logo
Προγραμματική Περίοδος 2007 - 2013 (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείο Συνοχής)


Την Προγραμματική Περίοδο (ΠΠ) 2007-2013 η Κύπρος είχε ενισχυθεί με σημαντικούς πόρους από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής στα πλαίσια της Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων υπήρξε Δικαιούχος / Φορέας Υλοποίησης για την κατασκευή και λειτουργία των έργων που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας «Βασικές Μεταφορικές Υποδομές» και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας «Αναζωογόνηση Αστικών Περιοχών και περιοχών της Υπαίθρου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα».

Υπό αυτή του την ιδιότητα το Τμήμα Δημοσίων παρακολούθησε την φυσική και οικονομική πρόοδο των έργων με τη χρήση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ). Στα πλαίσια αυτά γίνονταν καταχωρήσεις των λεπτομερειών του κάθε Έργου (Τεχνικά Δελτία Έργου, Νομικές Δεσμεύσεις) και των στοιχείων προόδου των εργασιών και παράγονται Δελτία Δαπανών και Δελτία Παρακολούθησης.

Η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ) ενεργούσε ως η Διαχειριστική Αρχή των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής και είχε τη γενική ευθύνη για τη διαχείριση και αξιοποίηση των πόρων που διατέθηκαν .


Για την υλοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχο των έργων που συγχρηματοδοτήθηκαν εμπλάκηκαν και οι ακόλουθοι φορείς του δημόσιου τομέα:

Ø Διεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων – ως Ενδιάμεσος Φορέας.

Ø Γενικό Λογιστήριο Δημοκρατίας – ως η Αρχή Πιστοποίησης.

Ø Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου – ως Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου.

Τα ακόλουθα έργα του Τμήματος Δημοσίων Έργων συγχρηματοδοτήθηκαν από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ΠΠ 2007 – 2013:

Οδικό Δίκτυο παρά το Νέο ΓΣΠ

ΤΑΜΕΙΟ: Ταμείο Συνοχής

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Βασικές Μεταφορικές Υποδομές

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Επέκταση-Αναβάθμιση Οδικών Υποδομών

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 30.170.506

Το κύριο τμήμα του Οδικού Δικτύου παρά το νέο ΓΣΠ βρίσκεται επί του Αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας- Λεμεσού, στην είσοδο του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Λευκωσίας και παρά το ομώνυμο Αθλητικό Κέντρο ΓΣΠ. Ο Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας- Λεμεσού (A1) ανήκει στο Κεντρικό Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) και αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του δικτύου των Αυτοκινητοδρόμων της Κύπρου, ενώνοντας την Λευκωσία με τα άλλα αστικά κέντρα της Κύπρου και τις κύριες εξωτερικές πύλες εισόδου/ εξόδου του νησιού (Αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, Λιμάνια Λεμεσού και Λάρνακας).

Το Έργο διαλαμβάνει την αναβάθμιση του Αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας- Λεμεσού (Α1) από δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση σε 3 λωρίδες, σε μήκος 1,7 χλμ. περίπου, καθώς και την κατασκευή νέου ανισόπεδου κυκλικού κόμβου επί του αυτοκινητοδρόμου παρά το Αθλητικό Κέντρο ΓΣΠ. Ο κυκλικός κόμβος βρίσκεται σε υπερυψωμένη θέση έναντι του αυτοκινητοδρόμου και ενώνεται με δρόμους αστικού χαρακτήρα στις κατευθύνσεις ανατολή (οδό Φίλιππου Παπακυπριανού) μήκους 1,3 χλμ. περίπου και στα δυτικά με τη λεωφ. Ανεξαρτησίας (πρώην Αργυρουπόλεως) μήκους 1 χλμ. περίπου. Οι δρόμοι αυτοί υποστηρίζουν τις διακινήσεις ανατολής- δύσης και δρουν ως παρακαμπτήριοι για την ευρύτερη περιοχή, διευκολύνοντας τη λειτουργία του ανισόπεδου κόμβου και θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών οχλήσεων και προβλημάτων οδικής ασφάλειας που προκαλούνται από τη διαμπερή κυκλοφορία βαρέων οχημάτων μέσα από τα αστικά κέντρα. Στα πλαίσια του Έργου το αναβαθμισμένο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας- Λεμεσού περιλαμβάνει τρεις λωρίδες ανά κατεύθυνση με την κάθε λωρίδα διακίνησης να έχει πλάτος 3,5μ., διαχωριστική νησίδα με στηθαίο ασφαλείας και ασφάλτινα ερείσματα.

