logo


ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

2.4 Προγραμματική Περίοδος 2021-2027: Πρόγραμμα Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027»

Για την Προγραμματική Περίοδο (ΠΠ) 2021-2027, η Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) επικεντρώνεται σε πέντε κύριους Στόχους Πολιτικής:

(1) Μια πιο Ανταγωνιστική και Εξυπνότερη Ευρώπη.

(2) Μια πιο Πράσινη και Ανθεκτική Ευρώπη.

(3) Μια πιο Διασυνδεδεμένη Ευρώπη.

(4) Μια πιο Κοινωνική και Χωρίς Αποκλεισμούς Ευρώπη.

(5) Μια Ευρώπη πιο Κοντά στους Πολίτες.

H Κυπριακή Δημοκρατία έχει καταρτίσει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027», που αποτελεί ένα πολυετές, πολυταμειακό, αναπτυξιακό Πρόγραμμα. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε €1.81 δις, εκ των οποίων τα €968 εκ. θα προέλθουν από τα Ταμεία της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ. Το αρκτικόλεξο της λέξης «ΘΑλΕΙΑ» αναλύεται ως εξής: Θεμέλια, Αλλαγής, Ευημερίας, Ισότητας, Ανάπτυξης.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων αναμένεται να λάβει συγχρηματοδότηση από δύο βασικά Ταμεία της Πολιτικής Συνοχής: (1) το Ταμείο Συνοχής και (2) το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Τα Έργα της ΠΠ 2021-2027 θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι και το τέλος του 2029 για σκοπούς απορρόφησης της ευρωπαϊκής συγχρηματοδότησης.

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021 -2027» με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ

Υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων Έργων - Μελετών

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων ενεργεί ως Δικαιούχος / Φορέας Υλοποίησης για την υλοποίηση των Έργων που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Στα πλαίσια αυτά το Τμήμα έχει την ευθύνη του συνολικού συντονισμού, διαχείρισης των Έργων, ετοιμασία των μελετών ή/και επίβλεψη των εργασιών μετά από διαδικασίες προσφορών για ανάθεση των συμβάσεων. Παράλληλα υπό αυτή του την ιδιότητα, το Τμήμα Δημοσίων Έργων παρακολουθεί τη φυσική και οικονομική πρόοδο των έργων με τη χρήση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ). Γίνονται καταχωρήσεις των λεπτομερειών του Έργου (Τεχνικά Δελτία Έργου, Νομικές Δεσμεύσεις) και των στοιχείων προόδου των εργασιών και ετοιμάζονται Δελτία Δαπανών και Δελτία Παρακολούθησης.

Σε ότι αφορά την ικανότητα υλοποίησης των πιο πάνω Έργων, το Τμήμα Δημοσίων Έργων έχει ήδη εκτενή εμπειρία στο σχεδιασμό, τη μελέτη, την κατασκευή, τη συντήρηση, τη λειτουργία και τη χρηματοδότηση σχετικών Έργων. Σχετική εμπειρία αναπτύχθηκε επίσης και στην προώθηση, ανάπτυξη και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων Έργων λόγω της ουσιαστικής εμπλοκής του κατά τις Προγραμματικές Περιόδους 2004-2006, 2007- 2013 και 2014 – 2020.


Για το γενικό συντονισμό των συγχρηματοδοτούμενων Έργων έχει οριστεί Συντονιστής Πολιτικής Συνοχής του Τμήματος Δημοσίων Έργων. Η διαχείριση, παρακολούθηση και επαλήθευση των δαπανών στο στάδιο της υλοποίησης θα γίνεται από τον Υπεύθυνο Συγχρηματοδότησης του κάθε Έργου και το Διαχειριστή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), σε συνεργασία με το Συντονιστή του Έργου. Σε κάποιες περιπτώσεις οι ρόλοι αυτοί ταυτίζονται.


Οι πληρωμές θα γίνονται με την έκδοση Πιστοποιητικών Πληρωμής από το Συντονιστή του κάθε Έργου και αφού διενεργηθούν οι απαραίτητοι λογιστικοί έλεγχοι από το Λογιστήριο του Τμήματος Δημοσίων Έργων, καθώς και επί του φυσικού αντικειμένου του Έργου.


