logo


ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ


Εισαγωγή

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η δημιουργία του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Facility-RRF) αποτελεί ένα καινοτόμο εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που στόχο έχει την παροχή άμεσης οικονομικής υποστήριξης στα κράτη μέλη μετά την κρίση του covid-19.
Το κάθε κράτος μέλος έχει καταρτίσει το εθνικό του Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο περιλαμβάνει μια συνεκτική δέσμη από μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις για τα έτη 2021-2023, με ορίζοντα υλοποίησης μέχρι το 2026. Το Σχέδιο θα πρέπει να συνεισφέρει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων που προσδιορίζονται στις Ανά Χώρα Συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα έτη 2019 και 2020, καθώς και στις εθνικές στρατηγικές, με έμφαση στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.

Το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) Κύπρου αντικατοπτρίζει τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας για αξιοποίηση πόρων ύψους €1,2 δις, που θα διατεθούν στην Κύπρο για την περίοδο 2021-2026, από το Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ.
Βρείτε το πλήρες κείμενο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες συνδεθείτε με την ιστοσελίδα της Συντονιστική Αρχή (ΣΑ) του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) της Κύπρου για την περίοδο 2021-2026, στα πλαίσια του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας" εδώ.


Χρηματοδοτούμενα Έργα που υλοποιούνται / θα υλοποιηθούν μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από το Τμήμα Δημοσίων Έργων

Ι. Προσθήκη Ορόφου στο Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου στο Παραλίμνι, Αρ. Διαγωνισμού: Δ/4/2019(Ε)

Συνολική Δημόσια Δαπάνη: €3.689.000

Συνοπτική περιγραφή Έργου: Το Έργο αφορά τη Μελέτη, Κατασκευή και 12- ετή Συντήρηση του κτηρίου της προσθήκης ορόφου στο Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου στο Παραλίμνι, εμβαδού 1550 m².

Η ημερομηνία Έναρξης του Έργου είναι η 03/06/2020 και η ημερομηνία Παραλαβής 25/02/2022.

Το Έργο περιλαμβάνει την ανέγερση 4 Αιθουσών Δικαστηρίων Πολιτικής Δικαιοδοσίας και 1 Αίθουσα Δικαστηρίου του Πρόεδρου Δικαστηρίου, 5 γραφεία δικαστών με τις στενογράφους, αίθουσα συνεδριάσεων, βιβλιοθήκη, χώρο φύλαξης αρχείου – strong room, χώρους υγιεινής προσωπικού και κοινού, γραφείο δικηγόρου / πελάτη, χώροι αναμονής και κοινόχρηστοι χώροι/ κλιμακοστάσια/ ανελκυστήρες καθώς και τους απαιτούμενους χώρους στάθμευσης.
Οι χώροι του κτιρίου και οι εξωτερικοί χώροι είναι σύμφωνα με τις κανονισμούς για την προσβασιμότητα.


ΙΙ. Παγκύπριο Κέντρο Αίματος, Αρ. Διαγωνισμού: A/4/2022(E)

Συνολική Δημόσια Δαπάνη: €7.854.000

Συνοπτική περιγραφή Έργου: Το Παγκύπριο Κέντρο Αίματος θα ανεγερθεί στο Δήμο Γερίου. Το Έργο θα αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και δύο ορόφους. Στο ισόγειο θα δημιουργηθεί ένας σταθμός αιμοδοσίας, ενώ στον πρώτο και δεύτερο όροφο θα δημιουργηθεί το Παγκύπριο Κέντρο Αίματος. Στο Παγκύπριο Κέντρο Αίματος θα γίνεται η παραλαβή αίματος από όλους τους σταθμούς αιμοδοσίας παγκύπρια, η επεξεργασία, ο έλεγχος, η φύλαξη και τέλος η διανομή του ελεγμένου αίματος. Περίπου 80,000 προϊόντα αίματος (όπως ερυθρά αιμοσφαίρια, αιμοπετάλια και φρέσκο κατεψυγμένο πλάσμα) θα μπορούν να διανέμονται από το Παγκύπριο Κέντρο Αίματος για κλινική χρήση σε ολόκληρη τη χώρα.

Το κτίριο θα είναι κατηγορίας σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμου. Επιπρόσθετα, η μέγιστη κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτηρίου, όπως αυτή υπολογίζεται από την μεθοδολογία υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου, δεν θα ξεπερνά τις 100 kWh ανά m² τον χρόνο.