Η οδός Φίλιππου Παπακυπριανού διαθέτει μια λωρίδα ανά κατεύθυνση με κυμαινόμενο πλάτος, κτιστή διαχωριστική νησίδα και πεζοδρόμια εκατέρωθεν του δρόμου. Για τις δεξιόστροφες διακινήσεις υπάρχουν ανεξάρτητες λωρίδες διακίνησης. Στα πλαίσια του Έργου έχουν κατασκευαστεί στην οδό Φίλιππου Παπακυπριανού δύο φωτοελεγχόμενοι οδικοί κόμβοι. Το Έργο στην πλευρά της οδού Φ. Παπακυπριανού καταλήγει στο φωτοελεγχόμενο κόμβο με τη λεωφ. Γ. Κρανιδιώτη στο Δήμο Λατσιών. Η λεωφ. Ανεξαρτησίας (πρώην λεωφ. Αργυρουπόλως) διαθέτει δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση με πλάτος ανά λωρίδα διακίνησης 3,3μ., κτιστή διαχωριστική νησίδα, ποδηλατόδρομο διπλής κατεύθυνσης και πεζοδρόμια εκατέρωθεν του δρόμου. Το Έργο στην πλευρά της λεωφ. Ανεξαρτησίας καταλήγει σε κυκλικό κόμβο, ο οποίος ενώνεται με τη λωφ. 25ης Μαρτίου 1821 (προέκταση της λεωφ. Δ. Βικέλα) και το τοπικό οδικό δίκτυο της περιοχής. Για τη συμπλήρωση της λεωφ. 25ης Μαρτίου 1821 (προέκταση της λεωφ. Δ. Βικέλα) έχει κατασκευαστεί πρόσθετο τμήμα 0,5 χλμ. περίπου με παρόμοια διατομή με τη λεωφ. Ανεξαρτησίας.

Το συμβόλαιο κατασκευής του Έργου υπογράφηκε στις 13 Οκτωβρίου 2009 με ποσό συμβολαίου των κύριων εργασιών €21.511.985 συν ΦΠΑ και το Έργο συμπληρώθηκε με επιτυχία και παραδόθηκε στην κυκλοφορία στις 25 Νοεμβρίου 2011. Πέραν από την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, το έργο χρηματοδοτήθηκε από εθνικούς πόρους, ενώ στηρίχθηκε και από δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (European Investment Bank) στα πλαίσια του National Roads II Project.


Κατασκευή της Λεωφόρου Αρχαγγέλου

ΤΑΜΕΙΟ: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Αναζωογόνηση Αστικών Περιοχών και Περιοχών της Υπαίθρου

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Αστικές Περιοχές - Η δημιουργία βιώσιμου συστήματος μεταφορών

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 23.378.432

Το Έργο της κατασκευής της λεωφ. Αρχαγγέλου, αφορά την ανακατασκευή δρόμου Πρωταρχικής Σημασίας, ο οποίος περιλαμβάνει λεωφορειολωρίδα μήκους 1,8 χλμ. περίπου με κατεύθυνση προς βορρά, για την ενίσχυση του συστήματος δημόσιων μεταφορών. Διέρχεται από το Δήμο Έγκωμης κατά 70% και από το Δήμο Στροβόλου κατά 30%.Το Έργο αφορά την ανακατασκευή της υφιστάμενης αστικής λεωφόρου 2 λωρίδων, ώστε να διαλαμβάνει 4 λωρίδες κυκλοφορίας και τμήμα της λεωφ. Γρίβα Διγενή συνολικού μήκους 3,3 χλμ. περίπου. Διαλαμβάνει επίσης κεντρική κτιστή νησίδα, πεζοδρόμια εκατέρωθεν, ποδηλατόδρομο μονής κατεύθυνσης συνολικού μήκους περίπου 4 χλμ. και διπλής κατεύθυνσης συνολικού μήκους περίπου 1 χλμ., ισόπεδο κυκλικό κόμβο, τρεις υπόγειες διαβάσεις πεζών/ ποδηλατών και ατόμων με αναπηρία, υπογειοποίηση Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, νέο δίκτυο απορροής ομβρίων και επέκταση των υφιστάμενων οχετών. Στα πλαίσια του Έργου ανακατασκευάστηκε δευτερεύον οδικό δίκτυο μήκους 1,0 χλμ. και υπηρεσιακοί δρόμοι μήκους 1,3 χλμ. περίπου. Με το Έργο βελτιώθηκε σημαντικά η γεωμετρία της φωτοελεγχόμενης συμβολής των λεωφ. Αρχαγγέλου/Γρίβα Διγενή/Αγίου Προκοπίου με την προσθήκη επιπρόσθετων λωρίδων σε όλες τις κατευθύνσεις για αύξηση της χωρητικότητας του κόμβου, ενώ αναβαθμίστηκε ο εξοπλισμός των φώτων τροχαίας στη συμβολή αυτή με φανάρια τύπου LED για αυξημένη φωτεινότητα και χαμηλή κατανάλωση ρεύματος. Επίσης, τοποθετήθηκαν επτά φωτοελεγχόμενες διαβάσεις πεζών τύπου «Pelican» και μετατράπηκαν σε φωτοελεγχόμενους κόμβους οι συμβολές των λεωφ. Αρχαγγέλου με την οδό Πυράσου, λεωφ. Άντη Χατζηκωστή/Σταδίου και λεωφ. Μακεδονίας/Βασιλέως Παύλου/Νίκου Κρανιδιώτη. Τα φώτα τροχαίας παρακολουθούνται και ρυθμίζονται ανάλογα με τις κυκλοφοριακές συνθήκες.

Το Έργο της βελτίωσης / αναβάθμισης της λεωφ. Αρχαγγέλου αποσκοπεί στην αύξηση της κυκλοφοριακής ικανότητας, με την αποσυμφόρηση της τροχαίας κίνησης, εξασφάλιση του βέλτιστου δυνατού επιπέδου οδικής ασφάλειας για όλους τους χρήστες, βελτίωση του δικτύου δημοσίων μεταφορών, ομαλότερη κυκλοφοριακή διαχείριση, διατήρηση της εμπορικότητας του δευτερεύοντος δικτύου και τέλος την αισθητική αναβάθμιση της περιοχής.

Το συμβόλαιο του Έργου υπογράφηκε στις 17/10/2008 με ποσό συμβολαίου των κύριων εργασιών €18.399.000 συν ΦΠΑ και το Έργο συμπληρώθηκε και παραδόθηκε στην κυκλοφορία στις αρχές Ιουνίου 2011.

Δρόμος Πρωταρχικής Σημασίας που συνδέει το νέο Λιμάνι Λεμεσού με τον Αυτοκινητόδρομο Λεμεσού - Πάφου – (ΚΑΘΕΤΟΣ ΔΡΟΜΟΣ)

ΤΑΜΕΙΟ: Ταμείο Συνοχής

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Βασικές Μεταφορικές Υποδομές

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Επέκταση-Αναβάθμιση Οδικών Υποδομών

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 66.034.665

Το Έργο θα εκτελεστεί σε φάσεις. Η Φάση Ι ολοκληρώθηκε την Προγραμματική Περίοδο (ΠΠ) 2007-2013 και η Φάση ΙΙ υλοποιείται κατά την ΠΠ 2014 - 2020. Το Έργο λόγω του σχετικά μεγάλου προϋπολογισμού του έχει αξιολογηθεί με βάση τις διαδικασίες της Ε.Ε. ως Μεγάλο Έργο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με την Απόφαση της ημερομηνίας 7 Δεκεμβρίου 2012 (Αρ. Απόφασης CCI 2009 CY161PROO2)το έχει εντάξει στα συγχρηματοδοτούμενα έργα. Πέραν από την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, το έργο χρηματοδοτήθηκε από εθνικούς πόρους, ενώ η Φάση Ι στηρίχθηκε και από δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (European Investment Bank) στα πλαίσια του National Roads II Project.