Για τα Έργα του Τμήματος Δημοσίων Έργων, η Διεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων δρα ως Ενδιάμεσος Φορέας. Ο Ενδιάμεσος Φορέας συντονίζει την ένταξη των προτεινόμενων Έργων ως συγχρηματοδοτούμενων και στη συνέχεια επιβεβαιώνει την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου. Με την υλοποίηση των Έργων αυτών, ο Φορέας Επαληθεύσεων Δαπανών Έργων Δημοσίων Συμβάσεων – ΦΕΔ (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) επαληθεύει τις δαπάνες που δηλώνονται από το Τμήμα Δημοσίων Έργων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ). Στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Ελέγχου του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων είναι διαθέσιμα πρόσθετα στοιχεία. http://www.mcw.gov.cy/mcw/doc/doc.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument

Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης (ΓΔ Ανάπτυξης) ενεργεί ως η Διαχειριστική Αρχή των συγχρηματοδοτούμενων Έργων της Πολιτικής Συνοχής και έχει τη γενική ευθύνη για τη διαχείριση και αξιοποίηση των πόρων που θα διατεθούν. Στην ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης είναι διαθέσιμα πρόσθετα στοιχεία, καθώς και το Πρόγραμμα Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021 - 2027»:

https://thalia.com.cy/

https://www.mof.gov.cy/mof/dggrowth/dggrowth.nsf/home/home?Openform


Πέραν των πιο πάνω Φορέων, στην παρακολούθηση και έλεγχο των Έργων που συγχρηματοδοτούνται, εμπλέκονται και οι ακόλουθοι φορείς του δημόσιου τομέα:

· Γενικό Λογιστήριο – ως η Αρχή Πιστοποίησης,

· Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου – ως η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου.


Συγχρηματοδοτούμενα Έργα που υλοποιούνται κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021 - 2027

Τα ακόλουθα έργα - μελέτες συγχρηματοδοτούνται ή προωθούνται για συγχρηματοδότηση. Τα έργα παρατίθενται πιο κάτω κατά Θεματικό Στόχο και Επενδυτική Προτεραιότητα:

Ι. Περιμετρικός Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας (τμήμα της Φάσης Γ’)

ΤΑΜΕΙΟ: Ταμείο Συνοχής.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Ανάπτυξη ενός ανθεκτικού στην κλιματική αλλαγή, έξυπνου, ασφαλούς, βιώσιμου και διατροπικού ΔΕΔ-Μ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €30εκ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:

Ο Περιμετρικός Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας [βλέπε χάρτη Έργου με πέντε διακριτές Φάσεις] αποτελεί μέρος του προβλεπόμενου εθνικού δικτύου αυτοκινητοδρόμων της Κύπρου και αναπόσπαστο τμήμα του Κεντρικού Δικτύου (Core Network) του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) (Trans- European Transport Network), καταδεικνύοντας την ευρωπαϊκή διάσταση του Έργου. Το γενικό Έργο αφορά αυτοκινητόδρομο τεσσάρων λωρίδων κυκλοφορίας, συνολικού μήκους 32 χλμ., που θα συνδέει τους αυτοκινητόδρομους που καταλήγουν στη Λευκωσία (Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας- Λεμεσού, Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας- Τροόδους και Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας- Παλαιχωρίου) και θα δρα ως παρακαμπτήριος για το Πολεοδομικό Συγκρότημα Λευκωσίας, εξυπηρετώντας δεκάδες Δήμους και Κοινότητες της Επαρχίας Λευκωσίας. Στο παρόν στάδιο βρίσκεται υπό κατασκευή η Φάση Α1 που διαλαμβάνει το τμήμα από τον Αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας- Λεμεσού μέχρι τη Λεωφ. Τσερίου, συνολικού μήκους 7,4 χλμ.

Το Έργο που θα συγχρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» αφορά τμήμα της Φάσης Γ’, ενώ το υπόλοιπο τμήμα της Φάσης αυτής θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ταμείο του ΔΕΔ-Μ, «Συνδέοντας την Ευρώπη». Η Φάση Γ΄ αφορά στο πρώτο σκέλος του Αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Παλαιχωρίου, από την περιοχή της Ανθούπολης (Δήμος Λακατάμιας) μέχρι την Κοινότητα Ανάγυια. Το τμήμα αυτό είναι μήκους 7 χλμ. περίπου και διαλαμβάνει πρόσθετα τμήματα αυτοκινητόδρομου μήκους 2,2 χλμ. για κατάλληλη διασύνδεση με τις Φάσεις Β3 και Ε. Στη Φάση Γ’ περιλαμβάνονται επίσης και 3,5 χλμ. συνδετήριων δρόμων και δρόμων του δευτερεύοντος οδικού δικτύου, εκ των οποίων τα 1,5 χλμ. αφορούν σε Δρόμους Πρωταρχικής Σημασίας. Διαλαμβάνει επίσης τέσσερις ανισόπεδους κόμβους, από τους οποίους ο ένας είναι κόμβος μεταξύ δύο αυτοκινητοδρόμων, καθώς και μία κοιλαδογέφυρα μήκους 240 μ. περίπου στην Ανθούπολη.

Τα βασικά οφέλη του Έργου περιλαμβάνουν τη βελτίωση της συνδεσιμότητας της Κύπρου με τον Ηπειρωτικό ευρωπαϊκό χώρο, με την υλοποίηση κρίσιμων ελλειπόντων τμημάτων του ΔΕΔ-Μ και τη δημιουργία ενός βασικού δικτύου αυτοκινητοδρόμων που καλύπτουν την εθνική επικράτεια και τη διασυνδέουν με τις πύλες εισόδου της Κύπρου (Αεροδρόμια & Λιμάνια), αλλά και σε τοπικό επίπεδο με τη βελτίωση της προσβασιμότητας του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Λευκωσίας και δεκάδων περιφερειακών Δήμων και Κοινοτήτων. Αναμένεται με την υλοποίηση του Έργου να επιτευχθεί μείωση του χρόνου διακίνησης και αύξηση της μέσης ταχύτητας διακίνησης, ενώ παράλληλα θα προσφέρει αυξημένα επίπεδα οδικής ασφάλειας για όλους τους χρήστες της οδού. Το Έργο ως σύνολο υποστηρίζει την πολυτροπικότητα και τη συνδυασμένη διακίνηση δημόσιων και ιδιωτικών μέσων μεταφοράς για επιβάτες (Ι.Χ. και λεωφορεία), καθώς και τις εμπορευματικές μεταφορές για γρήγορη και ασφαλή διακίνηση εμπορευμάτων, με διασύνδεση κύριων τοποθεσιών δραστηριοτήτων (βιομηχανικές & γεωργικές περιοχές) και παράλληλη παράκαμψη των κατοικημένων περιοχών. Σημαντικά είναι και τα περιβαλλοντικά οφέλη λόγω της μείωσης των διαμπερών κινήσεων διαμέσου κατοικημένων περιοχών (μείωση ατμοσφαιρικής ρύπανσης, μείωση θορύβου και οχληρίας, ενώ θα προσφέρει παράλληλα τη δυνατότητα αύξησης της βιώσιμης οικονομικής δραστηριότητας και ανάπτυξης για τις υποστηριζόμενες περιοχές. Τέλος συνεισφέρει στην ανάπτυξη της ψηφιοποίησης των μεταφορών με την εγκατάσταση ευφυών συστημάτων μεταφορών (Intelligent Transport Systems- ITS).

Στην παρούσα φάση ετοιμάζεται η μελέτη και τα έγγραφα προσφορών για προσφοροδότηση της κατασκευαστικής σύμβασης.

ΙΙ. Προώθηση πολυτροπικότητας και Βελτίωση της Προσβασιμότητας της Νότιας Εισόδου της Λευκωσίας (Κατασκευή Ανισόπεδου Κόμβου επί της Λεωφόρου Σταυρού)

ΤΑΜΕΙΟ: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Προώθηση της βιώσιμης, πολυτροπικής, αστικής κινητικότητας ως μέσο μετάβασης σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €25εκ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:

Το Έργο αφορά την κατασκευή ανισόπεδου κυκλικού κόμβου στην είσοδο της Λευκωσίας στη συμβολή των λεωφόρων Λεμεσού και Σταυρού (πριν τα φώτα Καλησπέρα), ο οποίος θα ενώνει τον Αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας- Λεμεσού με τη Λεωφόρο Σταυρού στο Δήμο Στροβόλου και με την οδό Φυτωρίου στο Δήμο Αγλαντζιάς (γνωστός ως Τερματικός Ανισόπεδος Κόμβος Σταυρού).

Η κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου θα γίνει με βύθιση της κατεύθυνσης βορράς- νότος, επιτρέποντας την απρόσκοπτη κίνηση της κυκλοφορίας στον άξονα Αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας- Λεμεσού και σ’ ένα υπερυψωμένο δεύτερο επίπεδο θα συμβάλλουν σε κυκλικό κόμβο ο προαναφερόμενος άξονας, η Λεωφόρος Σταυρού και η οδός Φυτωρίου, συνδέοντας και επιτρέποντας τις διακινήσεις ανατολής – δύσης. Στο Έργο θα περιληφθεί και η ανακατασκευή μικρών τμημάτων της Λεωφόρου Σταυρού (κατασκευή δρόμου με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση, πεζοδρομίων και ποδηλατόδρομου) και της οδού Φυτωρίου (κατασκευή δρόμου με μια λωρίδα ανά κατεύθυνση, πεζοδρομίων και ποδηλατόδρομου). Επιπρόσθετα, λόγω της γεωμετρίας του ανισόπεδου κόμβου, θα ανακατασκευαστεί ο φωτοελεγχόμενος κόμβος Λεωφόρου Λεμεσού - Αθαλάσσας (κόμβος Καλησπέρα).

Υποστηρίζει τους ευρύτερους κυκλοφοριακούς σχεδιασμούς του Σχέδιου Βιώσιμης Κινητικότητας και του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας. Θα αποτελέσει μέρος του άξονα του μελλοντικού τραμ, που θα προωθηθεί σε πρώτη φάση με την κατασκευή λεωφορειολωρίδων. Όσον αφορά τους χρήστες πεζούς, ποδηλάτες και ΑμεΑ, θα υπάρχουν ειδικές υποδομές πεζοδρομίων και ποδηλατοδρόμων. Επίσης ενισχύει την πολυτροπικότητα με διευκόλυνση και διασύνδεση όλων των διαθέσιμων μέσων κυκλοφορίας. Στην παρούσα φάση ετοιμάζονται τα έγγραφα προσφορών για προσφοροδότηση με σύμβαση τύπου Μελέτη – Κατασκευή.

III. Δίκτυο Ποδηλατοδρόμων για σύνδεση Πανεπιστημίων με Κέντρο Λευκωσίας

ΤΑΜΕΙΟ: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Προώθηση της βιώσιμης, πολυτροπικής, αστικής κινητικότητας ως μέσο μετάβασης σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €4,4εκ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:

Το Έργο αφορά την ποδηλατική υποδομή για τη σύνδεση των Πανεπιστημίων του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Λευκωσίας με το κέντρο της πόλης. Αφορά Έργο που συνεχίζεται από την Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020, οπότε υλοποιήθηκαν δύο Φάσεις. Για την ΠΠ 2021 - 2027 θα υλοποιηθούν δύο Έργα:

Έργο 1 – Φάση Γ΄: Θα συνδέει τα Πανεπιστήμια της Λευκωσίας με το Κέντρο της Πόλης - (λεωφόρος Σαλαμίνος - Γραμμικό Πάρκο Καϊμακλίου) έχει μήκος 8,1 χλμ. περίπου, από τα οποία το 1 χλμ. περίπου είναι υφιστάμενος ποδηλατόδρομος/πεζόδρομος. Ένα τμήμα της διαδρομής είναι διπλής κατεύθυνσης. Διάρκεια κατασκευής 12 μήνες.

Έργο 2 – Φάση Δ΄: Αφορά ποδηλατική υποδομή στο Δήμο Αγλαντζιάς, όπου θα κατασκευαστεί ποδηλατόδρομος (διπλής κατεύθυνσης) μήκους 1,6 χλμ., που θα ενώνει τη λεωφόρο Λάρνακος διαμέσου της λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, της παλιάς Αγλαντζιάς και της οδού Μιχαήλ Καραολή. Το προτεινόμενο δίκτυο ποδηλατικών υποδομών θα ενώνεται επίσης με το υφιστάμενο δίκτυο ποδηλατόδρομου της λεωφόρου Αμμοχώστου και λεωφόρου Λάρνακος διαμέσου της οδού Μάρκου Δράκου. Υπό ετοιμασία η μελέτη.

