Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Συνήθεις Ερωτήσεις

Συνήθεις Ερωτήσεις1001. Ποιες διαδικασίες υπάρχουν για να εργαστώ νόμιμα στην Κύπρο ως ηλεκτρολόγος;
1002. Ποια είδη Πιστοποιητικών Ικανότητας υπάρχουν;
1003. Που θα βρω τα έντυπα για αίτηση για έκδοση του ανάλογου Πιστοποιητικού Ικανότητας;
1004. Τι διαδικασίες χρειάζονται για να εκδοθεί άδεια ενάσκησης επιχείρησης στον τομέα της Ηλεκτρολογίας;
1005. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για απόκτηση του Πιστοποιητικού Ικανότητας Ηλεκτροτεχνίτη;
1006. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για απόκτηση του Πιστοποιητικού Ικανότητας Συντηρητή Ηλεκτροσυσκευών Πρώτης Τάξης;
1007. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για απόκτηση του Πιστοποιητικού Ικανότητας Συντηρητή Ηλεκτροσυσκευών Δευτέρας Τάξης;
1008. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για απόκτηση του Πιστοποιητικού Ικανότητας Εργολήπτη Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων;
1009. Ποιο ακαδημαϊκό προσόν απαιτείται για απόκτηση του Πιστοποιητικού Ικανότητας Ανώτερου Τεχνικού Ηλεκτρολογίας;
1010. Ποιο ακαδημαϊκό προσόν απαιτείται για απόκτηση του Πιστοποιητικού Ικανότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού;1001. Ποιες διαδικασίες υπάρχουν για να εργαστώ νόμιμα στην Κύπρο ως ηλεκτρολόγος;

Για να εργαστείτε νόμιμα στην Κύπρο, ως αδειούχος ηλεκτρολόγος θα πρέπει να κατέχετε το ανάλογο Πιστοποιητικό Ικανότητας. Για να αποκτήσετε το συγκεκριμένο Πιστοποιητικό Ικανότητας θα πρέπει να υποβάλετε μαζί με την ανάλογη αίτηση, τα πρωτότυπα ή πιστοποιημένα αντίγραφα των ακαδημαϊκών σας προσόντων, την πείρα σας περί την Ηλεκτρολογία και ότι άλλα πιστοποιητικά που νομίζετε ότι θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση της αίτησής σας. Επιπρόσθετα, αν είσαστε πολίτης άλλου Κράτους απαιτείται και η υποβολή πιστοποιημένου αντιγράφου του Διαβατηρίου ή ταυτότητάς σας, καθώς επίσης και αποδεικτικά στοιχεία για τα όρια ευθύνης που έχετε από την αρμόδια αρχή του Κράτους σας για εκτέλεση ηλεκτρολογικών εργασιών. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι, εφόσον κάποιος αποκτήσει το ανάλογο Πιστοποιητικό Ικανότητας για να εξασκεί το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου, πρέπει να κατέχει το έγκυρο ετήσιο Πιστοποιητικό Εγγραφής σύμφωνα με τους περί Ηλεκτρισμού Κανονισμούς 1941-2004 (Κανονισμός 53 (14)(α))
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας 1002. Ποια είδη Πιστοποιητικών Ικανότητας υπάρχουν;

α. Πιστοποιητικό Ικανότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, (ακαδημαϊκά προσόντα- πανεπιστημιακού επιπέδου), Α’, Β’ και Γ’ Τάξης, ανάλογα με την πείρα στην ηλεκτρομηχανική. β. Πιστοποιητικό Ικανότητας Ανώτερου Τεχνικού Ηλεκτρολογίας, (προσόντα επιπέδου ΑΤΙ, ΤΕΙ κ.λ.π.), σε 1ο, 2ο και 3ο Στάδιο, ανάλογα με την πείρα στην ηλεκτρομηχανική. γ. Πιστοποιητικό Ικανότητας Συντηρητή Ηλεκτροσυσκευών (Πρώτης Τάξης). δ. Πιστοποιητικό Ικανότητας Συντηρητή Ηλεκτροσυσκευών (Δευτέρας Τάξης). ε. Πιστοποιητικό Ικανότητας Εργολήπτη Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων. στ. Πιστοποιητικό Ικανότητας Ηλεκτροτεχνίτη
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας 1003. Που θα βρω τα έντυπα για αίτηση για έκδοση του ανάλογου Πιστοποιητικού Ικανότητας;

Τα εν λόγω έντυπα, διατίθενται στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος ΗΜΥ στη Λευκωσία, στα Επαρχιακά Γραφεία Λάρνακας-Αμμοχώστου, Λεμεσού και Πάφου και επίσης, σύντομα, στην Ιστοσελίδα του Τμήματος ΗΜΥ
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας 1004. Τι διαδικασίες χρειάζονται για να εκδοθεί άδεια ενάσκησης επιχείρησης στον τομέα της Ηλεκτρολογίας;

Για έκδοση άδειας ενάσκησης επιχείρησης στον Τομέα Ηλεκτρολογίας, χρειάζεται να προσκομίσετε στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών ή στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία τα πρωτότυπα ή πιστοποιημένα αντίγραφα των πιο κάτω: α. Συμπληρωμένο το έντυπο 25Β του Τμήματος ΗΜΥ που μπορείτε βρείτε στην Ιστοσελίδα μας. β. Ενυπόγραφη βεβαίωση ότι ο ιδιοκτήτης εφόσον είναι αδειούχος ηλεκτρολόγος, είναι ο υπεύθυνος για την επιχείρηση. Εάν ο ιδιοκτήτης δεν έχει το σχετικό Πιστοποιητικό Εγγραφής, τότε μπορεί να δοθεί άδεια ενάσκησης της επιχείρησης εφόσον διατηρεί στην επιχείρησή του, σε τακτική υπηρεσία αδειούχο ηλεκτρολόγο, ως υπεύθυνο. γ. Πιστοποιητικό σύστασης της εταιρείας, το οποίο εκδίδεται από τον Έφορο Εταιρειών. δ. Το πιστοποιητικό εγγραφής του υπεύθυνου ηλεκτρολόγου, το οποίο να έχει ήδη εκδοθεί πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για έκδοση άδειας ενάσκησης της επιχείρησης. ε. Βεβαίωση εργοδότησης του υπεύθυνου ηλεκτρολόγου που να εκδόθηκε από τα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Εργασίας.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας 1005. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για απόκτηση του Πιστοποιητικού Ικανότητας Ηλεκτροτεχνίτη;

Για απόκτηση του Πιστοποιητικού Ικανότητας Ηλεκτροτεχνίτη πρέπει να είσαι τουλάχιστον δεκαοκτώ(18) χρονών και α. Να είσαι τουλάχιστον κάτοχος πιστοποιητικού συμπληρώσεως του πλήρους κύκλου καταρτίσεως του Κρατικού Συστήματος Μαθητείας στον κλάδο του ηλεκτροτεχνίτη, ή β. Να προσκομίσεις στοιχεία που να υποδεικνύουν ότι υπηρέτησες ως μαθητευόμενος επί τρία (3) τουλάχιστον χρόνια στην υπηρεσία Εγγεγραμμένου Εργολήπτη και να πείσεις την Αρχή Αδειών ότι κατέχεις επαρκείς πρακτικές γνώσεις και πείρα συρματώσεως.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας 1006. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για απόκτηση του Πιστοποιητικού Ικανότητας Συντηρητή Ηλεκτροσυσκευών Πρώτης Τάξης;

Οι προϋποθέσεις για απόκτηση του Πιστοποιητικού Ικανότητας Συντηρητή Ηλεκτροσυσκευών (Πρώτης Τάξης), είναι: α. Να είσαι εγγεγραμμένος Συντηρητής Ηλεκτροσυσκευών (Δευτέρας Τάξης) ή να είσαι απόφοιτος κρατικής Κυπριακής Μέσης Τεχνικής Σχολής στον κλάδο ηλεκτρολογίας, ή να είσαι δεκαεννέα(19) τουλάχιστον χρονών και β. Να έχεις μεταγενέστερη υπηρεσία τουλάχιστον τριών(3) ετών στη συντήρηση ηλεκτρικών συσκευών και εξοπλισμού, που να ικανοποιεί την Αρχή Αδειών και γ. Να επιτύχεις στις εξετάσεις, με το σχετικό θέμα, που διοργανώνει κατά καιρούς το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας 1007. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για απόκτηση του Πιστοποιητικού Ικανότητας Συντηρητή Ηλεκτροσυσκευών Δευτέρας Τάξης;

Οι προϋποθέσεις για απόκτηση του Πιστοποιητικού Ικανότητας Συντηρητή Ηλεκτροσυσκευών (Δευτέρας Τάξης), είναι: α. Να είσαι απόφοιτος του τμήματος ηλεκτρολογίας κρατικής Κυπριακής Μέσης Τεχνικής Σχολής και β. Να έχεις τουλάχιστον ένα(1) μεταγενέστερο χρόνο πρακτική εξάσκηση στη συντήρηση ηλεκτρικών συσκευών και εξοπλισμού που να ικανοποιεί την Αρχή Αδειών, ή γ. Να είσαι δεκαεννέα(19) τουλάχιστον χρονών και να έχεις τριών(3) τουλάχιστόν χρονών πρακτική εξάσκηση στη συντήρηση ηλεκτρικών συσκευών και εξοπλισμού, που να ικανοποιεί την Αρχή Αδειών και δ. Να επιτύχεις στις εξετάσεις, με το σχετικό θέμα, που διοργανώνει κατά καιρούς το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας 1008. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για απόκτηση του Πιστοποιητικού Ικανότητας Εργολήπτη Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων;

Για απόκτηση του Πιστοποιητικού Ικανότητας Εργολήπτη Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων πρέπει να είσαι εικοσιενός(21) τουλάχιστον χρονών και α. Να είσαι απόφοιτος του τμήματος ηλεκτρολογίας κρατικής Κυπριακής Μέσης Τεχνικής Σχολής και να έχεις ένα(1) τουλάχιστο χρόνο μεταγενέστερη πρακτική εξάσκηση στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, που να ικανοποιεί την Αρχή Αδειών, ή β. Να είσαι εγγεγραμμένος ηλεκτροτεχνίτης και να έχεις τρία(3) τουλάχιστον χρόνια μεταγενέστερη υπηρεσία στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, που να ικανοποιεί την Αρχή Αδειών, ή γ. Να έχεις έξι(6) τουλάχιστον χρόνια υπηρεσία στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που να ικανοποιούν την Αρχή Αδειών και επιπλέον των πιο πάνω, να επιτύχεις στις εξετάσεις, με το σχετικό θέμα, που διοργανώνει κατά καιρούς το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας 1009. Ποιο ακαδημαϊκό προσόν απαιτείται για απόκτηση του Πιστοποιητικού Ικανότητας Ανώτερου Τεχνικού Ηλεκτρολογίας;

Απαιτείται δίπλωμα στον κλάδο Ηλεκτρολογίας, ισοδύναμο του διπλώματος του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου Κύπρου.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας 1010. Ποιο ακαδημαϊκό προσόν απαιτείται για απόκτηση του Πιστοποιητικού Ικανότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού;

Απαιτείται πτυχίο στην Ηλεκτρολογική Μηχανική Πανεπιστημιακού επιπέδου.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας