logo


Έχει γίνει εναρμόνιση με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ότι αφορά τους τομείς δραστηριοτήτων του Τμήματος, μέσα στα πλαίσια των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, ενώ με τη συνεχή παραγωγή νέου Κεκτημένου, το Τμήμα καλείται να αξιολογεί και να προωθεί νέες εναρμονιστικές νομοθεσίες σε σχέση με αυτό.

1. Κανονισμός1108/70/ΕΟΚ για την εισαγωγή λογιστικής των δαπανών που αφορούν τα έργα υποδομής στο τομέα των σιδηροδρομικών, οδικών και εσωτερικών πλωτών μεταφορών.

Ο Νόμος για τη Λογιστική Διαχείριση Δαπανών για Έργα Υποδομής στον Τομέα Οδικών Μεταφορών δημοσιεύτηκε την 1η Νοεμβρίου 2001 και θα τεθεί σε ισχύ με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Κυριότερη πρόνοια του Κανονισμού 1108/70/ΕΟΚ. είναι η αποστολή κάθε χρόνο (12 μήνες μετά το τέλος της κάθε χρονιάς) στατιστικών στοιχείων με τις ακόλουθες πληροφορίες:

· Δαπανηθέντα ποσά κατά είδος δαπάνης και κατά κατηγορία δρόμου, ξεχωριστά για κατοικημένες και μη κατοικημένες περιοχές.
· Διανυθέντα οχηματο-χιλιόμετρα κατά κατηγορία δρόμου και κατά τύπο οχήματος, ξεχωριστά για κατοικημένες και μη κατοικημένες περιοχές.

· Σύναψη δανείων και αποπληρωμή τόκων για τρέχοντα δάνεια σε σχέση με δαπάνες υποδομών στον τομέα των μεταφορών για δρόμους, σιδηρόδρομους και εσωτερικές πλωτές διαδρομές.
Η εγκριθείσα νομοθεσία προνοεί την υποχρεωτική αποστολή όλων των στατιστικών στοιχείων που αφορούν δαπάνες υποδομών στο τομέα των μεταφορών για δρόμους, από όλους τους αρμόδιους φορείς που διενεργούν τέτοιες δαπάνες (Δήμοι, Επαρχιακές Διοικήσεις, Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, Αστυνομία, Τμήμα Δασών κλπ) στο Τμήμα Δημοσίων Έργων, μέσα σε έξι μήνες από το τέλος της κάθε χρονιάς. Το Τμήμα Δημοσίων Έργων ενεργεί ως ο συντονιστικός φορέας για την εφαρμογή του Κανονισμού της Ε.Ε, γι’ αυτό και συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία και αποστέλλει ολικά δεδομένα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

2. Οδηγία 85/384/ΕΟΚ για την αμοιβαία αναγνώριση των πτυχίων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων στον τομέα της αρχιτεκτονικής και τη θέσπιση μέτρων για τη διευκόλυνση της πραγματικής άσκησης του δικαιώματος εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών

Ο Τροποποιητικός Νόμος περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) ψηφίστηκε από τη Βουλή στις 12 Δεκεμβρίου 2002 και τέθηκε σε εφαρμογή με την ένταξη (1/5/2004).

Η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθορίζει τα πτυχία, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους Αρχιτεκτονικής που είναι αναγνωρισμένα από τα Κράτη Μέλη, καθώς και αυτά που επιτρέπουν στους κατόχους τους να ασκήσουν το επάγγελμα με βάση κεκτημένα δικαιώματα ή υφιστάμενες εθνικές διατάξεις. Περιλαμβάνει επίσης διατάξεις για τη διευκόλυνση της πραγματικής άσκησης του δικαιώματος εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

Οι κυριότερες πρόνοιες της τροποποιημένης νομοθεσίας αφορούν την επέκταση του δικαιώματος εγγραφής στο ΕΤΕΚ και άσκησης του επαγγέλματος της Αρχιτεκτονικής (και όλων των άλλων επαγγελμάτων μηχανικής που είναι στη δικαιοδοσία του ΕΤΕΚ), την κατάργηση οποιουδήποτε ρόλου του Υπουργικού Συμβουλίου στην αναγνώριση πτυχίων και διπλωμάτων, την ενσωμάτωση του καταλόγου των πτυχίων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που είναι αναγνωρισμένα από τα Κράτη Μέλη (στην επικράτεια τους) και γενικά όλων των συναφών προνοιών της Οδηγίας 85/384/ΕΟΚ.

Την ευθύνη της εφαρμογής της Νομοθεσίας έχει το ΕΤΕΚ.

3. Απόφαση 396/1692 περί των κοινοτικών προσανατολισμών για την ανάπτυξη του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών.

Με την Απόφαση αυτή στοχεύεται η δημιουργία σταδιακά, ενός πλήρους Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών που να συμπεριλαμβάνει χερσαίες, θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές.

Δεν υπήρχε ανάγκη για οποιαδήποτε εναρμονιστική νομοθεσία.

Στην Τελική Έκθεση του Οκτωβρίου 1999 της Γραμματείας Transport Infrastructure Needs Assessment, TINA (η Γραμματεία ΤΙΝΑ έχει σκοπό την αξιολόγηση και ενσωμάτωση των δικτύων των υπό ένταξη κρατών στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο), προτάθηκε η ένταξη του βασικού δικτύου (υφιστάμενου και προτεινομένου) της Κύπρου στο οδικό Διευρωπαϊκό Δίκτυο.

Η Τελική Έκθεση εγκρίθηκε με το οδικό δίκτυο που φαίνεται στο σχετικό χάρτη της Κύπρου. Οι χάρτες με το εγκριμένο δίκτυο ενσωματώθηκαν στη Συνθήκη Προσχώρησης της Κύπρου στην Ε.Ε.

Οι προτάσεις και προσανατολισμοί του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών αξιολογούνται και εγκρίνονται από Ειδική Επιτροπή (High Level Group) όπου την Κύπρο εκπροσωπεί το Τμήμα Δημοσίων Έργων εκ μέρους του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων.

Στο παρόν στάδιο προωθείται η αναθεώρηση των προσανατολισμών του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών και παράλληλα γίνονται προσπάθειες όπως στο νέο κατάλογο συμπεριληφθούν οι πιο κάτω δρόμοι:

α. Περιμετρικός αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας (Α22)

β. Λεμεσός –Σαϊττάς (Τρόοδος) (Α8)

γ. Πάφος-Πόλης Χρυσοχούς (Α7)

δ. Λευκωσία-Δένεια (Α9)

ε. Συνδετήριοι δρόμοι από τους αυτοκινητόδρομους προς τα λιμάνια και αεροδρόμια

Η συμπερίληψη, όσο το δυνατό περισσότερων δρόμων της Κύπρου στο διευρωπαϊκό δίκτυο ενδέχεται να έχει ευεργετικές συνέπειες, διότι είναι πιο εύκολη η χρηματοδότηση έργων υποδομής για δρόμους που είναι ενταγμένοι στο δίκτυο αυτό, τόσο από το Ταμείο Συνοχής, όσο και από άλλα ταμεία της Ε.Ε.

Μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου, 2004, το Τμήμα Δημοσίων Έργων ανέλαβε την εναρμόνιση με το πιο κάτω νέο Κεκτημένο:

4. Οδηγία 2004/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά µε τη διαλειτουργικότητα των συστηµάτων τηλεδιοδίων στη Κοινότητα.

«Ο περί Διαλειτουργικότητας των Συστημάτων Τηλεδιοδίων Νόμος του 2006»

Η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθορίζει τους αναγκαίους όρους για να εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα των συστημάτων οδικών τηλεδιοδίων στη Κοινότητα. Συγκεκριμένα, με βάση την Οδηγία αυτή, δημιουργείται ευρωπαϊκή υπηρεσία τηλεδιοδίων που είναι συμπληρωματική προς τις εθνικές υπηρεσίες τηλεδιοδίων με σκοπό τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας στο σύνολο της Κοινότητας για τον χρήστη των συστημάτων αυτών που είναι ήδη εγκατεστημένα ή πρόκειται να εγκατασταθούν στο μέλλον στα κράτη μέλη. Καθορίζονται επίσης τρεις τεχνολογίες στις οποίες θα πρέπει να βασίζονται όλα τα συστήματα τηλεδιοδίων που τίθενται σε λειτουργία μετά την 1η Ιανουαρίου 2007. Επιπρόσθετα, περιγράφονται οι υποχρεώσεις των φορέων υλοποίησης των συστημάτων τηλεδιοδίων και κατ΄ επέκταση οι υποχρεώσεις των κρατών μελών. Γίνεται ιδιαίτερη μνεία στην αναγκαιότητα διεξαγωγής της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσα στα πλαίσια των κοινοτικών κανόνων σε θέματα προστασίας των ελευθεριών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της ιδιωτικής τους ζωής.

Το νομικό αποτέλεσμα του προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι ο προσδιορισμός του πεδίου εφαρμογής του στην ηλεκτρονική είσπραξη οδικών τελών όλων των ειδών, ο καθορισμός της αρμόδιας αρχής υπεύθυνης για τη διαχείριση συστημάτων τηλεδιοδίων ή/ και την ανάθεση τους σε φορείς εκμετάλλευσης, ο περιορισμός των συστημάτων αυτών σε τρεις δεδομένες τεχνολογίες, και ο καθορισμός των υποχρεώσεων των φορέων υλοποίησης.

5. Οδηγία 2004/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας για τις σήραγγες του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου.

Ο περί Ελάχιστων Απαιτήσεων Ασφάλειας για τις Σήραγγες του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου Νόμος του 2006 (Αριθμός Νόμου: 106(Ι)/2006) ψηφίστηκε στις 06.07.2006.

Η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει σκοπό τη διασφάλιση στοιχειώδους επιπέδου ασφαλείας για τους χρήστες των σηράγγων του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου, µε την πρόληψη των κρίσιμων συμβάντων που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, το περιβάλλον και τις εγκαταστάσεις της σήραγγας, καθώς και µε την προστασία στην περίπτωση ατυχημάτων.

Ισχύει για όλες τις σήραγγες του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου μήκους άνω των 500m, είτε αυτές λειτουργούν, είτε βρίσκονται υπό κατασκευή ή στο στάδιο της μελέτης.

6. Οδηγία 96/48/ΕΚ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1996, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του Διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας

«Ο περί της διαλειτουργικότητας του Διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας νόμος του 2006»

7. Οδηγία 2001/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2001, για τη διαλειτουργικότητα του συμβατικού Διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος

«Ο περί της διαλειτουργικότητας του συμβατικού Διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος νόμος του 2006»

Οι πιο πάνω νόμοι (Ο περί της διαλειτουργικότητας του Διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας νόμος του 2006 και ο περί της διαλειτουργικότητας του συμβατικού Διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος νόμος του 2006 ) εφαρμόζονται για κάθε υποσύστημα που βρίσκεται στη Δημοκρατία όπως επίσης και στα στοιχεία διαλειτουργικότητας, στις διασυνδέσεις, στις διαδικασίες και στις προϋποθέσεις γενικής συνοχής του Διευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Συστήματος μεγάλης ταχύτητας και του συμβατικού Διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος

Κάθε υποσύστημα συμπεριλαμβανομένου και τροχαίου υλικού αποτελεί αντικείμενο μιας ή περισσότερων τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας. Οι νόμοι διευκρινίζουν τις βασικές απαιτήσεις του σχετικού υποσυστήματος και των διεπαφών του με τα άλλα υποσυστήματα και καθορίζουν τις λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται.

8. Οδηγία 2007/32/ΕΚ της Επιτροπής της 1ης Ιουνίου 2007 για την τροποποίηση του Παραρτήματος VI της Οδηγίας 96/48/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του Διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας και του Παραρτήματος VI της Οδηγίας 2001/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του Διευρωπαϊκού συμβατικού Σιδηροδρομικού Συστήματος.

«Ο περί της διαλειτουργικότητας του Διευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Συστήματος μεγάλης ταχύτητας (τροποποιητικός) νόμος του 2008.»

9. Οδηγία 2007/32/ΕΚ της Επιτροπής της 1ης Ιουνίου 2007 για την τροποποίηση του Παραρτήματος VI της Οδηγίας 96/48/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του Διευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Συστήματος Μεγάλης Ταχύτητας και του Παραρτήματος VI της Οδηγίας 2001/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του Διευρωπαϊκού συμβατικού Σιδηροδρομικού Συστήματος.

«Ο περί της διαλειτουργικότητας του Διευρωπαϊκού Συμβατικού Σιδηροδρομικού Συστήματος (τροποποιητικός) νόμος του 2008».

Οι πιο πάνω νόμοι [Ο περί της διαλειτουργικότητας του Διευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Συστήματος μεγάλης ταχύτητας (τροποποιητικός) νόμος του 2008 και ο περί της διαλειτουργικότητας του Διευρωπαϊκού Συμβατικού Σιδηροδρομικού Συστήματος (τροποποιητικός) νόμος του 2008] τροποποιούν τη διαδικασία ελέγχου των υποσυστημάτων όπως αυτή εφαρμόζεται με βάση τον περί της διαλειτουργικότητας του Διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας νόμο του 2006 και τον περί της διαλειτουργικότητας του συμβατικού Διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος νόμο του 2006.

10. Οδηγίες 1999/62/ΕΚ και 2006/38/ΕΚ (τροποποιητική) της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής.

Οι υπό αναφορά Οδηγίες έχουν τύχει εναρμόνισης με τη ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων του περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής Νόμου του 2009 (Ν.19(Ι)2009). Ο Νόμος έχει τεθεί σε ισχύ με τη δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 13 Μαρτίου 2009.

Σκοπός της προτεινόμενης Νομοθεσίας είναι η εξάλειψη των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων μεταφορών στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας με την καθιέρωση δικαίων μηχανισμών για τον καταλογισμό του κόστους χρήσης των υποδομών στους μεταφορείς. Η νομοθεσία θα επιτρέψει την εισαγωγή ενός δικαιότερου συστήματος επιβολής τελών για τη χρήση των οδικών υποδομών, βασιζόμενο στην αρχή «ο χρήστης πληρώνει» και τη δυνατότητα εφαρμογής της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Οι βασικές πρόνοιες του σχετικού Νόμου Ν.19(Ι)2009 είναι:

i. Εισαγωγή τελών χρήσης ή διοδίων για βαρέα φορτηγά με μέγιστο επιτρεπόμενο μικτό βάρος τουλάχιστον 12 τόνων. Από το 2012 θα εφαρμόζεται σε όλα τα βαρέα φορτηγά οχήματα με μέγιστο επιτρεπόμενο μικτό βάρος άνω των 3,5 τόνων. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι δυνατόν να επιλεγεί η εισαγωγή τελών χρήσης και διοδίων αλλά και μη επέκταση στα βαρέα οχήματα κάτω των 12 τόνων.

ii. Θα εφαρμόζεται στο τμήμα του οδικού δικτύου της Κύπρου που περιλαμβάνεται στο Διευρωπαϊκό Οδικό Δίκτυο Μεταφορών.

iii. Όπως έχει αναφερθεί η Κοινοτική Οδηγία και κατ’ επέκταση η Νομοθεσία αποσκοπεί στην εξάλειψη των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Στα πλαίσια αυτά καθορίζονται τα μέγιστα ποσά τα οποία μπορεί να καθοριστούν ως τέλη χρήσης και αυστηρά κριτήρια υπολογισμού των διοδίων. Το ύψος των τελών χρήσης είναι ανάλογο με τη διάρκεια της χρήσης της υποδομής. Τα διόδια βασίζονται στην αρχή της ανάκτησης του κόστους των υποδομών μόνον.

iv. Υπάρχουν αρκετές δυνατότητες για εξαιρέσεις προς όφελος των χρηστών βαρέων φορτηγών. Το Κράτος μπορεί με την εισαγωγή τελών χρήσης ή διοδίων να προβλέψει κατάλληλη αντιστάθμιση των εν λόγω τελών.

v. Προβλέπεται η ετοιμασία Κανονισμών, ενώ ως μεταβατική περίοδος καθορίζεται ότι τόσο τα τέλη χρήσης όσο και τα διόδια καθορίζονται στα μηδέν (0) ευρώ.

11. Οδηγία 2008/96/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Διαχείριση της Ασφάλειας των Οδικών Υποδομών

Η υπό αναφορά Οδηγία έχει τύχει εναρμόνισης με τη ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων του περί Διαχείρισης της Ασφάλειας των Οδικών Υποδομών Νόμου του 2011 (Ν.8(Ι)/2011). Ο Νόμος έχει ψηφιστεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 3 Φεβρουαρίου 2011 και έχει τεθεί σε ισχύ με τη δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 18 Φεβρουαρίου 2011.

Η Οδηγία έχει προωθηθεί στα πλαίσια των δράσεων του Στρατηγικού Σχεδίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Οδική Ασφάλεια, που έθετε ως βασικό στόχο τη μείωση του αριθμού των θυμάτων σε τροχαία ατυχήματα κατά το ήμισυ μέχρι το 2010.

Ο Νόμος Ν.8(Ι)/2011 ορίζει την καθιέρωση και την εφαρμογή τεσσάρων βασικών διαδικασιών:

i. τις εκτιμήσεις των επιπτώσεων οδικής ασφάλειας (Road Safety Impact Assessment), που αφορά τη στρατηγική συγκριτική ανάλυση των επιπτώσεων που έχει ένας νέος δρόμος ή η ουσιαστική τροποποίηση του υπάρχοντος δικτύου στις επιδόσεις ασφαλείας του οδικού δικτύου·

ii. τους ελέγχους οδικής ασφάλειας (Road Safety Audit), που αφορά την ανεξάρτητη, λεπτομερή, συστηματική και τεχνική επαλήθευση της ασφάλειας των χαρακτηριστικών σχεδιασμού ενός οδικού έργου υποδομής, η οποία καλύπτει όλα τα στάδια, από το σχεδιασμό έως την αρχική λειτουργία του·

iii. τη διαχείριση της ασφάλειας του οδικού δικτύου (Network Safety Management), που αφορά τον εντοπισμό, ανάλυση και κατάταξη τμημάτων του οδικού δικτύου, τα οποία είναι σε λειτουργία επί περισσότερο από τρία έτη και στα οποία έχει σημειωθεί μεγάλος αριθμός θανατηφόρων ατυχημάτων συγκριτικά με την κυκλοφοριακή ροή·

iv. τις επιθεωρήσεις ασφάλειας (Safety Inspections), που αφορά τον τακτικό περιοδικό έλεγχο των χαρακτηριστικών και των ελλείψεων που απαιτούν εργασίες συντήρησης για λόγους ασφαλείας.


Το πεδίο εφαρμογής της νέας Οδηγίας αφορά τους δρόμους που ανήκουν στο Διευρωπαϊκό Οδικό Δίκτυο Μεταφορών, είτε αυτοί είναι στο στάδιο του σχεδιασμού, είτε υπό κατασκευή, είτε έχουν παραδοθεί στην κυκλοφορία. Το Τμήμα Δημοσίων Έργων έχει αποφασίσει ότι, με την μεταφορά της υπό αναφορά Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο της Κύπρου, το πεδίο εφαρμογής της ημεδαπής νομοθεσίας θα επεκταθεί για να καλύψει το σύνολο των αυτοκινητοδρόμων της Κύπρου (πέραν δηλαδή από την υποχρέωση μας για κάλυψη του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου).

Επιπρόσθετα ο Νόμος καθορίζει τη δημιουργία βάσης δεδομένων που θα περιλαμβάνει τα θανατηφόρα ατύχημα μέσα από τη σύνταξη έκθεσης ατυχήματος και υπολογισμού του μέσου κοινωνικού κόστους των θανατηφόρων και σοβαρών ατυχημάτων.

12. Οδηγία 2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του κοινοτικού σιδηροδρομικού συστήματος και την Οδηγία 2009/131/ΕΚ της Επιτροπής, της 16ης Οκτωβρίου 2009, περί τροποποιήσεως του παραρτήματος VII της Οδηγίας 2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του κοινοτικού σιδηροδρομικού συστήματος.

Ο εν λόγω Νόμος θα υποβληθεί πριν το τέλος του 2011 στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση.

O εν λόγω Νόμος θα αντικαταστήσει τον περί της Διαλειτουργικότητας του Διευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Συστήματος Μεγάλης Ταχύτητας Νόμο του 2006 και τον περί της Διαλειτουργικότητας του Συμβατικού Διευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Συστήματος Νόμο του 2006.

Έχει ως αντικείμενο τον καθορισμό των προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούνται για να επιτευχθεί η διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος. Οι προϋποθέσεις αυτές αφορούν τη μελέτη, την κατασκευή, τη θέση σε λειτουργία, την αναβάθμιση, την ανακαίνιση, την επιχειρησιακή λειτουργία και τη συντήρηση των στοιχείων του συστήματος αυτού, καθώς και τα επαγγελματικά προσόντα και τους όρους υγείας και ασφαλείας του προσωπικού που συμμετέχει στην επιχειρησιακή λειτουργία και τη συντήρηση του συστήματος.

Η επιδίωξη του στόχου αυτού πρέπει να οδηγήσει στον καθορισμό βέλτιστου επιπέδου τεχνικής εναρμόνισης και:

α) να διευκολύνει, να βελτιώσει και να αναπτύξει τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορικές υπηρεσίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με τις τρίτες χώρες·

β) να συντελέσει στη σταδιακή υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς τεχνικού εξοπλισμού και υπηρεσιών κατασκευής, ανακαίνισης, αναβάθμισης και λειτουργίας του σιδηροδρομικού συστήματος εντός της Κοινότητας·

γ) να συντελέσει στη διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος εντός της Κοινότητας.

Σημειώνεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει υποχρέωση να μεταφέρει στο εθνικό της δίκαιο και να εφαρμόζει συγκεκριμένα άρθρα της Οδηγίας 2008/57/ΕΚ κατά το χρονικό διάστημα που δεν υπάρχει εγκατεστημένο σιδηροδρομικό δίκτυο στο έδαφός της. Ενόψει του ότι η μεταφορά τους δεν επηρεάζει κατά οποιοδήποτε τρόπο τις δραστηριότητες στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας (πολίτες, οικονομικούς παράγοντες, τοπικούς συλλογικούς φορείς, κ.λπ.), τα εν λόγω άρθρα έχουν ενσωματωθεί στον παρόντα νόμο, ώστε να μην απαιτηθεί η τροποποίηση του σε μεταγενέστερο στάδιο. Τα άρθρα αυτά αφορούν την εγκατάσταση και λειτουργία υποσυστημάτων, τη συμμόρφωση υποσυστημάτων προς τις βασικές απαιτήσεις και την έγκριση οχημάτων.