Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Διεύθυνση Ελέγχου

Συγχρηματοδότηση Έργων από την Ε.Ε.
  Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία
  Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

  Με βάση την τελευταία απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ. 79.735 και ημερομηνία 17/11/2015, η Διεύθυνση Ελέγχου ορίστηκε Ενδιάμεσος Φορέας για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» της χρονικής περιόδου 2014-2020. Τα έργα αυτά, ύψους σχεδόν 400 εκ. ευρώ, συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής ή το ΕΤΠΑ και αφορούν έργα όπως την επεξεργασία και διάθεση στερεών αποβλήτων, ενεργειακή απόδοση, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων και υδάτων, βελτίωση συστημάτων μεταφορών κτλ.

  Τα έργα και οι μελέτες που η Διεύθυνση Ελέγχου ενεργά ως Ενδιάμεσος Φορέας εμπίπτουν τους ακόλουθους Άξονες Προτεραιότητας/ Θεματικούς Στόχου και συνδέονται με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» :

  I. Προώθηση Βιώσιμων Μεταφορών και Μείωση Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα /Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων
  II. Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και Διατήρηση του Περιβάλλοντος/ Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων
  III. Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και Υδάτινων Πόρων/ Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
  Ο καθορισμός των κύριων καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του Ενδιάμεσου Φορέα καταγράφεται στο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου (ΣΔΕ) που έκδωσε η Διαχειριστική Αρχή.

  Με σκοπό τη διασφάλιση της διαφάνειας και την άμεση ενημέρωση του κοινού αναρτώνται στον πιο κάτω Πίνακα Ι, τα ονόματα των έργων που έτυχαν θετικής αξιολόγησης από τη Διεύθυνση Ελέγχου ως Ενδιάμεσος Φορέας και συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής ή το ΕΤΠΑ
  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
  «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα»
  Προγραμματική Περίοδος 2007-2013

  Για την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2007-2013, με βάση Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 4/7/2007 η Διεύθυνση Ελέγχου, εγκρίθηκε να εκτελεί καθήκοντα ως Ενδιάμεσος Φορέας κατηγορίας Ι, υπό την ευθύνη της Διαχειριστικής Αρχής για τα έργα που εντάσσονται στους πιο κάτω Άξονες Προτεραιότητας/Ειδικούς Στόχους :

  I. Βασικές Υποδομές στον Tομέα του Περιβάλλοντος και της Eνέργειας / Συμβολή στην εναρμόνιση της Κύπρου με το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα της διαχείρησης των στερεών αποβλήτων
  II. Βασικές Υποδομές στον Tομέα του Περιβάλλοντος και της Eνέργειας/ Συμβολή στη διαχείριση των υγρών αποβλήτων και των υδάτινων πόρων
  III. Βασικές Υποδομές στον Tομέα του Περιβάλλοντος και της Eνέργειας/ Συμβολή στη διαχείριση των υγρών αποβλήτων και των υδάτινων πόρων
  IV. Αναζωογόνηση Αστικών Περιοχών και Περιοχών της Υπαίθρου/ Αστικές Περιοχές - Η δημιουργία βιώσιμου συστήματος μεταφορών
  V. Βασικές Μεταφορικές Υποδομές/ Επέκταση-Αναβάθμιση Οδικών Υποδομών

  Η Διεύθυνση Ελέγχου είχε την ευθύνη ως Ενδιάμεσος Φορέας για όλα τα Μεγάλα Έργα , όπως αυτά ορίζονταν στο Άρθρο 39 του Κανονισμού 1083/2006. Μεγάλα Έργα ονομάζονται τα έργα με συνολικό επιλέξιμο κόστος άνω των πενήντα εκατ. ευρώ (€50.000.000) που μπορούν να συγχρηματοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής.  Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα, 2007-2013

  Η Διεύθυνση Ελέγχου υπήρξε Ενδιάμεσος Φορέας για τα έργα που συγχρηματοδοτούνταν από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Τομέα των Μεταφορών για την προγραμματική περίοδο 2004-2006 (Αναβάθμιση Κόμβων Αγίου Αθανασίου και Γερμασόγειας).

- Κατάλογος Εγκεκριμένων Έργων του Επιχειρησιακού Προγράματος
- Μέτρα Πληροφόρησης και Δημοσιότητας Συγχρημδοτύμενων Έργων
- Χρήσιμες Συνδέσεις της Ευρωπαικής Ένωσης

ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
  1. Διαχειριστική Αρχή http://www.structuralfunds.org.cy 2. Δικαιούχοι . Τμήμα Δημοσίων Έργων · Τμήμα Αναπτύξεων Υδάτων · Τμήμα Περιβάλλοντος · Τμήμα Εμπορίου · Δήμο Πάφου · Δήμο Λευκωσίας

Κυβερνητική Πύλη

Κυπριακή Προεδρία ΕΕ 2012

Δημόσιες Συμβάσεις

Ψηφιακή Τηλεόραση

Πολεοδομική Αμνηστία

Προώθηση της Διαδικτυακής Υπηρεσίας «Ενημέρωσέ με» (ΔΥΕΜ)