Το Έργο αφορά δρόμο που αποτελεί μέρος του Διευρωπαϊκού οδικού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ, Trans-European Transport Network, ΤΕΝ-Τ) συνολικού μήκους 7,2 χιλιομέτρων, είναι δρόμος Πρωταρχικής Σημασίας, τεσσάρων λωρίδων κυκλοφορίας με διαχωριστική νησίδα, με αστικά οδικά πρότυπα, αφού εκτός από συνδετήριος προς και από το Λιμάνι Λεμεσού, εξυπηρετεί γενικά τους διακινούμενους στις δυτικές περιοχές της ευρύτερης αστικής περιοχής της Λεμεσού, νότια του Αυτοκινητόδρομου Λεμεσού - Πάφου. Ο δρόμος αυτός είναι νέος και ο κυριότερος σκοπός της κατασκευής του είναι να αντικαταστήσει την υφιστάμενη πρόσβαση προς το Λιμάνι Λεμεσού που διεξάγεται μέσω της λεωφόρου Ομονοίας, η οποία διέρχεται μέσω οικιστικών και εμπορικών περιοχών με αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, καθώς επίσης και προβλήματα οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Το σύστημα αποχέτευσης όμβριων που περιλαμβάνεται στο Έργο είναι απαραίτητο για την ομαλή κατασκευή και λειτουργία του συνδετήριου δρόμου του λιμανιού με τον Αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου (Α6). Το σύστημα αυτό διοχετεύει τα όμβρια της ευρύτερης περιοχής της βορειοδυτικής Λεμεσού, μέσω της κατασκευής λίμνης κατακράτησης και τετραγωνικού οχετού πίεσης κάτω από το δρόμο (Φάση Ι) και άλλων συστημάτων τετραγωνικών και σωληνωτών αγωγών, προς τη θάλασσα και την Αλυκή της περιοχής.

Φάση Ι

Συμβόλαιο PS/C/510A


Η σύμβαση αφορούσε το Τμήμα Α - Φάση Ι από το Λιμάνι Λεμεσού μέχρι και τον κυκλικό κόμβο της Βιομηχανικής περιοχής. Ο νέος δρόμος διαλαμβάνει δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση με κτιστή διαχωριστική νησίδα, τρίτη λωρίδα για δεξιόστροφες κινήσεις, πεζοδρόμια ανά κατεύθυνση και ποδηλατόδρομο διπλής κατεύθυνσης. Περιλαμβάνει επίσης την κατασκευή 3 νέων κυκλικών κόμβων.

Το συμβόλαιο του Έργου υπογράφηκε στις 3/12/2009 με ποσό συμβολαίου των κύριων εργασιών €23.883.999,97 συν ΦΠΑ και το Έργο συμπληρώθηκε και παραδόθηκε στην κυκλοφορία στις 31/3/2012.Φάση Ι

Συμβόλαιο PS/C/510B


Η σύμβαση αφορούσε το Τμήμα B - Φάση Ι του Έργου από τον κυκλικό κόμβο της Βιομηχανικής Περιοχής μέχρι και τον Παλαιό Δρόμο Λεμεσού - Πάφου. Παραδόθηκε στην κυκλοφορία δρόμος αστικών οδικών προτύπων, 4 λωρίδων κυκλοφορίας με διαχωριστική νησίδα μήκους 1,9 χλμ. και ποδηλατόδρομο, βελτιωμένο τμήμα της οδού Πάφου μήκους 1,0 χλμ. περίπου, 4 λωρίδων κυκλοφορίας με διαχωριστική νησίδα και ένας κυκλικός κόμβος στην συμβολή με την οδό Πάφου. Παραδόθηκε επίσης ορθογωνικός οχετός υπό πίεση εσωτερικών διαστάσεων 4,2μ. χ 2,3μ., ο οποίος διοχετεύει τα όμβρια του συστήματος ολόκληρου του Έργου στη θάλασσα.

Το συμβόλαιο του Έργου υπογράφηκε στις 18/11/2010 με ποσό συμβολαίου των κύριων εργασιών €24.587.787,86 συν ΦΠΑ και το Έργο συμπληρώθηκε και παραδόθηκε στην κυκλοφορία στις 5/12/2013.
Φάση Ι

Συμβόλαιο PS/C/510B1


Η σύμβαση αποτελεί μέρος του αποχετευτικού συστήματος του Κάθετου Δρόμου (Φάση Ι). Κατασκευάστηκε υπόγειος ορθογωνικός οχετός από το Λιμάνι Λεμεσού μέχρι τη θάλασσα και έγιναν εργασίες στην εκβολή του και εντός της θάλασσας (Μελέτη και κατασκευή υποθαλάσσιου οχετού, καθώς και κατασκευή κυματοθραύστη).

