ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Γενικές Πληροφορίες – Ενιαία Ψηφιακή Θύρα


3. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

1. Γενικά:

Η διαδικασία αφορά την απόκτηση κανονικής άδειας οδήγησης. Το κόστος για την απόκτηση κανονικής άδειας οδήγησης είναι €40 και ο χρόνος διεκπεραίωσης είναι περίπου μισή ώρα εφόσον προσκομιστούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα.

2. Προϋποθέσεις:

Για να μπορέσει να προχωρήσει σε απόκτηση κανονικής άδειας οδήγησης θα πρέπει να είναι κάτοχος άδεια οδήγησης μαθητευομένου. (Βλ. σημεία 1 και 2 στο Σχετικό Περιεχόμενο).

Άδεια οδήγησης για κατηγορία ή ειδική κατηγορία μηχανοκίνητου οχήματος, όπως αυτές καθορίζονται στο Παράρτημα 13 του παρόντος Νόμου, χορηγείται σε αιτητή ο οποίος-

(α) Έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία ή αποδεικνύει ότι φοιτά σε σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών

(β) έχει επιτύχει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση πάνω στα θέματα που καθορίζονται στο άρθρο 23, όπως πιστοποιείται από πιστοποιητικό ικανότητας που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 28, νοουμένου ότι οφείλει να εξασφαλίσει πιστοποιητικό ικανότητας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 30·

(γ) έχει τις ελάχιστες σωματικές και διανοητικές ικανότητες, όπως αυτές πιστοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33·

(δ) δεν είναι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης η οποία βρίσκεται σε ισχύ και έχει εκδοθεί από κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

(ε) καταβάλλει τα τέλη που καθορίζονται στο Παράρτημα Γ του παρόντος Νόμου·

(στ) έχει συμπληρώσει το απαιτούμενο για την άδεια οδήγησης που αιτείται ελάχιστο όριο ηλικίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6.

3. Πιστοποιητικά /Certificates (Εάν δεν γίνεται ηλεκτρονικά)

Έντυπο ΤΟΜ 7Δ αυτοπρόσωπος ή/και μέσω αντιπροσώπου (βλ. Σχετικό Περιεχόμενο)

4. Νομοθεσία:

Ο Περί Άδειας Οδήγησης Νόμος του 2001 (94(I)/2001)

Αίτηση ΤΟΜ 7Δ (βλ. Σχετικό Περιεχόμενο)

Σχετικό Περιεχόμενο/Related Content

Link 1 Άδεια Οδήγησης Μαθητευομένου / Learners Driving Licence

Link 2 Κανονική Άδεια Οδήγησης

Link 3 Ελάχιστες σωματικές και διανοητικές ικανότητες, όπως αυτές πιστοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33·

Link 4 Εγκύκλιοι/ Ανακοινώσεις Τμήματος Οδικών Μεταφορών

Επικοινωνία:
ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Βασιλέως Παύλου 27, 2412 Έγκωμη
Τηλ.: +357 22 807000, Φαξ.: +357 22 354030
email:
roadtransport@rtd.mcw.gov.cy


Information services survey
Πίσω


_______________________________________________
© 2010 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Τμήμα Οδικών Μεταφορών