Η κατηγορία του Έργου είναι Οικοδομικό και κατατάσσεται στην Β’ Τάξη. Θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο Μελέτη, Κατασκευή και 12ετή Συντήρηση και η εκτιμώμενη αξία του είναι €6.600.000 συν Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός έχει δημοσιευθεί στις 11 Μαΐου 2022. (Αρ. Διαγωνισμού: A/4/2022(E)). Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έχει οριστεί η 13/09/2022.

Το Συμβόλαιο αναμένεται να υπογραφεί εντός Δεκεμβρίου 2022/ αρχές 2023 και η διάρκεια εκτέλεσης του είναι 25 μήνες.

ΙΙΙ. Νέο Κτήριο της Μονάδας Αιμοκάθαρσης στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, Αρ. Διαγωνισμού: Α/5/2020(Ε)

Συνολική Δημόσια Δαπάνη: €5.637.030

Συνοπτική περιγραφή Έργου: Το Έργο αφορά την ανέγερση του Νέου Κτηρίου της Μονάδας Αιμοκάθαρσης στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, με τη μέθοδο Μελέτη, Κατασκευή και 12ετή Συντήρηση. Το Έργο έχει ανατεθεί μέσω ανοιχτού διαγωνισμού στην εταιρεία A. Panayides Contracting Ltd, για το ποσό των €4.737.000 πλέον Φ.Π.Α..

Η ημερομηνία έναρξης των εργασιών είναι η 14η Απριλίου 2021 και η συμβατική περίοδος για την ολοκλήρωση των μελετών και την κατασκευή του Έργου είναι 18 μήνες. Μετά την παραλαβή του Έργου, ο Εργολάβος θα έχει την ευθύνη για την τακτική συντήρηση του Έργου, καθώς επίσης και την επιδιόρθωση τυχόν ελαττωμάτων που ενδεχομένως να παρουσιαστούν σε αυτό για περίοδο 12 ετών.

Στόχος του Έργου είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου κτηρίου, υψηλής ενεργειακής απόδοσης, για την επίλυση των χρόνιων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι αιμοκαθαρόμενοι της Επαρχίας Πάφου και των γύρω περιοχών και τον τερματισμό της ταλαιπωρίας στην οποία υπόκεινται.

Το νέο κτήριο θα ανεγερθεί ανατολικά του υφιστάμενου Νοσοκομείου Πάφου, θα είναι ανεξάρτητο μεν, αλλά θα συνδέεται με το υφιστάμενο κτήριο μέσω διαδρόμου με το Παιδιατρικό Τμήμα του Νοσοκομείου. Θα αποτελείται από ισόγειο, δύο ορόφους και μικρό υπόγειο, με συνολικό εμβαδό 2.140 τετραγωνικά μέτρα περίπου, και θα φιλοξενεί μια σύγχρονη λειτουργική Μονάδα Αιμοκάθαρσης, με υψηλές αισθητικές και ποιοτικές απαιτήσεις, ενώ ταυτόχρονα θα ικανοποιεί με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες των ατόμων που θα νοσηλεύονται και του προσωπικού που θα απασχολείται σε αυτό. Θα δημιουργηθούν 25 σταθμοί αιμοκάθαρσης, 4 σταθμοί βραχείας νοσηλείας και 2 σταθμοί αιμοκάθαρσης ατόμων με μολυσματικές ασθένειες. Το επίκεντρο του σχεδιασμού της νέας Μονάδας θα είναι η παροχή προς τα άτομα αυτά, ψηλής ποιότητας νοσηλεία, σε ένα σύγχρονο και άρτια μελετημένο από όλες τις απόψεις, περιβάλλον.

ΙV. Κέντρο Ψυχικής Υγείας στη Λευκωσία (Α΄Φάση) Αρ. Διαγωνισμού: Α/7/2021(Ε)

Συνολική Δημόσια Δαπάνη: €12.013.050

Συνοπτική περιγραφή Έργου: Το Έργο αφορά τη Μελέτη, Κατασκευή και 12ετή Συντήρηση δύο ανεξάρτητων κτιρίων (Θαλάμων Οξέων Περιστατικών Ανδρών και Γυναικών και Θεραπευτικής Μονάδας Εξαρτημένων Ατόμων) με Ισόγειο και Όροφο, ελάχιστου συνολικού εμβαδού 4.440 m², το οποίο αναλύεται ως εξής:

    · Ισόγειο, Θαλάμων Οξέων Περιστατικών Ανδρών και Γυναικών, ελάχιστου συνολικού εμβαδού 2.250 m²,

    · Όροφο, Θαλάμων Οξέων Περιστατικών Ανδρών και Γυναικών, ελάχιστου συνολικού εμβαδού 355 m²,

    · Ισόγειο, Θεραπευτικής Μονάδας Εξαρτημένων Ατόμων, ελάχιστου συνολικού εμβαδού 1.190 m²,

    · Όροφο, Θεραπευτικής Μονάδας Εξαρτημένων Ατόμων, ελάχιστου συνολικού εμβαδού 645 m².