IV. Κατασκευή συνδετικού ποδηλατόδρομου/πεζόδρομου μεταξύ Δήμων Αγλαντζιάς και Γερίου

ΤΑΜΕΙΟ: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Προώθηση της βιώσιμης, πολυτροπικής, αστικής κινητικότητας ως μέσο μετάβασης σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €1.5εκ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:

Κατασκευή ποδηλατόδρομου κατά μήκος του δρόμου που ενώνει το Δήμο Αγλαντζιάς (από εκκλησάκι Αγίου Γεωργίου στην Αθαλάσσα) μέχρι τις παρυφές της κατοικημένης περιοχής του Δήμου Γερίου. Μήκος περίπου 3 χλμ. Στην παρούσα φάση ετοιμάζεται η μελέτη για κατασκευή του Έργου.

V. Διαμόρφωση του Άξονα προτεραιότητας Λεωφορείων/ Τραμ της Λευκωσίας με εισαγωγή σε πρώτη φάση λεωφορειολωρίδων

ΤΑΜΕΙΟ: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Προώθηση της βιώσιμης, πολυτροπικής, αστικής κινητικότητας ως μέσο μετάβασης σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €5εκ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:

Διαμόρφωση του άξονα προτεραιότητας λεωφορείων/τραμ, σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια και τις παρεμβάσεις που θα προταθούν μέσα από τον Ανάδοχο της μελέτης του ΣΒΑΚ Λευκωσίας, ο οποίος μεταξύ άλλων θα μελετήσει την ασφαλή πρόσβαση των επιχειρήσεων/αναπτύξεων στον άξονα, την θέση των στάσεων, την ασφάλεια των διασταυρώσεων για πεζούς και ποδηλάτες και τον σχεδιασμό του άξονα και των κόμβων σε λειτουργικό επίπεδο. Σε πρώτη φάση αναμένεται να προωθηθεί ως άξονας λεωφοριολωρίδας στις ακόλουθες οδούς: λεωφ. Στροβόλου, Δημοσθένη Σεβέρη, Γρηγόρη Αυξεντίου, Πλατεία Σολωμού, Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, Λεμεσού μέχρι Γεν. Νοσοκομείο Λευκωσίας. Στην παρούσα φάση ετοιμάζεται η μελέτη για κατασκευή του Έργου.

VΙ. Αναβάθμιση Υποδομών Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών (Σταθμών, Στάσεων & Στεγάστρων), Μετάβαση σε Ηλεκτροκίνηση (Φόρτιση και Ηλεκτρικά Λεωφορεία)

ΤΑΜΕΙΟ: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Προώθηση της βιώσιμης, πολυτροπικής, αστικής κινητικότητας ως μέσο μετάβασης σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €71εκ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:

Το Έργο αποτελείται από τρία επιμέρους συστατικά στοιχεία: (1) Στάσεις & Στέγαστρα Λεωφορείων (νέες και ανακατασκευή υφιστάμενων) με προϋπολογισμό €35εκ. συν συντήρηση και πρόβλεψη για αγορά σχετικού εξοπλισμού από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, (2) Σταθμοί Λεωφορείων (νέοι και αναβάθμιση) με προϋπολογισμό €11εκ. και (3) Προμήθεια ηλεκτρικών λεωφορείων με προϋπολογισμό €6εκ. Το τρίτο συστατικό του Έργου προωθείται από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών με υποστήριξη από το Τμήμα Δημοσίων Έργων.

Στάσεις & Στέγαστρα Λεωφορείων: Το Έργο συμπεριλαμβάνει την κατασκευή και τοποθέτηση στάσεων και στεγάστρων και επιδιόρθωση παλαιότερων σε Παγκύπρια βάση Το Έργο αφορά τουλάχιστον 3.000 νέα ή προς αναβάθμιση στέγαστρα. Σε διαδικασία προσφορών.

