτικής Αεροπορίας της χώρας τους.

Αναφορικά με τις εξωτερικές σχέσεις της Κοινότητας στον τομέα των αερομεταφορών, οι 25 έλαβαν γνώση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πορεία των διαπραγματεύσεων για σχετική διμερή συμφωνία με τις ΗΠΑ, ενώ αποφασίστηκε όπως εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή για να διαπραγματευτεί με τη Ρωσική Ομοσπονδία για την εξεύρεση λύσης όσο αφορά το θέμα της καταβολής δικαιωμάτων για την υπερπτήση της Σιβηρίας.

Αναφορικά με τα θέματα συνδυασμένων μεταφορών η Επιτροπή εξέφρασε την ικανοποίηση της για την μέχρι σήμερα πορεία των διαπραγματεύσεων για τις βασικές πτυχές της Σύμβασης Παραχώρησης του Παγκοσμίου Δορυφορικού Συστήματος Πλοήγησης (Galileo).

Το Συμβούλιο επανεξέτασε τη στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη και διαπιστώθηκε ότι η διαμόρφωση των διαφόρων πολιτικών στο τομέα των μεταφορών στους στόχους που επιδιώκει η στρατηγική της αειφόρου ανάπτυξης (διασφάλιση ισοζυγίου ανάπτυξης και βιωσιμότητας) είναι επιβεβλημένη.

Στο τομέα των θαλάσσιων μεταφορών η Επιτροπή ενημέρωσε το Συμβούλιο ότι απέσυρε την πρόταση οδηγίας για την πρόσβαση στην αγορά λιμενικών υπηρεσιών μετά από την καταψήφιση της για δεύτερη φορά από το Ευρωκοινοβούλιο. Ο κ.Barrot ανέφερε ότι θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια στο άμεσο μέλλον για εκπόνηση λιμενικής πολιτικής έτσι που οι κοινοτικοί λιμένες θα μπορούν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του μέλλοντος και να εμπεδωθεί ο υγιής ανταγωνισμός και η διαφάνεια ως προς την χρηματοδότηση και τις σχετικές επενδύσεις.

Έγινε επίσης αναφορά στις μεγάλες προοπτικές που παρέχονται μέσα από την ανάπτυξη των θαλάσσιων λεωφόρων (motorways of the sea), και στην αναγκαιότητα ανάληψης έντονης δράσης από τα κράτη μέλη στον τομέα αυτό.

Τέλος, η Επιτροπή μέσα στα πλαίσια ενίσχυσης της εσωτερικής ναυσιπλοΐας παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης.