mtcw


Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση κάθε φορά που εγκαινιάζουμε ένα οδικό έργο στην ύπαιθρο και συμβάλλουμε με τον τρόπο αυτό στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Η ανάπτυξη του οδικού δικτύου της υπαίθρου είναι ψηλά στις προτεραιότητες του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, γιατί πέρα από την καταπολέμηση της αστυφιλίας βελτιώνεται σημαντικά η οδική ασφάλεια και η ποιότητα ζωής των κατοίκων των διαφόρων κοινοτήτων. Επίσης, το Υπουργείο αποδίδει τεράστια σημασία στην υψηλή ποιότητα των κατασκευών, στην τήρηση του προϋπολογισμού του έργου και κυρίως στην αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, γιατί μόνο κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις μεγιστοποιούνται τα οφέλη που προκύπτουν για τους πολίτες.

Το οδικό έργο που εγκαινιάζουμε σήμερα έχει μήκος 3,8 χλμ. και αποτελεί μέρος της βελτίωσης του δρόμου από τις Πλάτρες μέχρι τον Πρόδρομο, συνολικού μήκους 12 χλμ.. Στην παρούσα φάση ολοκληρώθηκε η κατασκευή του τμήματος που βρίσκεται κοντά στον Πρόδρομο και απομένουν άλλα 2,5 χλμ. από τις Πλάτρες μέχρι την Τροοδίτισσα για τη συμπλήρωση της κατασκευής ολόκληρου του δρόμου.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων έχει ήδη ετοιμάσει τη μελέτη και τα κατασκευαστικά σχέδια για το τμήμα Πλάτρες – Τροοδίτισσα και η κατασκευή του θα προωθηθεί στο πλαίσιο των επόμενων προϋπολογισμών, ανάλογα με τις δημοσιονομικές συνθήκες του κράτους.

Τα κατασκευαστικά σχέδια και η επίβλεψη του έργου έγιναν από το Τμήμα Δημοσίων Έργων. Οι κατασκευαστικές εργασίες άρχισαν στις 6/7/2009 και ολοκληρώθηκαν στις 4/2/2011 από την Εταιρεία A. Panayides Contracting Public Ltd, έναντι δαπάνης €3.383.000,00 (συν Φ.Π.Α.). Η ποιότητα κατασκευής βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Συμβολαίου.

Ο δρόμος κατασκευάστηκε βάσει των σύγχρονων γεωμετρικών προτύπων του Τμήματος Δημοσίων Έργων και, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(α) την κατασκευή δύο λωρίδων κυκλοφορίας πλάτους 3,0μ. έκαστη,

(β) τη διαμόρφωση του ερείσματος προς το βουνό σε ρείθρο από σκυρόδεμα πλάτους 1 μ., την ασφαλτόστρωση του ερείσματος προς τον κρημνό, πλάτους 0,75 μ., καθώς και την αντικατάσταση των τελευταίων 700 μ. από πεζοδρόμιο με σκυρόδεμα πλάτους 1,15 μ.,

(γ) τη διαπλάτυνση και ενίσχυση ενός λίθινου γεφυριού,

(δ) την κατασκευή ορθογωνικών και σωληνωτών οχετών ομβρίων,

(ε) την ενίσχυση υφιστάμενων ψηλών τοίχων με προσθήκη αγκυρώσεων,

(στ) τη φιλική προς το περιβάλλον κατασκευή τοίχων αντιστήριξης επενδυμένων με πέτρα της περιοχής και

(ζ) την τοποθέτηση μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας επενδυμένων με ξύλο, ώστε να συνάδουν με το περιβάλλον.

Θέλω, με την ευκαιρία αυτή, να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τους συνεργάτες μου και συντελεστές του έργου, ιδιαίτερα τη Διεύθυνση και το προσωπικό του Τμήματος Δημοσίων Έργων, την Αστυνομία Λεμεσού, το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, την CYTA, την Αρχή Ηλεκτρισμού, τον εργολάβο και υπεργολάβους και όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση του έργου αυτού.

Επίσης ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνω στις κοινότητες Προδρόμου και Πλατρών και τους κατοίκους της γύρω περιοχής για τη συνεργασία και την κατανόηση που επέδειξαν κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου. Είμαι σίγουρος ότι τα οφέλη που θα αποκομίσουν όλοι από την υλοποίηση του έργου αυτού θα είναι πολλαπλάσια της ταλαιπωρίας που έχουν υποστεί.