Σταθμοί Λεωφορείων: Το Έργο αφορά στην αναβάθμιση 11 κεντρικών σταθμών λεωφορείων Παγκύπρια (εκτός στο Δήμο Πάφου που προχώρησε ξεχωριστά, με άλλο συγχρηματοδοτούμενο Έργο.) και την δημιουργία υποδομών για εισαγωγή της ηλεκτροκίνησης στους στόλους λεωφορείων (τοπικής παραγωγής ηλεκτρισμού με φωτοβολταϊκά, σύνδεση με σταθερό δίκτυο ΑΗΚ, φορτιστές για λεωφορεία και ποδήλατα).

VΙI. Εγκατάσταση Συστήματος Περιφερειακού Ελέγχου Διαχείρισης Αστικής Κυκλοφορίας

ΤΑΜΕΙΟ: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Προώθηση της βιώσιμης, πολυτροπικής, αστικής κινητικότητας ως μέσο μετάβασης σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €6.6εκ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:

Το Έργο αφορά την αναβάθμιση του κέντρου ελέγχου του Συστήματος Περιφεριακού Έλεγχου της κυκλοφορίας με νέο εξοπλισμό και νεότερες εκδόσεις λογισμικού, καθώς και τη διασύνδεση του με τις 126 μονάδες των φώτων τροχαίας σε Λευκωσία και Λεμεσό. Το Έργο θα έχει τη δυνατότητα να δίνει προτεραιότητα σε λεωφορεία και οχήματα έκτακτης ανάγκης, όπως ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα. Μέσω του νέου προτεινόμενου συστήματος θα προσαρμόζεται αυτόματα και συνεχώς ο τρόπος λειτουργίας των φώτων τροχαίας που είναι συνδεδεμένα με αυτό, με βάση τις εκάστοτε κυκλοφοριακές συνθήκες, επιτυγχάνοντας μείωση των καθυστερήσεων και των ουρών αναμονής κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο. Η διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης αναμένεται να είναι 24 μήνες και περιλαμβάνει πρόσθετη 5ετή συντήρηση. Ετοιμάζεται το Έργο για προσφοροδότηση.

VΙΙI. Εθνικό Σχέδιο Τοποθέτησης Ηχοπετασμάτων

ΤΑΜΕΙΟ: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Προώθηση της βιώσιμης, πολυτροπικής, αστικής κινητικότητας ως μέσο μετάβασης σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €5εκ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:

Το Σχέδιο αφορά την τοποθέτηση ηχοπετασμάτων σε υφιστάμενους υπεραστικούς δρόμους πλησίον αστικών περιοχών για αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού θορύβου, που δημιουργείται από τη διακίνηση των οχημάτων και που επηρεάζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων των περιοχών πλησίον των δρόμων αυτών. Το σχέδιο προωθείται κατά φάσεις, σύμφωνα με την ιεράρχηση των αναγκών, με προτεραιότητα σε περιοχές πυκνής δόμησης και παρουσίας ευαίσθητων δεκτών, όπως νοσοκομεία, σχολεία, χώροι λατρείας, στέγες ηλικιωμένων κ.ά. Το Σχέδιο θα υλοποιηθεί σε επιμέρους συμβόλαια για την τοποθέτηση ηχοπετασμάτων σε υφιστάμενους υπεραστικούς δρόμους ως ακολούθως:


1. Κατά μήκος Αυτοκινητοδρόμου Τροόδους-Λευκωσίας (Λεωφόρος Αρχαγγέλου), μήκους 511 μ.

2. Κατά μήκος Παρακαμπτηρίου Λεμεσού, μήκους περίπου 2.500 μ.

3. Κατά μήκος Αυτοκινητοδρόμου Λάρνακας-Αγίας Νάπας, εντός ορίων Κοινότητας Βορόκληνης, μήκους περίπου 500 μ.

4. Κατά μήκος Αυτοκινητοδρόμου Λεμεσού-Λευκωσίας, εντός ορίων Κοινότητας Αλάμπρας, μήκους περίπου 400 μ.

ΙΧ. Ανάπλαση Λεωφόρου Αμμοχώστου στην Λευκωσία

ΤΑΜΕΙΟ: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Ενίσχυση της ολοκληρωμένης κοινωνικής και χωρίς αποκλεισμούς, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της πολιτιστικής κληρονομιάς, του αειφόρου τουρισμού και της ασφάλειας στις αστικές περιοχές.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €10εκ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:

Το Έργο αφορά την αναβάθμιση/ βελτίωση της λεωφόρου Αμμοχώστου από την λεωφόρο Αγίου Ιλαρίωνος στην περιοχή Καϊμακλίου μέχρι τη λεωφόρο Αγλαντζιάς στο Δήμο Αγλαντζιάς, συνολικού μήκους 1,6 χλμ. Επίσης θα γίνει αναβάθμιση δευτερεύοντος οδικού δικτύου μήκους 0,5 χλμ. Η λεωφόρος Αμμοχώστου αποτελεί τμήμα των Δρόμων Πρωταρχικής Σημασίας του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, που αρχίζει από την περιοχή Καϊμακλίου και καταλήγει στην περιοχή Αγλαντζιάς. Το Έργο υποστηρίζει τους ευρύτερους κυκλοφοριακούς σχεδιασμούς του Σχεδίου Βιώσιμης Κινητικότητας, του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας και της Στρατηγικής του Δήμου Λευκωσίας για Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη και ειδικότερα τις προσπάθειες ενίσχυσης των πράσινων μέσων μεταφοράς (δημόσιες μεταφορές – λεωφορεία, ποδηλασία, πεζούς). Η προτεινόμενη διατομή διαλαμβάνει τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας, δύο ανά κατεύθυνση, με κεντρική κτιστή νησίδα πλάτους 2μ. και χώρο πρασίνου στην κεντρική νησίδα. Στην ανατολική πλευρά της λεωφόρου προτείνεται κοινός ποδηλατόδρομος και πεζοδρόμιο πλάτους 4 μ. και λωρίδα πρασίνου πλάτους 1μ., ενώ στη δυτική πλευρά πεζοδρόμιο πλάτους 2 μέχρι 2,40μ.

Χ. Έργα προστασίας παραλίας από τη διάβρωση

ΤΑΜΕΙΟ: Ταμείο Συνοχής

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών και της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις βασισμένες στο οικοσύστημα.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €36εκ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:

Κατασκευή μέτρων προστασίας και βελτίωσης τμήματος του παραλιακού μετώπου από τη διάβρωση σε συγκεκριμένες περιοχές με βάση σχετικό Στρατηγικό Σχεδιασμό του Τμήματος Δημοσίων Έργων. Τα Έργα περιλαμβάνουν κυματοθραύστες στις ακόλουθες περιοχές: (1) Περβόλια - Δρομολαξιά -Μενεού, (2) Ορόκλινη, (3) Νέο Χωριό – Παχύαμμος, (4) Κούκλια, (5) Πανταχού - Γλυκί νερό - Αγία Νάπα.

Δύο Έργα βρίσκονται υπό κατασκευή ως ακολούθως:

Χ.1 Κατασκευή εννέα (9) παράλληλων κυματοθραυστών στον Κόλπο Περβολιών

Το Έργο βρίσκεται στη θαλάσσια περιοχή του Κόλπου Περβολιών της επαρχίας Λάρνακας. Η περιοχή οριοθετείται δυτικά, από το ακρωτήριο Πετούντα και ανατολικά, από το ακρωτήριο Κίτι. Το Έργο αφορά την κατασκευή εννέα (9) ίσαλων κυματοθραυστών (η στάθμη της στέψης τους είναι +0,25m από τη Μέση Στάθμη Θάλασσας (Μ.Σ.Θ)), από φυσικούς ογκόλιθους. Οι κυματοθραύστες είναι παράλληλοι προς την ακτή, σε απόσταση 230-280m περίπου από την ακτογραμμή και σε βάθος -3,5m περίπου από τη Μέση Στάθμη Θάλασσας (Μ.Σ.Θ.). Το μήκος του κάθε κυματοθραύστη είναι 150m περίπου στη στάθμη στέψεως. Τα διάκενα μεταξύ τους είναι 60m περίπου στη στάθμη στέψεως. Η σύμβαση για κατασκευή των κυματοθραυστών με αριθμό ΚΠΣ/38/2020 Ε(Α) έχει ανατεθεί με ημερομηνία έναρξης 15.11.2021 και η χρονική της διάρκεια είναι 30 μήνες. Η αξία της σύμβασης ανέρχεται στα 5.250.000 Ευρώ συν ΦΠΑ.

Χ.2 Κατασκευή έργων προστασίας παραλιακού μετώπου Ορόκλινης

Το Έργο βρίσκεται στη θαλάσσια περιοχή της Ορόκλινης της επαρχίας Λάρνακας, στην παραλιακή περιοχή απέναντι από τον Αστυνομικό Σταθμό Ορόκλινης. Το Έργο περιλαμβάνει την κατασκευή επτά (7) παράλληλων κυματοθραυστών, την κατεδάφιση του υφιστάμενου προβόλου μπροστά από το ξενοδοχείο Lebay Beach και την ανύψωση των τριών υφιστάμενων κυματοθραυστών στα ανατολικά. Το Έργο αφορά την κατασκευή επτά (7) παράλληλων κυματοθραυστών με αρ. Κ6 εώς Κ12 από φυσικούς ογκόλιθους. Το μήκος ακτής η οποία θα προστατευθεί θα είναι περίπου 1100μ. Η στάθμη στέψης τους είναι +0.40m από τη Μέση Στάθμη Θάλασσας (Μ.Σ.Θ.). Οι κυματοθραύστες βρίσκονται σε απόσταση 100-200m περίπου από την ακτογραμμή και σε βάθος -3.7m περίπου από τη Μέση Στάθμη Θάλασσας. Η σύμβαση με αρ. ΚΠΣ/39/2020/Ε(Α) για κατασκευή των έργων προστασίας του παραλιακού μετώπου Ορόκλινης έχει υπογραφεί με ημερομηνία έναρξης τις 6 Σεπτεμβρίου 2021 και οι κατασκευαστικές εργασίες έχουν ξεκινήσει. Η αξία της σύμβασης ανέρχεται στα 3.377.000 Ευρώ συν ΦΠΑ. Το έργο έχει συνολική διάρκεια 24 μήνες.

ΧΙ. Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημόσιων Κτιρίων

ΤΑΜΕΙΟ: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €45εκ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:

Το Έργο αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση έξι διαφορετικών κτιρίων και συγκροτημάτων κτιρίων, που ανήκουν και χρησιμοποιούνται από την Κεντρική Δημόσια Διοίκηση.


Η ενεργειακή αναβάθμιση του κάθε κτιρίου, θα ανατεθεί σε Ανάδοχους, με τη μέθοδο Μελέτη - Κατασκευή - Συντήρηση, μέσω προκήρυξης διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία. Ο κάθε Ανάδοχος θα εκτελέσει μελέτη για εξακρίβωση των εργασιών που απαιτούνται για την αναβάθμιση του κάθε κτιρίου σε ενεργειακή κλάση Β+ ή καλύτερη. Στη συνέχεια, ο κάθε Ανάδοχος εργολάβος θα υλοποιήσει τις κατασκευαστικές εργασίες.


Για το κάθε κτίριο γίνεται εκτίμηση κόστους όταν ολοκληρωθεί η μελέτη. Τα κτίρια αυτά αφορούν Κυβερνητικά Κτίρια, όπως φαίνονται πιο κάτω και έχουν συνολικό εμβαδόν 70.400 τ.μ. περίπου:


1. Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίου Ελεγκτικής Υπηρεσίας,

2. Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων Υπουργείου Οικονομικών, ΓΔ Ανάπτυξης και ΕΔΥ,

3. Ενεργειακή Αναβάθμιση Ανώτατου Δικαστηρίου,

4. Ενεργειακή Αναβάθμιση Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού,

5. Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων Υπουργείου Εξωτερικών,

6. Ενεργειακή Αναβάθμιση Αστυνομικού Σταθμού Αραδίππου.


Στις συμβάσεις για εκτέλεση της ενεργειακής αναβάθμισης, θα περιλαμβάνεται και 12ετής συντήρηση του κάθε κτιρίου. Το κόστος για τη συντήρηση δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για σκοπούς συγχρηματοδότησης και η δαπάνη θα αναληφθεί εξ’ ολοκλήρου από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.


Ως εκ τούτου, τα πιο πάνω κτίρια θα έχουν αναβαθμισμένη ενεργειακή απόδοση και θα καταναλώνουν λιγότερους φυσικούς πόρους που απαιτούνται για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος και θα επιβαρύνουν κατά πολύ λιγότερο το περιβάλλον με εκπομπές αέριων ρύπων.