Πέραν της ανέγερσης των κύριων κτιρίων, το Έργο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εργασίες κατεδάφισης, απαραίτητες ηλεκτρολογικές, ηλεκτρονικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση εξωτερικών χώρων και τοπιοτέχνηση.

Η ημερομηνία έναρξης του έργου είναι η 11η Φεβρουαρίου 2022 και η αναμενόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης η 10η Φεβρουαρίου 2024.

  V. Κατασκευή συλλογικής υποδομής θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας (λιμενικές και χερσαίες εγκαταστάσεις) στην παράκτια περιοχή Πεντάκωμο.

  Συνολική Δημόσια Δαπάνη: €34.510.000

  Συνοπτική περιγραφή Έργου: Έχει ξεκινήσει η υλοποίηση της Φάσης Α (εκπόνηση των σχεδίων και των απαραίτητων σχετικών μελετών) και η ολοκλήρωση της αναμένεται τον Ιούλιο του 2022. Η Φάση Α συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας: 75% και 25% από Εθνικούς Πόρους.

  Η Β’ Φάση του έργου που αφορά τις κατασκευαστικές εργασίες θα χρηματοδοτηθεί από το Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και θα υλοποιηθεί την περίοδο 2023 - 2026.

  To έργο αφορά τη δημιουργία εγκαταστάσεων (λιμενικών και χερσαίων) για την εξυπηρέτηση των υδατοκαλλιεργητών στην περιοχή Μονής - Βασιλικού. Ο προτεινόμενος λιμένας χωροθετείται εντός των διοικητικών ορίων της Κοινότητας Πεντάκωμου, σε απόσταση 3,6χλμ. περίπου νότια της Κοινότητας Πεντάκωμου, 6χλμ. νοτιοανατολικά της Κοινότητας Μονής και 5,2χλμ. περίπου νοτιοδυτικά από την Κοινότητα Μαρί. Στο έργο περιλαμβάνεται η κατασκευή λιμένα με όλα τα απαραίτητα έργα, υποδομές και ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα για την εξυπηρέτηση των υδατοκαλλιεργητών και θα εξασφαλίζει την ομαλή και ασφαλή λειτουργία όλων των απαραίτητων εργασιών, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους πλήρως ενταγμένα στο φυσικό περιβάλλον.

  VI. Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Λεμεσού και Λάρνακας

  Συνολική Δημόσια Δαπάνη: €26.500.000

  Συνοπτική περιγραφή Έργου: Το φυσικό αντικείμενο του έργου είναι η αναδιαμόρφωση των κύριων αξόνων της πόλης της Λεμεσού και της πόλης της Λάρνακας, σε άξονες προτεραιότητας ΣΒΑΚ με κύριο σκοπό την σύνδεση των τοπικών πυρήνων των Δήμων της πόλης μεταξύ τους. Με βάση τα πιο πάνω, έχουν συμπεριληφθεί οι συνδέσεις που θα συμπληρώσουν αυτό το δίκτυο αξόνων βιώσιμης κινητικότητας, στο οποίο θα υλοποιηθούν τα έργα άμεσης εφαρμογής (early winners) του ΣΒΑΚ που είναι στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων (ΥΜΕΕ).

  Προβλέπεται η κατασκευή αξόνων ποδηλατικών υποδομών (ποδηλατόδρομοι, ποδηλατολωρίδες, ποδηλατοδιάδρομοι), καθώς και ποδηλατοστάσια.

  Επιπρόσθετα, προβλέπονται υποδομές για υποστήριξη των δημοσίων συγκοινωνιών, όπως σταθμοί Park and Ride και λεωφορειολωρίδες.

  Στο έργο προβλέπονται γενικότερες παρεμβάσεις ενίσχυσης της βιώσιμης κινητικότητας περιλαμβανομένων μέτρων οδικής ασφάλειας.

  Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και θα υλοποιηθεί την περίοδο 2024 - 2026.

