logo
Προγραμματική Περίοδος 2004 - 2006 (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείο Συνοχής)

Η Κύπρος το 2004 εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και την Προγραμματική Περίοδο 2004-2006 η Κύπρος έχει ενισχυθεί από το Ταμείο Συνοχής στα πλαίσια της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ

Το Ταμείο Συνοχής εγκαθιδρύθηκε με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 1164/94 της 16ης Μαΐου 1994 και από αυτό χρηματοδοτήθηκαν έργα στους τομείς των Μεταφορών και του Περιβάλλοντος. Ήταν ένα διαρθρωτικό μέσο που βοήθησε τα κράτη μέλη να μειώσουν τις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες και να σταθεροποιήσουν τις οικονομίες τους. Με το Ταμείο αυτό, ενισχύθηκε η συνοχή και η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

Το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση του της 6ης Απριλίου 2005 (αρ. Απ. 61.827) αποφάσισε να ορίσει:

· Το τότε γνωστό ως Γραφείο Προγραμματισμού ως τη Διαχειριστική Αρχή για το Ταμείο Συνοχής,

· Το Γενικό Λογιστήριο ως την Ενιαία Αρχή Πληρωμής για όλα τα έργα του Ταμείου Συνοχής της Κύπρου,

· Την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου ως την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου, η οποία αναλαμβάνει τη διενέργεια του ελέγχου,

· Τη Διεύθυνση Ελέγχου του τότε γνωστού ως Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, ως Ενδιάμεσο Φορέα για τα έργα του τομέα των Μεταφορών για να ασκεί καθήκοντα τα οποία του αναθέτει η Διαχειριστική Αρχή, σχετικά με την παρακολούθηση και έλεγχο της υλοποίησης των έργων.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων ως Φορέας Υλοποίησης ένταξε το ακόλουθο Έργο στο Ταμείο Συνοχής (Cohesion Fund), το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ:

Αναβάθμιση των Κόμβων Γερμασόγειας και Αγίου Αθανασίου στη Λεμεσό σε Ανισόπεδους Κόμβους

Μετά από αίτηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Έργο «Αναβάθμιση των Κόμβων Γερμασόγειας και Αγίου Αθανασίου στη Λεμεσό σε Ανισόπεδους Κόμβους», ήταν το πρώτο μεταξύ των δέκα νέων κρατών μελών που αποφασίσθηκε να συγχρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Απόφαση 2004 CY C PT 001 της τότε γνωστής ως Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ημερομηνίας 26/11/2004 και με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1164/94 του Συμβουλίου, της 16ης Μαΐου 1994 για την ίδρυση του Ταμείου Συνοχής, μέσα στα πλαίσια των κοινοτικών προσανατολισμών για την ανάπτυξη του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) (Trans European Transport Network).

Η συνολική δαπάνη του Έργου ανερχόταν στα 47.500.398 Ευρώ. Το ποσό ενίσχυσης από το Ταμείο Συνοχής ήταν 25.292.280 Ευρώ από σύνολο επιλέξιμων δαπανών 40.794.000 Ευρώ (δηλαδή ποσοστό 62%).

Φορέας Υλοποίησης για το Έργο αυτό είχε ορισθεί από τη Διαχειριστική Αρχή το Τμήμα Δημοσίων Έργων, το οποίο ήταν υπεύθυνο για την υλοποίηση του Έργου, σύμφωνα με την Απόφαση για χορήγηση συνδρομής.

Το Έργο που συγχρηματοδοτήθηκε αποτελούσε μέρος ενός προγράμματος για την αναβάθμιση του Παρακαμπτηρίου Λεμεσού του Αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας-Λεμεσού- Πάφου, κοντά στην πόλη της Λεμεσού. Το Έργο βρίσκεται βορείως της πόλης της Λεμεσού στους Δήμους Αγίου Αθανασίου, Μέσα Γειτονίας και Γερμασόγειας. Η υπάρχουσα παράκαμψη της Λεμεσού είχε μήκος 10 χιλιομέτρων περίπου και σε έξι κύρια σημεία του ευρύτερου Έργου του Παρακαμπτήριου Λεμεσού υπήρχαν κυκλικοί κόμβοι που έχρηζαν αναβάθμισης, με στόχο την εξυπηρέτηση του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Λεμεσού και του Λιμανιού της πόλης.

Οι τέσσερις κόμβοι Μέσα Γειτονιάς, Αγίας Φύλας, Πολεμιδιών και Λιμανιού Λεμεσού τη δεδομένη περίοδο βρίσκονταν υπό κατασκευή και χρηματοδοτήθηκαν από εθνικούς πόρους με τη στήριξη δάνειου που χορήγησε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (European Investment Bank).

Το συγχρηματοδοτούμενο Έργο αφορούσε τους υπόλοιπους δύο κυκλοφοριακούς κόμβους στον Άγιο Αθανάσιο και στη Γερμασόγεια και περιελάμβανε την ανακατασκευή- αναβάθμιση τμήματος του Παρακαμπτηρίου Λεμεσού μήκους 4,5 χλμ. και την αναβάθμιση των δύο υπό αναφορά κυκλικών κόμβων σε ανισόπεδους κόμβους.

Ο κύριος στόχος του Έργου ήταν η ολοκλήρωση της ανακατασκευής της παράκαμψης της Λεμεσού, προκειμένου να κατασκευαστούν οι δύο ανισόπεδοι κόμβοι στις διασταυρώσεις με τις βασικές πλευρικές οδούς, που εξυπηρετούν την πόλη της Λεμεσού. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχανόταν η βελτίωση της πρόσβασης στο λιμάνι της Λεμεσού απ' όλες τις κυπριακές πόλεις μέσω των Αυτοκινητοδρόμων Λεμεσού-Λευκωσίας και Λεμεσού-Πάφου, με την απρόσκοπτη διακίνηση στον κύριο οδικό άξονα του Παρακαμπτηρίου Λεμεσού και των προαναφερόμενων αυτοκινητοδρόμων. Το Έργο έχει επιτύχει τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και των οδικών συγκρούσεων στους έξι κύριους κυκλοφοριακούς κόμβους του Παρακαμπτηρίου Λεμεσού, καθώς επίσης και τη γενικότερη βελτίωση της προσβασιμότητας ανάμεσα στους δήμους του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Λεμεσού. Ο Παρακαμπτήριος Λεμεσού αποτελεί προς το παρόν τη μόνη σύνδεση ανάμεσα στους Δήμους Λεμεσού, Πολεμιδιών, Μέσα Γειτονιάς, Άγιου Αθανάσιου και Γερμασόγειας, οπότε η μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης στους κυκλικούς κόμβους θα βελτιώσει τη μεταφορά ανθρώπων και εμπορευμάτων ανάμεσα στους υπό αναφορά δήμους.

Ειδικότερα οι δύο ανισόπεδοι κόμβοι που συγχρηματοδοτήθηκαν περιλάμβαναν τις πιο κάτω βασικές εργασίες:

Α. Βελτίωση του κυκλικού κόμβου στον Άγιο Αθανάσιο, ώστε να μετατραπεί σε ανισόπεδο κόμβο

§ Κατασκευή υπόγειας διάβασης αυτοκινητοδρόμου τεσσάρων λωρίδων κυκλοφορίας και μήκους 2,5χλμ. με τις συναφείς γεωτεχνικές εργασίες,

§ Μετατροπή του κυκλικού κόμβου σε ανισόπεδο κόμβο με τρεις λωρίδες
κυκλοφορίας ανά βραχίονα εισόδου και ράμπες εξόδου. Κατασκευή δύο γεφυρών (μήκους 25 μέτρων και πλάτους 12 μέτρων) στο σημείο
του ανισόπεδου κόμβου, ώστε η κυκλοφορία στον κύριο άξονα με σχετική βύθιση του Παρακαμπτήριου Λεμεσού να είναι απρόσκοπτή,

§ Κατασκευή γέφυρας για διακίνηση πεζών/ ποδηλατών,

§ Κατασκευή τεσσάρων υπόγειων διαβάσεων πεζών.Β. Βελτίωση του κυκλικού κόμβου Γερμασόγεια, ώστε να μετατραπεί σε ανισόπεδο κόμβο

§ Κατασκευή μιας κύριας υπερυψωμένης παράκαμψης διπλής κατεύθυνσης με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση μήκους 2 χιλιομέτρων (κύριος άξονας Παρακαμπτηρίου Λεμεσού) μαζί με τις σχετικές γεωτεχνικές εργασίες και τις εργασίες ενίσχυσης του εδάφους.

§ Κατασκευή δύο παράλληλων γεφυρών πάνω από τον κυκλικό κόμβο (μία για κάθε κατεύθυνση κυκλοφορίας) μήκους 304 μέτρων και πλάτους 12 μέτρων.

§ Μετατροπή του κυκλικού κόμβου σε ανισόπεδο κόμβο με τρεις λωρίδες κυκλοφορίας ανά βραχίονα εισόδου και ράμπες εξόδου.

§ Κατασκευή δύο γεφυρών (ανοίγματος 75 μέτρων και πλάτους 12 μέτρων) πάνω από τον ποταμό Γερμασόγεια με ράμπες εισόδου και εξόδου ανατολικά του κυκλικού κόμβου.

§ Κατασκευή μίας γέφυρας ανοίγματος 13 μέτρων και πλάτους 35 μέτρων που θα επιτρέπει τη διάβαση κάτω από την παράκαμψη της οδού Προφήτη Ηλία .

§ Κατασκευή δύο υπόγειων διαβάσεων πεζών.


Το Έργο περιλάμβανε επίσης τις απαραίτητες εργασίες για την εγκατάσταση των δικτύων των επιχειρήσεων κοινής ωφελείας (ηλεκτρισμού, τηλεπικοινωνιών, αποχέτευσης, ύδρευσης), καθώς και την απαλλοτρίωση της απαραίτητης γης.