Το συμβόλαιο του Έργου υπογράφηκε στις 29/10/2012 με ποσό συμβολαίου των κύριων εργασιών €3.980.426 συν ΦΠΑ και το Έργο έχει συμπληρωθεί στις 16/1/2014.

Φάση Ι

Συμβόλαιο PS/C/510Γ


Στα πλαίσια της σύμβασης κατασκευάστηκε λίμνη κατακράτησης όμβριων χωρητικότητα 75.000 κυβικών μέτρων, ένα κυκλικό αποχετευτικό κανάλι, ένα ανοικτό κανάλι εκτός δρόμου και ένας τετραγωνικός και σωληνωτός αποχετευτικός οχετός που ενώνει τη λίμνη κατακράτησης με το δρόμο.

Το συμβόλαιο του Έργου υπογράφηκε στις 29/9/2014 με ποσό συμβολαίου των κύριων εργασιών €5.967.000 συν ΦΠΑ και όλες οι εργασίες έχουν συμπληρωθεί στις 22/2/2016.


Δρόμος Πρωταρχικής σημασίας προς το Αεροδρόμιο Πάφου

ΤΑΜΕΙΟ: Ταμείο Συνοχής

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Βασικές Μεταφορικές Υποδομές

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Επέκταση-Αναβάθμιση Οδικών Υποδομών

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 17.104.999

Δρόμος Πρωταρχικής Σημασίας με βάση το Τοπικό Σχέδιο Πάφου, ο οποίος συνδέει την πόλη της Πάφου με το Διεθνές Αεροδρόμιο της Πάφου. Πέραν από τη σύνδεση του αεροδρομίου, ο δρόμος δρα ως παρακαμπτήριος της αστικής/ τουριστικής περιοχής. Το Έργο αποτελεί την πρώτη φάση του δρόμου που συνδέει την αστική/ τουριστική περιοχή της Πάφου με το Διεθνές Αεροδρόμιο της Πάφου, με μήκος περίπου 5,5 χλμ, εκ των οποίων τα 0,35χλμ. βρίσκονται εντός των Δημοτικών Ορίων Πάφου και το υπόλοιπο Έργο εντός των Δημοτικών Ορίων Γεροσκήπου. Το Έργο ξεκινά από τον κυκλικό κόμβο στη συμβολή των λεωφόρων Ευρώπης και Αγίων Αναργύρων με κατεύθυνση προς ανατολή. Το τμήμα από τον κυκλικό κόμβο των λεωφόρων Ευρώπης και Αγίων Αναργύρων έχει μήκος περίπου 3,5χλμ. και διαλαμβάνει τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας. Στο τμήμα αυτό περιλαμβάνονται τρεις κυκλικοί κόμβοι, ενώ το τμήμα καταλήγει σ ένα τέταρτο κυκλικό κόμβο, από τον οποίο το Έργο συνεχίζει προς βόρεια μέχρι και μερικές εκατοντάδες μέτρα πέραν από τη συμβολή του με τον Παλαιό Δρόμο Λεμεσού- Πάφου. Το υπόλοιπο τμήμα του Έργου με κατεύθυνση προς βορρά μήκους 2 χλμ. διαλαμβάνει δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Στο σημείο που το Έργο συμβάλλει με τον Παλαιό Δρόμο Λεμεσού- Πάφου έχει κατασκευαστεί κυκλικός κόμβος.
Στο Έργο περιλαμβάνονται και μικρά τμήματα δευτερεύοντος οδικού δικτύου μήκους περίπου 0,92 χλμ. για την απαραίτητη προσαρμογή με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο. Επίσης στο Έργο περιλαμβάνεται και ανακατασκευή μικρού τμήματος του Παλαιού Δρόμου Λεμεσού- Πάφου μήκους περίπου 0,45 χλμ. Το κύριο τμήμα του Έργου μήκους 5,5 χλμ. έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί με αστικά γεωμετρικά πρότυπα και περιλαμβάνει χτιστή διαχωριστική νησίδα, πλακόστρωτα πεζοδρόμια εκατέρωθεν του δρόμου με τις απαραίτητες υποδομές για ΑμεΑ και ποδηλατόδρομο διπλής κατεύθυνσης σε όλο το μήκος του δρόμου, γραμμικούς χώρους πρασίνου, σημαντικό αριθμό λεκανών δέντρων στα πεζοδρόμια, έντεκα φωτοελεγχόμενες διαβάσεις πεζών, σύστημα συλλογής των όμβριων υδάτων, υπογειοποίηση υπηρεσιών κοινής ωφελείας, καθώς και σύγχρονο οδικό φωτισμό. Για υποστήριξη των δημοσίων συγκοινωνιών έχει προβλεφθεί η κατασκευή κόλπων στάσεων λεωφορείων σε όλο το μήκος του κύριου δρόμου. Επίσης έχει περιληφθεί η κατασκευή γέφυρας στο σημείο όπου ο δρόμος διασχίζει το Περιφερειακό Κανάλι του αρδευτικού συστήματος. Συνολικά με το Έργο έχουν κατασκευαστεί 5 κυκλικοί κόμβοι.