  VII. Δημιουργία ευφυούς συστήματος μεταφορών με τη χρήση τεχνολογιών ψηφιακού διδύμου

  Συνολική Δημόσια Δαπάνη: €4.000.000

  Συνοπτική περιγραφή Έργου: Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή υπερσύγχρονης ψηφιακής και υπολογιστικής υποδομής για το Ψηφιακό Δίδυμο της Κύπρου, Digital (DG) Twin. Το DG Twin είναι μια ψηφιακή αναπαράσταση που προσομοιώνει ουσιαστικά ένα πραγματικό αντικείμενο ή χώρο, διαδικασία ή σύστημα. Το έργο θα επικεντρωθεί στα ακόλουθα:


   · Δημιουργία του CYPRUS ITS.


   · Ψηφιακό Γεωαναφερμένο Μετασχηματισμό των Δικτύων Μεταφορών και Σχετικών Δικτύων και Υποδομών.


   · Ανάπτυξη προηγμένων δυνατοτήτων ανάλυσης, πρόβλεψης που βασίζονται στη μοντελοποίηση και την προσομοίωση και ανάπτυξης μεθόδων και εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης (Business Analytics & Machine Learning).


   · Στην ολοκληρωμένη κάλυψη δικτύων με μετρητές (sensors), τρόπων διεπαφής (επικοινωνίας με οχήματα, άλλες υποδομές, χρήστες), κέντρων αποθήκευσης πληροφοριών, επεξεργασίας και διαχείρισης.

  Το έργο θα υλοποιηθεί την περίοδο 2023 - 2026.

  VIII. Ενίσχυση της προσβασιμότητας ποδηλατών, πεζών και ατόμων με αναπηρία στα αστικά κέντρα

  Συνολική Δημόσια Δαπάνη: €5.000.000

  Συνοπτική περιγραφή Έργου: Το έργο αυτό αφορά την ενίσχυση και αναβάθμιση υποδομών στα αστικά κέντρα, που στόχο έχουν την ενίσχυση της προσβασιμότητας των χρηστών και την ενθάρρυνση των μετακινήσεων με μέσα φιλικά προς το περιβάλλον, με βάση τις αρχές της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Οι υποδομές αυτές περιλαμβάνουν την κατασκευή/αναβάθμιση πεζοδρομίων με έμφαση σε πρόνοιες για ΑμεΑ, ράμπες πρόσβασης, βελτίωση της οδικής σήμανσης για πεζούς, αναβάθμιση υποδομών διαβάσεων πεζών/ποδηλατιστών και προσθήκη κατάλληλων συστημάτων ειδοποίησης για άτομα με μειωμένη όραση, προσθήκη απαραίτητης οδικής επίπλωσης και διάφορες άλλες γενικές βελτιωτικές εργασίες, που θα συμβάλουν στη αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος για ασφαλή και ευχάριστη μετακίνηση.

  Επίσης προβλέπουν την εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Τμήματος Δημοσίων Έργων για ενίσχυση της ποδηλασίας που περιλαμβάνουν υποδομές για ασφαλή και λειτουργική υποστήριξη της διακίνησης ποδηλατών. Συγκεκριμένα προβλέπονται διάδρομοι διακίνησης ποδηλατών (ποδηλατόδρομοι, ποδηλατολωρίδες, ποδηλατοδιάδρομοι), ποδηλατοστάσια σε κεντρικά σημεία διακίνησης των ποδηλατών, καθώς και κυβερνητικά κτήρια, διαβάσεις διασταύρωσης ποδηλατών.

  Όλα τα μέτρα θα συνδυάζονται με ολοκληρωμένο τρόπο, ώστε να ενισχύεται η πρόσβαση συνολικά των πεζών, ΑμεΑ και ποδηλατών.

  Οι βασικοί δείκτες του Έργου που έχουμε υποχρέωση να εκπληρώσουμε είναι οι ακόλουθοι:


   α) Κατασκευή 4 χιλιομέτρων ποδηλατικής υποδομής (π.χ. ποδηλατοδρόμοι).

   β) Κατασκευή 8 χιλιομέτρων πεζοδρόμια.

   γ) Κατασκευή τουλάχιστον 40 Διαβάσεων Πεζών / Ποδηλατιστών / ΑμεΑ.

   δ) Κατασκευή τουλάχιστον 300 ραμπών ΑμεΑ.

   ε) Εγκατάσταση τουλάχιστον 300 ποδηλατοστασίων.


  Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και θα υλοποιηθεί την περίοδο 2023 – 2026.