mtcw


Σύμφωνα με το Άρθρο 29 του Κανονισμού (ΕΕ) 181 / 2011, «μέχρι την 1η Ιουνίου 2015 και στη συνέχεια κάθε δύο έτη, οι φορείς ελέγχου της εφαρμογής, που ορίζονται βάσει του άρθρου 28 παράγραφος 1, δημοσιεύουν έκθεση των δραστηριοτήτων τους κατά τα προηγούμενα δύο ημερολογιακά έτη, η οποία περιέχει ειδικότερα περιγραφή των ενεργειών στις οποίες προέβησαν προκειμένου να εφαρμόσουν τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και στατιστικές σχετικά με καταγγελίες και κυρώσεις που επιβλήθηκαν».

Μέσα στο πλαίσιο του Άρθρου 29, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ως φορέας ελέγχου της εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 181 / 2011 για τα Δικαιώματα των επιβατών στις μεταφορές με λεωφορεία και πούλμαν, δημοσιεύει την παρούσα Έκθεση δραστηριοτήτων για τα έτη 2021 - 2022, η οποία περιλαμβάνει τις ενέργειες που έγιναν για την εφαρμογή του Κανονισμού για τα Δικαιώματα των επιβατών στις μεταφορές με λεωφορεία και πούλμαν τόσο στις τακτικές όσο και στις έκτακτες γραμμές καθώς και τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν: (α) παράπονα που έχουν υποβληθεί στους μεταφορείς (στο εξής Ανάδοχες εταιρείες) από πολίτες, οι οποίοι χρησιμοποιούν τις δημόσιες επιβατικές μεταφορές σε τακτικές γραμμές και (β) κυρώσεις που έχουν επιβληθεί από τις Ανάδοχες εταιρείες στο προσωπικό τους για παραβίαση των διατάξεων του Κανονισμού. Τα στατιστικά στοιχεία αφορούν τις περιόδους 1/1/2021 – 31/12/2021 και 1/1/2022 – 31/12/2022.


Α. Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 181 / 2011 για τα Δικαιώματα των επιβατών στις μεταφορές με λεωφορεία και πούλμαν στις τακτικές γραμμές.

Το Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων, λειτουργώντας ως εθνικός φορέας έλεγχου της εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 181 / 2011 για τις τακτικές γραμμές, είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 4 παράγραφος 2, του Άρθρου 9, του Άρθρου 10 παράγραφος 1, του Άρθρου 16 παράγραφος 1 στοιχείο β), του Άρθρου 16 παράγραφος 2, του Άρθρου 17 παράγραφοι 1 και 2 και των Άρθρων 24 έως 28, διατάξεις που εφαρμόζονται σε τακτικές γραμμές των οποίων η προγραμματισμένη απόσταση είναι μικρότερη από 250 χιλιόμετρα, όπως ισχύει στην περίπτωση της Κύπρου. Οι Ανάδοχες εταιρείες αποτελούν τους μεταφορείς αλλά ταυτόχρονα και τους φορείς διαχείρισης τερματικού σταθμού και τους πωλητές εισιτηρίων.

Το Υπουργείο έχει ενημερώσει γραπτώς τις Ανάδοχες εταιρείες σχετικά με τις υποχρεώσεις τους, οι οποίες απορρέουν από τις πιο πάνω διατάξεις και τους έχει επιστήσει την προσοχή για την πιστή εφαρμογή τους. Για σκοπούς ελέγχου της εφαρμογής του Κανονισμού, έχει αναθέσει σε εξουσιοδοτημένους από αυτήν ελεγκτές ή / και πραγματογνώμονες τον έλεγχο των Αναδόχων σε λεωφορεία, σταθμούς, στάσεις.

Αναλυτικότερα, το Υπουργείο έχει διαπιστώσει την εφαρμογή της πρόνοιας του Άρθρου 4.2 - Εισιτήρια και όροι συμβάσεων χωρίς διακρίσεις, δηλαδή την προσφορά εισιτηρίων στο ευρύ κοινό χωρίς καμία άμεση ή έμμεση διά­κριση λόγω της εθνικότητας ή λόγω του τόπου εγκατάστασης των μεταφορέων ή των πωλητών εισιτηρίων, υπό την επιφύλαξη των εισιτηρίων κοινωνικού χαρακτήρα. Σύμφωνα με το εδάφιο 2 του Άρθρου 19 των περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα Νόμων του 2001 (Ν. 101(Ι)/2001) όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα «τα κόμιστρα κατ’ επιβάτη για την παροχή της δημόσιας υπηρεσίας εσωτερικών οδικών επιβατικών μεταφορών σε τακτικές γραμμές καθορίζονται από την αρμόδια αρχή: Νοείται ότι, η αρμόδια αρχή δύναται να αποφασίζει για την επιδότηση των κομίστρων κατ’ επιβάτη, αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση κοινωνικών σκοπών συναρτημένων με τους χρήστες της δημόσιας υπηρεσίας εσωτερικών οδικών επιβατικών μεταφορών σε τακτικές γραμμές, και ανάλογα να καθορίζει την τιμή των κομίστρων μεταφοράς».

Η πρακτική που ακολουθείται μέχρι σήμερα για τα εισιτήρια κοινωνικού χαρακτήρα αφορά τη δωρεάν μεταφορά των παιδιών ανεξαρτήτως υπηκοότητας κάτω των έξι (6) ετών καθώς και των στρατιωτών, των συμβασιούχων οπλιτών και των χαμηλοσυνταξιούχων. Καταβάλλεται έκπτωση 50% για φοιτητές πανεπιστημίων ανεξαρτήτως υπηκοότητας, άτομα ανεξαρτήτως υπηκοότητας ηλικίας 6 έως 18 ετών και για τους κάτοχους της Κοινωνικής Κάρτας ή Βεβαίωσης Δικαιούχου Κοινωνικής Κάρτας. Επίσης, για οικογένειες με περισσότερα από δύο παιδιά να φοιτούν ταυτόχρονα στη μέση και τεχνική δημόσια εκπαίδευση, καταβάλλεται το ποσό των €10, μόνο για το ένα παιδί και εξαιρούνται τα υπόλοιπα παιδιά από την υποχρέωση καταβολής πληρωμής. Για αριθμό μαθητών των οποίων οι οικογένειες είναι λήπτες βοηθήματος από το Γραφείο Ευημερίας παραχωρούνται, χωρίς χρέωση, εισιτήρια που αντιστοιχούν στο μηνιαίο κόμιστρο των €10. Τέλος, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 2/11/2016, οι μαθητές που οι οικογένειες τους είναι δικαιούχοι ΕΕΕ, δικαιούνται δωρεάν εισιτήριο.

Δωρεάν Μεταφορά παρέχεται επίσης και στους Δικαιούχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας και τους συνοδούς τους, όπου στην Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας υπάρχει η σήμανση «Α» (Assistant), η οποία καταδεικνύει την ανάγκη συνοδού.

Όσον αφορά το Άρθρο 9 - Δικαίωμα μεταφοράς, το Υπουργείο έχει διαπιστώσει την εφαρμογή του καθώς οι Ανάδοχες εταιρείες, δεν αρνούνται να εκδώσουν εισιτήριο σε ή να επιβιβάσουν άτομα λόγω αναπηρίας ή μειωμένης κινητικότητας. Επιπλέον, η κράτηση και η χορήγηση εισιτηρίων σε άτομα με αναπηρία ή άτομα με μειωμένη κινητικότητα πραγματοποιείται χωρίς επιπλέον κόστος. Όσον αφορά την αναφορά σε κράτηση εισιτηρίων στο άρθρο 9, υπενθυμίζεται ότι οι τακτικές γραμμές επιβατικών μεταφορών δεν λειτουργούν υπό το καθεστώς κράτησης εισιτηρίων.

Επισημαίνεται ότι, ανάμεσα στους συμφωνημένους όρους των Συμβάσεων Παραχώρησης Δημόσιας Υπηρεσίας Εσωτερικών Οδικών Επιβατικών Μεταφορών σε τακτικές γραμμές, συμφωνήθηκε η διασφάλιση της προσφοράς άνετης, ποιοτικής και με ασφάλεια μεταφοράς των επιβατών μειωμένης κινητικότητας, όπως είναι τα άτομα με αναπηρίες, άτομα μικρού αναστήματος, άτομα με βαριές αποσκευές, ηλικιωμένα άτομα, έγκυες γυναίκες, άτομα με καρότσια αγορών και γονείς με παιδιά (συμπεριλαμβανομένων παιδιών τα οποία κάθονται σε καροτσάκια για νήπια).

Βάσει των πιο πάνω, το Υπουργείο ελέγχει τακτικά κατά πόσο οι Ανάδοχες εταιρείες τηρούν την υποχρέωση τους για διαθεσιμότητα θέσεων / χώρου στα λεωφορεία για επιβάτες μειωμένης κινητικότητας (σήμανση στα πρώτα δύο καθίσματα που βρίσκονται πιο κοντά από την θύρα επιβίβασης επιβατών και θέση για χρήση από πρόσωπα που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα), την υποχρέωση για διασφάλιση πρόσβασης στην υπηρεσία (εξοπλισμός υποβοήθησης της πρόσβασης για επιβάτες μειωμένης κινητικότητας, παροχή κάθε δυνατής βοήθειας από τον οδηγό κατά την επιβίβαση / αποβίβαση τους από το λεωφορείο) και την υποχρέωση για ανταπόκριση όσον αφορά την παροχή ειδικής γραπτής πληροφόρησης όπως εκτύπωση με μεγαλύτερα γράμματα και πληροφόρηση στη γλώσσα τυφλών Braille. Ειδικότερα, έχει επισημανθεί στις Ανάδοχες εταιρείες η αναγκαιότητα για διασφάλιση της καλής λειτουργίας των ραμπών για τροχοκαθίσματα στα λεωφορεία.

Αναφορικά με το Άρθρο 10 (1) - Εξαιρέσεις και ειδικοί όροι, ισχύει η πρόνοια ότι οι Ανάδοχες εταιρείες, μπορούν να αρνούνται να επιβιβάσουν, άτομα λόγω αναπηρίας ή μειωμένης κινητικότητας όταν ο σχεδιασμός του οχήματος ή η υποδομή, συμπεριλαμβανομένων των στάσεων λεωφορείων και των τερματικών σταθμών, καθιστά αδύνατο να πραγματοποιηθεί η επιβίβαση, η αποβίβαση ή η μεταφορά του ατόμου με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα κατά τρόπο ασφαλή και λειτουργικά εφικτό. Με βάση τους όρους των νέων Συμβάσεων Παραχώρησης, ο στόλος όλων των Ανάδοχων εταιρειών θα καταστεί πλήρως προσβάσιμος εντός του 2023. Προσβάσιμα θεωρούνται τα λεωφορεία που μπορούν να εξυπηρετήσουν Επιβάτες Μειωμένης Κινητικότητας συμπεριλαμβανομένων και ατόμων σε τροχοκάθισμα. Η απαίτηση για δυνατότητα μεταφοράς ατόμων σε τροχοκάθισμα δεν εφαρμόζεται σε βοηθητικές αγροτικές διαδρομές όπου χρησιμοποιούνται οχήματα Τύπου Μ2, νοουμένου ότι ο Παραχωρησιούχος διαθέτει ειδική Υπηρεσία μεταφοράς Επιβατών Μειωμένης Κινητικότητας ανταποκρινόμενη στη ζήτηση («Demand Responsive Service») με ειδικά προσαρμοσμένα οχήματα για μεταφορά των επηρεαζόμενων επιβατών σε τροχοκάθισμα σε κεντρικούς σταθμούς της επιλογής τους. Μέχρις ότου καταστεί όλος ο στόλος προσβάσιμος εφαρμόζεται εναλλακτική υπηρεσία μεταφοράς μετά από σαρανταοχτάωρη προειδοποίηση.

Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι εντός του 2016, το Υπουργείο είχε τροποποιήσει και αποστείλει τον οδηγό προσβασιμότητας στις οργανώσεις ΑμεΑ για τα σχόλια και τη δική τους συνεισφορά επί τούτου.

Το Υπουργείο έχει διαπιστώσει ότι οι Ανάδοχες εταιρείες εφαρμόζουν σε ετήσια βάση πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού για θέματα δεοντολογίας και επαγγελματικής συμπεριφοράς, συμπεριλαμβανομένων και θεμάτων που αφορούν την κατάρτιση για την εξυπηρέτηση των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα (Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού). Λόγω της έκτακτης κατάστασης που δημιουργήθηκε κατά την περίοδο της πανδημίας COVID 19, διαπιστώθηκε ότι ορισμένοι ανάδοχοι δεν είχαν συμμορφωθεί με τις πρόνοιες του εν λόγω Άρθρου και δεν πραγματοποίησαν προγράμματα εκπαίδευσης προσωπικού για θέματα δεοντολογίας και επαγγελματικής συμπεριφοράς για τα έτη 2021 και 2022. Σχετικά με το Άρθρο 17, Εδάφια 1 και 2 - Αποζημίωση για αναπηρικά αμαξίδια και λοιπό εξοπλισμό μετακίνησης, οι Ανάδοχες εταιρείες δεν αντιμετώπισαν μέχρι σήμερα προβλήματα που αφορούν απώλεια ή φθορά αναπηρικών αμαξιδίων, άλλου εξοπλισμού μετακίνησης ή βοηθητικού εξοπλισμού και την αποζημίωση τους.

Είναι γεγονός ότι οι δημόσιες επιβατικές μεταφορές αντιμετώπιζαν προβλήματα στο θέμα της προσβασιμότητας. Σημαντικός αριθμός των λεωφορείων κάποιων Ανάδοχων εταιρειών, δεν ήταν προσβάσιμα. Οι όποιες παραλήψεις παρατηρούνταν στους τομείς αυτούς, έχουν ήδη βελτιωθεί σημαντικά με την εφαρμογή των νέων Συμβάσεων και αναμένεται η υπηρεσία να γίνει πλήρως προσβάσιμη εντός του 2023.

Στον τομέα της πληροφόρησης, έχει επιβεβαιωθεί ότι οι Ανάδοχες εταιρείες συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του του Άρθρου 25 - Ενημέρωση για τα δικαιώματα των επιβατών. Από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν, διαπιστώθηκε ότι οι Ανάδοχες εταιρείες έχουν αναρτημένες τις απαραίτητες πληροφορίες για τα δικαιώματα των επιβατών και τον φορέα ελέγχου τόσο στους σταθμούς μετεπιβίβασης όσο και διαδικτυακά. Η πληροφόρηση καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού (ηχητική και οπτική πληροφόρηση για την επόμενη στάση), όπως προνοεί το Άρθρο 24 - Δικαίωμα σε ταξιδιωτικές πληροφορίες, έχει τεθεί σε εφαρμογή με τη λειτουργία του ολοκληρωμένου συστήματος τηλεματικής για τις δημόσιες επιβατικές μεταφορές σε τακτικές γραμμές σε μεγάλο βαθμό, καθώς το σύστημα έχει ήδη εγκατασταθεί στα περισσότερα λεωφορεία.

Αναφορικά με το Άρθρο 26 – Καταγγελίες, το Υπουργείο έχει επιβεβαιώσει ότι οι μεταφορείς διαθέτουν μηχανισμό διεκπεραίωσης των καταγγελιών σχετικά με δικαιώματα και υποχρεώσεις που ορίζονται με τον παρόντα κανονισμό. Οι πολίτες υποβάλλουν τα παράπονα τους στις Ανάδοχες εταιρείες μέσω τηλεφωνικής, γραπτής, ηλεκτρονικής και προσωπικής επικοινωνίας. Στις πλείστες περιπτώσεις οι καταγγελίες γίνονται τηλεφωνικώς. Οι εταιρείες καταγράφουν όλα τα παράπονα σε ειδικό έντυπο παραπόνων, το οποίο έχουν διαμορφώσει η κάθε μία για αυτό το σκοπό. Ακολούθως, οι εταιρείες προβαίνουν σε διερεύνηση των παραπόνων που έχουν υποβληθεί και προχωρούν σε όλες τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες για την επίλυση τους. Τέλος, ενημερώνουν σχετικά τον πολίτη προφορικά ή / και γραπτώς.

Επίσης, σύμφωνα με το Άρθρο 27 - Υποβολή καταγγελιών, έχει επιβεβαιωθεί ότι οι Ανάδοχες εταιρείες ενημερώνουν τον επιβάτη εάν η καταγγελία του εκρίθη βάσιμη, απερρίφθη ή εξετάζεται ακόμη και απαντά στον παραπονούμενο εντός τριών μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της καταγγελίας. Επιπρόσθετα, το Υπουργείο έχει επιστήσει την προσοχή των Ανάδοχων εταιρειών στη συλλογή και κατηγοριοποίηση των παραπόνων από τους πολίτες για στατιστικούς λόγους.

Με βάση το Άρθρο 28, Εδάφιο 3 - Εθνικοί φορείς ελέγχου της εφαρμογής, ο επιβάτης ως πρώτο βήμα, υποβάλλει στον μεταφορέα την καταγγελία και, στην περίπτωση αυτή, το Υπουργείο ενεργεί ως δευτεροβάθμιο όργανο για καταγγελίες που δεν επιλύθηκαν δυνάμει του άρθρου 27. Εντούτοις, σε πολλές περιπτώσεις, οι επιβάτες απευθύνονται απευθείας στο Υπουργείο για την υποβολή των παραπόνων και των εισηγήσεων τους και το Υπουργείο επιλύει τα προβλήματα που προκύπτουν και απαντά ανάλογα στους επιβάτες σε συνεργασία με τις Ανάδοχες εταιρείες, εφόσον χρειαστεί. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο δέχεται καθημερινά παράπονα και εισηγήσεις που αφορούν τις επιβατικές μεταφορές σε τακτικές γραμμές με τη μορφή γραπτών επιστολών, ηλεκτρονικών μηνυμάτων και τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Β. Υποβολή παραπόνων στις Ανάδοχες εταιρείες και επιβολή κυρώσεων. Στατιστικά στοιχεία για την περίοδο 1/1/2021 – 31/12/2021 και 1/1/2022 – 31/12/2022.

Στην περίπτωση κατά την οποία η Ανάδοχη εταιρεία παραλείψει ή αποτύχει να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους Βασικούς Δείκτες Επίδοσης και συνεπώς με τις διατάξεις του Κανονισμού, τότε το Υπουργείο επιβάλλει ποινές σύμφωνα με τους Όρους των Συμβάσεων.

Πέραν από το σύστημα των ποινών, οι Ανάδοχες εταιρείες εφαρμόζουν το δικό τους Πειθαρχικό κώδικα και επιβάλλουν ποινές στο προσωπικό τους, οι οποίοι συνεπάγονται με κυρώσεις όπως η απόλυση, η γραπτή και προφορική επίπληξη κ.α. Επιπρόσθετα, η Αρχή Αδειών έχει την εξουσία και το καθήκον της άσκησης πειθαρχικού ελέγχου στους αδειούχους οδηγούς και δύναται προς τούτο να καθιδρύει Πειθαρχικό Συμβούλιο το οποίο ασκεί τη πειθαρχική δικαιοδοσία του, όπως ορίζεται με τους Κανονισμούς οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού Νόμου του 2011 (Ν.80(Ι) / 2011). Το Τμήμα Οδικών μεταφορών, έχει την εξουσία να αναστέλλει ή ανακαλεί την επαγγελματική άδεια των επαγγελματιών οδηγών λεωφορείου για τους λόγους που καταγράφονται στον εν λόγω Νόμο.

Στους επισυναπτόμενους Πίνακες, παρουσιάζονται τα παράπονα που έχουν υποβληθεί από πολίτες σε κάθε Ανάδοχη εταιρεία για τα έτη 2021 και 2022, καθώς και οι κυρώσεις που έχουν επιβάλει οι Εταιρείες στο προσωπικό της εταιρείας τους για την αντίστοιχη περίοδο. Η φύση των παραπόνων διαφέρει ανά εταιρεία ωστόσο φαίνεται ότι, οι κυριότεροι λόγοι υποβολής παραπόνων από τους επιβάτες, είναι η συμπεριφορά του προσωπικού, η υπερπληρότητα, η καθυστέρηση ή μη εκτέλεση κάποιων δρομολογίων, και τα παράπονα για τις στάσεις των λεωφορείων (μη σταμάτημα στις στάσεις, αλλαγή ή δημιουργία νέας στάσης). Στη συμπεριφορά του προσωπικού συγκαταλέγεται τόσο η συμπεριφορά των οδηγών στους δρόμους όσο και η συμπεριφορά τους προς το κοινό. Για το λόγο αυτό, το Υπουργείο έχει επιστήσει την προσοχή των Ανάδοχων εταιρειών στην εκπαίδευση του προσωπικού τους τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και στην επιβολή κυρώσεων στο προσωπικό που δεν παρουσιάζει την δέουσα επαγγελματική συμπεριφορά. Όπως φαίνεται και στον Πίνακα με τις κυρώσεις, οι Ανάδοχες εταιρείες ως πρώτο στάδιο συμμόρφωσης χρησιμοποιούν την προφορική επίπληξη. Εάν, το προσωπικό δεν συμμορφωθεί με τις προφορικές υποδείξεις της εταιρείας, γίνεται γραπτή επίπληξη, ακολουθεί η αποχή από την εργασία και η απόλυση. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, ο αριθμός των παραπόνων καθώς και των κυρώσεων εξαρτάται τόσο από την επιβατική κίνηση όσο και το εύρος της γεωγραφικής κάλυψης των δραστηριοτήτων κάθε Ανάδοχης εταιρείας.

Το Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων, επιδιώκοντας τη λειτουργία ενός υγιούς συστήματος δημόσιων επιβατικών μεταφορών ανταποκρινόμενου στις ανάγκες της κοινωνίας, συνεργάζεται με άλλα εμπλεκόμενα Τμήματα του Υπουργείου όπως το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, το Τμήμα Δημοσίων Έργων, τη Διεύθυνση Ελέγχου, το Τμήμα Αρχαιοτήτων και το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. Επίσης, συνεργάζεται με άλλα Υπουργεία / Τμήματα / Υπηρεσίες / Οργανισμούς / Θεσμούς όπως την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, την Ελεγκτική Υπηρεσία, το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, το Υπουργείο Άμυνας, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, το Υφυπουργείο Τουρισμού, το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής, τους Δήμους και τις Κοινότητες, Συνδέσμους Γονέων κ.α. Γενικότερα, η συνεργασία στοχεύει στην υλοποίηση των στόχων του Υπουργείου και ειδικότερα συνδράμει στην αποτελεσματικότητα της διαδικασίας διαχείρισης εισηγήσεων και παραπόνων. Σημειώνεται ότι, το Υπουργείο δεν έχει λάβει οποιαδήποτε παράπονα από χώρες του εξωτερικού και ως εκ τούτου δεν έχει συνεργαστεί με αλλοδαπές Αρχές για το θέμα των δικαιωμάτων επιβατών.

Γ. Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 181 / 2011 για τα Δικαιώματα των επιβατών στις μεταφορές με λεωφορεία και πούλμαν στις έκτακτες γραμμές.

Σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Κανονισμού, ο Κανονισμός εφαρμόζεται και στους επιβάτες των έκτακτων γραμμών, όταν το αρχικό σημείο επιβίβασης ή το τελικό σημείο αποβίβασης των επιβατών βρίσκεται στο έδαφος κράτους μέλους, εκτός από τα άρθρα 9 έως 16, το άρθρο 17 παράγραφος 3 και τα κεφάλαια IV, V και VI.

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, το οποίο λειτουργεί ως φορέας ελέγχου της εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 181 / 2011 για τα Δικαιώματα των επιβατών στις μεταφορές με λεωφορεία και πούλμαν σχετικά με τις έκτακτες γραμμές, δεν έχει λάβει οποιεσδήποτε καταγγελίες εναντίον μεταφορέων που εκτελούν έκτακτες γραμμές οι οποίες σχετίζονται με τις πρόνοιες του υπό αναφορά Κανονισμού.
 Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη Διαχείριση Παραπόνων και την Επιβολή Ποινών 2021-2022 - Πίνακας 1.pdf

 Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη Διαχείριση Παραπόνων και την Επιβολή Ποινών 2021-2022 - Πίνακας 2.pdf

 Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη Διαχείριση Παραπόνων και την Επιβολή Ποινών 2021-2022 - Πίνακας 3.pdf

 Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη Διαχείριση Παραπόνων και την Επιβολή Ποινών 2021-2022 - Πίνακας 4.pdf