Το συμβόλαιο του Έργου υπογράφηκε στις 25/5/2011 με ποσό συμβολαίου των κύριων εργασιών €14.222.000 συν ΦΠΑ και το Έργο έχει συμπληρωθεί στις 25/9/2013. Πέραν από την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, το έργο χρηματοδοτήθηκε από εθνικούς πόρους, ενώ στηρίχθηκε και από δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (European Investment Bank) στα πλαίσια του National Roads II Project.
Μελέτη, Ανακαίνιση και Συντήρηση του Συνεδριακού Κέντρου

ΤΑΜΕΙΟ: ΕΤΠΑ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Παραγωγικό Περιβάλλον

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της μεταποίησης και των υπηρεσιών

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 16.718.360

Το Συνεδριακό Κέντρο κτίστηκε το 1984 για να καλύψει τις ανάγκες χώρου διεξαγωγής μεγάλων Συνεδρίων. Το Έργο αφορούσε στη μελέτη, ανακαίνιση και συντήρηση του Συνεδριακού Κέντρου, το οποίο αρχικά χρησιμοποιήθηκε για σκοπούς της Κυπριακής Προεδρίας της Ε.Ε. το δεύτερο εξάμηνο του 2012. Με την ολοκλήρωση της Κυπριακής Προεδρίας, το Συνεδριακό Κέντρο χρησιμοποιείται για σκοπούς που αφορούν την προαγωγή και ανάπτυξη του Συνεδριακού Τουρισμού, καθώς και την αναζωογόνηση και τόνωση της τουριστικής κίνησης της Λευκωσίας.

Ο σχετικός διαγωνισμός (κλειστός διαγωνισμός) διεξήχθη σε δύο στάδια, το στάδιο προεπιλογής και το στάδιο ανάθεσης, με κριτήριο ανάθεσης αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή. Στο αντικείμενο του διαγωνισμού περιλαμβάνονταν όλες οι μελέτες, κατασκευαστικές εργασίες και προμήθειες που απαιτούνταν, ώστε το Συνεδριακό Κέντρο και ο περιβάλλον χώρος, διαμορφωθούν κατάλληλα σύμφωνα με το κτιριολογικό πρόγραμμα, τα αρχιτεκτονικά προσχέδια και τις κατευθυντήριες οδηγίες που περιλαμβάνονταν στους όρους του διαγωνισμού. Στο αντικείμενο του διαγωνισμού περιλαμβάνετε επίσης και η συντήρηση, για την περίοδο 10 χρόνων.

Το Έργο ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2012 και πρόκειται για ένα άρτιο λειτουργικά κτίριο, υψηλών αισθητικών και ποιοτικών απαιτήσεων που αποδίδει το χαρακτήρα ενός σύγχρονου διεθνούς συνεδριακού κέντρου για σκοπούς συνεδριακού τουρισμού, ισοδύναμου άλλων σύγχρονων συνεδριακών κέντρων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Διαχειριστής του Συνεδριακού Κέντρου, μετά από συμφωνία ανάθεσης διαχείρισης είναι ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού. Η συμφωνία υπογράφτηκε μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού και αναθέτει τη διαχείριση του Συνεδριακού Κέντρου στον ΚΟΤ. Ο ΚΟΤ ανέλαβε τη διαχείριση με σκοπό την ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού στην Κύπρο, όπως αυτή περιγράφεται στη Στρατηγική Τουρισμού 2011-2015 του ΚΟΤ. Νοείται ότι το Συνεδριακό Κέντρο συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού, καθώς και οποιαδήποτε άλλη κινητή περιουσία που βρίσκεται στο Συνεδριακό Κέντρο παραμένει ιδιοκτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας.